Ochrana prírody má cenu

Predstavujeme vám prvé slovenské enviro-ocenenie Atlas

Michal Sabo

Príroda oceňuje prácu mnohých Slovákov.
Teraz ich oceníme aj my.

Cenu Atlas získajú tí, ktorí povýšili ochranu Zeme
a slovenskej prírody na svoju top prioritu.

Finalisti ceny atlas pre jednotlivcov
a menšie organizácie

Cena Atlas pre jednotlivcov
a menšie organizácie

Víťazi získajú od Nadácie VÚB po 10 000 eur

Zmena klímy a ochrana ovzdušia

Milión stromov pre Afriku

Nadácia Integra
Integra sa angažuje najmä v zahraničnej humanitárnej pomoci a pracuje na udržateľnom ekonomickom rozvoji v Keni a Etiópii. Hlavnou myšlienkou projektu Milión stromov pre Afriku je prostredníctvom zapojenia slovenskej verejnosti podporiť výsadbu 1 milióna dlhovekých stromov v tropickej Afrike. Projekt pomáha zlepšiť životy tisícov ľudí v prvej línii klimatickej krízy výsadbou stromov (kešu a makadam), ktoré im poskytnú jedlo, zárobok a odradia ich od migrácie. Zároveň zcitlivuje verejnosť na Slovensku voči globálnej ekologickej nespravodlivosti, predstavuje možnosti znižovania ekologického dlhu a efektívne riešenie ochrany ovzdušia a biodiverzity – udržateľné agrolesníctvo.

Hovorme spolu o (čistom) ovzduší

Obec Rovinka - Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku
Rovinka je obec v blízkosti rafinérie Slovnaft a spaľovne komunálneho odpadu, a v rámci enviro klasifikácie patrila medzi najviac zaťažené obce v zmysle znečisteného ovzdušia. Zorganizovali verejnú diskusiu Hovorme spolu o (čistom) ovzduší, kam pozvali zástupcov susedných samospráv, občanov, poslancov, zástupcov MŽP SR, SHMÚ, RÚVZ a znečisťovateľov ovzdušia. Dôležitým úspechom je prístup verejnosti k dátam o aktuálnom znečistení Ovzdušia, ktoré sú už dostupné každému na webe SHMÚ.

Petícia Za klímu, za budúcnosť (petícia Klíma ťa potrebuje)

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje
Hlavným cieľom iniciatívy je presadiť systémové riešenia klimatickej krízy na Slovensku prostredníctvom petície a rozpútať celospoločenskú diskusiu o klimatickej kríze. Pri príležitosti globálneho klimatického štrajku 25.9.2020 vzniklo fórum na prípravu instagramovej kampane a odštartovalo petíciu Za klímu, za budúcnosť. Tá počas niekoľkých týždňov získala vyše 127-tisíc podpisov a stala sa najväčšou online petíciou v histórii Slovenska. Zapojili sa do nej aj desiatky influencerov a známych osobností. Klimatická zmena sa stala dôležitou politickou témou aj napriek pandémii.

Eko-startupy

Charging Revolution

Charging Revolution
Inovatívna nabíjačka - powerbanka ako odpoveď na otázky: dali by sa nabíjať elektrické zariadenia bez prístupu k elektrine, bez slnečného žiarenia, bez paliva a bez dopredu nabitých batérii...? Odpoveďou je nápad 3 študentov, ktorí urobili malú revolúciu v nabíjaní smartfónu a vymysleli power banku dobíjateľnú pohybom ruky... ide o ručne dobíjateľnú gyroskopickú powerbanku, ktorá má potenciál nahradiť powerbanky nabíjateľné iba zo siete. Okrem využitia pre turistov či bežných užívateľov vo vyspelom svete môže poslúžiť v oblastiach, kde infraštruktúra na elektrickú sieť nie je (ľudí bez elektriny je skoro 1 miliarda).

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.
Agrolesnícky systém vo forme sociálneho podniku v oblasti poľnohospodárskej výroby, záhradníctva a lesníctva, a následne v spracúvaní a distribúcii ich výrobkov. Je spojený s podporou zamestnanosti v regióne, a to zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Ekologickú udržateľnosť zabezpečuje na pozemkoch bez aplikácie chemických látok a hnojív. Produkcia, napr. cesnak, ovocie, med, maliny a ríbezle sa distribuujú do školských zariadení a domovov sociálnych služieb na území kraja.

Inteligentná detekcia netesnosti geomembrán

ELIS TECHNOLOGIES LIMITED, organizačná zložka
Vynález spol. ELIS chráni životné prostredie pomocou merania, monitorovania a automatizácie procesu detekcie netesnosti geomembrán, napríklad v skládkach, baniach, odkaliskách, lagúnach s toxickým odpadom, na plochých strechách tovární a pod. Jedným zo zdrojov znečistenia sú totiž trhliny, kadiaľ nebezpečné kvapaliny môžu unikať a ohrozovať okolitý ekosystém, napríklad kontaminovať pôdu. Preto je nutné nájsť priesaky toxických látok. Tieto monitorovacie zariadenia geomembrán už boli inštalované vo viac ako 40 krajinách.

sobi.eco

sobi, o.z.
sobi.eco: sobi je skratka zo sociálneho biznisu a eco odkazuje na ekologický prístup. Organizácia poskytuje v chránených dielňach prácu znevýhodneným ľuďom a prináša na trh využiteľné a moderné ekologické produkty na princípe cirkulárnej ekonomiky. Využívajú textilný a plastový odpad a z recyklovaných materiálov vyrábajú dizajnové produkty, napríklad obaly na notebook. Momentálne majú v portfóliu 15 produktov.

Environmentálne povedomie a vzdelávanie

Klíma nás zaujíma

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane
Škola je známa začlenením praktickej environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu a venuje sa aj hospodáreniu s dažďovou vodou. Vzdelávanie je zamerané na témy klimatických zmien, reálneho vnímanie prírody a je úzko prepojené s ochranou prírody. Enviro učebňa slúži na praktické enviro vzdelávanie a výskum: porovnávanie dažďovej vody s vodou pitnou a vodou z tajchov. V škole je 19 nádrží a 2 jazierka na zachytávanie dažďovej vody. Ročne zadržia 1 160 000 l zrážok a ich opätovné využívanie znižuje spotrebu pitnej vody v areáli školy a zároveň pomáha žiakom upevňovať environmentálne povedomie.

Priestory pre tvory

Cuketa o.z.
Projekt vznikol ako myšlienka ozdraviť pôdu a podporiť udržateľné žitie v meste tvorbou prírodných záhrad s rozvojom komunít v spolupráci s prírodou. K tomu sa pridalo vzdelávanie malých i veľkých prostredníctvom prednášok, workshopov (napr. vzdelávacie skupiny pre deti Moruša a Čerešňa). Primárne ide o tvorbu jedlých a prírodných záhrad v mestskom prostredí a založenie komunitných záhrad: KOZA (prepája bio pestovateľov v meste), J.E.Ž. (úroda putuje priamo na stôl ľuďom v meste), Záhrada Farská (je prírodnou oázou v centre mesta, vytvorená z ilegálnej skládky odpadu). Tak Cuketa vytvára Priestory pre tvory.

Do školy na bicykli

Cyklokoalícia
Kampaň Do školy na bicykli sa venuje aktívnej školskej mobilite s cieľom vychovať zdravé a environmentálne zodpovedné deti. Projekt pracuje s deťmi, ich rodičmi, učiteľmi, vedením škôl a samosprávami. Zameriava sa na parkovanie bicyklov na školách, bezpečnú infraštruktúru v okolí škôl (chodníky a cyklotrasy), skutočnú dopravnú výchovu a vzdelávanie o aktívnej mobilite a jej vplyve na životné prostredie. Najdôležitejšou charakteristikou projektu je komplexnosť poňatia témy školskej mobility.

Mladí reportéri pre životné prostredie

Centrum environmentálnych aktivít - program Mladí reportéri pre životné prostredie
Ide o medzin. vzdelávací enviro program, ktorý kombinuje vzdelávanie o životnom prostredí so žurnalistickými zručnosťami a miestnym aktivizmom. Študenti skúmajú lokálne problémy a svoje zistenia publikujú vo forme článkov, foto či videí, šíria ich na sociálnych sieťach a stávajú sa lokálnymi enviro-influencermi. V roku 2020 zrealizovali fotosúťaž, v ktorej mladí ľudia priniesli tipy, ako môže jednotlivec zmierňovať klimatickú zmenu a začali sa venovať téme správneho triedenia a minimalizácie odpadu.

Ochrana a Podpora
biodiverzity

Ochrana netopierov a vtákov pred usmrtením pri zatepľovaní budov, vytváranie podmienok pre ich život na Spiši

SZOPK, Základná organizácia Slovenský raj (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny)
Cieľom projektu je ochrana netopierov, dážďovníkov, belorítok a iných vtákov pri zatepľovaní panelákov na Spiši. So zatepľovaním súvisí utesňovanie špár, nové mriežky vetračiek a zatepľovacie panely, pod ktorými zostali uväznené a hynuli tisícky zvierat. Aktivity sa týkajú záchrany pred usmrtením a vytvorenie náhradných podmienok pre zimovanie či hniezdenie chránených druhov netopierov. Podarilo sa dosiahnuť, aby opatrenia na ochranu živočíchov boli záväzne uvedené v stavebnom povolení pre investorov.

Korzo Zálesie - Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja

Občianske združenie Naše Zálesíčko
Projekt pretvára zanedbané nábrežie v meandri Malého Dunaja pri obci Zálesie na živú dedinskú promenádu. Na mieste bolo veľké smetisko - čierna skládka, neskôr zasypané zeminou, aby ho nebolo vidno. Občianske združenie vyviezlo z miesta vyše 300 ton odpadu a vytriedený betón sa použil na stavebné účely. Bývalé smetisko na brehu rieky nahradil nový priestor umožňujúci prechádzky v prírode, objavovanie fauny a flóry, oddych vodákov, turistov, cykloturistov aj domácich obyvateľov. Pribudla rozhľadňa, mólo, prístrešky na piknik a prírodný amfiteáter.

Zachránený „riekoles" pri Slatinke

Združenie Slatinka
Cieľom projektu je zabrániť poškodeniu prírodne cenného údolia Slatiny a zároveň otvoriť diskusiu o lepšej ochrane vôd a ich udržateľnom využívaní. Projekt na záchranu „riekolesa“ pri rieke v údolí Slatiny sa zameriava na ochranu biodiverzity, ktorá je ohrozená výstavbou plánovaného vodného diela. Rieka samotná je biokoridorom a nachádza sa tu 17 typov biotopov európskeho a národného významu.

Obnova a podpora biodiverzity vo Vnútrozemskej delte Dunaja

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
Projekt sa zameriava na dunajské lužné ekosystémy a obnovu biodiverzity lúk, pasienkov a mokradí vo vnútrozemskej delte Dunaja, kde je časť dunajských luhov stále zasiahnutá výstavbou VD Gabčíkovo. Tzv. simulované záplavy nekorešpondujú s prirodzenými procesmi, pretože na pravidelné záplavy je naviazané rozmnožovanie a vývoj hmyzu a obojživelníkov, ktoré tvoria základnú potravnú zložku pre ostatné živočíchy, vtáky a cicavce.

Ochrana a Podpora
biodiverzity

Ochrana netopierov a vtákov pred usmrtením pri zatepľovaní budov, vytváranie podmienok pre ich život na Spiši

SZOPK, Základná organizácia Slovenský raj (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny)
Cieľom projektu je ochrana netopierov, dážďovníkov, belorítok a iných vtákov pri zatepľovaní panelákov na Spiši. So zatepľovaním súvisí utesňovanie špár, nové mriežky vetračiek a zatepľovacie panely, pod ktorými zostali uväznené a hynuli tisícky zvierat. Aktivity sa týkajú záchrany pred usmrtením a vytvorenie náhradných podmienok pre zimovanie či hniezdenie chránených druhov netopierov. Podarilo sa dosiahnuť, aby opatrenia na ochranu živočíchov boli záväzne uvedené v stavebnom povolení pre investorov.

Korzo Zálesie - Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja

Občianske združenie Naše Zálesíčko
Projekt pretvára zanedbané nábrežie v meandri Malého Dunaja pri obci Zálesie na živú dedinskú promenádu. Na mieste bolo veľké smetisko - čierna skládka, neskôr zasypané zeminou, aby ho nebolo vidno. Občianske združenie vyviezlo z miesta vyše 300 ton odpadu a vytriedený betón sa použil na stavebné účely. Bývalé smetisko na brehu rieky nahradil nový priestor umožňujúci prechádzky v prírode, objavovanie fauny a flóry, oddych vodákov, turistov, cykloturistov aj domácich obyvateľov. Pribudla rozhľadňa, mólo, prístrešky na piknik a prírodný amfiteáter.

Zachránený „riekoles" pri Slatinke

Združenie Slatinka
Cieľom projektu je zabrániť poškodeniu prírodne cenného údolia Slatiny a zároveň otvoriť diskusiu o lepšej ochrane vôd a ich udržateľnom využívaní. Projekt na záchranu „riekolesa“ pri rieke v údolí Slatiny sa zameriava na ochranu biodiverzity, ktorá je ohrozená výstavbou plánovaného vodného diela. Rieka samotná je biokoridorom a nachádza sa tu 17 typov biotopov európskeho a národného významu.

Obnova a podpora biodiverzity vo Vnútrozemskej delte Dunaja

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
Projekt sa zameriava na dunajské lužné ekosystémy a obnovu biodiverzity lúk, pasienkov a mokradí vo vnútrozemskej delte Dunaja, kde je časť dunajských luhov stále zasiahnutá výstavbou VD Gabčíkovo. Tzv. simulované záplavy nekorešpondujú s prirodzenými procesmi, pretože na pravidelné záplavy je naviazané rozmnožovanie a vývoj hmyzu a obojživelníkov, ktoré tvoria základnú potravnú zložku pre ostatné živočíchy, vtáky a cicavce.

Eko-startupy

Charging Revolution

Charging Revolution
Inovatívna nabíjačka - powerbanka ako odpoveď na otázky: dali by sa nabíjať elektrické zariadenia bez prístupu k elektrine, bez slnečného žiarenia, bez paliva a bez dopredu nabitých batérii...? Odpoveďou je nápad 3 študentov, ktorí urobili malú revolúciu v nabíjaní smartfónu a vymysleli power banku dobíjateľnú pohybom ruky... ide o ručne dobíjateľnú gyroskopickú powerbanku, ktorá má potenciál nahradiť powerbanky nabíjateľné iba zo siete. Okrem využitia pre turistov či bežných užívateľov vo vyspelom svete môže poslúžiť v oblastiach, kde infraštruktúra na elektrickú sieť nie je (ľudí bez elektriny je skoro 1 miliarda).

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.
Agrolesnícky systém vo forme sociálneho podniku v oblasti poľnohospodárskej výroby, záhradníctva a lesníctva, a následne v spracúvaní a distribúcii ich výrobkov. Je spojený s podporou zamestnanosti v regióne, a to zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Ekologickú udržateľnosť zabezpečuje na pozemkoch bez aplikácie chemických látok a hnojív. Produkcia, napr. cesnak, ovocie, med, maliny a ríbezle sa distribuujú do školských zariadení a domovov sociálnych služieb na území kraja.

Inteligentná detekcia netesnosti geomembrán

ELIS TECHNOLOGIES LIMITED, organizačná zložka
Vynález spol. ELIS chráni životné prostredie pomocou merania, monitorovania a automatizácie procesu detekcie netesnosti geomembrán, napríklad v skládkach, baniach, odkaliskách, lagúnach s toxickým odpadom, na plochých strechách tovární a pod. Jedným zo zdrojov znečistenia sú totiž trhliny, kadiaľ nebezpečné kvapaliny môžu unikať a ohrozovať okolitý ekosystém, napríklad kontaminovať pôdu. Preto je nutné nájsť priesaky toxických látok. Tieto monitorovacie zariadenia geomembrán už boli inštalované vo viac ako 40 krajinách.

sobi.eco

sobi, o.z.
sobi.eco: sobi je skratka zo sociálneho biznisu a eco odkazuje na ekologický prístup. Organizácia poskytuje v chránených dielňach prácu znevýhodneným ľuďom a prináša na trh využiteľné a moderné ekologické produkty na princípe cirkulárnej ekonomiky. Využívajú textilný a plastový odpad a z recyklovaných materiálov vyrábajú dizajnové produkty, napríklad obaly na notebook. Momentálne majú v portfóliu 15 produktov.

Environmentálne povedomie a vzdelávanie

Klíma nás zaujíma

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane
Škola je známa začlenením praktickej environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu a venuje sa aj hospodáreniu s dažďovou vodou. Vzdelávanie je zamerané na témy klimatických zmien, reálneho vnímanie prírody a je úzko prepojené s ochranou prírody. Enviro učebňa slúži na praktické enviro vzdelávanie a výskum: porovnávanie dažďovej vody s vodou pitnou a vodou z tajchov. V škole je 19 nádrží a 2 jazierka na zachytávanie dažďovej vody. Ročne zadržia 1 160 000 l zrážok a ich opätovné využívanie znižuje spotrebu pitnej vody v areáli školy a zároveň pomáha žiakom upevňovať environmentálne povedomie.

Priestory pre tvory

Cuketa o.z.
Projekt vznikol ako myšlienka ozdraviť pôdu a podporiť udržateľné žitie v meste tvorbou prírodných záhrad s rozvojom komunít v spolupráci s prírodou. K tomu sa pridalo vzdelávanie malých i veľkých prostredníctvom prednášok, workshopov (napr. vzdelávacie skupiny pre deti Moruša a Čerešňa). Primárne ide o tvorbu jedlých a prírodných záhrad v mestskom prostredí a založenie komunitných záhrad: KOZA (prepája bio pestovateľov v meste), J.E.Ž. (úroda putuje priamo na stôl ľuďom v meste), Záhrada Farská (je prírodnou oázou v centre mesta, vytvorená z ilegálnej skládky odpadu). Tak Cuketa vytvára Priestory pre tvory.

Do školy na bicykli

Cyklokoalícia
Kampaň Do školy na bicykli sa venuje aktívnej školskej mobilite s cieľom vychovať zdravé a environmentálne zodpovedné deti. Projekt pracuje s deťmi, ich rodičmi, učiteľmi, vedením škôl a samosprávami. Zameriava sa na parkovanie bicyklov na školách, bezpečnú infraštruktúru v okolí škôl (chodníky a cyklotrasy), skutočnú dopravnú výchovu a vzdelávanie o aktívnej mobilite a jej vplyve na životné prostredie. Najdôležitejšou charakteristikou projektu je komplexnosť poňatia témy školskej mobility.

Mladí reportéri pre životné prostredie

Centrum environmentálnych aktivít - program Mladí reportéri pre životné prostredie
Ide o medzin. vzdelávací enviro program, ktorý kombinuje vzdelávanie o životnom prostredí so žurnalistickými zručnosťami a miestnym aktivizmom. Študenti skúmajú lokálne problémy a svoje zistenia publikujú vo forme článkov, foto či videí, šíria ich na sociálnych sieťach a stávajú sa lokálnymi enviro-influencermi. V roku 2020 zrealizovali fotosúťaž, v ktorej mladí ľudia priniesli tipy, ako môže jednotlivec zmierňovať klimatickú zmenu a začali sa venovať téme správneho triedenia a minimalizácie odpadu.

Zmena klímy a ochrana ovzdušia

Milión stromov pre Afriku

Nadácia Integra
Integra sa angažuje najmä v zahraničnej humanitárnej pomoci a pracuje na udržateľnom ekonomickom rozvoji v Keni a Etiópii. Hlavnou myšlienkou projektu Milión stromov pre Afriku je prostredníctvom zapojenia slovenskej verejnosti podporiť výsadbu 1 milióna dlhovekých stromov v tropickej Afrike. Projekt pomáha zlepšiť životy tisícov ľudí v prvej línii klimatickej krízy výsadbou stromov (kešu a makadam), ktoré im poskytnú jedlo, zárobok a odradia ich od migrácie. Zároveň zcitlivuje verejnosť na Slovensku voči globálnej ekologickej nespravodlivosti, predstavuje možnosti znižovania ekologického dlhu a efektívne riešenie ochrany ovzdušia a biodiverzity – udržateľné agrolesníctvo.

Hovorme spolu o (čistom) ovzduší

Obec Rovinka - Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku
Rovinka je obec v blízkosti rafinérie Slovnaft a spaľovne komunálneho odpadu, a v rámci enviro klasifikácie patrila medzi najviac zaťažené obce v zmysle znečisteného ovzdušia. Zorganizovali verejnú diskusiu Hovorme spolu o (čistom) ovzduší, kam pozvali zástupcov susedných samospráv, občanov, poslancov, zástupcov MŽP SR, SHMÚ, RÚVZ a znečisťovateľov ovzdušia. Dôležitým úspechom je prístup verejnosti k dátam o aktuálnom znečistení Ovzdušia, ktoré sú už dostupné každému na webe SHMÚ.

Petícia Za klímu, za budúcnosť (petícia Klíma ťa potrebuje)

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje
Hlavným cieľom iniciatívy je presadiť systémové riešenia klimatickej krízy na Slovensku prostredníctvom petície a rozpútať celospoločenskú diskusiu o klimatickej kríze. Pri príležitosti globálneho klimatického štrajku 25.9.2020 vzniklo fórum na prípravu instagramovej kampane a odštartovalo petíciu Za klímu, za budúcnosť. Tá počas niekoľkých týždňov získala vyše 127-tisíc podpisov a stala sa najväčšou online petíciou v histórii Slovenska. Zapojili sa do nej aj desiatky influencerov a známych osobností. Klimatická zmena sa stala dôležitou politickou témou aj napriek pandémii.

Cena Atlas pre veľké firmy a samosprávy

Najlepší projekt miestnej samosprávy

Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch

Obec Kladzany
Obec sa snaží predchádzať bleskovým povodniam preventívnymi protipovodňovými opatreniami a spojila ich s adaptáciou na klimatické zmeny. Zadržiavajú zrážkovú vodu z obecných budov a tá potom v čase horúčav ochladzuje mikroklímu areálu a estetizuje verejné priestranstvo. Čiže opatrením nie je rýchle odvedenie vody z územia, ale naopak jej zadržanie a postupné odparovanie v čase sucha. To je spojené s výsadbou vodomilnej zelene a inštaláciou drevených prvkov drobnej architektúry, čo prispieva k skrášleniu verejných priestranstiev.

Spoločne EKO

Mestská časť Bratislava – Petržalka
Cieľom je osveta a edukácia verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia, enviro vzdelávanie pedagógov a následná aplikácia aktivít, či už na školách, verejných priestoroch, vo vnútroblokoch alebo doma u obyvateľov Petržalky. Projekt má viacero aktivít: séria tematicky ladených workshopov pre pedagógov (nové trendy enviro výchovy, žiacke návrhy záhrad, následne školy získajú od mestskej časti materiál na vybudovanie záhrady), EKO materské a základné školy (zelené škôlky, prírodné učiace záhrady), EKO úrad a EKO knižnice. V školách je zavedený separovaný odpad, zóny bez jednorazových plastových fliaš, vyvýšené záhony, oázy pre vtáky a hmyz, zber dažďovej vody.

Trenčín recykluje

Mesto Trenčín
V Trenčíne sa pri nakladaní s odpadmi uplatňuje hierarchia: predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, zneškodňovanie. Pokiaľ majú občania správne separovať bioodpad, potrebujú dve veci - vedomosti a nástroje. Z pohľadu vedomostí je inovatívnou informačná kampaň v podobe chatbota na stránke trencinrecykluje.sk a na fb messengeri, poradni prostredníctvom umelej inteligencie, kde si občania nahrajú fotku s odpadom a stránka im povie, či to patrí do bioodpadu. V tomto projekte sú inovatívne aj nástroje: zabezpečenie košíkov na  bioodpad spolu s kompostovateľnými vreckami pre všetky domácnosti, aby mohli občania vedomosti rovno pretaviť do správneho separovania bioodpadu.

Zelená ekonomika v biznise

EcoTank: Inovatívne a ekologické riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov

EcoTank
Ako eliminovať plastové obaly a ušetriť milióny ton PET odpadu ročne? Prečo musíme kupovať vodu do ostrekovačov v plastových obaloch? Prečo ju nemôžeme tankovať rovnako ako pohonné hmoty? Odpoveďou na tieto otázky je unikátne technologické riešenie, ktoré vymysleli Slováci. Má nízke prevádzkové náklady a užívateľsky je veľmi jednoduché. Výdaj kvapaliny do ostrekovačov pomocou EcoTanku by mal byť na čerpacích staniciach štandardom, a ročne by mohol ušetriť tisíce ton plastových obalov. Funkcionalita EcoTanku je založená na princípe tzv. samospádu a na svoju prevádzku potrebuje len 24 voltov.

ELWIS - elektronická evidencia odpadu

JRK Slovensko s.r.o.
Samosprávy narážajú na problém, že k zavedeniu strategických rozhodnutí a účinných opatrení nemajú reálne dáta o odpade na úrovni domácností. ELWIS ako systém evidencie odpadov je inovatívnym riešením pre komplexné riadenie odpadového hospodárstva na základe reálnych faktov. Systém je založený na monitorovaní produkcie odpadu od dverí (evidencia nádob komunálneho odpadu/nádob a vriec s vytriedeným odpadom), spája jednoduchý systém zbierania dát a ich spracovanie v užívateľsky zrozumiteľnom prostredí originálneho softvéru.

Výroba drevených zubných kefiek

ecoheart, s.r.o.
Spoločnosť vyrába ekologické dentálne produkty ako sú zubné kefky z lokálneho bukového dreva, ústne vody a zubné pasty bez syntetických látok, 100% z prírodných zdrojov. Tieto produkty sú balené do sklenených obalov, ktoré sa dajú znova použiť, čiže sú zero-waste. 10% zo zisku venujú na neziskové projekty, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, zvieratám a planéte. Medzitým sa usilujú vytvoriť prvú transparentnú výrobňu drevených zubných kefiek v EU.

Zelená ekonomika v biznise

EcoTank: Inovatívne a ekologické riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov

EcoTank
Ako eliminovať plastové obaly a ušetriť milióny ton PET odpadu ročne? Prečo musíme kupovať vodu do ostrekovačov v plastových obaloch? Prečo ju nemôžeme tankovať rovnako ako pohonné hmoty? Odpoveďou na tieto otázky je unikátne technologické riešenie, ktoré vymysleli Slováci. Má nízke prevádzkové náklady a užívateľsky je veľmi jednoduché. Výdaj kvapaliny do ostrekovačov pomocou EcoTanku by mal byť na čerpacích staniciach štandardom, a ročne by mohol ušetriť tisíce ton plastových obalov. Funkcionalita EcoTanku je založená na princípe tzv. samospádu a na svoju prevádzku potrebuje len 24 voltov.

ELWIS - elektronická evidencia odpadu

JRK Slovensko s.r.o.
Samosprávy narážajú na problém, že k zavedeniu strategických rozhodnutí a účinných opatrení nemajú reálne dáta o odpade na úrovni domácností. ELWIS ako systém evidencie odpadov je inovatívnym riešením pre komplexné riadenie odpadového hospodárstva na základe reálnych faktov. Systém je založený na monitorovaní produkcie odpadu od dverí (evidencia nádob komunálneho odpadu/nádob a vriec s vytriedeným odpadom), spája jednoduchý systém zbierania dát a ich spracovanie v užívateľsky zrozumiteľnom prostredí originálneho softvéru.

Výroba drevených zubných kefiek

ecoheart, s.r.o.
Spoločnosť vyrába ekologické dentálne produkty ako sú zubné kefky z lokálneho bukového dreva, ústne vody a zubné pasty bez syntetických látok, 100% z prírodných zdrojov. Tieto produkty sú balené do sklenených obalov, ktoré sa dajú znova použiť, čiže sú zero-waste. 10% zo zisku venujú na neziskové projekty, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, zvieratám a planéte. Medzitým sa usilujú vytvoriť prvú transparentnú výrobňu drevených zubných kefiek v EU.

Najlepší projekt miestnej samosprávy

Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch

Obec Kladzany
Obec sa snaží predchádzať bleskovým povodniam preventívnymi protipovodňovými opatreniami a spojila ich s adaptáciou na klimatické zmeny. Zadržiavajú zrážkovú vodu z obecných budov a tá potom v čase horúčav ochladzuje mikroklímu areálu a estetizuje verejné priestranstvo. Čiže opatrením nie je rýchle odvedenie vody z územia, ale naopak jej zadržanie a postupné odparovanie v čase sucha. To je spojené s výsadbou vodomilnej zelene a inštaláciou drevených prvkov drobnej architektúry, čo prispieva k skrášleniu verejných priestranstiev.

Spoločne EKO

Mestská časť Bratislava – Petržalka
Cieľom je osveta a edukácia verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia, enviro vzdelávanie pedagógov a následná aplikácia aktivít, či už na školách, verejných priestoroch, vo vnútroblokoch alebo doma u obyvateľov Petržalky. Projekt má viacero aktivít: séria tematicky ladených workshopov pre pedagógov (nové trendy enviro výchovy, žiacke návrhy záhrad, následne školy získajú od mestskej časti materiál na vybudovanie záhrady), EKO materské a základné školy (zelené škôlky, prírodné učiace záhrady), EKO úrad a EKO knižnice. V školách je zavedený separovaný odpad, zóny bez jednorazových plastových fliaš, vyvýšené záhony, oázy pre vtáky a hmyz, zber dažďovej vody.

Trenčín recykluje

Mesto Trenčín
V Trenčíne sa pri nakladaní s odpadmi uplatňuje hierarchia: predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, zneškodňovanie. Pokiaľ majú občania správne separovať bioodpad, potrebujú dve veci - vedomosti a nástroje. Z pohľadu vedomostí je inovatívnou informačná kampaň v podobe chatbota na stránke trencinrecykluje.sk a na fb messengeri, poradni prostredníctvom umelej inteligencie, kde si občania nahrajú fotku s odpadom a stránka im povie, či to patrí do bioodpadu. V tomto projekte sú inovatívne aj nástroje: zabezpečenie košíkov na  bioodpad spolu s kompostovateľnými vreckami pre všetky domácnosti, aby mohli občania vedomosti rovno pretaviť do správneho separovania bioodpadu.
Slávnostné udeľovanie cien sa blíži

Prihlasovanie
projektov

Prihlasovanie
je ukončené

január – 21.
február 2021

2. kolo – užší
výber

Poznáme finalistov
súťaže

apríl 2021

Slávnostné udeľovanie cien

22. apríl 2021

Prihlásené projekty do Enviroceny ATLAS
Kategória (A,B) Forma podpory
Envirogranty Podané žiadosti
A/ OSVETA
(environmentálne povedomie a vzdelávanie)
78
A/ BIODIVERZITA
(ochrana a podpora biodiverzity)
43
A/ EKO STARTUPY 33
A/ KLÍMA
(zmena klímy a ochrana ovzdušia)
11
B/ Najlepší projekt miestnej samosprávy 8
B/ ZELENÁ EKONOMIKA
(podnikanie s environmentálnym dosahom)
4
SPOLU 177
Graf

Porota ocenenia Atlas

Títo odborníci na biodiverzitu a ochranu životného prostredia
budú rozhodovať o výbere 3 finalistov a víťazov v každej kategórii.

Martin Hojsík
Martin Hojsík

Poslanec Európskeho parlamentu, environmentálny konzultant

Odborne sa venuje ochrane klímy, životného prostredia a zvierat. V  EP je vo výboroch pre životné prostredie a zdravie; priemysel, energetiku a výskum a  výbore pre rozpočet. Od roku 1993 pôsobil v Greenpeace, kde okrem iného viedol národné a  neskôr medzinárodné kampane proti znečisťovaniu toxickými látkami. Bol členom správnej rady a programovým riaditeľom medzinárodnej organizácie FOUR PAWS, kde viedol program na  ochranu zvierat. Niekoľko rokov pôsobil aj v rozvojovom sektore, kde pre organizáciu ActionAid International viedol boj proti daňovým únikom nadnárodných korporácií a za daňovú spravodlivosť. Je vyštudovaný genetik.

Erik Baláž
Erik Baláž

Environmentalista

Vyštudoval odbor Ekológia lesa na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Štúdium ukončil v roku 2002 prácou o ekológii medveďov. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V minulosti spolupracoval na  viacerých projektoch s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Viedol najmä projekty ochrany Tichej a Kôprovej doliny. Je tiež jedným z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les, ktorá vznikla v roku 2017 na účel ochrany národných parkov a vzácnych lesov proti masívnej ťažbe, a členom Slovenského ochranárskeho snemu, neformálneho spoločenstva ochranárov a  ochranárok. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana „za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a  spájať rôznych aktérov“.

Petra Csefalvayová
Petra Csefalvayová

Odborníčka na cirkulárnu ekonomiku

Je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) – vedúcej neziskovej platformy na Slovensku, ktorá rozvíja agendu obehového hospodárstva, a to od úrovne navrhovania systémových zmien, cez pomoc firmám a samosprávam, až po vzdelávanie verejnosti s cieľom znižovať množstvo produkovaného odpadu a dosahovať jeho ekologickú premenu na surovinu a zdroj. V rámci INCIEN pôsobí ako hlavná odborníčka a konzultantka pre rozvoj projektov cirkulárnej ekonomiky v segmente súkromných firiem. Venuje sa tvorbe workshopov, webinárov aj publikačnej činnosti na tieto témy v spolupráci s  médiami.

Peter Medveď
Peter Medveď

Riaditeľ nadácie Ekopolis

V nadácii Ekopolis pracuje od jej vzniku na Slovensku v r. 1994, do roku 2003 v pozícii manažéra viacerých kľúčových programov. Od roku 2003 je riaditeľom nadácie. Od tohto obdobia prešla nadácia významnými zmenami - nadviazala partnerskú spoluprácu s  podnikateľským prostredím, bola úspešná v tendroch o správu grantových programov financovaných z verejných zdrojov a posilnila svoju pozíciu ako jedného z  najvýznamnejších zdrojov podpory pre projekty mimovládnych organizácií na celom Slovensku. Za najdôležitejšiu úlohu pri vedení nadácie pokladá to, aby pri riešení jednotlivostí nestratili nadhľad a zmysel pre to, čomu je nadácia Ekopolis oddaná - byť užitočným zdrojom podpory pre ľudí, ktorí venovaním svojho času, skúseností a schopností prispievajú k tomu, aby naša krajina bola lepším miestom pre život.

Michal Sabo
Michal Sabo

Popredný „greenfluencer“ na Slovensku

Skúsený rozhlasový moderátor sa v ostatných rokoch výrazne venuje agende boja proti klimatickým zmenám a osvete udržateľného životného štýlu. V roku 2020 sa stal vedúcou osobnosťou verejnej petície #klímaťapotrebuje a spolu s tímom enviro aktivistov, združeným okolo iniciatívy Mladí za klímu, priamo apeluje na systémové zmeny s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu SR do roku 2040. Patrí medzi najvýraznejších „influencerov“, ktorý využíva online médiá a platformy na sociálnych sieťach so zámerom oslovovať najmä mladých ľudí. Na vlastnom podcaste „Sabo sebou“ na rádiu Expres otvára pravidelne tieto témy formou rozhovorov s odborníkmi, vedcami, politikmi aj zástupcami aktívnych komunít bojujúcich za ochranu životného prostredia. V rámci svojho profilu na  Instagrame už prekročil hranicu 50-tisíc sledujúcich.

Prečo nadácia VÚB
organizuje ocenenie Atlas?

Zmena klímy a ekosystémov predstavujú globálnu výzvu, ktorá sa týka každého jedného z nás. Preto sme povýšili udržateľnosť a ochranu životného prostredia na DNA svojho podnikania a vytvorili sme Zelený manifest. Manifestom však nekončíme, cenou ATLAS chceme oceniť dôležitú snahu každého, kto sa rozhodol niesť na svojich pleciach bremeno záchrany našej planéty a  nevzdal sa tejto neľahkej úlohy, a oceniť takúto snahu grantom, ktorý zabezpečí pokračovanie nádejných environmentálnych projektov na Slovensku.

Často kladené otázky

Do prvého ročníka súťaže sa dalo prihlásiť do 21.2.2021
Ak poznáte dobrého kandidáta a nestihli ste ho prihlásiť, určite nás sledujte naďalej.
Cena Atlas bude pokračovať aj ďalším ročníkom.

O environmentálne ocenenie Atlas sa môžu uchádzať nasledovné skupiny nominantov:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie),
  • miestne samosprávy, obce,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • školy,
  • podnikatelia.

Projekty môžu do súťaže prihlásiť:

  1. organizácie samotné (t.j. organizácie, ktoré projekt zrealizovali),
  2. ich priaznivci (t.j. niekto, kto projekt pokladá za hodný ocenenia, avšak súčasťou nominácie bude súhlas organizácie).

Oceňovať sa bude najlepší enviro projekt v roku vyhlásenia súťaže, aktuálne teda môžu byť prihlásené a nominované projekty realizované v roku 2020. Cena sa však bude udeľovať každoročne a v budúcom roku budeme oceňovať projekty realizované v roku 2021.

Zaujímajú nás všetky projekty, ktoré originálnym a inšpiratívnym spôsobom pomáhajú prírode a životnému prostrediu. Neoceňujeme len projekty podporené Nadáciou VÚB, ale všetky zaujímavé, inovatívne a verejnoprospešné ekologické programy a projekty rôznych organizácií z celého Slovenska.

Dôležité je, aby prihlásené projekty a iniciatívy mali reálny výsledok amerateľný dopad.

Projekt bolo potrebné prihlásiť do polnoci 21.2.2021.

Počet projektov, ktoré môžete do súťaže prihlásiť nie je obmedzený.

Všetky informácie o grantovej schéme nájdete na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/ následne po Vašej registrácii do systému egrant.

Tieto stránky využívajú Cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť ich nastavenia, nájdete v Zásadách spracúvania cookies - viac možností.

Súhlasím