Charitatívne granty

Nadácia VÚB vyhlasuje nový grantový program na pomoc deťom so znevýhodnením - Každé dieťa má šancuNarodenie dieťaťa je spojené s radosťou a očakávaním. Prináša však aj veľa zmien. Rodiny, ktorým sa narodí dieťatko s postihnutím, resp. so špeciálnym ochorením či hendikepom, potrebuje okrem štandardnej starostlivosti viac pozornosti, viac starostlivosti, viac stimulácie. Je to beh na dlhú trať a neplatí predpoklad, že o rok to bude ľahšie, lepšie a jednoduchšie. Skôr naopak. Osobitne náročná situácia je, ak má dieťa viacnásobné postihnutie.

Cieľom Nadácie VÚB je byť oporou rodinám, ktoré sa starajú o dieťa so znevýhodnením, aby mohlo žiť plnohodnotný život s čo najvyššou možnou mierou samostatnosti.Chceme ich podporiť v snahe vytvoriť pre deti bezpečné a podporné prostredie, ponúknuť im možnosti učiť sa novým zručnostiam, hľadať a ponúkať spôsoby ako rozvíjať osobnosť dieťaťa so znevýhodnením, ale aj mať vhodné a zmysluplné voľnočasové aktivity, ktoré by ich stimulovali  k prežívaniu spokojného a radostného detstva.

Rozhodli sme sa podporiť:

 1. organizácie, ktoré sa venujú deťom so znevýhodnením,
 2. spoločné projekty akademického sektora a neziskových organizácií poskytujúcich služby rodičom a deťom so znevýhodnením.

Cieľová skupina sú deti od 0 do 18 rokov

 • so zdravotným znevýhodnením
 • choré deti, resp. zdravotne oslabené deti
 • deti s vývinovými poruchami
 • deti s poruchami správania


Nadácia VÚB podporí projekty, ktorých cieľom je:

oblasť 1

 • poskytnúť deťom so znevýhodnením individuálne liečebné terapie (aj typu muzikoterapia, canisterapia a pod.)
 • vytvoriť deťom so znevýhodnením podnetné prostredie a príležitosti k získaniu zručností, vzdelávania a zážitkov, ktoré budú kľúčové pre ich budúci úspech a šťastný život
 • zabezpečiť zdieľanie špeciálnych pomôcok
 • ponúknuť špeciálne techniky a pomôcky pre rozvoj pamäte, myslenia a osvojovanie si návykov, pre stimuláciu zmyslového vnímania, podporu komunikácie a rozvoj motoriky
 • spolupráca s rodičmi, zdieľanie skúseností a vzdelávanie rodičov
 • prijatie detí so znevýhodnením v komunite
 • voľnočasové aktivity znevýhodnených detí

oblasť 2

 • organizácia dobrovoľníckych projektov študentov stredných a vysokých škôl, alebo seniorov, ktoré sú realizované v prostredí, kde sa priamo pracuje s deťmi so znevýhodnením
 • rozvoj zručností dobrovoľníkov (mladých ľudí a seniorov) v prirodzenom prostredí, kde sa dieťa vyvíja
 • uvítame spoločné projekty medzi akademickým sektorom (SŠ, VŠ, Univerzity tretieho veku) a celým spektrom organizácií, ktoré sa venujú deťom so znevýhodnením (t.j. centrá rozvoja osobností detí, nízkoprahové centrá, DSS, CDR, diagnostické centrá, neziskové organizácie a pod.)

​Výška grantu a doba realizácie projektu:
Nadácia VÚB podporí 5 organizácií v celkovej sume 100 000 eur.
Maximálna výška jedného grantu je 20 000 eur.

Projekty je možné realizovať v období jún - november 2024.

Oprávnení žiadatelia (o finančnú podporu vo forme grantu sa môžu uchádzať):

 • neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi),
 • centrá včasnej intervencie,
 • nízkoprahové centrá, centrá voľného času, a iné subjekty, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám,
 • DSS, diagnostické centrá, centrá pre deti a rodinu (CDR), reedukačné centrá, a pod.,
 • školy (stredné, vysoké, univerzita tretieho veku a pod.).
   

Postup pri predkladaní projektu
Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Formulár odošlite len v elektronickej forme, a to najneskôr do 2.apríla 2024 do 23:59:59 hod.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Úspešní žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom.
Zoznam podporených subjektov bude zverejnený v médiách, na sociálnych sieťach a na www.nadaciavub.sk v máji 2024.

Hodnotiaci proces a kritériá

Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach a celý proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.

Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu.

Minimum 0 – nespĺňa dané kritérium
Maximum 10 – veľmi dobre spĺňa dané kritériumKontaktná osoba pre konzultácie: Monika Miklovičová, tel.: 0918 386 902, e-mail: info@nadaciavub.sk

Kontaktná osoba pre otázky technického charakteru súvisiace s prihlasovaním do systému e-grant, resp. vyplnením online formulára: Martina Tvrdoňová, tel.: 0949 428 239, e-mail: info@nadaciavub.sk


Viac informácii sa dočítate priamo v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.


Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.