Envirogranty 2022

Program Envirogranty „ušila“ Nadácia VÚB na mieru situácii v slovenskom neziskovom sektore, kde sú možnosti získania finančnej podpory na dlhodobé, koncepčne uchopené iniciatívy v oblasti ochrany prírody a rozvoja zelenej ekonomiky stále pomerne obmedzené. 

Nadácia VÚB nepoľavuje v podpore mimovládnych a ochranárskych organizácií, ktorých poslaním je hľadať riešenia environmentálnych výziev. Otvára tretí ročník programu Envirogranty, z ktorého prerozdelí ďalších 50-tisíc eur. Tie sú pripravené pre iniciatívy bojujúce proti narastajúcej strate rozmanitosti života v prírode, projekty usilujúce sa o harmonický vzťah prírody a cestovného ruchu či rozvoj sociálneho podnikania s prínosom aj pre planétu. V neposlednom rade podporí tiež rekultivačné a rehabilitačné projekty zamerané na záchranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Návrhy, ktoré bude posudzovať nezávislá komisia expertov, je možné poslať do 23. októbra. 

Program podporí projekty v 4 témach, ktoré majú vplyv na súčasný stav a budúci vývoj našej krajiny:

1. Ochrana biodiverzity
2. Eko turistika a prírodný turizmus – nová téma
3. Zelená ekonomika
4. Rekultivačné a enviro rehabilitačné projekty – nová téma

 1. Ochrana biodiverzity

Biodiverzita ako variabilita všetkých živých organizmov, ekosystémov a ekologických procesov je našim výnimočným prírodným kapitálom. Je existenčne dôležitá pre náš život, pretože nám poskytuje služby pre ekonomiku i spoločnosť. Úrodnosť pôdy a produkcia potravín, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, to je len niekoľko hlavných funkcií, ktoré príroda nebude zabezpečovať, ak nebude dostatočne rôznorodá a stabilná. V súčasnej dobe sme však svedkami výraznej straty biodiverzity. Medzi hlavné príčiny tejto straty patria aj na Slovensku zmeny biotopov v dôsledku intenzívnych poľnohospodárskych postupov, výstavby, ťažby, nadmerného alebo nesprávneho využívania lesov, riek, jazier a pôdy, šírenia  inváznych druhov či znečistenia prostredia. Chceme, aby prírodné podmienky v ľudských sídlach aj v otvorenej krajine a v lesoch boli priaznivé nielen pre ľudí, ale aj pre iné formy života, od ktorých sme ako ľudia existenčne závislí.

Príklady projektov podporených vo vlaňajšom grantovom programe v tejto oblasti:

Veterinárna starostlivosť pre zranené živočíchy
(Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá)
Zámerom bolo dovybaviť Záchrannú stanicu pre voľne žijúce zvieratá tak, aby priamo na mieste v teréne bolo možné vykonávať veterinárnu diagnostiku a zásahy bez potreby transportu živočíchov mimo zariadenia. Toto zlepšenie podmienok opatery pomohlo zbaviť ošetrovaných živočíchov stresu spôsobeného transportom a významne zvýšilo ich vyhliadky na úspešnú liečbu a vypustenie späť do voľnej prírody. Zakúpenie vybavenia v prenosnej variante umožňuje jeho využitie v objektoch so živočíchmi aj priamo v teréne pri nájdení a odchyte zvierat.

Pasienkový les v Podunajských Biskupiciach (BROZ)     
Grant prispel k obnove dnes už skoro neexistujúceho krajinného prvku – pastevného lesa. Pastevné lesy sa kedysi rozsiahlo vyskytovali po celom Slovensku a hostili obrovskú biodiverzitu. Dnes už ich v krajine nenachádzame a spolu s nimi prichádzame o nespočetné množstvo druhov. Na obnovu pastvy v lese však chýba potrebná infraštruktúra. Preto bolo potrebné vybudovať elektrické oplotenie a napájanie pre zvieratá. Na pomoc pri obnove pastevného lesa okrem oviec a kôz pridulo aj najpôvodnejšie a voľne, celoročne vonku žijúce Európske plemeno koní - Exmoorske pony. Projekt má silný edukatívny charakter a a využíva sa aj na prácu s verejnosťou a zážitkové vzdelávanie.

 1. Eko turizmus

Harmonický vzťah prírody a cestovného ruchu je možný. Pri ekoturistike cestovný ruch nezanecháva za sebou trvalú ekologickú stopu a nedochádza pri ňom k strate charakteristickej atmosféry krajiny. Je preto vhodnou alternatívou napr. k masovému turizmu. Jeho súčasťou je pozorovanie voľne žijúcich zvierat alebo sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody a pobytu v nej. Časť príjmov z jeho realizácie je zvyčajne určená na ochranu prírodných a kultúrnych zdrojov. Rozvíja sa udržateľným spôsobom a minimalizuje negatívne vplyvy na prírodné prostredie. Často vedie k zmene názorov a konania návštevníkov a zvyšuje ich ekologické povedomie. Býva organizovaný pre menšie skupiny návštevníkov a zabezpečovaný lokálnymi poskytovateľmi služieb.

Príklad projektu podporeného vo vlaňajšom grantovom programe:

Nechajme sa sprevádzať (Aevis n.o.)

Organizácia sa zameriava na podporu sprevádzania prírodou a realizuje sa v jedinečnom Národnom parku Poloniny. Jeden z projektov, Prales nikdy nespí, sprostredkúva prenocovanie v lese bez stanu či ohňa. Vtedy je väčšia šanca vidieť alebo počuť divoké zvieratá blízko bivaku. Výlet do pralesa je len malou časťou mozaiky aktivít tímu Aevis. Ich cieľom je prepájať partnerov, ktorí poskytujú rôzne formy služieb v oblasti turizmu - či už ide farmárov, ktorí ponúkajú surové kozie mlieko a kozie produkty, ovčiu farmu, dielňu, ktorá sa špecializuje na ručne písané ikony, správcov drevených gréckokatolíckych chrámov alebo sprievodcov pri pozorovaní hviezd v Parku tmavej oblohy.

 1. Zelená ekonomika

V „zelenej  ekonomike“ sú záujmy hospodárskeho rastu zodpovedne vyvážené so záujmami sociálnej spravodlivosti a so zodpovednosťou voči životnému prostrediu. Kľúčovú rolu pri  tvorbe ekonomicky konkurencieschopných produktov zohrávajú síce podnikateľské subjekty, ale pri hľadaní životaschopných modelov udržateľného rozvoja zohrávajú dôležitú úlohu aj neziskové organizácie. Zelená ekonomika môže prinášať benefity a v odľahlých regiónoch napríklad vytvárať príjmy pre rôzne znevýhodnených ľudí, a preto ide o sociálne podnikanie s environmentálnym dosahom.

Príklad projektu podporeného vo vlaňajšom grantovom programe v tejto oblasti:

Viac komunitnej cyklodielne! - Náradie a zariadenie dielne (Cyklokoalícia)
Prínosom projektu je vytvorenie funkčnejšej a efektívnejšej cyklodielne s väčšími možnosťami, lepším servisom a spokojnejšími ľuďmi/cyklistami. Podpora cyklistiky a bicyklovania všade, v akomkoľvek čase aj nečase, propagovanie bicyklov a cyklistiky ako prvku trvalo udržateľnej mobility. Organizácia má priestor, kde si môže ktokoľvek prísť opraviť svoj bicykel a pokiaľ nevie ako na to, tak ho to naučia a poradia mu. Sú miestom, kde môžu ľudia nechať diely na bicykel (prípadne celý bicykel), ktoré nechcú. Následne opravujú a repasujú bicykle tak, aby sa z nich stali funkčné celky a mohli na nich odísť tí, ktorí k nim prišli pešo.

 1. Rekultivačné a enviro rehabilitačné projekty

Radi podporíme projekty na ochranu znečistených biotopov, programy záchrany ohrozených a vzácnych druhov rastlín, starostlivosť o populácie vzácnych druhov na miestach ich prirodzeného výskytu, opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu, zistenie príčin ohrozenia, ako aj elimináciu faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú populáciu druhu. Šancu získať grant majú aj botanické záhrady, arboréta či parky, ktoré dokumentujú vysokú rozmanitosť rastlinnej ríše a sú významným nástrojom ochrany rastlín mimo miesta ich pôvodného výskytu; sú nielen relaxačno-rekreačnými zónami, ale slúžia aj na vzdelávanie a osvetu verejnosti.

Nadácia VÚB rozdelí spolu 50 000 eur a podporí 7 – 8 projektov (predpokladaná výška jedného grantu je do 7 000 eur).

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie a pod.)
 • ochranárske organizácie a združenia, mimovládne i štátne (avšak neziskové)

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania,
 • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
 • náklady na medializáciu a reklamu projektu (vo výške viac ako 5% z celkového rozpočtu),
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant
Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 23. októbra 2022 do 23:59:59 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant. Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy, IČO, hlavičku z výpisu z účtu/resp. potvrdenie o vedení účtu) nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces
Projekty bude hodnotiť odborná komisia. Ich návrh na pridelenie grantov vybraným projektom následne potvrdí Správna rada Nadácie VÚB.

Hodnotiace kritériá
Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:



Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Výsledky budú zverejnené na webstránke https://www.nadaciavub.sk/ a víťazným organizáciám priamo oznámené do 12. decembra 2022. 

Proces poskytnutia grantu
Vybrané organizácie získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2023.

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov odbornej komisie Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.


 

Archív