Zamestnanecké granty

Pomôžte svojej komunite 2019

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.

Cieľom programu je

 • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
 • riešiť miestne problémy,
 • podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

Podporíme projekty z týchto oblastí:

 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:

 1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub - miestni podnikatelia),
 2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,
 3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

 • Vytvorenie relaxačnej zóny / ihriska v obci s exteriérovými cvičebnými prvkami pre mladých ľudí a lavičkami pre seniorov.
 • Činnosť komunitného centra / workshopy / amatérske divadlo / stretávanie sa.
 • Vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu.
 • Mladí ľudia zachytia fotoobjektívom portréty a životné príbehy ľudí v obci, následne zorganizujú výstavu pre verejnosť a príbehy zverejnia na pokračovanie v miestnom časopise, na web stránke školy a obce.
 • Športové podujatie pre rodiny s cieľom rozvíjať dobré vzťahy a podporiť zdravý životný štýl.
 • Deti pripravia program pre seniorov s cieľom spríjemniť im chvíle osamelosti, prečítajú im noviny / kapitolu z knihy, zahrajú im pre radosť na hudobnom nástroji.

Výška grantu a doba realizácie projektu

Podporíme celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 500 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2019. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať

 • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 • samosprávy.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

O grant sa môže uchádzať organizácia s akýmkoľvek komunitným projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny VÚB. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny.

Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

 • mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),
 • bankové poplatky,
 • cestovné,
 • náklady spojené s medializáciou projektu,
 • občerstvenie, odmeny, pitný režim, stravné,
 • režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Harmonogram

14. január 2019 - vyhlásenie grantového programu
15. február 2019 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
marec 2019 - vyhlásenie výsledkov, podpis grantových zmlúv a pridelenie finančných prostriedkov
apríl – október 2019 - realizácia projektov
30. november 2019 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie

Postup pri predkladaní projektu

Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,
2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 15. februára 2019 do 24:00 hod.

FORMULÁR V TLAČENEJ VERZII NIE JE POTREBNÉ ODOSIELAŤ NA ADRESU NADÁCIE. Projekty neprijímame osobne.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na www.nadaciavub.sk v marci 2019.

Hodnotiaci proces a kritériá

Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach. Expertné hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB banky. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť projekty na základe vopred zverejnených hodnotiacich kritérií a objektívne posúdi kvalitu predložených projektov. Následne odporučí Správnej rade Nadácie VÚB žiadosti, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy. Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov. Proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.

Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu.

Minimum 0 – nespĺňa dané kritérium
Maximum 10 – veľmi dobre spĺňa dané kritérium

Hodnotiace kritériá   Hodnotiaca škála
Priama účasť zamestnanca VÚB skupiny na realizácii projektu Zamestnanec VÚB skupiny je aktívne zapojený do realizácie projektu 0 - 5
Kvalita projektu Prínos pre komunitu 0 - 10
  Originalita plánovaných aktivít 0 - 5
  Osobné zaangažovanie ľudí do realizácie projektu, počet dobrovoľníkov participujúcich na projekte 0 - 5
Efektívnosť rozpočtu Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom 0 - 5
Spolu bodov  

30

Kontaktná osoba pre konzultácie:
Alexandra Zlámalová, tel.: 0918 386 902, e-mail: info@nadaciavub.sk

Kontaktná osoba pre otázky technického charakteru súvisiace s prihlasovaním do systému e-grant, resp. vyplnením online formulára:
Luboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk

 

Archív

Zamestnanecké granty 2018

Zamestnanecké granty 2017

Zamestnanecké granty 2016

Zamestnanecké granty 2015