POROTA

 

Michal Novotný

kurátor umenia a umelecký kritik, riaditeľ zbierok moderného umenia Narodní galerie Praha (Česká republika / Czech republic)

Michal Novotný študoval dejiny umenia, filozofiu a antropológiu na Karlovej Univerzite  v Prahe. Špecializuje sa na súčasné umenie a v priebehu rokov sa úspešne etabloval na medzinárodnej umeleckej scéne. Od roku 2019 je riaditeľom zbierky moderného a súčasného umenia Národnej galérie Praha. Predtým v období 2011 – 2018 bol riaditeľom pražského Centra pro současné umění FUTURA a súčasne v rokoch 2016 – 2018 ideovým dramaturgom a externým kurátorom v Městské galerii Plato v Ostrave. Zúčastnil sa početných výskumných a rezidenčných pobytov v renomovaných medzinárodných inštitúciách. Medzi jeho výrazné nezávislé výstavné projekty patrí séria skupinových výstav Orient (Riga, Brusel, Krakow, 2018), Orient2 (Kunsthalle Bratislava, 2019), Orient V (GHMP, Praha, 2019), ako aj projekt Harun Farocki / Zbyněk Baladrán (2015), vďaka ktorému ho medzinárodná platforma Artsy zaradila na zoznam dvadsiatich najvplyvnejších európskych kurátorov mladej generácie. Popri kurátorskej činnosti pravidelne publikuje a venuje sa písaniu kritických textov o súčasnom umení. Je držiteľom Ceny Věry Jirousové v kategórii Etablovaný kritik (2016). Publikuje v časopisoch Art & Antiques, Flash Art International, Labyrint, Fotograf, Flash Art CZ/SK a na internetovej platforme Artalk.

Jaime Valero

maliar a vizuálny umelec (Španielko / Spain)

Jaime Valero je úspešným predstaviteľom súčasného výtvarného umenia Španielkeho kráľovstva. Vo svojej tvorbe sa sústreďuje na figurálnu maľbu. Hoci sa prednostne orientuje na realistické zobrazenie, jeho hlavnou ambíciou je trvalé hľadanie hraníc média a ich vedomé prekračovanie a to na úrovni techniky, námetu ako aj prevedenia. Maľba je pre neho v prvom rade spôsob, ako znovu vytvoriť a interpretovať realitu. Valero neustále zvažuje, čo samotný „obraz“ potrebuje - pridáva drobné detaily, vrství priehľadné lazúry, precizuje odtiene. Finálnym výsledkom je maľba nabitá informáciami, potvrdzujúca pozorovacie schopnosti umelca. Ako zdroj inšpirácie okrem klasikov maľby (Velazquez, Viola, Richter) uvádza prehliadanie internetu - zvlášť sledovanie aktuálneho smerovania umelcov ako Jenny Saville, Anselm Kiefer, Julio Vaquero, Antonio López a iných. V roku 1991 absolvoval štúdium výtvarného umenia na  Universidad Complutense de Madrid. Jeho diela sú zastúpené vo verejných, korporátnych i súkromých zbierkach, napríklad v Európskom múzeu moderného umenia (MEAM) v Barcelone, v zbierkach španielskej kráľovskej rodiny i zbierkach svetových korporácií. Vystavuje po celom svete, aktuálne najmä v USA, Mexiku, Spojenom kráľovstve, Grécku a Holandsku.

Hana Ostan Ožbolt

historička umenia, nezávislá kurátorka a pedagogička (Rakúsko-Slovinsko / Austria-Slovenia)

Hana Ostan Ožbolt pôvodne študovala komparatívnu literatúru a nemecký jazyk na Humboldtovej univerzite v Berlíne, avšak v rokoch 2014 – 2016 pokračovala v štúdiu na School for Curators and Critics of Contemporary Art (SCCA, Ljubljana). Následne v roku 2019 absolvovala štúdium dejín umenia a jej diplomová práca Trienále súčasného (slovinského) umenia bola nominovaná na Peršenovu cenu Ljubljanskej univerzity. V roku 2020 získala Cenu Rajka Nahtigala, najvyššie ocenenie Filozofickej fakulty. Od 2018 pracovala pre centrum moderného umenia a nadáciu ULAY a v rokoch 2019 – 2023 bola jej riaditeľkou. Pravidelne publikuje a prispieva do časopisu Artforum. V súčasnosti pôsobí ako hosťujúca profesorka na Angewandte, Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Venuje sa súčasnému umeniu – pracuje pre súkromné galérie, ale aj v neziskovom sektore. Ako kurátorka a spolu-kurátorka realizovala množstvo výstavných projektov.

Ivana Moncoľová

historička umenia, kritička, teoretička a kurátorka (Slovensko / Slovakia)

Dejiny umenia a kultúry študovala na Trnavskej univerzite a doktorandské štúdium zavŕšila v roku 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na tému Premeny umeleckého autorstva. O vizuálnom umení pravidelne publikuje v odborných ako aj v masových médiách. Venuje sa vlastným kurátorským, výstavným a edičným projektom. Kurátorsky pripravila viacero výstav súčasných autorov (monografické projekty Jana Farmanová, Mária Machatová, Silvia Krivošíková, Ras, ale aj početné skupinové výstavy). Momentálne pripravuje prierezovú výstavu Ľudovíta Hološku: Denník koloristu, ktorá sa bude konať na jeseň 2023 v galérii J. Mudrocha v Senici. Venuje sa poradenstvu v investíciách do umenia pod značkou Moncolova Artadvisor. Je editorkou niekoľkých autorských katalógov súčasných umelcov. Prvú prehľadovú monografiu Radovana Čerevku (2019) a monografiu Silvie Krivošíkovej (2019) vydala pod svojou vydavateľskou značkou Moncolova Editions. Pedagogicky pôsobí od roku 2017 na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

 

Mónika Zsikla

historička umenia a kurátorka  (Maďarsko)

Umelecká riaditeľka Q Contemporary Budapešť, inštitúcie venovanej prezentácii umenia strednej a východnej Európy. Momentálne je kurátorkou maďarského pavilónu na aktuálnom 59. Bienále v Benátkach (výstavný projekt Zsófie Keresztes After Dreams: I Dare to Defy The Damage). V rokoch 2003-2009 študovala dejiny umenia a estetiku, neskôr v rokoch 2015-2018 pokračovala v doktorandskom štúdiu na Univerzite Loránda Eötvösa, kde v súčasnosti pracuje na svojej dizertačnej práci. V období 2007-2015 pôsobila v Kisterem Gallery v Budapešti. Popri štúdiu realizovala rozsiahly výskum života a tvorby Zsigmonda Károlyia a Gizelly Rákóczy. Od roku 2007 pravidelne publikuje v maďarských i medzinárodných periodikách, a zároveň je činná aj ako autorka viacerých odborných publikácií. Od 2017 pedagogicky pôsobí na Univerzite umenia a dizajnu Moholy-Nagya v Budapešti. Popri publikačnej činnosti realizovala v ostatných rokoch ako kurátorka a ko-kurátorka množstvo prezentácií súčasného maďarského umenia. Je členkou medzinárodného združenia AICA.

Katarína Bajcurová

historička umenia a kurátorka (Slovensko)

Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne absolvovala ašpirantské vedecké štúdium. Od 1994 pôsobí v Slovenskej národnej galérii, pričom inštitúciu v rokoch 1999 do 2009 viedla vo funkcii generálnej riaditeľky. V súčasnosti tu pôsobí na pozícii kurátorky zbierky moderného a súčasného umenia. Špecializuje sa na problematiku slovenského sochárstva a maliarstva 20. storočia. Publikovala viaceré knižné monografie, autorsky sa podieľala na príprave početných významných výstavných projektov SNG a monografických výstav významných slovenských umelcov 20. storočia. Bola kurátorkou slovenských expozícií na XLVI. Bienále v Benátkach (1995) a na 26a Bienal de São Paulo (2004). V roku 2008 získala Cenu Martina Benku, v roku 2017 Cenu Nadácie Tatra banky za umenie (v kol. s P. Hanákovou a B. Koklesovou). Prednášala na Katedre dejín umenia FiF UK kapitoly z dejín výtvarnej moderny Slovenska. Venuje sa taktiež znalectvu slovenskej moderny. Je členkou slovenskej sekcie AICA.

Marek Meduna

vizuálny umelec a pedagóg (Česko)

V rokoch 1999-2005 študoval na AVU Praha v ateliéroch V. Bromové, M. Rittsteina, J. Davida a V. Skrepla. Svojou tvorbou tematizuje resp. spochybňuje zaužívanú predstavu o maľbe ako médiu a jej možnostiach. Smeruje k tematizácii inštitúcie umenia a jeho médií, sekundárne ho zaujíma inštalácia a výstava ako špecifická forma umeleckého média. Napriek prísnym logickým východiskám je podstata jeho tvorby senzuálna a intuitívna. Zaujíma ho možnosť istého prevrátenia, pretože narušenie istoty a stereotypného čítania vedie k nutnosti pristúpiť k veci inak, po novom. Umenie sa snaží vnímať nehierarchicky, ako prostredie, v ktorom sú veci položené vedľa seba. Priťahuje ho istý byrokratický rys, protokolárnosť, ideologickosť alebo dvojznačný vzťah k metaforám a jazyku. Výsledkom je syntetický útvar zložený z mnohých vzájomne sa prelínajúcich (spätne nedešifrovateľných) vrstiev. V súčasnosti vedie Ateliér malířství IV na pražskej akadémii. Je členom umeleckej skupiny Rafani.

Vincenzo Della Corte

galerista (Taliansko - Rakúsko)

Zakladateľ a riaditeľ galérie súčasného umenia VIN VIN (2016), sídliacej vo Viedni, ktorá sa sústreďuje najsúčasnejšie polohy vizuálneho umenia a poskytuje mladým umelcom priestor pre ich víziu. Galéria je aktívna na medzinárodnej úrovni a podporuje interakciu medzi miestnou umeleckou scénou a umeleckými profesionálmi a inštitúciami v zahraničí. Spolupracuje na dlhodobej báze s vybranými umelcami, zároveň realizuje početné projekty s autormi mimo hlavnej galerijnej „stajne“. Jeho spôsob práce je veľmi intuitívny, na druhej strane nachádzame veľa aspektov spoločných pre umelcov, s ktorými pracuje. Pravidelne vystavuje na umeleckých veľtrhoch (Miart; Artissima). Okrem iného je aj orchestrálnym dirigentom.

 

 

Ľudovít Hološka

maliar, vysokoškolský pedagóg (Slovensko)

Maľbu študoval u profesora Mudrocha a jej „klasickej“ polohe ostal natrvalo verný. Od polovice 70. rokov pôsobil ako pedagóg na rôznych vysokých školách, v súčasnosti na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Hološka je významným predstaviteľom analytického prúdu maľby, pričom jeho východiská sú vždy odvodené od reality. Inšpiruje sa okolitým svetom – ako sám hovorí: „Odjakživa verím tomu, že moje pocity a stavy vyvolajú vždy celkom konkrétne miesta, situácie a podnety. Usilujem sa ich poznávať, mapovať, overovať“. Popri maľbe sa intenzívne venuje kresbe, ilustroval viac ako 80 knižných titulov.  Aktívne však umenie aj reflektuje - venuje sa aj publikačnej činnosti, okrem autorstva viacerých odborných knižných titulov pravidelne prispieva v periodikách Romboid, Výtvarný život, Profil a i.

Ondřej Horák

kurátor, spisovateľ, umelecký publicista (Česko)

Propagátor súčasného umenia, autor mnohých výstavných a vzdelávacích projektov. Laureát prestížnej literárnej ceny Magnesia Litera za knihu o umení pre deti a mládež Proč obrazy nepotřebují názvy, v  2018 nominant na cenu za román Nebožtík. Na portáli Stream.cz vedie vlastnú reláciu o umení UM! a súčasne pôsobí ako vedúci edukačného oddelenia Galerie Rudolfinum v Prahe. Iniciátor prednáškového cyklu Místa počinu o dejinách českých výstavných priestorov. Autor programu Křeslo pro hosta, ktorý predstavoval klasikov moderného českého umenia v pražskom Meet Factory. Takmer dekádu vedie medzinárodnú vzdelávaciu platformu "Máš umělecké střevo?". Autor prezentačných projektov Obrazy pro nevidomé a Obrazy u seniorů alebo Věznice: místo pro umění.

Pál Gerber

maliar (Maďarsko)

Jeden z najvýznamnejších súčasných umelcov Maďarska. Jeho maliarska tvorba je charakteristická osobitným umeleckým jazykom: pracuje najmä s humorom a irónou, ktoré vtipne kombinuje s melanchóliou či banalitou. Výsledkom je pôsobivá asociatívna persifláž, ktorá formálne zodpovedá princípom neskorej postmoderny – často monochromatický a symbolický obraz, ktorý slúži autorovi na skúmanie maliarskej formy a jej významu. Pracuje naprieč rôznymi médiami, ale „tradičná“ figurálna maľba je trvalou prioritou jeho autorského programu. Zaujíma ho najmä „banalita“ každodennej existencie človeka (resp. umelca). Často pracuje s vizualitou bežných predmetov, kombinuje ich v neortodoxných súvislostiach a tak vlastne konštruuje humorné, no trefné obrazy sociálnej či morálnej kritiky.

Andreas Hoffer

historik umenia a kurátor (Maďarsko)

Uznávaný odborník na súčasné umenie, kurátor Kunsthalle v rakúskom Kremse. Dejiny umenia vyštudoval na univerzite v Nemecku a v rokoch 1989 - 1999 aktívne pôsobil ako nezávislý kurátor vo Viedni, kde participoval na rôznych projektoch pre viaceré múzeá, galérie a výstavné priestory v rakúskej metropole. V období 1999 - 2016 bol hlavným kurátorom a art educator v Essl Museum, jednej z najvýznamnejších súkromných zbierok súčasného umenia v Európe. Od roku 2017 je kurátorom v Kunsthalle Krems, riaditeľom Air - Artists in residence Niederösterreich a od roku 2019 aj umeleckým riaditeľom KinderKunstLabor v St. Pölten. Je aktívnym umeleckým publicistom.

 

 

Alexandra Kusá

historička umenia, kurátorka, riaditeľka Slovenskej národnej galérie (Slovensko)

Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Od roku 2000 pôsobí v Slovenskej národnej galérii na rôznych pozíciách vždy spojených s umením 20.storočia, od roku 2010 je generálnou riaditeľkou. V rokoch 2008 - 2009 pracovala ako Vedoucí oboru sbírek v Moravskej galérii Brno. Okrem kurátorskej práce prednáša na FF UK na Katedre dejín umenia a venuje sa umeniu 20.storočia a jeho presahom do iných disciplín. Minulý rok vydala obsiahlu publikáciu Prerušená pieseň | výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956, ktorá sa zameriava na umenie socialistického realizmu v období jeho najtvrdších prejavov - stalinizmu 50-tych rokov minulého storočia, tzv. Sorely.

Andreas Hoffer

historik umenia a kurátor (Rakúsko)

Uznávaný odborník na súčasné umenie, kurátor Kunsthalle v rakúskom Kremse. Dejiny umenia vyštudoval na univerzite v Nemecku a v rokoch 1989 - 1999 aktívne pôsobil ako nezávislý kurátor vo Viedni, kde participoval na rôznych projektoch pre viaceré múzeá, galérie a výstavné priestory v rakúskej metropole. V období 1999 - 2016 bol hlavným kurátorom a art educator v Essl Museum, jednej z najvýznamnejších súkromných zbierok súčasného umenia v Európe. Od roku 2017 je kurátorom v Kunsthalle Krems, riaditeľom Air - Artists in residence Niederösterreich a od roku 2019 aj umeleckým riaditeľom KinderKunstLabor v St. Pölten. Je aktívnym umeleckým publicistom.

Ondřej Horák

kurátor, spisovateľ, umelecký publicista (Česko)

Propagátor súčasného umenia, autor mnohých výstavných a vzdelávacích projektov. Laureát prestížnej literárnej ceny Magnesia Litera za knihu o umení pre deti a mládež Proč obrazy nepotřebují názvy, v 2018 nominant na cenu za román Nebožtík. Na portáli Stream.cz vedie vlastnú reláciu o umení UM! a súčasne pôsobí ako vedúci edukačného oddelenia Galerie Rudolfinum v Prahe. Iniciátor prednáškového cyklu Místa počinu o dejinách českých výstavných priestorov. Autor programu Křeslo pro hosta, ktorý predstavoval klasikov moderného českého umenia v pražskom Meet Factory. Takmer dekádu vedie medzinárodnú vzdelávaciu platformu "Máš umělecké střevo?". Autor prezentačných projektov Obrazy pro nevidomé a Obrazy u seniorů alebo Věznice: místo pro umění.

Pál Gerber

maliar​ (Maďarsko)

Jeden z najvýznamnejších súčasných umelcov Maďarska. Jeho maliarska tvorba je charakteristická osobitným umeleckým jazykom: pracuje najmä s humorom a irónou, ktoré vtipne kombinuje s melanchóliou či banalitou. Výsledkom je pôsobivá asociatívna persifláž, ktorá formálne zodpovedá princípom neskorej postmoderny – často monochromatický a symbolický obraz, ktorý slúži autorovi na skúmanie maliarskej formy a jej významu. Pracuje naprieč rôznymi médiami, ale „tradičná“ figurálna maľba je trvalou prioritou jeho autorského programu. Zaujíma ho najmä „banalita“ každodennej existencie človeka (resp. umelca). Často pracuje s vizualitou bežných predmetov, kombinuje ich v neortodoxných súvislostiach a tak vlastne konštruuje humorné, no trefné obrazy sociálnej či morálnej kritiky.

 

 

Daniel Balabán

maliar, vizuálny umelec a pedagóg​ (Česko)

Významný predstaviteľ súčasnej českej figurálnej maľby, popredný zástupca ostravského výtvarného okruhu. Od polovice 80. rokov patrí ku kľúčovým autorom maliarskej scény. V rokoch 1979-1984 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Františka Jiroudka. V období od r. 1993 do r. 2007 bol vedúci ateliéru maľby na Katedre výtvarnej tvorby Ostravskej univerzity. Od r. 2008 vedie maliarsky ateliér na Inštitúte pre umelecké štúdiá. V r. 2012 sa stal laureátom Ceny Michala Ranného a v r. 2014 získal na pražskej AVU profesúru v odbore Výtvarné umenie so zameraním na maliarstvo.

Róna Kopeczky

historička umenia, kurátorka​ (Maďarsko)

Je spoluzakladateľkou platformy Easttopics venovanej súčasnému umeniu strednej a východnej Európy so sídlom v Budapešti. V rokoch 2006 až 2015 pracovala ako kurátorka so špecializáciou na medzinárodné umenie v Ludwig múzeu v Budapešti, kde sa venovala najmä tvorbe nastupujúcej generácie umelcov z regiónu strednej a východnej Európy. Vo februári 2015 nastúpila do Acb Gallery v Budapešti ako umelecká riaditeľka. Spolupodieľala sa na organizácii prvého OFF-Biennale Budapešť a bola členom kurátorského tímu druhého ročníka tohto projektu. Je držiteľkou titulu PhD. v odbore dejín umenia na Univerzite Sorbonne.

Rózsa Farkas

galeristka, vydavateľka​ (Veľká Británia)

Zakladateľka, spolukurátorka a editorka londýnskeho nezávislého výskumného projektu zameraného na digitálnu kultúru Arcadia Missa, ktorý prepája galerijnú a umeleckú prax a vydavateľskú činnosť. Pôsobí ako výskumná pracovníčka v Post Media Lab na Leuphana University, kde skúma vplyv genderu v postinternetovej dobe. Farkas edituje tlačové a digitálne výstupy - publikácie ako aj galerijné projekty. Je aktívna aj mimo pôsobenia v Arcadia Missa, spolupracuje s viacerými subjektami, napr. s tank.tv či magazínmi Mute Magazine a Nottingham Contemporary.

Dorota Kenderová

kurátorka, kultúrna manažérka, riaditeľka Východoslovenskej galérie​ (Slovensko)

V roku 2003 absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V r. 2012 získala doktorský titul na Katedre intermédií a multimédií, kde neskôr pôsobila ako odborná asistentka v ateliéri Ilony Németh “IN”. Od 1. februára 2016 vedie jednu z najväčších krajských galérií na Slovensku – Východoslovenskú galériu v Košiciach. Počas štúdia založila, viedla a koordinovala galériu HIT v Bratislave - významnú nezávislú iniciatívu. Absolvovala umelecké pobyty v New Yorku, vo Viedni a v Kremse, vystavovala a kurátorsky pripravovala mnoho výstavných a edičných projektov. Špecializuje sa n súčasné umenie. V r. 2005 sa stala laureátkou Ceny Essl Award.

 

Jiří Kovanda

vizuálny umelec a pedagóg​ (Česko)

Jiří Kovanda sa už niekoľko rokov opakovane umiestňuje na vrchole rebríčka najúspešnejších a najrešpektovanejších českých umelcov 2. polovice 20. storočia. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších žijúcich predstaviteľov konceptu u našich západných susedov. Jeho tvorba sa rozvíja naprieč rôznymi médiami – popri performancii a akcii sa venuje inštalácii, koláži a maľbe; vytvára nenápadné intervencie a situácie. Od 70. rokov minulého storočia vytvára prvé akcie, ktoré definuje ako nenápadný ponor do medziľudských vzťahov, prekračovanie hranice intimity. V osemdesiatych rokoch opúšťa konceptuálnu prax a pod vplyvom nastupujúcej postmoderny sa načas venuje maľbe. Práve z tohto obdobia pochádza rozsiahly súbor akrylových malieb, z veľkej časti realizovaných vo formáte A2. V roku 1984 v pražskom klube Futurum uverejňuje pateticko-ironický text o svojej tvorbe, v ktorom sa označuje za nedeľného maliara, čím relativizoval dobovú prax tohto klasického média. Neskôr začal pôsobiť ako pedagóg na Akademii výtvarných umění v Prahe, v súčasnosti vedie Ateliér performancie na Fakulte umení a designu v Ústí nad Labem. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí.

David Fehér

historik umenia, kurátor (Maďarsko)

David Fehér je kurátorom v Múzeu výtvarných umení v Budapešti a prednáša súčasné umenie na Vysokej škole umení. Vo svojej doktorandskej práci sa zaoberá súčasnými teóriami maľby a prijatím pop artu, fotorealismu a konceptuálneho umenia vo východnej Európe. Okrem teoretickej a pedagogickej práce sa venuje aj publicistike a výtvarnej kritike. Je autorom mnohých esejí o súčasných umelcoch a recenzií, ktoré sú pravidelne uverejňované v časopisoch venujúcich sa výtvarnému umeniu a v katalógoch výstav. Na medzinárodnej úrovni publikoval eseje o maďarskom umení "dlhých šesťdesiatych rokov" a umení v Maďarsku 1956-1980. Jeho ostatné publikácie obsahujú eseje o kľúčových postavách súčasnej maľby (Georg Baselitz, Gerhard Richter) a otázkach o osude média (Maľba po maľbe). K jeho kurátorským počinom patria výstavy v domovskom Múzeu výtvarných umení v Budapešti a o.i. je spoluautorom blížiacej sa výstavy Bacon, Freud a London School organizovanej spoločne Maďarskou národnou galériou v Budapešti a Tate Britain v Londýne.

Erik Šille

maliar, pedagóg (Slovensko)

Erik Šille patrí k najvýraznejším maliarskym zjavom strednej generácie. Jeho charakteristický vizuálny prejav býva označovaný ako  „súčasný“ - inšpirovaný novodobými ikonami a symbolmi, bilboardami, reklamou, televíziou či komiksom. Prostredníctvom vizuálnych odkazov zostavuje Šille viacvrstvové „príbehy nového sveta“ na prvý pohľad oku lahodiace, maliarsky dokonalo prevedené kompozície, ktoré však pod povrchom skrývajú kódované posolstvá. U Šilleho nie je nič také jednoduché a pekné ako vyzerá – takmer nebadateľnými detailmi vytvára typické  napätie. Jeho premyslené kompozície charakterizuje úhľadný rukopis, vtipný dialóg s dejinami umenia, výrazný cit pre farbu a špecifická naratívnosť. V roku 2009 sa stal víťazom súťaže Maľba, v roku 2006 v nej obsadil tretie miesto. Je držiteľom Ceny Igora Kalného na Zlínskom salóne mladých do 30 rokov za Slovenskú republiku (2006). Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v zbierke Slovenskej národnej galérie, Nitrianskej galérii, Štátnej galérii v Dolnom Kubíne a početných súkromných zbierkach doma a v zahraničí.

Michele Coppola

riaditeľ Gallerie d’Italia (Taliansko)

Riaditeľ Gallerie d’Italia so sídlom v Miláne a výstavnými sieňami v Miláne, Neapole a Vicenze. Riaditeľ Odboru umenia, kultúry a kultúrneho dedičstva banky Intesa Sanpaolo. Pod jeho patronátom vznikli významné výstavy, napr. Hayez, Bellotto a Canaletto alebo L'ultimo Caravaggio. Z oblasti moderného a súčasného umenia sú to hlavne výstava v New Yorku Talianske umenie: Znovuobjavenie Ameriky, a v Taliansku výstavy Basquiat, Clemente, Haring, Schnabel, Warhol: Tisíce svetiel New Yorku a Umenie ako zjavenie: Z kolekcie Luigi a Peppino Agrati.
Je riaditeľom spoločnosti CAMERA-Talianske centrum fotografie. V minulosti bol členom výboru pre kultúru a aktivity mládeže v regióne Piemonte a pracoval v rôznych kultúrnych inštitúciách v Turíne (Nadácia pre podporu filmu, Nadácia pre podporu múzeí v Turíne a iné).

Jane Neal

kurátorka súčasného umenia (Veľká Británia)

Britská kurátorka Jane Neal študovala na Oxfordskej univerzite a Courtauld Institute v Londýne. Financial Times ju označili za poprednú odborníčku na súčasnú umeleckú scénu vo východnej Európe a je považovaná za jednu z najznámejších nezávislých kurátorov, ktorí dnes pracujú v oblasti maľby. Je spoluautorkou diela Mestá budúcnosti: Avantgardy 21. storočia a v roku 2006 bola kurátorkou významnej výstavy Spojenie Kluž, ktorá spojila sedem mladých umelcov z Transylvánie, pričom mnohí z nich sú dnes vedúcimi osobnosťami vo svete umenia (Mircea Cantor, Adrian Ghenie, Victor Man, Ciprian Muresan, Cristian Pogacean, Serban Savu a Gabrielu Vanga). V roku 2008 prevzala úlohu umeleckej riaditeľky Calvert 22 v Londýne, neziskovej nadácie, špecializovanej na súčasné umenie v Rusku a východnej Európe. Neal bola kurátorkou výstav, ktoré získali celosvetovú chválu kritikov v Amsterdame, Austine, Berlíne, Bukurešti, Budapešti, Kodani, Cluji, Dubaji, Londýne, Los Angeles, Miláne, Bombaji, New Yorku, Prahe a Zürichu. V súčasnosti je kurátorkou putovnej výstavy zbierky Roberta Runtáka, ktorá vznikla v Múzeu výtvarného umenia v Ostrave a ktorá sa v septembri tohto roku poputuje do Maďarska. Neal je autorkou mnohých kníh o súčasnom výtvarnom umení a skúma, ako európske umelecké hnutia zo začiatku 20. storočia inšpirujú dnešných  umelcov. Pripravuje významnú výstavu v Rusku pre roky 1919/2020. Žije a pracuje medzi Oxfordom, Londýnom a Berlínom.

Attila Szűcs

maliar (Maďarsko)

Reprezentant novej maďarskej maľby Attila Szűcs je jedným z najvýznamnejších súčasných maliarov, uznávaných a vysoko cenených aj za hranicami svojej vlasti. Venuje sa primárne klasickej maľbe – od 90. rokov pracuje výhradne s tradičnou technikou olejomaľby. Východiskom  jeho umeleckého programu je práca s vizuálnou predlohou – najčastejšie si vyberá novinové výstrižky, pohľadnice, filmové zábery. Sústreďuje sa na tieto koncentrované momenty, v ktorých sa každodenná, banálna skúsenosť stráca a stretáva s nutnosťou jej opätovného dekódovania. Vo svojich maľbách konštruuje prázdne priestory okolo objektov myšlienok a postáv - v jednom bode sa tak stretáva odstup, akási mentálna vzdialenosť s paradoxne sústredenou pozornosťou práve na túto absenciu. Práve tento konflikt je trvalo  určujúci pre jeho vzťah s maľbou. Zaujíma ho primárne hľadanie interpretácie vedomia a nevedomosti. Inšpiráciu čerpá z kolektívnej pamäte, tú prostredníctvom možností maľby reinterpretuje. Zámerne demonštruje definované a často nepravdivé štruktúry. Dlhodobo ho fascinuje návrat do minulosti, odkazy na dejiny umenia, významné historické momenty. Jeho postkonceptuálnu a post-mediálnu maľbu charakterizuje  melanchólia, surrealistický podtext a majstrovské využitie svetla a tieňa. Aktívne vystavuje doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Budapešti.

Ján Berger

maliar, pedagóg (Slovensko)

Ján Berger jeden z najvýznamnejších súčasných slovenských maliarov, dlhoročný pedagóg Vysokej školy výtvarných umení. Jeho autentický maliarsky program je informáciou o stave vecí, postavený na vizuálnej reflexii vlastnej skúsenosti, životných pocitov a poznania.  Bergerovj maliarsky pohľad na svet vyviera z pohnútok pozitívneho videnia, ale tiež z dôvery v jeho krásu a vieru v nepremožiteľné bohatstvo a rozmanitosť jeho javov. Jeho maľby nikdy neponúkajú konkrétu predstavu, tým by sa pre autora stratil zmysel a plnokrvnosť procesu maľby, ktorý má pre neho mnoho dramatických chvíľ a je nad svetom každodennosti. Kľúčovým procese umelcovej maliarskej transformácie ostáva farba – autor je bytostným koloristom. Vysokoškolské štúdium absolvoval u profesora Jána Mudrocha. Pod jeho vedením, s poznaním francúzskeho maliarstva, začal rozvíjať autorský program, postavený na analýze klasických žánrov a techník. Od roku 1987 viedol samostatný maliarsky ateliér na bratislavskej VŠVU. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách, vystavoval doma i v zahraničí (Rakúsko, Česko, Mexiko, USA, Veľká Británia, Nemecko, Belgicko, Grécko, Bulharsko, Taliansko a iné). Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené  v Slovenskej národnej galérii a iných domácich inštitúciách, v Múzeu krásnych umení v Rio de Janeiro, v zbierke Európskeho parlamentu v Bruseli a u súkromných domácich i zahraničných zberateľov.

Denisa Kujelová

kurátorka, galeritska (Česká republika)

Kurátorka a galeristka Denisa Kulejová vyštudovala jazyky, klasickú archeológiu a dejiny umenia na brnenskej Masarykovej univerzite, na Aristotelovej univerzite v Thessalonikách  a Freie Univärsitat Berlíne. Absolvovala Rudolfínsku Akadémiu v oblasti znalectva, zberateľstva a reštaurovania. Od roku 2004 pracuje v galerijnom sektore (Cinema Art Gallery), od roku 2011 umelecká riaditeľka brnenskej FAIT Gallery. Popri výstavnom programe galérie, zameranej na súčasné umenie, sa venuje aj starostlivosti o zbierku Igora Faita, ktorú ďalej rozširuje verejne prezentuje. FAIT GALLERY je mladá galerijná inštitúcia, ktorej snahou je podporovať rozvoj súčasného umenia a svoje spektrum záujmu pravidelne rozširuje nad rámec českého i stredoeurópskeho kontextu. Zasadzuje sa o podporu súkromného zberateľstva a upevnenie zberateľskej vrstvy, zvlášť v Brne ako meste s veľkou zberateľskou tradíciou. 

Luca Matti

maliar, sochár, výtvarník (Taliansko)

Luca Matti, maliar a sochár s veľmi osobitým štýlom patrí medzi najtalentovanejších súčasných talianskych umelcov. Hovoria o ňom ako o umelcovi, ktorý beží v ústrety budúcnosti. Jeho tvorba sa sústreďuje na témy vzťahu človeka a mesta s použitím iba dvoch farieb: bielej a čiernej. Je to moderná maľba, čiernobiela imaginácia s absenciou farebnosti, venujúca sa mestským mýtom a ich typickej naratívnej schéme. Je fascinovaný priestorom, ktorý ľudia budujú a následne zahusťujú a uzatvárajú ho do strohých foriem. V priebehu rokov vytvoril obrazy predmetov a bytových interiérov, mestských panorám a bytostí znázorňujúcich napoly človeka a napoly hmyz. Okrem toho sa dlhodobo venuje komiksom, ilustrácii, grafike a animovanej tvorbe. Spolupracuje s rôznymi časopismi a vydavateľstvami. Diela Lucu Mattiho sú súčasťou mnohých dôležitých verejných a súkromných zbierok, ako napríklad Experimentálne zbierky sídla talianskeho Ministerstva zahraničných vecí v Ríme - Collezione Farnesina Experimenta. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí.

Catherine Gimonnet

výtvarná teoretička a historička, publicistka  (Francúzsko)

Catherine Gimonnet študovala dejiny umenia na parížskej Sorbonne, a zároveň absolvovala právo so špecializáciou na umenie a duševné vlastníctvo. Pracovala v Sotheby's Paris a v múzeu Louvre, kde bola zodpovedná za jednu z najslávnejších svetových zbierok ázijského umenia. Neskôr v múzeu Guimet bola zodpovedná za tvorbu odborných publikácií a výstav po celom svete, ako napríklad The rediscovered Treasures of Afghanistan (Paríž, Turín, Amsterdam, MET a National Gallery vo Washingtone) a Taste for China (Hong Kong Art Museum). V rokoch 2008 - 2014 pracovala na projekte Louvre Abu Dhabi ako vedúca zbierok a expozícií. Prednáša dejiny umenia na Sorbonne a vedie tréningy pre pracovníkov francúzskeho Ministerstva kultúry zamerané na oblasť prezentácie a publicitu umenia. Je spoluautorkou významných publikácií o umení a biografií osobností ako sú Bosch, Vélaszquez, van Gogh, Caravaggio, Rodin, Warhol, Hopper a iní. Má intenzívnu publikačnú činnosť a je pravidelnou prispievateľkou slávneho francúzskeho časopisu o umení Dada.

Bohdan Hostiňák

maliar (Slovensko)

Bohdan Hostiňák študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rudolf Sikora). Patrí medzi autorov vyjadrujúcich sa výlučne médiom maľby a kresby, ktoré radí do cyklov podľa tematických okruhov. V súčasnom slovenskom výtvarnom umení je ojedinelou osobnosťou – využíva klasické maliarske štýly a žánre, najmä krajiny na plošnom pozadí s realistickým tvaroslovím a iluzórnym vnímaním priestoru. Jeho maľba je programovým únikom od industriálnej civilizácie do zlatého veku harmónie človeka s prírodou. Inšpiráciu berie v súčasnej realite i histórii, zaujímajú ho maľby „starých" majstrov (P. Bonnard, N. Poussin). Jeho maľby sú nasýtené symbolikou a kontrastmi v zmysle potlačenia racionálnej skladby obrazu. Hostiňákove diela sú na hrane racionality a iracionality, reality a fikcie. V tom je však zakódované tajomstvo jeho ambivaletných príbehov. Autor je zastúpený v súkromných a verejných zbierkach, vystavuje doma i na významných medzinárodných výstavách .

Gabriela Kisová

kurátorka, teoretička umenia (Slovensko)

Je riaditeľkou galérie súčasného umenia Krokus v Bratislave, ktorú zakladala v roku 2008. Vyštudovala sociológiu a vedu o výtvarnom umení a médiách na Universität Konstanz (SRN), odborné skúsenosti získala v Kunsthalle St. Gallen (CH). Na Fakulte umení TU Košice viedla v rokoch 2009-2010 seminár k sociológii umenia, od roku 2012 je doktorandkou na centre výskumu VŠVU v Bratislave. Ako kurátorka pripravila desiatky samostatných a skupinových výstav slovenských a zahraničných umelcov, pravidelne publikuje o vizuálnom umení, je zostavovateľkou viacerých katalógov. Od roku 2014 je členkou nákupnej komisie Slovenskej národnej galérie.

 

Charlotte Schepke

galeristka, výtvarná teoretička (Veľká Británia)

Známa londýnská galeristka (Large Glass Gallery) a výtvarná teoretička, ktorá sa ako ryba vo vode pohybuje vo svete prominentných umelcov, riaditeľov múzeí, galérií a zberateľov. V rokoch 2004 - 2011 bola riaditeľkou galérie Frith Street Gallery, ktorá reprezentuje umelcov z oblastí fotografie, maľby a sochárstva, ako sú napríklad Marlene Dumas, Thomas Schütte, Tacita Dean alebo Fiona Tan. Je spoluzakladateľkou a bývalou riaditeľkou Agentúry pre súčasné umenie (The Agency of Contemporary Art), ktorá predstavuje a zastupuje mladých britských umelcov a zahraničných tvorcov, ktorí sa premiérovo predstavujú v Londýne. Charlotte Schepke v r. 2011 otvorila svetoznámy londýnsky Large Glass, nový typ obchodno-výstavného priestoru, ktorý vedený duchom Marcela Duchampa má za cieľ predstaviť súčasné medzinárodné umenie cez špecifický a zriedkavý objektív. V rokoch 2002 - 2004 bola hosťujúcou profesorkou na Goldsmith University, naďalej vyučuje a vedie odborné umelecké semináre. Bola členkou poroty tohtoročnej súťaže Catlin Art Prize.

Hynek Martinec

maliar (Česká republika / Veľká Británia)

Jeden z najúspešnejších mladých českých umelcov. Narodil sa v Čechách, v súčasnosti žije a pracuje najmä v zahraničí (Paríž, Londýn). Vyštudoval Akadémiu umení v Prahe a pôsobil aj na Middlesex University v Londýne a Cooper Union College v New Yorku. Do povedomia milovníkov umenia sa dostal najmä svojimi fotorealistickými a hyperrealistickými maľbami, a to aj vďaka výstave Beyond reality: British Painting Today, ktorá sa vlani konala v prestížnej galérii Rudolfínum v Prahe. Reprezentujúc Veľkú Britániu sa tam ocitol medzi takými menami ako Jason Brooks, Damien Hirst alebo bratia Chapmanovci. Vystavuje v prestížnych galériách sveta a je zastúpený v zbierkach Britského múzea v Londýne, Národnej galérie v Prahe a v mnohých súkromných zbierkach. Získal niekoľko významných ocenení, medzi inými aj The Changing Faces, BP Visitor Choice v Londýne či BP Young Artist Award v National Portrait Gallery.

Nina Gažovičová

kurátorka, historička umenia (Slovensko)

Kurátorka a historička umenia, je absolventkou vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na VŠVU obhájila dizertačnú prácu na tému slovenského trhu s umením, jeho teórii a histórii (Trh s umením na Slovensku, podmienky jeho vzniku a podoby fungovania po roku 1989). Profesionálne sa venuje súčasnému umeniu, teórii trhu s umením a jeho dejinám na Slovensku. Od roku 1999 pracuje v aukčnej sieni SOGA ako licitátor, kurátor a odborník na umenie 20. storočia. Kurátorsky pripravila a organizačne realizovala viacero výstav súčasného slovenského umenia, ku ktorým vydala autorský katalóg. Od roku 2005 je zostavovateľkou samostatných aukcií súčasného umenia, zabezpečuje odborné poradenstvo pri kúpe výtvarných diel. Spolupracuje s renomovanými zberateľmi a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Je členkou nákupnej komisie Galérie mesta Bratislavy.

Erik Binder

maliar (Slovensko)

Erik Binder je jednou z najvýraznejších osobností strednej generácie na domácej výtvarnej scéne. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri profesorov Jankoviča a Fischera a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u docenta Kokoliu. Dvakrát bol finalistom Ceny Oskára Čepana a reprezentoval slovenské výtvarné umenie na prestížnom Bienále v Benátkach. V roku 2010 obhájil dizertačnú prácu Prieniky medzi vedou a umením. Vystavuje doma i v zahraničí (Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko...) a pravidelne sa zúčastňuje výberových prehliadok súčasného umenia v Európe. Jeho diela sú zastúpené v majetku Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislava, Aukčnej spoločnosti SOGA, Galérie Nedbalka, Galérie ZOYA, Societé General, Európskej centrálnej banky vo Frankfurte, UniCredit Collection Italia, Európskej investičnej banky v Luxemburgu a početných domácich a zahraničných súkromných zbierkach.

Pawel Jarodzki

maliar, grafik, autor komiksov (Poľsko)

Jeden z najvýznamnejších súčasných poľských umelcov, úspešne vystavuje doma i v zahraničí. V rokoch 1979 - 1984 študoval na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych vo Wrocławi pod vedením Konrada Jarodzkiego a Leszka Kaćmy, kde momentálne aj sám pôsobí ako profesor. Už od štúdií inklinoval ku komiksu a grafike a spolu s kolegami na začiatku 80. rokov založil autorský časopis Luxus, ktorý robili ručne. Počas tejto práce založil a viedol aj skupinu LuXus, ktorá fungovala do roku 1983. Skupina organizovala diskusie, vydávala časopis a bola aktívna na umeleckej scéne. Autori združení v skupine čerpali podnety z masovej kultúry, dadaizmu, tematicky ich zaujímalo mesto a pocity, ktoré vzbudzuje, chceli zaujať – ich heslom bolo „Nie abstrakcia, ale atrakcia". Na podobných základoch stojí autorova tvorba dodones.

Rudolf Sikora

konceptuálny maliar, grafik, tvorca objektov a inštalácií, pedagóg (Slovensko)

Rudolf Sikora patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského umenia druhej polovice 20. storočia. Už od svojho vstupu na výtvarnú scénu koncom 60. rokov inklinoval k alternatívnemu prejavu a teamworkovým projektom, pričom v jeho tvorbe dominovalo konceptuálne prestupovanie médií, grafických techník, fotomontáže a maľby. Jeho práca sa vyznačuje systematickou aplikáciou vlastných duchovných teórií a programovým úsilím nájsť spoločné črty a vizuálne kódy oboch oblastí – umenia i vedy, vyjadriť príbuznosť zákonitostí existencie človeka i kozmu. V roku 1989 stál pri zrode hnutia Verejnosť proti násiliu, kde pracoval aj v koordinačnom výbore. Výraznou mierou prispel k budovaniu nových základov na Vysokej škole výtvarných umení a neskôr košickej fakulty umení.

Jan Skřivánek

historik umenia, šéfredaktor časopisu Art+Antiques, odborník na investície do umenia  (Česko)

Absolvent dejín umenia a histórie na Masarykově univerzitě v Brně a Mediálních studií na Univerzitě Karlově v Prahe. Už ako študent inklinoval k novinárskemu prostrediu a zaujímal sa o možnosti sprostredkovať a spopularizovať umenie, medziiným prispieval do MF Dnes a týždenníka Euro. Od roku 2006 vedie najrešpektovanejší časopis o umení Art+Antiques (exkluzívny mesačník pre výtvarné umenie, architektúru, design a starožitnosti – Umenie žiť s umením). Jeho záujem o súčasné umenie azda najviac vystihuje aktitivita, ktorá vyústila do J&T Banka Art Indexu, rebríčka úspešnosti českých výtvarných umelcov. Táto aktivita zohľadňuje jeho vzdelanie, rozhľadenosť a mieru odhadu pre veci budúce. Od roku 2013 je členom akvizičnej komisie Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Pravidelne, populárne a vtipne publikuje na tému umenia a jeho investičného zhodnotenia.

Tibor Somorjai Kiss

grafik, pedagóg, rektor Akadémie umení v Budapešti  (Maďarsko)

Aktívny umelec a známy grafik Tibor Somorjai Kiss je predstaviteľ stredoeurópskeho kultúrneho modelu. Narodil sa v Bratislave, študoval na grafickej vysokej škole v Lipsku a v súčasnosti je pedagógom a rektorom Akadémie umení v Budapešti. Za svoje diela získal viacero ocenení: Munkácsyho cena (2002), cena Derkovicsa (1993-96), a.i. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí, a jeho diela sú zastúpené v štátnych aj súkromných zbierkach.

Amy Dickson

kurátorka, historička a teoretička umenia  (Veľká Británia)

Popredná britská teoretička umenia a kurátorka, orientovaná na moderné výtvarné umenie. Svoju profesnú dráhu začala v Tate Liverpool a následne sa stala kurátorkou svetoznámej galérie Tate Modern v Londýne, kde sa podieľala na príprave mnohých výstav a umeleckých projektov (napr. Cildo Meireles, Gauguin, Gerhard Richter). V súčasnosti je hlavnou kurátorkou galérie Artist Rooms (Tate and National Galleries of Scotland so sídlom v Londýne a Edinburghu) preslávenej svojou inšpiratívnou zbierkou moderného a súčasného výtvarného umenia. V centre pozornosti Amy Dickson stojí o.i. problematika žien - umelkýň a tzv. feministické umenie. Je autorkou mnohých kníh a monografií z kolekcie nakladateľstva Tate.

Magdalena Juříková

historička umenia, kurátorka (Česká republika)

Riaditeľka Galerie hlavního města Prahy. Po ukončení štúdia dejín umenia začala byť činná v galerijnej oblasti; vykonávala funkcie vedúcej kurátorky, odbornej pracovníčky a vedúcej zbierky sochárstva v Národní galerii. V 90-tych rokoch sa ako odborný poradca starala o nákupy moderného českého umenia pre Komerční banku. Od roku 1999 spolupracuje s Vladimírom Železným. Podieľala sa na vzniku jeho unikátnej zbierky českej moderny, do ktorej nakúpila vyše tisíc diel, čím výrazne pomohla vybudovať jednu z najkvalitnejších a najrozsiahlejších súkromných zbierok českého umenia.Viedla Galériu Zlatá husa, kde je zbierka umiestená. Magdalena Juříková pôsobí aj ako kritička, publikuje v časopise Art+Antiques a vydala monografie českých fotografov Jana Ságla a Tona Stana. Zaujíma sa o súčasnú českú plastiku. Je profesionálne aktívna v International Workshop for Contemporary Art and Management.

Veronika Wolf

historička umenia, kurátorka, riaditeľka Lobkowiczkých zbierok (Česká republika)

Vyštudovala dejiny umenia na Univerzite Palackého v Olomouci a už počas štúdií strávila rok na benátskej Univerzite Ca’ Foscari. Štúdium zakončila prácou Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920-1970 a vzápätí nastúpila na niekoľkomesačnú stáž v Benátkach, do prestížneho múzea Peggy Guggenheim Collection. Následne pôsobila päť rokov v Londýne ako umelecká kritička, spolupracovala s Tate Modern a mnohými významnými súčasnými umelcami. Počas pobytu vo Veľkej Británii pracovala aj ako kurátorka The Bettie Morton Gallery v Londýne (2005-6). Pravidelne prispieva do odborných časopisov a publikácií. V súčasnosti je riaditeľkou Lobkowiczkej zbierky, najstaršej a najväčšej súkromnej zbierky starého umenia v Českej republike, ktorá sa môže pochváliť skvostami ako sú diela od Rubensa, Velázqueza, Canaletta či Brueghela.

Juraj Čarný

výtvarný kritik, kurátor, kultúrny manažér, vysokoškolský pedagóg (Slovensko)

Juraj Čarný je prezidentom Slovenskej sekcie AICA (International Association of Art Critics) a od roku 2012 aj viceprezidentom AICA International. Študoval vedu o výtvarnom umení na Univerzite Komenského v Bratislave a kultúrny manažment na Cultural University Copenhagen a v International Center for Culture & Management v Salzburgu. Založil napríklad BillboArt Gallery Europe, Crazycurators Biennale, Crazycurators award a v spolupráci s Giancarlo Politi editore a Prague Biennale foundation bol kurátorom (2005, 2007) a spoluorganizátorom (2009, 2011, 2013) najväčšej stredoeurópskej prehliadky súčasého umenia Prague Biennale. Je šéfredaktorom českej a slovenskej edície časopisu Flash Art. Okrem bohatej kurátorskej, publicistickej a vydavateľskej činnosti prednáša na Vysokej škole výtvarných umení základy manažmentu a marketingu pre výtvarníkov.

Jiří Švestka

galerista, kurátor, historik umenia (Česká republika)

Renomovaný pražský galerista. Je majiteľom Jiří Švestka Gallery, ktorá je najvýznamnejšou súkromnou galériou v Čechách orientovanou na moderné a súčasné umenie. Zastupuje popredných českých i zahraničných výtvarníkov, vo svojich galériách (Praha, Berlín) im pravidelne organizuje výstavy a predáva ich umelecké diela, a preto mu právom náleží titul „podporovateľ mladých umelcov". Galéria Jiřího Švestky okrem toho spravuje stálu expozíciu časti tzv. Kramářovej zbierky, ktorá okrem diel svetových umelcov (napr. Picasso, Braque) obsahuje reprezentatívne diela českých umelcov (česká moderna a český kubizmus) z pozostalosti najväčšieho českého zberateľa Vincenca Kramářa.

Veronika Wolf

historička umenia, kurátorka, riaditeľka Lobkowiczkých zbierok (Česká republika)

Vyštudovala dejiny umenia na Univerzite Palackého v Olomouci a už počas štúdií strávila rok na benátskej Univerzite Ca' Foscari. Štúdium zakončila prácou Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920 - 1970 a vzápätí nastúpila na niekoľkomesačnú stáž v Benátkach do prestížneho múzea Peggy Guggenheim Collection. Následne pôsobila päť rokov v Londýne ako umelecká kritička, spolupracovala s Tate Modern a mnohými významnými súčasnými umelcami. Počas pobytu vo Veľkej Británii pracovala aj ako kurátorka The Bettie Morton Gallery v Londýne. Pravidelne prispieva do odborných časopisov a publikácií. V súčasnosti je riaditeľkou Lobkowiczkej zbierky, najstaršej a najväčšej súkromnej zbierky starého umenia v Českej republike, ktorá sa môže pochváliť skvostami, akými sú diela od Rubensa, Velázqueza, Canaletta či Brueghela.

Ivan Csudai

maliar, vysokoškolský pedagóg (Slovensko)

Uznávaný a úspešný maliar a grafik, významná postava slovenskej postmoderny, klasik súčasnej výtvarnej scény, ktorý sa dlhodobo teší mimoriadnej priazni zberateľskej verejnosti. Študoval fotografiu aj reštaurovanie, ale primárne sa venuje maľbe. Absolvoval tvorivé pobyty v Zürichu a vo Viedni, má za sebou desiatky samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí a jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie i v mnohých ďalších galériách na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Nemecku. Svoje skúsenosti už 20 rokov odovzdáva žiakom na VŠVU, kde je prorektorom a vedie ateliér maľby. Vychoval silnú nastupujúcu maliarsku generáciu a z jeho ateliéru vyšli také osobnosti mladej slovenskej maľby, akými sú Erik Šille, Michal Czinege alebo Michal Černušák.

Vladimír Beskid

historik umenia, kurátor (Slovensko)

Je absolventom vedy o výtvarnom umení, absolvoval študijné pobyty v Poľsku, Švajčiarsku a Francúzsku. Neskôr pôsobil na Fakulte umení TU v Košiciach a na Trnavskej univerzite a pracoval vo viacerých kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 1987 kurátorsky pripravil viac ako 80 kolektívnych a individuálnych výstav domácich i zahraničných výtvarníkov, bol riaditeľom Galérie Jána Koniarka v Trnave i šéfkurátorom Múzea mladého umenia v Prahe. V súčasnosti je umeleckým riaditeľom Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry.

Tomáš Císařovský

maliar (Česká republika) 

V osemdesiatych rokoch vyštudoval maľbu na Akademii výtvarních umění v Prahe. Na českej maliarskej scéne pôsobí už dvadsať rokov a za ten čas sa stal nielen jej dôležitou súčasťou, ale jeho dielo rezonuje i v európskom kontexte. Jeho portfólio zahŕňa samostatné výstavy na najprestížnejších adresách, akými sú Galerie Rudolfinum alebo Národní galerie. Bez ohľadu na módne vlny alebo súčasný boom je zameraný smerom k tradičnému maľovanému obrazu. V jeho tvorbe dominujú tradičné žánre: figurálna a portrétna maľba, ktorú v posledných rokoch doplnil krajinomaľbou. Pracuje s olejom a výsledkom sú zväčša obrazové cykly – vizuálne atraktívne kompozície, v ktorých sa striedajú spoločenské a historické témy s rýdzo súkromnými. Zádumčivé motívy, vyvážená farebnosť v sofistikovanej kompozícii robia z Císařovského žijúceho klasika.

Eszter Radák

maliarka, prorektorka Univerzity výtvarných umení v Budapešti (Maďarsko)

V deväťdesiatych rokoch vyštudovala na maďarskej Univerzite krásnych umení na Fakulte maľby, kde momentálne pôsobí vo funkcii prorektorky. Domáce štúdium doplnila účasťou na odborných stážach a workshopoch. Okrem pedagogickej práce je aj aktívnou maliarkou, čoho dôkazom je účasť na mnohých výstavných projektoch. V jej tvorbe dominuje silné koloristické nasadenie, ktoré dopĺňa výber intímnych a súkromných námetov. Zdanlivo grafické pôsobenie kompozícií diel rozbíja dôraz na štruktúru maľby. Jej diela sú zastúpené vo verejných i súkromných zbierkach celého sveta.

Zora Rusinová

výtvarná teoretička a pedagogička (Slovensko)

Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Veľmi výrazne vstúpila na odbornú scénu počas svojho pôsobenia ako kurátorka moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii, kde v deväťdesiatych a nultých rokoch pripravila niekoľko profilových a množstvo odborných projektov. Bola kurátorkou monumentálneho projektu 20. storočie, autorkou koncepcií nezabudnuteľných výstav ako Epikurova záhrada, Barok a súčasnosť alebo Autopoesis. Bola prvou držiteľkou Ceny Oskára Čepana Extra určenej teoretikom, a to za výstavný projekt Autopoesis. Spolupracovala na veľkom projekte pre viedenskú MQ Gender Check. Momentálne pedagogicky a vedecky pôsobí ako profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Peter Tajkov

výtvarný teoretik, kurátor (Slovensko)

Vyštudoval vedu o výtvarnom umení a archeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V nultých rokoch pôsobil ako kurátor výstav súčasného umenia v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach, kde pripravil množstvo monografických i tematických projektov a katalógov. Od roku 2001 pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2010 úspešne zavŕšil externé doktorandské štúdium na FF UK v Bratislave. V oblasti súčasného umenia sa významne podieľal na formovaní, mapovaní a propagovaní súčasnej východoslovenskej scény. Pripravil výstavy výtvarníkov ako Ugo Rondinone, Pavol Megyesi, spolupracoval s Kassa Boys, Jánom Vasilkom ai.

Francesca Pola

výtvarná teoretička, kurátorka (Taliansko)

Historička a kritička súčasného umenia. V súčasnosti je kurátorkou Múzea súčasného umenia MACRO v Ríme. Autorka mnohých kníh, esejí a článkov o predstaviteľoch moderného talianskeho a medzinárodného umenia. Pracuje aj pre múzeum Peggy Guggenheim Collection v Benátkach, je kurátorkou výstav súčasného umenia Arte Contemporanea a Villa Pisani a pracuje na medzinárodnom projekte Zero and Italy.

Peter Pakesch

kurátor, galerista, výtvarný teoretik a pedagóg (Rakúsko)

Patrí k legendám medzinárodného sveta umenia a je pokladaný za nestora moderného a súčasného umenia. Napriek tomu, že svoju profesionálnu kariéru začal štúdiom architektúry, významným sa stalo založenie vlastnej galérie v roku 1981 vo Viedni, kde sa odprezentoval veľmi aktuálnym programom a propagoval kľúčových autorov svetovej scény, akými sú Ilya Kabakov, Mike Kelley, Sol LeWitt, John Baldessari. Patrí k osobnostiam európskeho umeleckého života a dlhé roky stojí na čele renomovaných galérií a inštitúcií zaoberajúcich sa súčasným umením. V súčasnosti je riaditeľom Museum Joanneum a Kunsthalle v Grazi.

Stanislav Diviš

maliar, pedagóg (Česká republika)

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov českého výtvarného umenia. Kľúčová osobnosť pri založení dnes už legendárnej výtvarnej skupiny Tvrdohlaví. Ako organizátor výstav Konfrontácie uviedol do života alternatívnu výstavnú platformu, ktorá stála v opozícii kultúry podporovanej niekdajším režimom a prezentovala to najlepšie z aktuálneho umeleckého diania. Výrazná osobnosť českej maľby s neprehliadnuteľným maliarskym rukopisom. Vystavuje doma i v zahraničí.

Karol Weisslechner

výtvarník, pedagóg (Slovensko)

Súčasný rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je zároveň aktívnym výtvarníkom a venuje sa voľnej tvorbe v oblasti šperku, objektu, inštalácie, ako aj interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Uznanie si získala aj jeho pedagogická práca a zvlášť koncepčné vedenie ateliéru pod názvom S, M, L, XL, ktorým poprel tradované podceňovanie užitého umenia. Dnes patrí medzi neúnavných propagátorov autorského šperku a jeho chápania ako umeleckého artefaktu. Venuje sa prednáškovej a organizačnej činnosti. Sám sa pravidelne zúčastňuje tvorivých sympózií na Slovensku aj v zahraničí. Organizuje medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá a študijné cesty.

Frigyes König

výtvarník, pedagóg, rektor Maďarskej univerzity výtvarných umení (Maďarsko)

Absolvoval štúdium na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti, neskôr (1990) začal na tejto škole vyučovať na oddelení umeleckej anatómie, kresby a geometrie, dodnes je na čele oddelenia. V súčasnosti zastáva funkciu rektora univerzity. Okrem toho je aj aktívnym výtvarníkom, držiteľom Ceny Niveau, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry Maďarskej republiky. Okrem práce v škole a umeleckej praxe je aj autorom knihy o analýze umeleckého priestoru, téme ktorá je aj ústrednou náplňou jeho diel.

Katarína Bajcurová 

kurátorka, autorka monografií, generálna riaditeľka SNG (Slovensko) 

Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní pracovala ako vedecká pracovníčka v Slovenskej akadémii vied a neskôr ako kurátorka Zbierky maliarstva 2. polovice 20. storočia a odborná námestníčka v Slovenskej národnej galérii, kde je od roku 1999 generálnou riaditeľkou. Patrí k popredným odborníkom svojej generácie, je autorkou zásadnej publikácie o slovenskej výtvarnej moderne (spolu s J. Abelovským) okrem toho napísala niekoľko monografií (J. Kostku, J. Meliša, R. Uhra, M. Benku, Ľ. Fullu – v tlači) a pripravila množstvo výstav, za ktoré získala niekoľko ocenení. Zaujíma sa o umenie 20. storočia, je špecialistkou na slovenskú výtvarnú modernu, moderné slovenské sochárstvo a maliarstvo.

Jiří Olič

výtvarný teoretik a kritik, kurátor (Česká republika)

Jiří Olič je známym esejistom, literárnym a výtvarným kritikom. Kultúrnu obec šokoval svojim „útekom“ na Slovensko. Vydal množstvo publikácií o výtvarnom umení a monografií o jeho predstaviteľoch (Josef Váchal, skupina Tvrdohlaví, Josef Lada). Jeho pôsobenie kritika výtvarného umenia v 80. rokoch poznamenalo celú jednu dekádu. Jeho vtipné postrehy a kritiky s esejistickým presahom sú okrem odborného záberu vítaným rozšírením žánru. Je držiteľom Ceny Toma Stopparda za rok 1994 a je rytierom Řádu zelené berušky. V súčasnosti pracuje ako kurátor zbierky kresby v Múzeu moderného umenia v Olomouci.

Jarmila Kováčová 

výtvarná teoretička, kurátorka, riaditeľka Turčianskej galérie v Martine (Slovensko) 

Vyštudovala teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti je známa ako agilná a kreatívna kurátorka, autorka a iniciátorka mnohých výstavných a edukatívnych projektov a programov pre mladých umelcov. Turčianska galéria v Martine sa v posledných rokoch pod jej vedením stala významným regionálnym kultúrnym centrom mladých výtvarníkov. Výstavy a iné akcie organizované v galérii sú zamerané na celú šírku moderného výtvarného prejavu i jeho aktuálnych tendencií. Jej významným autorským projektom je medzinárodná súťažná a výstavná prehliadka detskej výtvarnej tvorby Bienále fantázie, ktorá sa organizuje od roku 1987.

Francesco Tedeschi

teoretik a kritik umenia (Taliansko)

Pracuje ako kritik umenia a momentálne pôsobí ako hosťujúci profesor na Università Cattolica del Sacro Cuore v Miláne, kde sa venuje histórii súčasného umenia. Vo svojich prácach sa zameriava na problematiku talianskeho umenia 19., 20. a 21. storočia a na medzinárodné súčasné umenie. V ostatnom čase sa sústredí na tvorbu umelcov v širšom kontexte umenia druhej polovice 20. storočia. Okrem toho sa podieľal na organizovaní niekoľkých výstav mladých umelcov a pracoval na výstavnom projekte Periscopio (1997—2002). Pracuje aj ako konzultant Banca Intesa Sanpaolo, kde sa stará o ich zbierku umenia 20. storočia. Jeho články a eseje sú publikované v mnohých časopisoch a novinách o umení.

Beata Jablonská

kurátorka, historička umenia (Slovensko)

Vyštudovala na FF UK dejiny výtvarného umenia. Od roku 1996 pracuje v Slovenskej národnej galérií ako kurátorka moderného a súčasného umenia. Svoj záujem orientuje na súčasné umenia, špeciálne sa venuje problematike maľby. V tomto odbore bola kurátorkou mnohých výstav a autorkou niekoľkých štúdií. Pozoruhodná je jej práca na poli propagácie umenia v širšom kontexte, preto prispieva nielen do odborných, ale aj do denníkových periodík. V súčasnosti pracuje na rozsiahlom výstavnom a edičnom projekte venovanému slovenskému umeniu v 80. rokoch.

Karol Weisslechner 

výtvarník (Slovensko)

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. V. Vilhan), kde momentálne pôsobí ako rektor. Na výtvarnú scénu vstúpil v prvej vlne postmoderného umenia, na presadzovaní ktorého sa začiatkom 80tych rokov podieľal. Za zmienku stojí jeho pedagogická práca a zvlášť koncepčné vedenie ateliéru pod názvom S,M,L,XL, ktorým poprel tradované podceňovanie užitého umenia.

Eva Ľuptáková 

kurátorka, historička umenia (Slovensko)

Vyštudovala na Masarykovej univerzite v Brne vedu o výtvarnom umení a históriu. Pracuje aj ako odborná znalkyňa pre oblasť výtvarného umenia. Pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a od roku 1981 pôsobí v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, od roku 1984 ako jej riaditeľka. Pozoruhodnou bola stála expozícia umenia, ktorú s kolektívom pripravili v Oravskej galérii a ktorá získala Cenu Martina Benku. Okrem toho, že je autorkou koncepcie mnohých výstav začala v 90. rokoch organizovať medzinárodné sympóziá maľby, na ktoré nadväzuje časť výstavného a akvizičného programu Oravskej galérie.

Mária Hlavajová

kurátorka, teoretička umenia (Slovensko)

Vyštudovala odbor kulturológia na Univerzite Komenského v Bratislave a kariéru začala ako riaditeľka Sorosovho centra súčasného umenia v časoch, kedy išlo o veľa. Od roku 2000 pôsobí ako umelecká riaditeľka v Basis voor actuele kunst (BAK) v Utrechte. Ako kurátorka pripravila niekoľko projektov, výstavných katalógov a iných publikácií. Tento rok bola kúratorkou holandského pavilónu na Benátskom Bienále. Zaujímajú ju otázky teórie umenia a ich filozofické zázemie, vo veľkej miere sa podieľa na prezentácii umenia z východnej Európy na „Západe“. V súčasnosti žije v Amsterdame.

Marek Pokorný

kurátor, teoretik umenia (Česká republika)

Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V 90-tych rokoch pôsobil v mnohých kultúrnych redakciách napr. v denníku Prostor, v Lidové demokracii, MF Dnes, v časopisoch Detail (ktorý založil) a Týden. V roku 2003 sa stal hlavným kurátorom Domu pánů z Kunštátu v Brně a od začiatku roku 2004 je riaditeľom Moravské galerie v Brne. Jeho galerijný program je zameraný na problémové tzv. kurátorské výstavy, ktoré sú vždy posunom v danej problematike. Nie nezaujímavý je fakt, že mapuje aj slovenské umenie. Žije v Prahe, Brne a Ríme.

Karol Weisslechner 

výtvarník (Slovensko)

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. V. Vilhan), kde momentálne pôsobí ako rektor. Na výtvarnú scénu vstúpil v prvej vlne postmoderného umenia, na presadzovaní ktorého sa začiatkom 80-tych rokov podieľal. Za zmienku stojí jeho pedagogická práca a zvlášť koncepčné vedenie ateliéru pod názvom S,M,L,XL ktorým poprel tradované podceňovanie užitého umenia. Žije a tvorí v Bratislave.

Laco Teren

výtvarník, aktivista (Slovensko)

Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Patrí ku kmeňovým postavám generácie 80-tych rokov - k maliarom, ktorí nadviazali na postmoderný prúd neoexpresionistickej maľby; nástup tejto generácie zároveň otvoril dvere princípom tzv. postmoderny (transavantgardy) do nášho výtvarného umenia. Autorove diela sú zastúpené vo všetkých relevantných štátnych a mnohých súkromných zbierkach. V poslednom čase sa stále viac angažuje v prevádzke okolo výtvarného umenia, venuje sa študentom a združeniu tranzit. Žije a tvorí v Bratislave.

Laco Teren

výtvarník, aktivista (Slovensko)

V rokoch 1979–1985 vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Autor je nositeľom prestížneho Řádu Zelené Berušky a patrí k prvým z laureátov výročnej ceny SCCA, ktoré udeľovala nadáciou menovaná medzinárodná komisia pri príležitosti výročných výstav. Autor patrí ku kmeňovým postavám generácie 80-tych rokov – k maliarom, ktorí nadviazali na postmoderný prúd neoexpresionistickej maľby; nástup tejto generácie zároveň otvoril dvere princípom tzv. postmoderny (transavantgardy) do nášho výtvarného umenia. Autorove diela sú zastúpené vo všetkých relevantných štátnych a mnohých súkromných zbierkach. Laco Teren patrí ku kultovým postavám slovenskej výtvarnej scény, v poslednom čase sa stále viac angažuje v prevádzke okolo výtvarného umenia, venuje sa študentom a združeniu Tranzit. Žije a tvorí v Bratislave.

Lóránd Hegyi

kurátor, historik umenia (Maďarsko)

(riaditeľ múzea Le Musée d'art moderne de Saint-Etienne v St. Etienne a zakladateľ Centre Arte Contemporanea v Neapole) Lóránd Hegyi nie je na Slovensku neznámy a do nášho domáceho kontextu umenia sa zapísal ešte v 90. rokoch minulého storočia ako riaditeľ Múzea moderného umenia - Ludwigovej nadácie vo Viedni. Jeho kurátorskou špecialitou je predstavovanie umenia strednej a východnej Európy v kontexte umenia euro-amerického umenia. Usporiadal niekoľko zásadných výstav venovaných umeniu postkomunistických krajín, na ktoré sa stal expertom. Naposledy to boli výstavy ako napr. Aspekty/Pozície – 50 rokov umenia v Strednej Európe 1949-1999 ( Múzeum moderného umenia, Viedeň, 1999) a Pasáž Európa: Umenie zo strednej a východnej Európy (Múzeum moderného umenia, Saint-Etienne, 2004). Je autorom mnohých odborných publikácií (New Sensibility - Change of Paradigm in Contemporary Art, 1993 etc.). V roku 1993 bol spolu kurátorom prestížneho La Biennale di Venezia, v roku 1995 umeleckým riaditeľom Sculpture Triennial of Stuttgart a v roku 2003 kurátorom Valencia Biennial. Žije a pracuje striedavo v St. Etienne a v Neapole.

Jaroslav Róna 

maliar, sochár (Česká republika)

Vyštudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor sklářské výtvarnictví (1978–1984) u charizmatického sklára Stanislava Libenského. Jeho diplomová práca je dnes v zbierkach Národní galerie a Galerie Hl. města Prahy. Dnes pôsobí ako profesor sochárstva na pražskej Akadémii výtvarných umení. Róna je maliar, ktorý vychádza z remesla, farbu uctieva ako hmotu a zároveň médium premeny, alchýmie ducha – maľuje, akoby modeloval. Patrí k zakladajúcim členom dnes už legendárnej umeleckej skupiny TVRDOHLAVÍ (1987). Róna je komplexnou osobnosťou v rokoch 1993-94 sa podieľal realizácií filmu Amerika, ktorý bol nominovaný na Českého leva. Jeho miesto na výtvarnej a kultúrnej scéne potvrdzuje jeho významné členstvo v Starej parte, zároveň je rytierom Řádu Zelené berušky. Žije a tvorí v Prahe.

Ivan Melicherčík

žurnalista, zberateľ (Slovensko)

Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1962–1967) a v roku 1976 získal doktorát na pražskej Karlovej univerzite. Od roku 1967 pracoval v tlačovej agentúre ČTK, neskôr v TASR a SITA. Ako zahraničný spravodajca ČTK pôsobil v Belehrade a vo Viedni. Roku 1994 bol generálnym riaditeľom TASR. V súčasnosti je vedúcim Medzinárodnej redakcie TASR. Už dvadsaťpäť rokov sa venuje zberateľstvu umenia. Svoje zbierky moderného maliarstva a sochárstva, insitného umenia a afrického kmeňového umenia predstavil v mnohých galériách a múzeách, zároveň je autorom mnohých katalógov a bol komisárom viacerých výstav. Napísal jedenásť publikácií, napr. Galanda a galandovci, Obrazy, Africké umenie, Sochy, Umenie inštinktu a iné. Je nositeľom Ceny Martina Benku (1999) a Ceny Kovačice (2000). Žije a zbiera v Bratislave.