Ako požiadať o grant

 1. 1 Aké zdroje má nadácia k dispozícii?

  Nadácia VÚB získava finančné prostriedky:

  • z daňovej asignácie (2% dane z príjmu spoločnosti VÚB, a.s., prípadne jej zamestnancov),
  • z finančných darov materskej VÚB banky.

  Ich objem sa teda každoročne mení najmä v závislosti od príjmov z daňovej asignácie.

 2. 2 Aký druh podpory môžem od vás získať?

  Nadácia VÚB poskytuje finančnú podporu pre organizácie a ich projekty, a to výlučne formou grantov. Neposkytujeme podporu vo forme sponzorstva ani materiálnu pomoc (napr. darovanie kancelárskeho nábytku, počítačovej techniky, reklamných a darčekových predmetov).

 3. 3 Podporuje nadácia aj granty mimo Slovenskej republiky?

  Nadácia VÚB finančne podporuje projekty realizované iba na území Slovenska.

 4. 4 Aké projekty Nadácia VÚB podporuje?

  Nadácia VÚB:

  • podporuje projekty predložené v rámci vyhlásených grantových programov,
  • poskytuje podporu partnerským projektom,
  • udeľuje ocenenia v súťažiach, ktoré sama organizuje.

  Nadácia VÚB sa zameriava na tieto oblasti:

  1. ekológia – nadačný program pre Krajinu
  2. umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
  3. charita – nadačný program pre Nádej
 5. 5 Do ktorých grantových programov je možné predložiť projekt?

  Žiadosť o grant je možné podať len v období otvorenia grantového programu, kedy sú na stránke nadácie dostupné všetky informácie. Druhy grantových programov vychádzajú so stratégie a plánu činnosti nadácie a menia sa aj v závislosti od potrieb spoločnosti. V roku 2023 nadácia otvára tieto grantové programy:

  Zamestnanecký grantový program - aktuálne je zameraný na charitu/sociálnu oblasť a životné prostredie. Predpokladom získania podpory je aktívne zapojenie zamestnanca skupiny VÚB do projektu.
  Otvorenie grantovej schémy: január 2023 / realizácia projektov: po celý rok 2023.

  Envirogranty -  cieľom je podporiť projekty na ochranu životného prostredia, ktoré prinášajú konkrétne účinné riešenia, vrátane inovatívnych aktivít a prístupov.
  Otvorenie grantovej schémy: október 2023 / realizácia projektov: 2024.

  Obdobie otvorenia grantových programov nájdete aj v Kalendári Nadácie VÚB tu: https://www.nadaciavub.sk/.

  Približné obdobie otvorenie grantových programov nájdete v Kalendári Nadácie VÚB tu: https://www.nadaciavub.sk/.

 6. 6 Na koho sa môžem obrátiť v prípade potreby?

  V prípade otázok alebo potreby technickej pomoci pri podávaní žiadosti o grant vám poskytneme konzultácie na info@nadaciavub.sk alebo na tel. č.: 0918 386 902.

 7. 7 Ako sa môžem prihlásiť do grantového programu? Kde nájdem formulár k žiadosti o grant?

  Prihlásenie je možné realizovať iba cez elektronický formulár eGrant (https://nadaciavub.egrant.sk/) výlučne v období, kedy je grantový program otvorený. Formuláre sú k dispozícii po prihlásení sa do systému eGrant. Pred vyhlásením ani po ukončení grantového programu prihlasovacie formuláre nie sú k dispozícii.

  Konkrétne termíny prijímania žiadostí o grant nájdete aj v Kalendári Nadácie VÚB tu: https://www.nadaciavub.sk/.

 8. 8 Naša organizácia chce realizovať výnimočný verejnoprospešný projekt, ktorý si vyžaduje väčší objem financií, ako Nadácia prideľuje v rámci grantových programov. Môžeme aj v takomto prípade požiadať o grant?

  Áno, pre výnimočné finančne náročnejšie projekty, ideálne s celoslovenskou pôsobnosťou, je vhodný tzv. Partnerský projekt. V prípade záujmu o podporu vášho projektu, ktorý nie je možné prihlásiť do vyhlásených grantových schém vás prosíme, aby ste na info@nadaciavub.sk odoslali stručnú anotáciu svojho projektového zámeru (v rozsahu 10 - 15 viet), informáciu čím je váš projekt výnimočný a výšku požadovanej sumy. Následne vám bude odoslané odporúčanie ako postupovať ďalej.

  Nadácia prijíma žiadosti o partnerstvo iba v zadefinovaných oblastiach (životné prostredie, umenie a kultúrne dedičstvocharita / sociálna pomoc).

  Žiadosti o grant formou partnerstva sa prijímajú priebežne počas celého roka, avšak na schválenie Správnou radou sú predkladané iba 3x ročne, zvyčajne v januári, máji a novembri.

  Poprosíme, aby ste v rozpočte uviedli celkový rozpočet, vrátane iných nákladov a tiež uviedli z akých zdrojov ich plánujete financovať.

 9. 9 Som fyzická osoba, teda nie mimovládna alebo iná organizácia, a potrebujem finančnú pomoc. Podporuje Nadácia žiadosti o finančný príspevok ľudí v núdzi alebo s vážnymi ochoreniami?

  Nadácia VÚB priamo neposkytuje finančnú pomoc jednotlivcom (ani živnostníkom či podnikateľom).

  Spolupracuje však s darcovským portálom dakujeme.sk, prostredníctvom ktorého rodiny a ľudia v núdzi môžu získať finančnú pomoc od. V prípade záujmu môžu individuálni žiadatelia priamo kontaktovať administrátorov portálu na adrese: kamila@dakujeme.sk.

 10. 10 Môj zámer nepatrí do žiadnej z priorít nadácie. Ako sa môžem uchádzať o grant?

  Nadácia VÚB nepodporuje projekty, ktorých zameranie je mimo jej priorít, resp. podporovaných oblastí.

 11. 11 Je možné dofinancovanie projektu z vlastných / iných zdrojov?

  Áno, považujeme to za správne a korektné. Nie všetky projekty môže naša nadácia financovať v plnej miere. Informácia o spolufinancovaní projektu z iných zdrojov je aj súčasťou rozpočtu v žiadosti o grant.

  Prosíme, aby ste následne vo vyúčtovaní informatívne uviedli výšku sumy, ktorú ste získali z iných zdrojov. Do záverečnej finančnej správy však predkladáte výlučne kópie finančných dokladov, ktoré boli financované z prostriedkov Nadácie VÚB.

 12. 12 Hľadám sponzora, resp. finančné prostriedky na organizáciu fundraisingového podujatia/projektu. Môžem sa uchádzať o podporu?

  Nadácia VÚB podporuje konkrétne projekty, nie fundraisingové aktivity, teda váš zámer je mimo priorít nadácie.

 13. 13 Kto rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov?

  O poskytnutí finančných prostriedkov, teda o pridelení grantu rozhoduje Správna rada Nadácie VÚB na základe kvality predložených projektov, odporúčania externých odborných hodnotiacich komisií alebo poroty súťaže, prípadne aj posudkov vypracovaných expertmi na danú oblasť.

 14. 14 Ako sa dozviem či bol môj projekt podporený?

  Po vyhodnotení grantového programu aj partnerských projektov sú všetci žiadatelia informovaní o rozhodnutí Správnej rady priamo na ich e-mailové adresy, a to prostredníctvom systému eGrant.

 15. 15 Požaduje nadácia správu o použití finančných prostriedkov?

  Po schválení finančnej podpory nadácia uzavrie s podporenou organizáciou zmluvu o poskytnutí grantu. Súčasťou zmluvy sú inštrukcie k spracovaniu Záverečnej finančnej a obsahovej správy. Po ukončení projektu je grant vždy nutné vyúčtovať, čiže preukázať oprávnené použitie grantových prostriedkov účtovnými dokladmi (faktúrami, zmluvami, a pod.).

  Vo finančnej správe požadujeme predložiť kópie relevantných účtovných dokladov vrátane potvrdení o ich úhrade. V obsahovej správe sa nadácia zaujíma o dosiahnuté výsledky a prínos projektu pre skvalitnenie života ľudí a tiež o fotodokumentáciu z projektu.

  Spracovanie Záverečnej finančnej a obsahovej správy prebieha v systéme eGrant, kde sa nachádza formulár pre spracovanie správy.