Pre Nádej 2015

Umenie lieči, Dotyk lieči

Nadácia VÚB opätovne v roku 2015 vyhlásila otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie liečiDotyk lieči.

Tento rok organizácie mohli požiadať o grant na projekty arteterapieanimoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením.

Cieľom otvorenej grantovej schémy bolo poskytnúť granty organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými.

Oprávnenými žiadateľmi boli:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  • školy,
  • cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
  • domovy sociálnych služieb,
  • zdravotnícke zariadenia.

Nadácia VÚB mala za cieľ prerozdeliť 30 000 eur, pričom maximálna výška jedného grantu je 1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie mala víziu podporiť celkovo cca 20 projektov.

Výsledky otvorenej grantovej schémy pre Nádej 2015

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015. Spolu bolo registrovaných 126 projektov. Predložené projekty posudzovala odborná komisia v zložení:

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. - vedecká pracovníčka, odborníčka na pedagogicko-psychologické poradenstvo a arteterapie
Drahomíra Fridrichová - kynologička, odborníčka na animoterapiu, venuje sa deťom s autizmom
Mgr. Monika Ciuttiová - certifikovaná supervízorka pre sociálno-psychologické profesie

Nadácia VÚB prerozdelila 30 000 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporila celkovo 22 projektov:

1. 
Žiadateľ: Galéria mesta Bratislavy
Projekt: Umením k sebe
Grant: 1 100 eur

Projekt je zameraný na dospelých s mentálnym a psychickým znevýhodnením a tiež na rodiny s deťmi so špeciálnymi požiadavkami. Jedná sa o sériu stretnutí v Galérii mesta Bratislavy. Programy prispievajú k spoznávaniu nielen samých seba, ale aj rodinných príslušníkov navzájom.

2. 
Žiadateľ: Centrum včasnej intervencie Bratislava
Projekt: Keď ruky komunikujú
Grant: 1 500 eur

Cieľom projektu je ponúknuť rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom kreatívny materiál - piesok a vodu - ako prostriedok na vyjadrenie, komunikáciu a rodinnú spoluprácu. Projekt predstavuje kombináciu ambulantnej a terénnej arteterapeutickej intervencie.

3. 
Žiadateľ: ZPP KRÍDLA
Projekt: Médiá nám pomáhajú
Grant: 1 300 eur

Víziou projektu je skvalitniť podmienky realizácie nového druhu arteterapie – dielne animovaného filmu - animodielne tak, aby bolo možné nasnímať a dokončiť práce klientov v HD kvalite. Prostredníctvom tvorivého procesu animácie môžu klienti rozvíjať nielen svoj talent a fantáziu, ale je to zároveň proces náročný na sústredenie, tvorivosť, koordináciu pohybov a sebadisciplínu tvorcu.

4.
Žiadateľ: Bratislavská arcidiecézna charita
Projekt: Osedlám si svoj život a otvorím sa nie len umeniu
Grant: 1 500 eur

Cieľom je pomôcť prostredníctvom hipoterapie a arteterapie znovunadobudnúť narušené sebavedomie a sebadôveru klientom a zároveň im ukázať, že môžu žiť plnohodnotne a kvalitne aj napriek zdravotným obmedzeniam.

5.
Žiadateľ: DSS a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
Projekt: Gazdovský dvor
Grant:1 400 eur

Zlepšenie psychického stavu, medziľudských vzťahov a ambícia pomôcť pri vyjadrovaní pocitov klientov je to, čo chce DSS a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok svojim projektom dosiahnuť. Zriadený bude minichov drobných hospodársych zvierat (husi, kury, zajace) – tj. verejne prístupný priestor pre animoterapiu.

6.
Žiadateľ: Maják n.o.
Projekt: Láska ku koňom nám prospieva
Grant: 1 400 eur

Pre mladých hluchoslepých "Majákovcov" je jazdenie na koni záľubou i pomocou zároveň. Cieľovou skupinou projektu sú úplne hluchoslepí, nevidiaci so zvyškami sluchu, nepočujúci so zvyškami zraku, niektorí majú navyše aj autistické črty, mentálne postihnutie, DMO, autoagresívne prejavy. Hipoterapia im pomáha rozvíjať motoriku, komunikáciu, správne držanie tela, uvoľnenie svalstva.

7.
Žiadateľ: Výchova zdravej rodiny
Projekt: Poviem to obrazom
Grant: 1 500 eur

Cieľom je podporiť výnimočný talent a originálny maľbopis 12 ročného dievčatka s poruchou autizmu a mentálnou retardáciou. Diela budú prezentované na 2 výstavách a budú informovať o problematike autizmu, otvoria svet autizmu ostatným, formát výstavy dodá nádej rodičom, ktorí trpia neistotou, že ich dieťa sa môže uplatniť napr. aj ako umelec.

8.
Žiadateľ: Spojená škola pri zdravotníckom zariadení
Projekt: Poďme spolu maľovať s Aladinom
Grant:1 300 eur

V projekte sa Spojená škola pri zdravotníckom zariadení zameria na zvýšenie kvality vzdelávania obohatené o terapeutické aktivity žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, ktorých je v prostredí špeciálnej základnej školy 222. Žiaci budú používať rôzne výtvarné techniky na to, aby odbúrali stres, vnútorné napätie, úzkosť. Na základe vypočutých príbehov (biblioterapia) budú pracovať na ich výtvarnom stvárnení podľa vlastných predstáv a vnútorného prežívania.

9.
Žiadateľ: Daruj nádej, OZ
Projekt: Neurokineziterapia
Grant: 1 500 eur

Neurokineziterapia je projekt, ktorý podporí 10 detí vo veku od 2 do 18 rokov s diagnózou DMO, pohybovým ochorením alebo inými vývojovými poruchami. Deťom, ktoré v centre absolvujú terapiu TheraSuit, dáva projekt možnosť spojiť ju s jazdou na koni. Organické spojenie neurokinezioterapeutických postupov a jazdy na koni je veľmi účinná kombinácia.

10.
Žiadateľ: DSS Libertas
Projekt: Animoterapiou proti stresu
Grant: 1 200 eur

Zámerom projektu je rozšíriť metódu animoterapie vytvorením voliéry pre okrasné vtáctvo priamo v zariadení. Okolo nej sa vybuduje oddychová zóna, ktorá umožní klientom relaxovať pri zvieratách. Kontakt a starostlivosť o zvieratká skvalitní život klientov, prispeje k celkovému psychickému a fyzickému uvoľneniu a redukcii stresu.

11.
Žiadateľ: Facilitas n.o.
Projekt: Harmónia v nás
Grant: 1 500 eur

Organizácia chce projektom spestriť aktivity, ktoré sa podieľajú na skvalitnení života obyvateľov v oblasti duševného zdravia. Ide o skupinovú prácu v edukatívnej oblasti a arteterapie pre zdravotne znevýhodnené osoby.

12.
Žiadateľ: Artea
Projekt: Problémové správanie - príbehy bez slov
Grant: 1 200 eur

Artea chce projektom pomôcť pri integrácii žiakov s problémovým správaním s využitím skupinovej arteterapie na ZŠ Borodáčová v Bratislave. Projekt vychádza z myšlienky, že každé dieťa s problémovým správaním má svoj individuálny príbeh, ktorý deti často nevedia samé pomenovať. Skupinová arteterapia má expresívnym a neverbálnym spôsobom pomôcť žiakom externalizovať a následne spracovať tento príbeh tak, aby viac žiaka/dieťa nezaťažoval.

13.
Žiadateľ: Slovenský zväz telesne postihnutých
Projekt: Zo sedla koňa je svet krajší
Grant: 1 500 eur

Projekt je určený pre deti, ktorým hipoterapia výrazne pomáha zlepšiť ich fyzický aj duševný stav. Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť hipoterapie klientom zväzu, keďže náklady na držanie a výcvik koňa, jeho výbavu, vzdelávanie terapeutov sú pre väčšinu handicapovaných obyvateľov nedostupné.

14.
Žiadateľ: Detská farma a dielne - Davidov a Filipov dvor
Projekt: Terapiou k poznaniu - dotykom k umeniu
Grant: 1 500 eur

Zorganizujeme zážitkové stretnutia pre deti, mládež a dospelých s fyzickým a mentálnym hendikepom, ktoré budú zamerané na prepojenie animoterapie a arteterapie. Na Slovensku ide o jedinečnú formu, kedy animoterapiu a arteterapiu povedú hendikepovaní ľudia s pomocou terapeutov.

15.
Žiadateľ: "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb, Levice
Projekt: canisterapia
Grant: 1 100 eur

Zariadenie sprostredkuje canisterapiu klientom, ktorí trpia svalovými spazmami, či rôznymi ochrnutiami po cievnych príhodách. Účinky canisterapie pozitívne pôsobia na uvoľnovanie ich kŕčov, napätia a prispievajú k celkovej relaxácii klientov.

16. 
Žiadateľ: Domov dôchodcov a DSS Zvolen - stredisko Symbia
Projekt: Terapie, ktoré máme radi
Grant: 1 000 eur

Projekt je venovaný rozvoju animoterapie ako aj arteterapie v DSS Symbia. Venovaný je deťom a mladým ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím a deťom s poruchou autistického spektra. V rámci hodín hippoterapie a canisterapie sa zamerajú na rozvoj komunikačných zručností a rozšírenie hybnosti svalov. Prostredníctvom arteterapie budú klienti mať príležitosť vyjadriť svoje zážitky a vlastné videnie sveta. Vytvorené diela budú vystavené v Lesníckom a drevárskom múzeu Zvolen.

17.
Žiadateľ: DSS prof. Karola Matulaya
Projekt: Úsmev Mony Lizy
Grant: 1 500 eur

Podobne ako odbornú či širokú verejnosť fascinuje úsmev Mony Lizy, tak zostáva pre ľudí s diagnózou autizmus táto emócia nepochopená. Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania. Cieľom tohto projektu je nájsť spoločnú cestu ako s klientmi zachytiť a zhmotniť túto kladnú emóciu a posunúť sa malým krokom opäť o krok k ich lepšej integrácii do spoločnosti a zároveň spoločnosti ponúknuť šancu priblížiť sa a vnímať pohľad na svet ľudí s diagnózou F84.

18.
Žiadateľ: FRANCESCO - regionálne autistické centrum
Projekt: Autizmus vypálený do hliny
Grant: 1 500 eur

Projekt je pokračovaním úspešného projektu „Autizmus vpísaný do hliny”, ktorý nadácia podporila v r. 2014. Zámerom združenia je naďalej poskytovať deťom s poruchou autizmus odbornú arteterapiu založenú najmä na maľbe a kresbe, obohatiť proces tvorenia o arteterapiu na hrnčiarskom kruhu a možnosť vypáliť si výrobky. Týmto prístupom podporujú u klientov pocit užitočnosti a radosť z tvorenia pre druhých.

19.
Žiadateľ: Združenie priateľov a rodičov pri DSS Topoľčany
Projekt: Záujmové aktivity s koňmi vo Western klube
Grant: 1 100 eur

Cieľom projektu je poskytnúť pedagogicko-psychologické jazdenie a pracovnú terapiu s koníkmi deťom, mladým ľuďom zo zriadenia ZSS Harlekýn v Topoľčanoch. V rámci uceleného programu bude vytvorený priestor pre hiterapiu, nové zážitky a skúsenosti so zvieratami, ale aj novými ľuďmi. Zaobchádzaním s koňmi budú mať klienti možnosť prežívať kladné emócie, ktoré sú veľmi silným motivátorom.

20.
Žiadateľ: Veríme v nádej, OZ
Projekt: Hipoterapia hendikepovaných na Ranči u Indiánky
Grant: 1 400 eur

Veríme v nádej, OZ chce prostredníctvom projektu sprostredkovať deťom a dospelým ľuďom s vážnym zdravotným postihnutím pravidelnú hipoterapiu pod vedeným skúseného terapeuta. Hipoterapia bude zameraná na rozvoj motoriky, zlepšenia reči, uvoľnenie spastických a hypotonických svalov klientov. Rytmický pohyb koňa a teplo jeho tela priaznivo pôsobí na reguláciu svalového napätia, zlepšenie pohybových funkcií a koordinácie.

21. 
Žiadateľ: Claudianum, n.o
Projekt: Hlina ako liek
Grant: 1 500 eur

Hlina ako liek dá možnosť každému klientovi vytvoriť priestor pre sebarealizáciu, jeho rozvoj s ohľadom na záujmy, potreby, inklúziu v komunite. Pri arteterapii, ktorej sa venujú dlhodobo sú vedení, aby k životu pristupovali ako tvorcovia vlastného života. V rámci projektu bude zakúpená menšia keramická pec na vypaľovanie výrobkov.

22.
Žiadateľ: Fond detí, n. f. pri Spojenej škole
Projekt: Neznámi maľujú diela známych IV.
Grant: 1 500 eur

Neznámi maľujú diela známych je projekt Spojenej školy v Bratislave, ktorá už 45 rokov poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s viacnásobným postihnutím. Žiaci zapojení do projektu spoznávajú a následne reprodukujú diela svetoznámych maliarov. Cieľom projektu je pomôcť ťažko postihnutým deťom prekonávať bariéry a precítiť estetický zážitok a zdravým dať možnosť nahliadnuť do sveta, s ktorým sa bežne nestretneme.