Ako požiadať o grant

 1. 1 Aké zdroje má nadácia k dispozícii?

  Nadácia VÚB získava finančné prostriedky:

  • z asignácie z dane z príjmu
  • z darov materskej VÚB banky.

  Ich objem sa teda každoročne mení najmä v závislosti od príjmov z asignácie.

 2. 2 Aký druh podpory môžem od vás získať?

  Nadácia VÚB poskytuje výlučne finančnú podporu formou grantov. Neposkytujeme podporu vo forme sponzorstva ani materiálnu pomoc (napr. darovanie kancelárskeho nábytku, počítačovej techniky, reklamných a darčekových predmetov).

 3. 3 Podporuje nadácia aj granty mimo Slovenskej republiky?

  Nadácia VÚB finančne podporuje projekty realizované iba na území Slovenska.

 4. 4 Aké projekty Nadácia VÚB podporuje?

  Nadácia VÚB:

  • podporuje projekty predložené v rámci vyhlásených grantových programov,
  • poskytuje podporu partnerským projektom,
  • udeľuje ocenenia v súťažiach, ktoré sama organizuje.

  Nadácia VÚB sa zameriava na tieto oblasti:

  1. ekológia – nadačný program pre Krajinu
  2. umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
  3. charita – nadačný program pre Nádej
 5. 5 Do ktorých grantových programov je možné predložiť projekt?

  Žiadosť o grant je možné podať len v období otvorenia grantového programu, kedy sú na stránke nadácie dostupné všetky podmienky a informácie. Počas roku Nadácia otvára viaceré grantové programy:

  Zamestnanecký grantový program je zameraný na podporu projektov zlepšujúcich kvalitu života v miestnych komunitách. Predpokladom získania podpory je aktívne zapojenie zamestnanca skupiny VÚB do projektu.

  EKOgranty -  je grantový program Nadácie VÚB, ktorého cieľom je podporiť projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa intenzívne venujú problémom životného prostredia, navrhujú perspektívne stratégie a prinášajú konkrétne účinné riešenia, vrátane inovatívnych aktivít a prístupov.

  Približné obdobie otvorenie grantových programov nájdete v Kalendári Nadácie VÚB tu: https://www.nadaciavub.sk/.

 6. 6 Na koho sa môžem obrátiť v prípade potreby?

  V prípade otázok, vám radi poskytneme odpovede na vaše otázky, resp. konzultácie k vášmu projektu na info@nadaciavub.sk alebo na tel. č.: 0918 386 902.

 7. 7 Ako sa môžem prihlásiť do grantového programu? Kde nájdem formulár k žiadosti o grant?

  Otvorené grantové schémy - prihlásenie je možné realizovať cez elektronický formulár eGrant (https://nadaciavub.egrant.sk/) výlučne v období, kedy je program otvorený. Formuláre grantových programov sú k dispozícii po prihlásení sa do systému eGrant. Pred vyhlásením ani po ukončení grantového programu prihlasovacie formuláre nie sú k dispozícii.

 8. 8 Kedy Nadácia VÚB prijíma žiadosti o grant?

  Konkrétne termíny prijímania žiadostí o grant nájdete v Kalendári Nadácie VÚB tu: https://www.nadaciavub.sk/

 9. 9 Naša organizácia chce realizovať výnimočný verejnoprospešný projekt, ktorý si vyžaduje väčší objem financií, ako Nadácia prideľuje v rámci grantových programov. Môžeme aj v takomto prípade požiadať o grant?

  Áno, pre výnimočné finančne náročnejšie projekty, ideálne s celoslovenskou pôsobnosťou je vhodný Partnerský projekt. Poprosíme, aby ste v rozpočte uviedli celkový rozpočet, vrátane iných nákladov a tiež uviedli z akých zdrojov ich plánujete financovať.

  Partnerské projekty -  v prípade záujmu o podporu vášho projektu, ktorý nie je možné prihlásiť do vyhlásených grantových schém vás prosíme, aby ste na info@nadaciavub.sk odoslali stručnú anotáciu svojho projektového zámeru (v rozsahu 10 - 15 viet), informáciu čím je váš projekt výnimočný a výšku požadovanej sumy. Následne vám bude odoslané odporúčanie ako postupovať ďalej.

  Nadácia prijíma žiadosti o partnerstvo priebežne počas roka v zadefinovaných oblastiach (umenie a kultúrne dedičstvo, charita, komunita, ekológia, vzdelávanie).

  Formuláre k žiadostiam o partnerstvo sú k dispozícii po prihlásení sa do systému eGrant. Žiadosti je možné podávať priebežne, celoročne, pričom ich schvaľovanie prebieha trikrát do roka.

 10. 10 Môj zámer nepatrí do žiadnej z priorít nadácie. Ako sa môžem uchádzať o grant?

  Nadácia VÚB nepodporuje projekty, ktorých zameranie je mimo jej priorít, resp. podporovaných oblastí.

 11. 11 Som fyzická osoba, jednotlivec a potrebujem finančnú pomoc. Podporuje Nadácia individuálne žiadosti o finančný príspevok ľudí v núdzi, alebo s vážnymi ochoreniami?

  Nadácia VÚB priamo neposkytuje finančnú pomoc jednotlivcom a ani živnostníkom.

  Spolupracuje však s darcovským portálom dakujeme.sk, prostredníctvom ktorého rodiny a ľudia v núdzi môžu získať finančnú pomoc od individuálnych darcov. V prípade záujmu môžu individuálni žiadatelia priamo kontaktovať administrátorov portálu na adrese: kamila@dakujeme.sk.

 12. 12 Je možné dofinancovanie projektu z vlastných / iných zdrojov?

  Áno. Poprosíme vás, aby ste následne vo vyúčtovaní uviedli výšku sumy, ktorú ste získali z iných zdrojov. Do záverečnej finančnej správy však predkladáte výlučne kópie finančných dokladov, ktoré boli financované z prostriedkov Nadácie VÚB. Informáciu o financovaní projektu z iných zdrojov je aj súčasťou rozpočtu prekladaného v žiadosti o grant.

 13. 13 Hľadám sponzora, resp. finančné prostriedky na organizáciu fundraisingového podujatia. Môžem sa uchádzať o podporu?

  Nadácia VÚB podporuje konkrétne projekty, nie fundraisingové aktivity, teda váš zámer je mimo priorít nadácie.

   

 14. 14 Kto rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov?

  O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada nadácie na základe hodnotení a posudkov vypracovaných expertmi na danú oblasť a odbornými hodnotiacimi komisiami.

   

 15. 15 Ako sa dozviem či bol projekt podporený?

  Po vyhodnotení grantového programu, resp. po rozhodnutí o podpore partnerských projektov sú všetci záujemcovia o finančnú podporu informovaní o rozhodnutí Správnej rady priamo na ich e-mailové adresy, prípadne prostredníctvom systému eGrant.

 16. 16 Požaduje nadácia správu o použití finančných prostriedkov?

  Po schválení finančnej podpory nadácia uzavrie s podporenou organizáciou zmluvu o poskytnutí grantu. Súčasťou zmluvy sú inštrukcie k spracovaniu Záverečnej finančnej a obsahovej správy. Po ukončení projektu je grant vždy nutné vyúčtovať, čiže preukázať oprávnené použitie grantových prostriedkov účtovnými dokladmi (faktúrami, zmluvami, a pod.).

  Vo finančnej správe požadujeme predložiť kópie relevantných účtovných dokladov vrátane potvrdení o ich úhrade. V obsahovej správe sa nadácia zaujíma o dosiahnuté výsledky a prínos projektu pre skvalitnenie života ľudí a tiež o fotodokumentáciu z projektu.

  Spracovanie Záverečnej finančnej a obsahovej správy prebieha v systéme eGrant, kde sa nachádza formulár pre spracovanie správy.