Hosťujúci profesor 2015

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2015

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na:

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

Cieľom programu je: 

  • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
  • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
  • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
  • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
  • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
  • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
  • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

V rámci grantovej schémy boli v roku 2015 pridelené 2 granty, každý z nich v maximálnej hodnote do 45 000 eur.

O grant sa mohli uchádzať:

  • univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
  • katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Hosťujúci profesor 2015

Prihlasovanie projektov prebiehalo do 31. októbra 2015. Odborná porota zložená výlučne z renomovaných zahraničných odborníkov a profesorov významných európskych univerzít ekonomického zamerania, ktorej menovité zloženie nezverejňujeme zo strategických dôvodov a v záujme objektívneho hodnotenia, rozhodla o udelení grantu pre akademický rok 2016 / 2017 dvom žiadateľom:

1.
Žiadateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Meno hosťujúceho profesora: Roman Horváth, Ph.D. doc.
Grant: 30 000 eur

Pracovisko hosťujúceho profesora: Univerzita Karlova Praha, Institut ekonomických stúdií, Fakulta sociálních věd
Riešená téma: Menová ekonómia, aplikovaná ekonometria, finančná stabilita

Pán Roman Horváth, Ph.D. doc. je skúsený odborník, ktorý má viac než 60 publikácií v odborných časopisoch, vrátane prestížnych svetových časopisov ako Journal of International Economics, alebo Journal of Money, Credit a Banking. V súčasnosti je šéfredaktorom časopisu Czech Journal of Economics and Finance, prezidentom Českej spoločnosti ekonomickej a slúži v redakčných radách niekoľkých časopisov s impakt faktorom.

2.
Žiadateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Meno hosťujúceho profesora: Prof. John Gilbert
Grant: 45 000 eur

Pracovisko hosťujúceho profesora: Utah State University, Jon M. Huntsman School of Business, Department of Economics and Finance
Riešená téma: Medzinárodná ekonómia, teória a politika medzinárodného obchodu, modelovanie všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jeho aplikácie ("general equilibrium modelling"), ekonómia rozvoja

Prof. John Gilbert je významný renomovaný vedec a pedagóg s viac ako 40 publikovanými výskumnými a vzdelávacími článkami vo svetových odborných časopisoch, ako napríklad Journal of Comparative Economics, Journal of International Logistics and Trade, International Review of Economics and Finance, Journal of Economic Education, Perspectives on Economic Education Research a mnoho ďalších. V súčasnosti je profesorom na Utah State University, Jon M. Huntsman School of Business, odbor Ekonomika a financie. Za svoje pôsobenie dostal niekoľko ocenení, ako napríklad viacnásobné ocenenie pedagóg roka či ocenenie vedec roka.