Komunitné granty - grantový program 2019

2.10.2019

 

 

Grantový program Nadácie VÚB

Ste aktívni a zároveň vnímaví k tým, ktorí potrebujú pomoc? Máte dobrý nápad na zlepšenie ich života vo vašej komunite?

Cítite zodpovednosť za životné prostredie a záleží vám na ochrane prírodného dedičstva?

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. 

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projektykomunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie.

 1. Komunitno-filantropické projekty
 • Projekty, ktoré prispejú k pozitívnym zmenám a motivujú ďalších členov komunity k pomoci druhým.
 • Projekty realizované ľuďmi z miestnych komunít a určené pre rôzne skupiny znevýhodnených ľudí s cieľom zlepšiť kvalitu ich života, zvýšiť šance na ich samostatnosť a plnohodnotné zapájanie do spoločenského diania.
 • Projekty ochotných a aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný ťažký osud ľudí v ich okolí.
 • Projekty organizácií, ktoré sa angažujú v pomoci druhým.
   
 1.  Komunitné projekty na ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska
 • Projekty, ktoré pomáhajú zmierňovať dopad klimatických zmien na životné prostredie.
 • Projekty zamerané na ochranu a uchovávanie prírodných pamiatok, obnovu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, biotopov, lokalít a vodných tokov.
 • Podpora vzdelávacích a osvetových aktivít inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú ochrane prírody a environmentalistike, s prepojením na prax/s integrovanou praktickou časťou.
 • Podpora aktivistov a dobrovoľníkov s aktívnym prístupom k ochrane a čisteniu prírody - nakoľko je situácia znečistenia prírody alarmujúca.
 • Podpora ekologicky zameraných spoločensko-prospešných projektov lokálnych organizácií, ktoré spadajú do oblasti komunitného podnikania.

Cieľom grantového programu je:

 • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty s vysokým sociálnym a environmentálnym dopadom,
 • zamerané prioritne na 
  • seniorov, hendikepovaných, marginalizované skupiny a tému „násilie na ženách a maloletých“,
  • životné prostredie a ekológiu
 • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do riešenia problémov na miestnej úrovni,
 • podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás navonok netýkajú,
 • zvýšiť citlivosť voči ľuďom, ktorí to v spoločnosti nemajú ľahké a zapojiť do riešenia problémov a realizácie projektov miestne komunity; podporiť projekty, ktoré prinášajú riešenia na skvalitnenie ich života,
 • podporiť verejnoprospešný projekt charitatívneho alebo ekologického rázu, ktorý prinesie úžitok a skvalitnenie života nielen cieľovej skupine, ale celej komunite (lokalite, mestu a pod.).

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 .

Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí spolu 120 000 €.

 

Tematické oblasti

1/  komunitno-filantropické projekty

Očakávame komunitné projekty s vysokým sociálnym dopadom najmä z týchto oblastí: 

 • komunitné projekty zamerané na zvýšenie kvality života seniorov
  • projekty pre aktívnych seniorov, ktorí hľadajú možnosti sebarealizácie a chcú byť prínosom pre spoločnosť,
  • projekty spájajúce komunity aktívnych seniorov formou prínosných voľnočasových aktivít, spoločenských a kultúrnych podujatí s priamym zapojením seniorov, ako aj aktivít, ktoré prispievajú k udržiavaniu telesného a mentálneho zdravia seniorov (napr.  verejnoprospešné aktivity v spolupráci s aktívnymi seniormi zamerané na skrášlenie či ochranu životného prostredia, aktivity podporujúce medzigeneračnú spoluprácu seniorov s ostatnými skupinami obyvateľov), 
  • projekty venované téme stareckej demencie a aktivity zamerané na prevenciu,
  • nekomerčné programy asistencie, služieb a priamej pomoci,
  • nekomerčná podpora a projekty denných centier a stacionárov, domovy seniorov,
  • inovatívne projekty inklúzie.   
 • komunitné projekty na tému násilie na ženách, senioroch a maloletých
  • azylové domy a centrá pomoci,
  • linka psychologickej alebo právnej pomoci obetiam násilia,
  • vzdelávanie a informovanosť v problematike, verejná advokácia témy, vzdelávacie projekty zamerané na prekonávanie stereotypov,
  • projekty slúžiace na rozvoj sebadôvery a samostatnosti pracovného zaradenia obetí,
  • projekty podpory maloletých, ktorí sa stali obeťami rodinného násilia (školská, psychologická a iná podpora),
  • projekty vzdelávania pracovníkov a dobrovoľníkov.
 • komunitné projekty na tému pomoci fyzicky a mentálne hendikepovaným spoluobčanom
  • lepší fyzický, sociálny, spoločenský, ekonomický a kultúrny prístup hendikepovaných osôb,
  • podpora rodín s hendikepovaným členom rodiny,
  • rehabilitačné a liečebné projekty/pobyty/organizácie,
  • podpora vzdelávania a pracovného zaradenia (aj chránené dielne),
  • rekreačné aktivity (napr. letné tábory pre hendikepované deti),
  • vzdelávanie odborných pracovníkov pracujúcich s hendikepovanými.
 • iniciatívy zamerané na marginalizované a sociálne vylúčené skupiny
  • útulky pre ľudí bez domova a jedálne pre chudobných,
  • linky pomoci,
  • projekty zamerané na sociálne a pracovné zaradenie,
  • projekty napomáhajúce účasti sociálne zraniteľných a marginalizovaných skupín na školskom a vzdelávacom procese.
 • oblasť kultúry a športu
  • umenie a šport ako inklúzia pre marginalizované skupiny, deti zo sociálne slabých rodín a hendikepovaných,
  • komunitné iniciatívy v danej oblasti a pre dané cieľové skupiny,
  • projekty zamerané na osoby v hmotnej núdzi, na zraniteľné osoby, deti zo sociálne slabších skupín a marginalizované skupiny.

2/ ochrana životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska

Očakávame komunitné projekty s ekologickou tematikou a zamerané na ochranu prírody, napríklad: 

 • dobrovoľnícke aktivity zamerané na čistenie a ochranu vodných tokov, stromov a lesov,
 • zelené oázy, komunitné ekozáhrady, vyhliadky – obnova a tvorba,
 • vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, chránené územia,
 • pozorovanie a ochrana zveri a vtáctva, včelárstvo,
 • náučné chodníky, zelené trasy,
 • projekty ekologicky zameraného komunitného podnikania.

Z hodnotiaceho procesu budú vylúčené, resp. „nemajú šancu na úspech“ nasledovné projekty:

 • stavba, prestavba a rekonštrukcia budov a priestorov,
 • komerčné projekty, aj keď majú vysoký sociálny dopad (napr. start-upy, co-workingy, sociálne podniky, franchisingové sociálne firmy, rozvoj značky a merchandisingové aktivity),
 • finančné zbierky a tzv. fundraisingové aktivity,
 • rôzne súťaže a ocenenia v nich,
 • tradičné promočné, turistické alebo komerčné podujatia (tzv. events), rôzne festivaly a pod.
 • tvorba a vydávanie diel ako sú knihy, filmy a hudba, aj keď je ich cieľom sociálna téma alebo sú realizované za účelom získať finančné prostriedky na riešenie sociálno-spoločenského problému.

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne samosprávy,
 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
 • komunitné centrá,
 • školy, rodičovské združenia.

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania,
 • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
 • náklady na medializáciu a reklamu projektu (vo výške viac ako 5% z celkového rozpočtu),
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu (resp. potvrdenie o vedení účtu),
c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces

Hodnotenie projektov prebieha v 2 kolách.

 1. kolo

Hodnotiaca komisia zložená z expertov a ľudí s praktickými skúsenosťami z oblasti sociálnej práce a komunitného života posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií, a následne odporučí do hlasovania 6 projektov z každého kraja (spolu 48 projektov).

 1. kolo

Na základe výsledkov prvého kola bude 48 projektov (spolu 8 krajov x 6 projektov) zaradených do hlasovania. 3 projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov, dostanú od Nadácie VÚB grant do výšky 5 000 €. Spolu bude pridelených 24 grantov.

      Hlasovanie bude prebiehať 2. – 15. decembra

Hodnotiace kritériá

Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

1.  Organizácie budú vyrozumené o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na webstránke www.nadaciavub.sk  15. novembra 2019. 

2.  Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk a na webstránke www.nadaciavub.sk hneď po skončení hlasovania, t.j. 16.decembra 2019.

Proces poskytnutia grantu

Víťazi verejného hlasovania získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2020.

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov hlasovania Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.

 

Ďalšie informácie o programe Komunitné granty nájdete na web stránke https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/