Charitatívne granty

Nadácia VÚB vyhlásila nový grantový program na pomoc deťom so znevýhodnením - Každé dieťa má šancuNarodenie dieťaťa je spojené s radosťou a očakávaním. Prináša však aj veľa zmien. Rodiny, ktorým sa narodí dieťatko s postihnutím, resp. so špeciálnym ochorením či hendikepom, potrebuje okrem štandardnej starostlivosti viac pozornosti, viac starostlivosti, viac stimulácie. Je to beh na dlhú trať a neplatí predpoklad, že o rok to bude ľahšie, lepšie a jednoduchšie. Skôr naopak. Osobitne náročná situácia je, ak má dieťa viacnásobné postihnutie.

Cieľom Nadácie VÚB je byť oporou rodinám, ktoré sa starajú o dieťa so znevýhodnením, aby mohlo žiť plnohodnotný život s čo najvyššou možnou mierou samostatnosti.


Prvý ročník grantového programu Nadácie VÚB s názvom Každé dieťa má šancu prišiel s novým zdrojom podpory pre subjekty, ktoré majú za cieľ systematicky zlepšovať život detí s vývinovými poruchami či poruchami správania. Komisia odborníkov z tejto oblasti vybrala päť projektov s najvýraznejším prínosom, z ktorých každý získava grant až do výšky 20-tisíc eur.


Neziskové organizácie, centrá včasnej intervencie, centrá pre deti a rodinu ako aj ďalšie subjekty sa mohli uchádzať o finančnú podporu z celkového balíka 100-tisíc eur. Komplexne spracovaný projekt poslalo do pilotného ročníka novej grantovej schémy 53 subjektov. Väčšina projektov bola zameraná na prácu s deťmi s viacnásobným postihnutím. Zvyšné sa týkali špecializovanej podpore detí s poruchou autistického spektra. Organizácie v rámci nich mohli požiadať o pomoc s financovaním liečebnej a rehabilitačnej činnosti, komunitných a voľnočasových aktivít s rodinami či práce akademického sektora prepájanej do praxe.

Víťazmi prvého ročníka iniciatívy Nadácie VÚB s cieľom prinášať do životov zdravotne hendikepovaných detí podľa možnosti čo najviac radosti, samostatnosti a progresu sa stávajú na základe rozhodnutia nezávislej komisie nasledujúce organizácie:

1. Nezisková organizácia HANS z Cinobane v okrese Poltár vďaka grantu vytvorí a v pilotnej fáze vyskúša intenzívny krátkodobý program, ktorý poskytne autistickým deťom a ich rodičom na mieru vytvorenú sériu aktivít, zohľadňujúcich ich konkrétne potreby. Program umožní deťom z Banskobystrického kraja napredovať v sebarozvoji u seba doma. Rodičia v rámci neho získajú odbornú podporu, aby mohli v bežnom živote pracovať so svojimi deťmi na základe nových rozvojových metód a terapií.

2. Spojená škola na ulici SNP v Považskej Bystrici má v pláne výrazne zlepšiť podmienky pre svojich žiakov s telesným hendikepom. Urobí tak na základe grantu pravidelnými cvičeniami v rámci canisterapie, rozšíri svoju fyzioterapeutickú telocvičňu o nové prvky a takisto rozšíri a sprístupní svoje špeciálne vonkajšie ihrisko pre viac zdravotne hendikepovaných detí. Kinetické pohybové aktivity majú veľký prínos aj pre žiakov s poruchami autistického spektra či mentálnym postihnutím.

3. Občianske združenie AutiMotýlik v Galante bude môcť skvalitniť svoje priestory tak, aby boli ešte viac bezpečné a vyhovovali špeciálnym požiadavkám na prácu s deťmi s autizmom. Nosnou úlohou združenia je poskytovať ABA terapie. Tieto služby sú v danom regióne veľmi potrebné, nakoľko nie sú dostupné v žiadnom inom miestnom centre. Z grantu budú realizované aj aktivity pre šírenie osvety a odborné prednášky pre rodičov.

4. Jednou z najvýraznejších organizácií na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením na Spiši je OZ Kráčame spolu zo Spišskej Belej. Jeho cieľom je začleňovať tieto deti a ich rodiny do bežného života cez rôznorodé aktivity a programy počas celého roka. Zo získaného grantu budú komplexne podporené ďalšie aktivity zamerané na hudbu, tanec, relaxáciu, terapie, psychologické poradenstvo s cieľom dopriať rodinám viac psychickej pohody a sily.

5. Akademické centrum pre výskum autizmu v Bratislave rozšíri svoj unikátny program v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a OZ Srdce autizmu. Jeho cieľom je učiť deti s autizmom za pomoci študentov-medikov lepšie zvládať a akceptovať prostredie u lekára, základné vyšetrenia a liečebné zákroky. Súčasťou je aj vytváranie vizuálnych publikácií, bezplatne dostupných pre odbornú verejnosť aj rodičov.Na základe predložených žiadostí získava päť víťazných projektov na svoju realizáciu granty v celkovej výške 98 790 eur. Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke grantového programu. Výsledky doposiaľ realizovaných aktivít v sociálnej oblasti, za ktorými stojí Nadácia VÚB, približujú aj príbehy publikované v online magazíne Srdcovky.