Ľudia za nadáciou

Správna rada

Jozef Kausich
predseda správnej rady

Jozef Kausich vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vracia sa do VÚB banky po piatich rokoch, počas ktorých pôsobil ako predseda predstavenstva v slovinskej Banka Intesa Sanpaolo. Do októbra 2017, pred odchodom do Slovinska, bol 12 rokov členom predstavenstva a vrchným riaditeľom korporátneho bankovníctva VÚB banky. Okrem toho bol aj členom dozornej rady v dcérskych spoločnostiach VÚB banky, VÚB Leasing a VÚB Factoring. Pred nástupom do skupiny Intesa Sanpaolo pôsobil vo viacerých finančných inštitúciách so zameraním najmä na firemné bankovníctvo.

Jozef Kausich je od 1. apríla 2023 generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky.

Členom správnej rady Nadácie VÚB sa stal 1. apríla 2023. Nie je členom orgánov iných neziskových organizácií a za svoju funkciu v Nadácii VÚB nepoberá odmenu.

Elena Kohútiková

Elena Kohútiková vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a 8 rokov pôsobila v Ekonomickom ústave SAV. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990 a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. Od marca 2000 zastávala post viceguvernérky NBS a centrálnu banku zastupovala najmä v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku (EFC), bola členkou Výboru pre medzinárodné vzťahy v Európskej centrálnej banke (IRC), alternátom guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a Svetovej banke, členkou Výboru OECD pre ekonomickú politiku. Aktívne spolupracovala na vstupe Slovenska do Eurozóny tak vo funkcii viceguvernérky NBS, ako aj pri reálnom zavádzaní eura na Slovensku a vo VÚB.

Elena Kohútiková je nositeľkou mnohých ocenení – v rokoch 2012, 2013 aj 2014 získala cenu časopisu Forbes Top žena v slovenskom biznise, za rok 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v Slovenskej republike a v roku 2013 i Zlatú pamätnú medailu udelenú za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V januári 2014 bolo pani Kohútikovej prezidentom Slovenskej republiky udelené vysoké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky.

Elena Kohútiková pôsobí vo VÚB banke od októbra 2006. Najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka Úseku finančných a kapitálových trhov a od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa.

Členkou správnej rady Nadácie VÚB sa stala v roku 2007. Je členkou správnej rady Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave, avšak nie je členkou orgánov iných neziskových organizácií. Za svoju funkciu v Nadácii VÚB nepoberá odmenu.

Giovana Paladino

Giovanna Paladino, PhD., je významnou talianskou ekonómkou. Študovala na HEI vo Švajčiarsku a na Brown University v USA. Zastávala post „mladého ekonóma“ v Medzinárodnom menovom fonde aj mimoriadneho profesora na Univerzite LUISS. Od roku 2010 bola riaditeľkou kancelárie predsedu predstavenstva banky Intesa Sanpaolo a od apríla 2016 je riaditeľkou technického sekretariátu dozornej rady Intesa Sanpaolo. Zároveň je riaditeľkou Museo do Risparmio v Turíne (Múzeum sporenia), ktoré je tzv. vzdelávacím laboratóriom a významnou platformou na finančné vzdelávanie v Taliansku. Publikuje články o medzinárodnej ekonómii, komoditných trhoch a podnikových financiách vo významných odborných časopisoch, ako sú Journal of Banking and Finance,  Journal of Financial Markets, Review of Financial Economics a International Review of Economics and Finance.

Členkou Správnej rady Nadácie VÚB sa stala 1.1.2018.

Správkyňa

Martina Slezáková
štatutárna zástupkyňa

Promovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a neskôr pôsobila ako vedecký ašpirant na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V rokoch 1991 – 2003 pracovala v medzinárodných reklamných agentúrach GGK, Soria&Grey a Ark Thompson na pozíciách client service, riaditeľ new business a napokon riaditeľ slovenskej pobočky agentúry. Následne pôsobila na Úrade vlády SR ako riaditeľka odboru komunikačnej stratégie v sekcii pre európske záležitosti. Od roku 2006 pracuje vo VÚB banke ako vedúca oddelenia Spoločenská zodpovednosť a správkyňa Nadácie VÚB.

Správkyňou Nadácie VÚB je od roku 2006. Nie je členkou orgánov iných neziskových organizácií a za svoju funkciu v Nadácii VÚB nepoberá odmenu.

Revízorka

Elena Slaninková

Elena Slaninková vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Ekonomické informácie a kontrola. Od roku 1991 pracuje vo VÚB, a.s. Prešla rôznymi pozíciami na ústredí VÚB, a.s. V súčasnej dobe je vedúca oddelenia Vnútrobankové účtovníctvo.

Revízorkou Nadácie VÚB sa stala v roku 2008. Nie je členkou orgánov iných neziskových organizácií a za svoju funkciu v Nadácii VÚB nepoberá odmenu.

Pracovníci

Nadácia VÚB nemá žiadnych interných zamestnancov. Štyria zamestnanci Všeobecnej úverovej banky pre ňu vykonávajú činnosť revízora, správcu nadácie, manažéra koordinácie a účtovníka.

Lucia Macková
manažérka koordinácie
telefonický kontakt: +421 904 755 199

V roku 2011 ukončila štúdium na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, odbor znalostného manažmentu. Po úspešnom skončení štúdia pracovala v odvetviach ako je poisťovníctvo a bankovníctvo. Angažuje sa ako dobrovoľník vo viacerých sférach pomoci pre ľudí a pre prírodu. Od roku 2019 pracuje pre Nadáciu VÚB.

Partner Nadácie VÚB

Partnerom Nadácie VÚB pri výkone aktivít je mimovládna organizácia WellGiving, ktorá zabezpečuje administratívny servis a externú koordináciu grantových programov. Pre nadáciu pracuje od roku 2009 na základe výberového konania. Z organizácie WellGiving sa na aktivitách Nadácie VÚB podieľa:

Martina Tvrdňová

V roku 1995 ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave so zameraním na vzdelávanie a vyučovanie. Počas pracovného života sa angažuje v oblasti 3.sektora a od roku 2005 úspešne vedie občianske združenie WellGiving.

Monika Miklovičová

V roku 2010 ukončila štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor marketingová komunikácia. Pracovala v administratíve.