Envirogranty 2020

Zelenú na svoju realizáciu dostáva deväť projektov

Nový grantový program na Slovensku, zacielený výsostne na zelené iniciatívy, sa stretol s veľkým ohlasom. Šanca získať okamžitú podporu od Nadácie VÚB na projekty v oblasti ochrany biodiverzity a rozvoja zelenej ekonomiky v regiónoch oslovila až 132 mimovládnych organizácií a obcí, ktoré sa zapojili do prvého ročníka výzvy Envirogranty. Nezávislá hodnotiaca komisia zložená z popredných expertov v tejto oblasti vybrala 9 odborne vypracovaných konceptov, medzi ktoré putuje formou grantov celková suma viac ako 100-tisíc eur

Príležitosti získať zdroje pre projekty reagujúce na narastajúcu stratu biodiverzity okolo nás, či životaschopné modely udržateľného rozvoja v regiónoch Slovenska, sú aktuálne pomerne obmedzené. Práve grantová schéma Nadácie VÚB Envirogranty ich umožňuje organizáciám a obciam už budúci rok efektívne zužitkovať v praxi.

„Vnímame veľmi pozitívne, s akými návrhmi neziskové organizácie prichádzajú. Je potešujúce sledovať, že agenda udržateľného a ekologického správania sa môže stať v budúcnosti mainstreamom. Vypovedá to o tom, koľko záujmu a prospešnej energie dokáže téma ochrany životného prostredia v spoločnosti pritiahnuť, keď sa naskytne takáto možnosť podpory,“ uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis, ktorý sa stal na základe oslovenia Nadácie VÚB hlavným odborným garantom programu Envirogranty. Komisiu, ktorá mala za úlohu vybrať víťazné projekty, tvorili spolu s ním ďalšie tri osobnosti v tejto sfére: Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu, angažujúci sa v oblasti ochrany klímy, Erik Baláž, významný slovenský ekológ a jeden z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les a Zuzana Hudeková, expertka Únie miest SR pre oblasť životné prostredie.

Do prvého ročníka nového programu Nadácie VÚB sa zapojilo 132 subjektov, čo hodnotia odborníci v komisii ako mimoriadny úspech.

V oblasti ochrany biodiverzity získavajú podporu tieto organizácie a obce:

  • OZ Vysoký vrch (okres Revúca) - obnova biodiverzity horských lúk a mokradí na území NP Muránska planina vďaka tradičnému, prírode blízkemu hospodáreniu s využitím ohrozeného druhu koňa hucul
  • Obec Čierne Pole (okres Michalovce) - vysadenie a vybudovanie komplexnej Oázy biodiverzity pre široké spektrum živočíchov a rastlín, ktorá bude plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu
  • OZ Brána do Narnie (okres Bratislava - Petržalka) - vytvorenie ostrova biodiverzity uprostred krajiny, silne pretvorenej ľudskou činnosťou, ktorý prinesie na sídlisko ekopedagogickú plochu - motýliu lúku na suťovisku
  • Obec Vinosady (okres Pezinok) - výsadba aleje 200 ovocných stromov pozdĺž cyklotrasy Vinosady - Modra, ktoré sa stanú „rodovými“ stromami miestnych rodín - súčasťou projektu je aj edukácia o ekologickom pestovaní a spracovaní ovocia
  • Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (okres Zvolen) - rozšírenie Záhrady spomienok s akcentom na zachovanie biodiverzity - ide o prvý prírodný cintorín s citlivým prístupom k prírode, zosnulým aj pozostalým, kde prebiehajú jedinečné posledné rozlúčky
  • PRALES, o.z. (Podskalie, okres Považská Bystrica) - obohatenie krajiny vysadením stromoradí ako súčasti poľnohospodárskej pôdy, ktoré budú zvyšovať ekologickú stabilitu, estetickú hodnotu krajiny, vytvárať podmienky pre zvýšenie druhovej pestrosti organizmov a prispievať v budúcnosti aj ku kvalitnej úrode

V oblasti podpory zelenej ekonomiky budú realizované:

  • Nadácia Integra (okres Bratislava - Staré Mesto) - podpora cirkulárnej ekonomiky cez koncept bezodpadovej kávy v rámci vlastnej pražiarne, zvyšovanie povedomia verejnosti o zodpovednej konzumácii kávy zohľadňujúcej certifikáciu ekológie a spravodlivého „fairtrade“ obchodu
  • Občianske združenie kRaj (okres Poltár) - sociálna a zelená dielňa Voštinári má za cieľ spájať zaniknutú sklársku tradíciu, včelárenie a tradičné gemerské remeslo výroby vosku - voštinárstvo - do nových produktov a služieb - tie postaví na ekologickom prístupe, princípoch zero waste, upcyklácie, využívaní lokálnych surovín a do procesu výroby zapojí aj dlhodobo nezamestnaných obyvateľov
  • OZ MYesto (okres Žiar nad Hronom) - ekologická obnova nevyužitého objektu v centre mesta s cieľom vytvoriť komunitnú dielňu zameranú na upcykláciu a boj proti pandemickej a klimatickej kríze

Jednotlivé projekty získali z Nadácie VÚB podporu až do výšky 12-tisíc eur a ich realizácia bude prebiehať  počas budúceho roka.