Ako požiadať o grant

 1. 1 Aké zdroje má nadácia k dispozícii?

  Nadácia VÚB získava finančné prostriedky:

  • z asignácie z dane z príjmu
  • z darov materskej VÚB banky.

  Ich objem sa teda každoročne mení najmä v závislosti od príjmov z asignácie.

 2. 2 Aký druh podpory môžem od vás získať?

  Nadácia VÚB poskytuje výlučne finančnú podporu formou grantov. Neposkytujeme podporu vo forme sponzorstva ani materiálnu pomoc (napr. darovanie kancelárskeho nábytku, počítačovej techniky, reklamných a darčekových predmetov).

 3. 3 Aké projekty Nadácia VÚB podporuje?

  Nadácia VÚB:

  • podporuje projekty predložené v rámci vyhlásených grantových programov,
  • poskytuje podporu partnerským projektom,
  • udeľuje ocenenia v súťažiach, ktoré sama organizuje.

  Nadácia strategicky smeruje svoju podporu do týchto oblastí:

  1. vzdelanie – prioritne na vysokých školách ekonomického zamerania
  2. umenie – podpora mladých maliarov, záchrana kultúrneho dedičstva
  3. charita – podpora ľudí so znevýhodnením
  4. komunity zlepšovanie kvality života na miestnej úrovni
 4. 4 Do ktorých grantových programov je možné predložiť projekt?

  Žiadosť o grant je možné podať len v období otvorenia grantového programu, kedy sú na stránke nadácie dostupné všetky podmienky a informácie. Počas roku Nadácia otvára viaceré grantové programy:

  Otvorený grantový program pre Nádej je venovaný zvýšeniu kvality života ľudí so znevýhodnením a rozvoju ich talentu.

  Zamestnanecký grantový program je zameraný na podporu projektov zlepšujúcich kvalitu života v miestnych komunitách. Predpokladom získania podpory je aktívne zapojenie zamestnanca skupiny VÚB do projektu.

  Hosťujúci profesor je otvorený grantový program na podporu a rozvoj ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania.

  Komunitné granty je otvorená grantová schéma pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

 5. 5 Kde nájdem formulár k žiadosti o grant?

  Po otvorení príslušného grantového programu Nadácia VÚB zverejňuje jeho priority, formulár žiadosti a kritériá hodnotenia. Formuláre grantových programov sú k dispozícii výlučne v čase trvania daného grantového programu na www.nadaciavub.sk. Pred vyhlásením ani po ukončení grantového programu formuláre nie sú k dispozícii.

 6. 6 Kedy Nadácia VÚB prijíma žiadosti o grant?

  Konkrétne termíny prijímania žiadostí o grant nájdete v kalendári grantových schém.

 7. 7 Naša organizácia chce realizovať výnimočný verejnoprospešný projekt, ktorý si vyžaduje väčší objem financií, ako Nadácia prideľuje v rámci grantových programov. Môžeme aj v takomto prípade požiadať o grant?

  Nadácia priebežne počas roka prijíma žiadosti o partnerstvo v zadefinovaných oblastiach svojej filantropickej stratégie (vzdelanie, záchrana kultúrneho dedičstva, umenie, charita a zdravotníctvo). Jedná sa o projekty, ktoré nie sú súčasťou vyhlásenej otvorenej grantovej schémy, pričom výsledkom finančnej podpory je takisto grant.

  V prípade záujmu o partnerstvo s nadáciou vás prosíme, aby ste na info@nadaciavub.sk odoslali stručnú anotáciu svojho projektového zámeru (v rozsahu 15 - 20 viet), informáciu čím je váš projekt výnimočný a výšku požadovanej sumy. Následne vám bude odoslané odporúčanie ako postupovať ďalej.

 8. 8 Môj zámer nepatrí do žiadnej z priorít nadácie. Ako sa môžem uchádzať o grant?

  Nadácia VÚB nepodporuje projekty, ktorých zameranie je mimo jej priorít, resp. podporovaných oblastí.

 9. 9 Som fyzická osoba, jednotlivec a potrebujem finančnú pomoc. Podporuje Nadácia individuálne žiadosti o finančný príspevok ľudí v núdzi, alebo s vážnymi ochoreniami?

  Nadácia VÚB priamo nepodporuje žiadosti jednotlivcov o finančnú pomoc. Spolupracuje však s darcovským portálom dakujeme.sk, prostredníctvom ktorého rodiny a ľudia v núdzi môžu získať finančnú pomoc od individuálnych darcov. V prípade záujmu môžu individuálni žiadatelia priamo kontaktovať administrátorov portálu na adrese: kamila@dakujeme.sk

 10. 10 Hľadám sponzora, resp. finančné prostriedky na organizáciu fundraisingového podujatia. Môžem sa uchádzať o podporu?

  Nadácia VÚB podporuje konkrétne projekty, nie fundraisingové aktivity, teda váš zámer je mimo priorít nadácie.

   

 11. 11 Kto rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov?

  O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada nadácie na základe hodnotení a posudkov vypracovaných expertmi na danú oblasť a odbornými hodnotiacimi komisiami.

   

 12. 12 Požaduje nadácia správu o použití finančných prostriedkov?

  Po schválení finančnej podpory nadácia uzavrie s podporenou organizáciou zmluvu o poskytnutí grantu. Súčasťou zmluvy sú inštrukcie k spracovaniu záverečnej finančnej a programovej správy. Po ukončení projektu je grant vždy nutné vyúčtovať, čiže preukázať oprávnené použitie grantových prostriedkov účtovnými dokladmi (faktúrami, zmluvami, a pod.).

  Vo finančnej správe požadujeme predložiť kópie relevantných účtovných dokladov vrátane potvrdení o ich úhrade. V programovej správe sa nadácia zaujíma o dosiahnuté výsledky a prínos projektu pre skvalitnenie života ľudí a tiež o fotodokumentáciu z projektu.