Vízia a poslanie

Sme tu pre ľudí a urobíme pre nich všetko. Všetko, čo je možné.

Nadácia VÚB podporuje

verejnoprospešné projekty a aktivity, ktoré by bez finančnej pomoci partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať.

Nadácia VÚB sa za 18 rokov svojej činnosti zameriavala na oblasti, ktoré v danom čase potrebovali jej pomoc a podporu. Tieto oblasti sa, logicky, v čase menili podľa aktuálnych potrieb spoločnosti a stratégie materskej VÚB banky. V niektorých obdobiach bolo v popredí vzdelávanie, v inom komunity. Od nášho vzniku v roku 2003 do konca roka 2021 sa nám darilo takto:

18
rokov aktívnej činnosti
1617
podporených projektov
12,06
mil. rozdelených eur

 

Pomohli sme ľudom, komunitám, školám i mestám a podporili sme

56
environmentálnych
projektov
50
mladých maliarov
22
otvorených výstav
86
zreštaurovaných a obnovených pamiatok alebo artefaktov
14
projektov na pomoc zdravotníctvu
362
projektov pre hendikepovaných spoluobčanov
210
projektov pre ľudí v neľahkej situácii
428
terapií a rehabilitácií pre deti
445
projektov podporujúcich miestne komunity a krajšie prostredie v mestách
363
projektov do škôl
24
mladých ekonómov

Programová stratégia a priority

Vízia

Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu verejne prospešných vecí. Vytvárame programy a prerozdeľujeme finančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti umenia a záchrany kultúrneho dedičstva, komunitného života, charity a vzdelávania.

Poslanie

Významnou a dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Chceme prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a podávať pomocnú ruku tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Hodnoty

Základnými myšlienkami a hodnotami, ktorými sa pri svojej práci riadime a ktoré chceme presadzovať a podporovať, sú odhodlanie pomôcť, transparentnosť a rešpekt.

odhodlanie pomôcť
Naša odhodlanosť a pripravenosť súvisia so stratégiou podporovať dobré veci – podľa možností čo najviac a najdôslednejšie.

transparentnosť
Tento atribút považujeme za úplne samozrejmý. O realizácii projektov rozhoduje len ich kvalita a pozitívny účinok na čo najviac ľudí, našich spoluobčanov.

rešpekt
Ľudí a organizácie považujeme za partnerov. Naša pomoc sa spája s uznaním a rešpektom k druhým.

Nadácia VÚB sa zameriava na tieto oblasti:

 • ekológia – nadačný program pre Krajinu
 • umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
 • charita – nadačný program pre Nádej
 • iné rôzne (vzdelávanie, komunita, dobrovoľníctvo apod.)

pre Krajinu

Dbáme na životné prostredie

Životné prostredie, ekológia a udržateľnosť života na našej planéte sú celosvetovými a zároveň aj u nás celospoločenskými témami. Nadácia VÚB sa preto od roku 2020 rozhodla začať sa naplno venovať  tejto téme a podporovať ochranu životného prostredia na Slovensku aj svojimi grantovými schémami a podporou zaujímavých partnerských projektov.

Nadácia VÚB venuje pozornosť najmä:

 • zelenej ekonomike,
 • regionálnym a celoslovenským projektom,
 • dobrovoľníctvu,
 • osvetovým a vzdelávacím aktivitám v oblasti ekológie,
 • vybraným zaujímavým, inšpiratívnym a prospešným ekologickým projektom.


pre Umenie

Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou. Jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať pri rozvoji talentu mladých umelcov.

Nadácia VÚB sa zameriava na:

 • Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov,
 • obnova kultúrnych pamiatok v programe Poklady Slovenska,
 • reštaurovanie pamiatok a iné projekty na záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska,
 • vybrané zaujímavé, hodnotné a prospešné umelecké projekty.

Dávame priestor umeniu

Umenie patrí k významným hodnotám našej krajiny. Preto podporujeme súčasné výtvarné umenie a pomáhame pri rozvíjaní nových talentov. Každoročne vyhlasujeme súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, ktorú sprevádza reprezentačná výstava.


Chránime naše pamiatky

Myslíme aj na naše kultúrne dedičstvo a pomáhame pri jeho záchrane. Preto investujeme významné prostriedky do obnovy historických pamiatok.

 • Najväčším projektom je rekonštrukcia banskoštiavnickej Kalvárie, ktorá sa svojho času ocitla medzi 100 najohrozenejšími pamiatkami sveta.
 • Každoročne podporujeme aj obnovu ďalších pamiatok celoslovenského a regionálneho významu v programe Poklady Slovenska.pre Nádej

Okolo nás žije aj množstvo tých, ktorí sa nevedia brániť, nemôžu za nepriazeň osudu a nemajú v živote toľko šťastia ako zdraví či lepšie situovaní ľudia. V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje v oblasti charity a klasickej filantropie. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí podporuje vybrané zaujímavé, inšpiratívne a prospešné charitatívne a sociálne projekty prioritne na pomoc:

 • mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom,
 • podpore a pomoci ľuďom v núdzi,
 • deťom a sociálne slabším spoluobčanom.

Iné

Do tejto oblasti zaraďujeme projekty z ostatných nezaradených oblastí, ako sú napríklad komunitné aktivity, vzdelávanie a dobrovoľníctvo. Podporujeme vybrané zaujímavé, inovatívne a verejnoprospešné projekty.