Pre Nádej 2016

Umenie lieči, Dotyk lieči

Nadácia VÚB opätovne v roku 2016 vyhlásila otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie liečiDotyk lieči.

Tento rok organizácie mohli požiadať o grant na projekty arteterapieanimoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením.

Cieľom otvorenej grantovej schémy bolo poskytnúť granty organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými.

Oprávnenými žiadateľmi boli:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  • školy,
  • cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
  • domovy sociálnych služieb,
  • zdravotnícke zariadenia.

Nadácia VÚB mala za cieľ prerozdeliť 30 000 eur, pričom maximálna výška jedného grantu je 1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie mala víziu podporiť celkovo cca 20 projektov.

Výsledky otvorenej grantovej schémy pre Nádej 2016

Prihlasovanie projektov prebiehalo do 31. marca 2016 a spolu bolo registrovaných 131 projektov. Predložené projekty posudzovala odborná komisia v zložení:

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. - vedecká pracovníčka, odborníčka na pedagogicko-psychologické poradenstvo a arteterapie
Mgr. Monika Ciuttiová - certifikovaná supervízorka pre sociálno-psychologické profesie
Mrg. et. Mgr. Martina Michalková - odborníčka na canisterapiu

Nadácia VÚB prerozdelila 33 878 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporila celkovo 25 projektov:

1. 
Žiadateľ: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Projekt: Na krídlach fantázie
Grant: 1 500 eur

Projekt je venovaný deťom so svalovou dystrofiou a ich rodinným príslušníkom. Program letného tábora pozostáva z arteterapeutických aktivít, ktoré pomôžu deťom ľahšie sa vyrovnávať so svojim ochorením, vyjadrovať svoje pocity a emócie. Do spoločného procesu výtvarnej tvorby zapoja nielen deti, rodičov a súrodencov, ale aj pomáhajúcich pracovníkov a organizátorov. Zámerom autorov je vytvoriť podpornú sieť rodinám, sprostredkovať im kontakt s inými ľuďmi a proces obohatiť aj o iné formy expresívnych terapií (muzikoterapia, dramatoterapia) a tak využiť multisenzorickú podporu.

2.
Žiadateľ: OZ DIVADLO PIKI
Projekt: Za cirkusom
Grant: 1 500 eur

Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi z okolia Pezinka vo veku do 12 rokov. Projekt je zameraný na realizáciu intenzívnych letných arteterapeutických a hipoterapeutických stretnutí pre rodiny s deťmi s diagnózou: svalová dystrofia, detská mozgová obrna, mentálne postihnutie, poruchy učenia, správania a pozornosti. Jeho súčasťou je spolupráca s umelcami, s cieľom podporiť sebavedomie a motiváciu tvoriť a vytvárať – obraz, maľbu, hudbu, tanec – svoj vlastný život. Súčasťou stretnutí budú semináre a individuálne konzultácie s odborníkmi pre rodinných príslušníkov.

3. 
Žiadateľ: Áno pre život, n.o.
Projekt: Všetky deti potrebujú porozumenie
Grant: 1 300 eur

Cieľovou skupinou sú deti a mládež dočasne ubytované v Zariadení núdzového bývania: deti zanedbávané, týrané alebo ktoré boli svedkami domáceho násilia, ďalej deti z Rajeckého regiónu – z „vonkajšieho prostredia“ ohrozené sociálnym vylúčením, s indikáciami problémového správania, s podozrením na zneužívanie. V rámci arteterapie budú mať deti príležitosť pre sebavyjadrenie, diagnostiku problémov, harmonizáciu v prípade sklonov k agresivite. Súčasťou projektu je akreditovaný odborný výcvik arteterapia - vyškolenie zamestnanca/ dobrovoľníka organizácie.

4.
Žiadateľ: Združenie rodičov a detí s druhou šancou
Projekt: Arteterapiou pomáhame deťom a dospievajúcim zvládnuť dlhú a náročnú liečbu
Grant: 1 475 eur

Cieľom projektu je poskytnúť deťom a dospievajúcim dlhodobo hospitalizovaným na Transplantačnej jednotke kostnej drene DFNsP arteterapeutické prostriedky na vyjadrenie vlastných emócií, redukciu napätia a nové senzorické podnety. Dlhotrvajúca liečba predstavuje pre deti a ich rodiny výraznú fyzickú aj psychickú záťaž, navyše prebieha v prísne sterilných boxoch, bez možnosti kontaktu s okolím. Aktivity budú zamerané na prácu so silnými emóciami, nahromadeným napätím a strachom liečených detí a prinesú do málo podnetného sterilného prostredia nové atraktívne podnety počas celého obdobia liečby.

5.
Žiadateľ: ANIMO
Projekt: Cesta premeny
Grant: 1 070 eur 

Cieľovou skupinou sú žiaci Spojenej školy v Piešťanoch – s telesným a mentálnym postihnutím, s a pervazívnymi vývinovými poruchami, deti z detského domova v Piešťanoch, deti zo základných škôl a deti z materskej škôlky. V rámci projektu bude vytvorený animoterapeutický kútik, domček pre zajace na špeciálnej základnej škole v Piešťanoch a kanisterapeutické stretnutia pre deti. Na základných a materských školách predvedú deťom ukážky animoterapie, ktorých sa zúčastnia aj deti s postihnutím.

6.
Žiadateľ: Nie sme sami
Projekt: Arteterapia – ostrov duševného zdravia
Grant: 1 491 eur

Projekt je venovaný deťom do 15 rokov a mladým ľuďom s poruchou autistického spektra, resp. s ľahkým, stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. V rámci projektu budú priebežne vytvárať bezpečné prostredie (arteterapeutickú dielničku), využívať rôzne arteterapeutické techniky. Realizáciou projektu chcú prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, rozvíjať ich kreativitu, fantáziu, umožniť im ventiláciu negatívnych emócii bez akéhokoľvek odcudzenia a hodnotenia.

7. 
Žiadateľ: Fond detí, n. f.
Projekt: Neznámi maľujú diela známych V
Grant: 1 500 eur
 

Projekt nadväzuje na predchádzajúce ročníky projektu "Neznámi maľujú diela známych," v rámci ktorých sa žiaci s viacnásobným postihnutím venovali vnímaniu a poznávaniu výtvarného umenia prostredníctvom diel známych slovenských a svetových maliarov. Tento rok sa budú venovať expresionizmu, ktorého významným predstaviteľom je Jackson Pollock. V tomto roku budú cieľovou skupinou žiaci s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia.

8.
Žiadateľ: Liečebno –výchovné sanatórium
Projekt: Poviem to farbou...
Grant: 1 499 eur

Projekt sa zameriava na pomoc citovo deprimovaným a psychicky narušeným deťom. Jeho cieľom je prostredníctvom arteterapie vytvoriť priestor pre 18 - 20 detí vo veku od 10 do 15 rokov a naučiť ich verbalizovať svoje prežívanie, pomôcť im vyjsť z kúta ich duše a obnoviť ich dôveru k dospelým. V rámci terapeutických aktivít budú deti sprevádzané na ceste od nadviazania vzťahu, pretransformovania svojho prežívania do kresby, čmáranice či do hrudky hliny, cez vnútorné očistenie, odpustenie, sebaprijatie až po schopnosť otvorenia sa novým možnostiam.

9.
Žiadateľ: Združenie rodičov pri materskej škole Mišíkova 19, Bratislava
Projekt: Maľuj so mnou
Grant: 1 111 eur

Zámerom projektu je sprostredkovať arteterapiu deťom predškolského veku so špeciálnymi výchovnými potrebami. Arteterapeutické stretnutia pre deti s mentálnou retardáciou, poruchami reči, poruchami autistického spektra budú viesť študenti arteterapie pod supervíziou lektora. Projekt je zameraný na konkrétnu terapeutickú pomoc deťom a ich rodičom. Ponúka možnosti praktických skúseností pre budúcich terapeutov a podporuje v mladých ľuďoch zmysel pre filantropiu.

10. 
Žiadateľ: Facilitas n.o.
Projekt: Paleta tradícií – pestrosť emócií
Grant: 1 500 eur

Projekt je venovaný 40 klientom s duševným ochorením. Cieľom projektu je povzbudiť ich vôľu, motivovať ich, objaviť túžbu poznať kolobeh prírody, obrazne i nášho života. V rámci projektu budú realizované zážitkové arteterapeutické stretnutia kombinované s hudobnou aktivitou, poskytnú klientom bezpečný priestor na sebareflexiu, sebapoznávanie, sebauvedomenie, sebaakceptáciu, súdržnosť, pochopenie a prijatie druhých. Obohacujúcim prvkom projektu je práca s ľudovou piesňou.

11.
Žiadateľ: FRANCESCO – regionálne autistické centrum
Projekt: Hrnčiari s autizmom
Grant: 350 eur

Cieľovou skupinou projektu je 20 klientov a detí s poruchou autistického spektra vo veku od 13 do 22 rokov. Autori projektu prostredníctvom arteterapeutických prístupov budú s klientmi pracovať s hlinou a učiť ich hrnčiarskemu remeslu.

12.
Žiadateľ: Galéria mesta Bratislavy
Projekt: Umením k sebe 2
Grant: 1 500 eur

Projekt je určený ľuďom s psychickými ochoreniami a mentálnym postihnutím. Pozostáva z interaktívnych a zážitkových tvorivých stretnutí s klientmi združenia Impulz, DSS Samária, DSS Javorinská 7 a Lepší svet n.o. Stretnutia budú venované témam aktuálnych výstav alebo stálym expozíciám GMB. Programy sú prispôsobené špecifickým požiadavkám skupiny ľudí so znevýhodnením a ich súčasťou sú výtvarné aktivity s arteterapeutickým charakterom.

13.
Žiadateľ: Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla
Projekt: Pomôžme si skrášliť svet (maľbou, keramikou, textilom)
Grant: 1 300 eur

Zámerom projektu je rozšíriť a skvalitniť možnosti arteterapií, ktoré dlhodobo poskytujú klientom – ľuďom s psychickými poruchami, najmä so schizofréniou, v rehabilitačnom stredisku Krídla. V súčasnej dobe pracujú na intenzívnom prepojení výtvarných techník s textilnými. Klienti budú tvorivo rozvíjať svoj talent a fantáziu pod vedením profesionálnych výtvarníkov. Aktivity majú liečebný charakter: klienti sú v úlohe partnera a spolutvorcu.

14. 
Žiadateľ: Občianske združenie Charitas Saag
Projekt: Mozaika našich radostí...
Grant: 1 500 eur

Cieľovou skupinou projektu sú ľudia so zdravotným postihnutím a 80 detí miestnych škôl, ich rodičia a 6 odborníkov. Klienti budú mať možnosť zažiť hipoterapiu, arteterapiu a muzikoterapiu. Cieľom projektu je znížiť svalové napätie telesne postihnutých, podporiť ich vnútornú harmóniu a výberom pestrých aktivít arteterapie a muzikoterapie im poskytnúť priestor na zlepšenie jemnej motoriky, podnietiť ich prepojenosť so širším sociálnym prostredím.

15.
Žiadateľ: Základná škola Kulíškova Bratislava
Projekt: Umenie ako liek na detskú dušu
Grant: 1 500 eur

Projekt je určený deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobnostnými, emočnými ťažkosťami. Deti za pomoci terapeuta budú vyjadrovať a spoznávať svoje emócie, riešiť vnútorné konflikty, zaoberať sa osobnými témami, ktoré sú pre nich zaťažujúce, nachádzať tak postupne v sebe vlastné zdroje ich zvládania, zvyšovať svoju sebaúctu, sebaporozumenie, sebakompetencie. Práca s arteterapeutickým materiálom bude prebiehať pri individuálnej alebo skupinovej práci, čo deťom umožní ľahšie vyjadriť to, čo sa im inak ťažko vyjadruje slovami.

16.
Žiadateľ: Autistické centrum Andreas
Projekt: AUTISTI - ARTISTI
Grant: 1 500 eur

Projekt „AUTISTI –ARTISTI“ podporuje pravidelnú a systematickú arteterapiu. Vďaka aktivitám projektu si deti s autizmom budú rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, jemnú motoriku a tvoriť. Cielenou arteterapiou vytvoria deťom priestor, v ktorom môžu slobodne odkomunikovať ťažko vyjadrované emócie, nálady, potreby, túžby, socializovať sa a relaxovať.

17. 
Žiadateľ: Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o.
Projekt: Arteterapia divadlom
Grant: 1 500 eur
 

Projekt bude dielom 14 hercov s mentálnym postihnutím, lektorov, arteterepeutov a režiséra. Jeho obsahom bude 60 arteterapeutických lekcií, ktoré vyústia do vytvorenia divadelnej inscenácie Malý princ. Cieľom projektu je pokračovať v systematickej a kontinuálnej práci s hendikepovanými hercami.

18.
Žiadateľ: Vlastnou cestou
Projekt: Svet v mojej hlave – wall painting
Grant: 470 eur

Zámerom projektu je pripraviť pre ľudí s mentálnym postihnutím z domáceho prostredia a klientov DSS Méta letné arteterapeutické stretnutia. Účastníci počas 10 stretnutí zažijú rôzne nové výtvarné techniky, prostredníctvom ktorých sa navzájom spoznajú a naučia sa spolupracovať. Výstupom letného programu bude maľba na stenu s témou Svet v mojej hlave.

19. 
Žiadateľ: Detská farma a dielne – Davidov a Filipov dvor
Projekt: Terapiou spájame jedinečné svety
Grant: 1 500 eur

Projekt pozostáva zo série zážitkových stretnutí 40 ľudí so znevýhodnením (fyzickým a mentálnym) so zdravými ľuďmi. V rámci stretnutí sa bude prelínať arteterapia s animoterapiou jedinečnou formou, kedy terapie vedú hendikepovaní asistenti s pomocou terapeutov. Cieľom projektu je uplatnenie ľudí s postihnutím v systematickej starostlivosti o deti, mládež a dospelých s fyzickým a mentálnym hendikepom a so špecifickými potrebami.

20.
Žiadateľ: Inštitút Matky ustavičnej pomoci
Projekt: Zvieratká nás liečia
Grant: 1 500 eur

Projekt je určený deťom s poruchami komunikácie a s autizmom v predškolskom a v školskom veku. Autori projektu zorganizujú dva turnusy letného tábora pre 30 detí. Program tábora bude pozostávať zo zábavnej animačnej časti a animoterapeutickej časti venovanej hipoterapii, canisterapii, selinoterapii, cuniculoterapii a pod.

21.
Žiadateľ: OZ Artea
Projekt: Nevládzem o tom hovoriť...
Grant: 1 500 eur

Deťom s CAN syndrómom, poruchami správania a ADHD sa na školách často nedostáva dostatočná odborná pomoc. Projekt pozostáva zo série terapeutických aktivít, ktoré budú prebiehať priamo v škole. Uplatňuje multidisciplinárny prístup tímu odborníkov v oblasti arteterapie, prevencie, psychológie, špeciálnej pedagogiky na čele s koordinátorom, ktorý vytvára rýchly a komplexný systém ochrany dieťaťa. Autori sa zameriavajú na expresívnu formu terapie - forma psychologickej intervencie.

22.
Žiadateľ: Margarétka
Projekt: Umenie vlastnej duše
Grant: 1 492 eur
 

Projekt je určený klientom Denného stacionára Margarétka vo veku 18-40 rokov s rôznym typom znevýhodnenia, ako sú detská mozgová obrna, Downov syndróm, autizmus, schizofrénia, mentálna retardácia. Jeho cieľom je prostredníctvom arteterapeutických aktivít rozvíjať individuálne schopnosti a zručnosti klientov v troch vybraných tematických oblastiach: interpersonálne vzťahy, rozvoj sociálnych zručností a vzťah k sebe samému.

23. 
Žiadateľ: Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže
Projekt: Zo sedla koňa je svet aj handicapovaných oveľa krajší - pokračovanie
Grant: 1 500 eur
 

Projekt je pokračovaním projektu, ktorý bol iniciovaný v roku 2015. Jeho cieľom opätovne sprístupniť 240 hodín hipoterapie zdravotne postihnutým deťom a mládeži 2x týždenne v letných mesiacoch. Výsledky z minulé roka prispeli k väčšej samostatnosti klientov, znížili potrebu fyzicky náročnejších rehabilitačných a ošetrovateľských výkonov.

24.
Žiadateľ: Spojená škola – Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Projekt: Poviem ti to farbou
Grant: 1 320 eur
 

Cieľom projektu je poskytnúť možnosť sebarealizácie žiakom so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a žiakom s poruchami autistického spektra, a zároveň prezentovať okoliu ich vnútorný svet. Využitím rôznych arteterapeutických techník budú stimulovaní k sebavyjadreniu, aktívnejšej komunikácii a k pozitívnemu sebauvedomovaniu. Súčasťou projektu je tvorivá dielňa „Svätí v umení“ v priestoroch expozície ľudového umenia v Oravskej galérii s priamou inšpiráciou vystavenými dielami pod vedením galerijného pedagóga.

25.
Žiadateľ: Harmónia života, n.o.
Projektu: Liečivý dotyk živých bytostí
Grant: 1 500 eur 

Projekt je určený klientom s Alzheimerovou chorobou a inými ochoreniami nervového systému umiestnenými v Alzheimer centre Avalon. Psy a terapeuti s canisterapeutickým výcvikom sa budú venovať klientom v rámci canisterapeutických stretnutí s cieľom zlepšiť ich psychický aj fyzický stav, ich koncentráciu, pamäť, sociálne cítenie, integráciu, orientáciu v čase a priestore.

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.