Po druhýkrát spúšťame Envirogranty

Spúšťame 2. ročník grantového programu Nadácie VÚB pre Životné prostredie

Neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa cieľavedome venujú ochrane biodiverzity či rozbehu zelenej ekonomiky, sa môžu zapojiť do druhého ročníka programu Envirogranty. Nadácia VÚB rozdelí týmto spôsobom ďalších 50-tisíc eur na rozvoj projektov, ktoré konkrétnym dielom prispievajú k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy. Návrhy, ktoré bude posudzovať nezávislá komisia expertov na životné prostredie, je možné predložiť do 20. októbra 2021


Až 7-tisíc eur pre každý víťazný návrh
Zameranie podpory z programu Envirogranty bolo nastavené v spolupráci s poprednými expertmi, ktorí patria v problematike udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia k domácim lídrom a ktorí sa postarajú aj o nezávislý výber najefektívnejších riešení, pozitívne meniacich súčasný stav aj budúci vývoj našej krajiny a spoločnosti. O grant môžu požiadať mimovládne organizácie s projektami reagujúcimi na aktuálne výrazne narastajúcu stratu biodiverzity okolo nás, ako aj životaschopné modely udržateľného rozvoja v regiónoch Slovenska, postavené na princípoch zelenej ekonomiky. Konkrétne môže ísť napr. o záchranu biotopov v blízkosti priemyselných areálov, lokalít výstavby alebo ťažby. Uchádzači o grant sa môžu prihlásiť aj projektami podporujúcimi zachovanie domácich pralesov či reagujúcimi na šírenie invazívnych druhov a znečisťovanie prostredia. V druhej oblasti program podporí napr. návrhy rozvoja prírodného turizmu, sociálneho podnikania s environmentálnym dosahom či ekologické biznis plány zamerané na recykláciu alebo upcykláciu pri produkcii.
 
Na základe zmyslu, realizovateľnosti a rozsahu očakávanej „zelenej stopy“ predložených žiadostí vyberie hodnotiaca komisia 7 až 8 projektov, medzi ktoré Nadácia VÚB prerozdelí celkovo 50-tisíc eur, pričom každý víťazný projekt môže rátať s podporou až do výšky 7-tisíc eur. Vypracované plány projektov môžu podať mimovládne organizácie do 20. októbra prostredníctvom elektronického formulára. Výsledky budú známe v polovici decembra.

Program podporí projekty v témach, ktoré majú zásadný vplyv na súčasný stav a budúci vývoj našej krajiny a spoločnosti:
1. Ochrana biodiverzity
2. Zelená ekonomika

1. Ochrana biodiverzity
Biodiverzita je našim prírodným kapitálom. Je existenčne dôležitá pre život ľudí, pretože poskytuje služby pre ekonomiku a spoločnosť. Úrodnosť pôdy a produkcia potravín, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, to je len niekoľko hlavných funkcií, ktoré príroda nebude zabezpečovať, ak nebude dostatočne rôznorodá a stabilná. V súčasnej dobe sme však svedkami výraznej straty biodiverzity. Medzi hlavné príčiny tejto straty patria zmeny biotopov v dôsledku intenzívnych poľnohospodárskych postupov, výstavby, ťažby, nadmerného využívania lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, šírenia inváznych druhov, znečistenia prostredia a zmeny globálnej klímy.

Biodiverzita hrá kľúčovú úlohu v udržateľnosti nášho sveta a našich životov a jej trvalá strata je o to viac znepokojujúca. Chceme, aby prírodné podmienky v ľudských sídlach aj v otvorenej krajine a v lesoch boli priaznivé nielen pre ľudí, ale aj pre iné formy života, od ktorých sme ako ľudia existenčne závislí.

Príklady projektov podporených vo vlaňajšom grantovom programe v tejto oblasti:

Nechajme spomienky rozkvitnúť
(CEV Živica)
Záhrada spomienok je prvý prírodný cintorín, kde sa pristupuje citlivo k prírode aj ľuďom. Je zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku a je oň veľký záujem zo strany pozostalých. Oceňujú, že sa sem nenosia umelé vence, sviečky či iné ozdoby a že ide o miesto s prírodným charakterom, doslova kvitnúcu lúku. Nakoľko bol o Záhradu väčší záujem, ako realizátori čakali, jej kapacita sa naplnila a bolo potrebné ju rozšíriť. Urobili to s akcentom na zachovanie biodiverzity, podporu opeľovačov a iných organizmov, ako aj s dôrazom na prírode blízke spôsoby pochovávania. Priestor bol doplnený o lavičky a odpočinkové miesta na rozjímanie, a kríky poskytujúce potravu a biotop mnohým organizmom.

Krok späť k biodiverzite (OZ Brána do Narnie)
Skultúrňovanie zelených plôch v mestách a obciach je veľmi populárne a módne. Cieľom projektu bolo vytvoriť uprostred silne antropogénne pretvorenej krajiny ostrov biodiverzity a cca 2ha „sídliskovej ničoty" premeniť na ekopedagogickú plochu. Konkrétne: vytvoriť motýliu lúku na suťovisku, zabezpečiť jej netradičné zavlažovanie formou zachytávania dažďovej vody a solárneho čerpadla, vytvoriť „tankovacie stanice pre hmyz"- bylinkárium a kvitnúce plochy, jedlé kríky a vytvoriť podmienky, aby sa nasťahovali nazad živočíchy - hmyz, jašterice, ježe, vtáky.

2. Zelená ekonomika
V „zelenej ekonomike“ sú záujmy hospodárskeho rastu zodpovedne vyvážené so záujmami sociálnej spravodlivosti a so zodpovednosťou voči životnému prostrediu. Kľúčovú rolu pri tvorbe ekonomicky konkurencieschopných produktov zohrávajú síce podnikateľské subjekty, ale pri hľadaní životaschopných modelov udržateľného rozvoja zohrávajú dôležitú úlohu aj neziskové organizácie. Zelená ekonomika môže prinášať benefity a v odľahlých regiónoch napríklad vytvárať príjmy pre rôzne znevýhodnených ľudí, a preto ide o sociálne podnikanie s environmentálnym dosahom.

Príklady projektov podporených vo vlaňajšom grantovom programe v tejto oblasti:

Voštinári
(Občianske združenie kRaj)
Sociálna a zelená dielňa Voštinári spája zaniknutú sklársku tradíciu, voštinárstvo a včelárenie do nových produktov a služieb. V Gemeri bolo typické dnes už zaniknuté remeslo voštinárstvo, ktoré sa špecializovalo na včelí vosk. Okres Poltár bol svetovo známy svojimi sklárňami. Problém bol aj pri včelárstve, ktoré malo v minulom storočí veľké úbytky kvôli včelím chorobám v regióne. Voštinári vzkriesili všetky tri remeslá, a to na ekologickom prístupe, zerowaste, upcyclingu a využívaním tradičných lokálnych surovín. Dielňa ponúka sviečky kombinované so sklom využitím sklenených fliaš, a navyše zamestnala dlhodobo nezamestnaných a ponúka aj workshopy pre osvetu a zvyšovanie zamestnanosti.

Budujeme BÚDU (OZ MYesto)
Cieľom projektu bolo vytvorenie environmentálneho a ekologického, komunitného a lokálneho, indoorového aj outdoorového centra v Žiari nad Hronom. Zaujala ekologická obnova a oživenie nevyužitého objektu v centre mesta na environmentálne a komunitné účely, so zámerom podpory zelenej ekonomiky a boja proti pandemickej a klimatickej kríze. V centre bude  upcyklingová komunitná dielňa a budú sa tam organizovať zelené verejné podujatia (swapy, zbierky oblečenia, workhshopy, prednášky, diskusie, premietania, výstavy).

Nadácia VÚB rozdelí spolu 50 000 eur a podporí 7 - 8 projektov (predpokladaná výška jedného grantu je do 7 000 eur).

Oprávnení žiadatelia:

  • ​mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie a pod.)

Z grantu nie je možné hradiť:

  • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
  • cestovné náklady pracovníkov organizácie nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania,
  • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
  • náklady na medializáciu a reklamu projektu (vo výške viac ako 5% z celkového rozpočtu),
  • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant
Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.
Uzávierka prijímania žiadostí je 20. októbra 2021 do 23:59 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant. Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy, IČO, hlavičku z výpisu z účtu/resp. potvrdenie o vedení účtu) nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov - prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces
Projekty bude hodnotiť odborná komisia. Ich návrh na pridelenie grantov vybraným projektom následne potvrdí Správna rada Nadácie VÚB.

Hodnotiace kritériá
Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

 
Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Výsledky budú zverejnené na webstránke https://www.nadaciavub.sk/ a víťazným organizáciám priamo oznámené do 13. decembra 2021. 

Proces poskytnutia grantu
Vybrané organizácie získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2022.
Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov odbornej komisie Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.