Predstavujeme víťazov 4. ročníka enviroceny Atlas

Biodiverzita

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

OSTROVIK - lúka ktorá je opäť vtáčím rajom

Senianske rybníky sú najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na Slovensku. Vyskytuje sa tu najviac vtáčích druhov aj najvyššie počty jedincov. Pre niektoré z nich sú Senianske rybníky jedinou lokalitou na Slovensku, preto si vyslúžili označenie „Vtáčí raj".

Kvôli rozsiahlemu odvodneniu a hydromelioračným úpravám Východoslovenskej nížiny sú však ohrozené druhy hniezdiace v zaplavovaných lúkach, pasienkoch a plytkých mokradiach, ktoré vyschli, boli rozorané a premenené na intenzívne obhodpodarované polia. Voľakedy bežne hniezdiace druhy prišli o svoje biotopy.

Cieľom projektu OSTROVIK je obnoviť niekdajšie biotopy a vytvoriť podmienky pre návrat vzácnych druhov vtákov. Inovatívnosť projektu v súčasnej dobe moderného intenzívneho poľnohospodárstva a podmienkach výrazne narušeného vodného režimu spočíva paradoxne v napodobňovaní voľakedy bežných pravidelných záplav a v návrate k tradičnému obhospodarovaniu lúk a pasienkárstvu.

Zaujímavý je aj prístup k verejnosti - snahou je chrániť prírodu pre ľudí a nie pred ľuďmi. Cez lúku vedie náučný chodník s pozorovacími vežami a ďalšími zaujímavosťami. Počas jarnej migrácie vtákov organizujú podujatie „Vítanie žeriavov".

Životné prostredie

Osveta

Občianske združenie Za našu vodu

Ochrana pitnej vody Žitného ostrova

Predstavme si svet, kde čistá voda nie je samozrejmosťou. Kde každý dúšok vody, ktorý pijeme, môže obsahovať nebezpečné látky. Toto nie je dystopický príbeh z ďalekej budúcnosti, ale realita mnohých obyvateľov Žitného ostrova. Teoreticky si každý z nás uvedomuje hodnotu a dôležitosť čistej vody, avšak kvôli množstvu iných problémov, s ktorými sa musíme boriť, je realita iná. OZ Za našu vodu sa rozhodlo chrániť našu pitnú vodu, v danej téme realizovať ekovýchovné aktivity na školách, advokačnú prácu pre verejnosť, a dokonca robiť monitoring kvality vody.

Vytvorili vzdelávacie programy pre školy zahŕňajúce náučné filmy a interaktívne fyzické 3D modely, ktorými deťom demonštrovali možné spôsoby znečistenia spodných vôd, organizovali komunitné a rodinné akcie, zber odpadu pri vodných plochách, a aktívne komunikovali s vodárenskými spoločnosťami, samosprávami a vládnymi inštitúciami na zlepšenie správy vodných zdrojov. Vzdelávaco-náučný film bol zverejnený aj na webovej stránke www.zanasuvodu.sk a je voľne prístupný.

Eko-startupy

Repetito

Repetito

Hlavnou myšlienkou projektu Repetito je priniesť udržateľnosť do elektronického obchodu. Ten ročne vytvára obrovské množstvo odpadu primárne z obalových materiálov. Znovupoužiteľné obaly firmy Repetito nahrádzajú tie jednorazové, možno ich použiť rádovo desiatkykrát a tak signifikantne znižovať uhlíkovú stopu i množstvo odpadu. Síce sú vyrobené z plastu PP, ale ich cirkularita prispieva k tomu, že sú šetrnejšie k životnému prostrediu a na konci životnosti je možné ich na 100% recyklovať. Inovatívne obaly majú kompaktnú, pevnú formu krabice, ktorá ochráni tovar na ceste k zákazníkovi a na ceste od koncového zákazníka späť do firmy. Vrátené obaly (existujúce v dvoch veľkostiach) čistia, prípadne opravujú a následne vracajú späť do obehu.

Významnou súčasťou projektu je spätná logistika obalov cez odberné miesta (Z-pointy) a vývoj aplikácie, ktorá zjednoduší vracanie obalov od koncového zákazníka späť do Repetita.

Zelené podnikanie

SOŠ Pribeník

Modelová školská farma - SOŠ AGS Pribeník

Predmetom a podstatou celého projektu je vytvorenie funkčného modelu „Vzorovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite pri využití systému Agrokruh“. Prínosom pestovania zeleniny v systéme AgroKruh je ekologická stabilizácia krajiny, schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať si prirodzené vlastnosti a funkcie.

Rozčlenenie plochy pôdy na obrábané kruhové parcely, medzi ktorými sú neobrábané plochy (ekostabilizačné zóny) zabezpečujú možnú biodiverzitu aj pri mechanizácii činností spojených s pestovaním zeleniny. Systémom sa dá dosiahnuť revitalizácia a obnova krajinných prvkov v záujme zlepšenia krajinotvornej funkcie poľnohospodárstva. Ochranu proti pôdnej erózií tvorí sústava ekoprodukčných a ekostabilizačných zón s trvalým trávnym porastom alebo nízkymi ovocnými drevinami, ktoré výrazne spomaľujú odtok vody z plochy pôdy.

Rovnomerné rozloženie ekostabilizačných zón predstavuje vytvorenie biotopov pre množstvo voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, a umožňuje návrat tých, ktoré boli spriemyselnenou poľnohospodárskou veľkovýrobou z krajiny vytlačené.

Premiéru dokumentu a slávnostné vyhlásenie víťazov ste mohli sledovať 21. 4. 2024 na Dvojke.
Pozrite si záznam:

Porota

 • Peter Medveď

  Riaditeľ Nadácie Ekopolis, jednej z najvýznamnejších mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike životného prostredia. Skúsený environmentalista a projektový manažér.

 • Erik Mihalko

  Kmeňový autor a šéfredaktor odborného časopisu Green magazine. Časopis poskytuje komplexné a odborné informácie z celého spektra enviro tém, od ochrany životného prostredia po odpady či energetiku.

 • Silvia Szabóová

  Riaditeľka jednej z najstabilnejších a domácími i medzinárodnými cenami ovenčených enviro organizácií SOSNA, ktorá sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Ich projekt Klimatické záhrady sa v roku 2023 stal víťazom súťaže Atlas.

 • Andrej Špánik

  Zakladateľ Circular Slovakia, platformy pre obehové hospodárstvo. Poradca pre strategické plánovanie a komunikáciu pre podniky, ktoré chcú zmeniť svoje biznis modely a hľadajú inovatívne a udržateľné riešenia.

 • Petra Csefalvayová

  Spoluzakladateľka neziskovej organizácie INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorej úlohou je implementovať koncept cirkulárnej ekonomiky v podmienkach SR. Konzultantka a odborníčka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky.

Sledujte s nami slávnostné vyhlásenie víťazov už 22. 4. 2024 na Dvojke

Späť na hlavnú stránku