Vízia a poslanie

Všetko, čo je možné. Sme tu pre ľudí a urobíme pre nich všetko.

Nadácia VÚB podporuje

verejnoprospešné projekty a aktivity, ktoré by bez finančnej pomoci partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať.

Nadácia VÚB sa za 18 rokov svojej činnosti zameriavala na oblasti, ktoré v danom čase potrebovali jej pomoc a podporu. Tieto oblasti sa, logicky, v čase menili podľa aktuálnych potrieb spoločnosti a stratégie materskej VÚB banky. V niektorých obdobiach bolo v popredí vzdelávanie, v inom komunity. Od nášho vzniku v roku 2003 do konca roka 2021 sa nám darilo takto:

20
rokov aktívnej činnosti
1462
podporených projektov
13,6
mil. rozdelených eur

 

Pomohli sme ľudom, komunitám, školám i mestám a podporili sme

64
environmentálnych
projektov
267
projektov na záchranu kultúrneho dedičstva a podporu umenia
540
projektov na pomoc slabším, chorým, hendikepovaným a sociálne znevýhodneným
271
projektov podporujúcich miestne komunity
263
projektov na podporu a rozvoj vzdelania
57
projekty iného charakteru


Programová stratégia a priority

Vízia
Nadácia VÚB je významný a dôveryhodný fond na podporu verejne prospešných vecí. Vytvárame vlastné nadačné programy a prerozdeľujeme finančné zdroje na realizáciu zmysluplných projektov iných organizácií predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, umenia a záchrany kultúrneho dedičstva, charity a sociálnej či humanitárnej pomoci.

Poslanie
Významnou a dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Chceme uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať umelecké talenty, prispievať k ochrane životného prostredia a podávať pomocnú ruku tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Hodnoty
Základnými myšlienkami a hodnotami, ktorými sa pri svojej práci riadime a ktoré chceme presadzovať a podporovať, sú odhodlanie pomôcť, transparentnosť a rešpekt.

odhodlanie pomôcť
Naša odhodlanosť a pripravenosť súvisia so zámerom podporovať dobré veci – podľa možností čo najviac a najdôslednejšie.

transparentnosť
Tento atribút považujeme za úplne samozrejmý. O realizácii a financovaní projektov rozhoduje len ich kvalita a potreba či zmysluplnosť pre jednotlivé cieľové skupiny.

rešpekt
Ľudí a organizácie, ktoré sa na nás obracajú, považujeme za partnerov. Naša pomoc sa spája s uznaním ich práce a rešpektom k druhým.

Nadácia VÚB sa zameriava na tieto oblasti:

 • ekológia – nadačný program pre Krajinu
 • umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
 • charita – nadačný program pre Nádej
 • iné rôzne (vzdelávanie, komunita, dobrovoľníctvo apod.)


pre Krajinu

Životné prostredie, ekológia a udržateľnosť života na našej planéte sú celosvetovými a zároveň aj u nás celospoločenskými témami. Nadácia VÚB sa pripája k aktivitám svojej materskej VÚB banky, ktorá je zelenou bankou a podporuje ochranu životného prostredia na Slovensku v rôznych oblastiach a rôznymi dostupnými formami biznisového i spoločensky zodpovedného charakteru. Nadácia VÚB sa tejto téme venuje naplno a podporuje ochranu životného prostredia na Slovensku grantovou schémou, súťažou o najužitočnejšie enviro projekty a financovaním zaujímavých partnerských projektov.

Nadácia VÚB venuje pozornosť najmä:

 • regionálnym a celoslovenským projektom,
 • dobrovoľníctvu,
 • osvetovým a vzdelávacím aktivitám v oblasti ekológie.Možnosti získať zdroje na aktivity tretieho sektora reagujúce na čoraz väčšmi sa vytrácajúcu biodiverzitu v prírode či na nádejné modely sociálno-ekologického podnikania v regiónoch Slovenska sú stále pomerne obmedzené. Náš nadačný program Envirogranty chce systematicky podporovať úsilie na ekológiu zameraných organizácií v regiónoch Slovenska.

Enviro ocenenie Nadácie VÚB pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach
Nadácia VÚB sa rozhodla objavovať, vyzdvihovať a širokej verejnosti predstavovať jedinečné projekty v oblasti ochrany životného prostredia, teda aktivít, ktoré si zaslúžia úctu a publicitu, a každoročne im udeľovať cenu ATLAS.


pre Umenie

Umenie, či už vo forme historického dedičstva alebo moderného spôsobu sebavyjadrenia nových generácií umeleckých talentov, má v spoločnosti všade vo svete svoje nezastupiteľné miesto. Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou a preto jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Sme hrdí na to, že práve Nadácia VÚB je jedným z najväčších podporovateľov zachovania a rozvíjania umenia spomedzi korporátnych nadácií na Slovensku. Nadačný program pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať pri rozvoji talentu mladých výtvarných a hudobných umelcov.

Nadácia VÚB sa zameriava na:

 • Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov,
 • obnova kultúrnych pamiatok v programe Poklady Slovenska,
 • vzdelávanie v umení a umením,
 • reštaurovanie pamiatok a iné projekty na záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska.

Dávame priestor umeniu
Umenie patrí k významným hodnotám našej krajiny. Preto podporujeme súčasné výtvarné umenie a pomáhame pri rozvíjaní nových talentov. Každoročne vyhlasujeme súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, ktorú sprevádza reprezentačná výstava. Mladým výtvarníkom dáva súťaž priestor prezentovať svoju tvorbu a širokej verejnosti umožňuje spoznať to najlepšie, čo u nás v danom roku v odbore maľba vzniklo.

Chránime naše pamiatky
Myslíme aj na naše kultúrne dedičstvo a pomáhame pri jeho záchrane. Preto investujeme do obnovy historických pamiatok. Na tento účel je zameraný projekt Poklady Slovenska, ktorého cieľom je prispievať k zvyšovaniu povedomia o historických pamiatkach na Slovensku a finančne prispievať k ich záchrane, obnove a reštaurovaniu. Má teda nielen finančný efekt pri obnove, ale aj významnú osvetovú úlohu. Podstatou projektu Poklady Slovenska je verejné on-line hlasovanie za niektorú z  pamiatok, ktorá sa dostala do finále na základe tipov verejnosti a následne odborného doporučenia pamiatkárov. V poslednej fáze o osude nominovaných pamiatok rozhodujú svojimi hlasmi priamo obyvatelia Slovenska.
 
pre Nádej

Okolo nás žije aj množstvo tých, ktorí sa nevedia brániť, nemôžu za nepriazeň osudu a nemajú v živote toľko šťastia ako zdraví či lepšie situovaní ľudia. V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje v oblasti charity a klasickej filantropie. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť:

 • telesne a mentálne hendikepovaným spoluobčanom,
 • podpore a pomoci ľuďom v núdzi,
 • deťom a sociálne slabším spoluobčanom.

Iné

Hoci sa Nadácia VÚB primárne venuje vyššie uvedeným trom oblastiam, rada podporí aj zaujímavé a zmyslupné projekty z iných oblastí. Pretože dobré a prospešné veci si zaslúžia podporu. A pretože si ceníme ľudí, ktorí sú ochotní dať hlavy dokopy a venovať svoj čas a prácu pre dobro celku, majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite a urobiť niečo pre rozvoj svojho regiónu, zlepšenie života na miestnej úrovni, majú záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom.

Preto podporujeme napríklad aj projekty z týchto oblastí:

 • aktívne komunity a ich projekty,
 • dobrovoľníctvo,
 • vzdelávacie aktivity.