Pre Nádej 2017

Umenie lieči, Dotyk lieči

Nadácia VÚB opätovne v roku 2017 vyhlásila otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie liečiDotyk lieči.

Možnosť získať grant mali organizácie, ktoré poskytujú liečebné postupy využívajúce arteterapiuanimoterapiu

Cieľom grantového programu je udeliť granty organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými.

Oprávnenými žiadateľmi boli:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  • školy,
  • cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
  • domovy sociálnych služieb,
  • zdravotnícke zariadenia.

Cieľom Nadácie VÚB bolo rozdeliť 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu bola vo výške 1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie mali organizácie možnosť získať grant pre 20 projektov.

Výsledky otvorenej grantovej schémy pre Nádej 2017

Možnosť prihlásiť projekty mali organizácie od 2. do 20. marca 2017. Do grantovej schémy bolo prihlásených až 92 projektov. 52 projektov bolo venovaných arteterapii, 24 animoterapii a 16 predložených projektov kombinovalo účinky oboch terapií.

Prihlásené projekty hodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli:

Mgr. Juraj Čúzy - odborník na výchovu sluchovo postihnutých detí
Mgr. Monika Ciuttiová - certifikovaná supervízorka pre sociálno-psychologické profesie
Mrg. et. Mgr. Martina Michalková - odborníčka na canisterapiu

Nadácia VÚB pridelila granty v celkovej výške 30 380 eur. Na základe výsledkov hodnotenia odbornej komisie podporila týchto 23 projektov

1.
Názov organizácie: Facilitas
Názov projektu: Čo robiť, ak... cesta symbolov, farieb a dynamiky koláží.
Grant: 1 500 eur

Projekt je určený 40 dospelým ľuďom s mentálnym a psychickým hendikepom. Pozostáva zo série 20 arteterapeutických aktivít, ktoré sú venované porozumeniu emócií. Farba, zvuky, tvary, pohyb, zapojenie zmyslov vytvárajú priestor pre komplexný estetický zážitok. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok a na terapeutov.

2.
Názov organizácie: Maják n.o.
Názov projektu: Na konskom chrbte je raj srdca
Grant: 1 100 eur

Hipoterapia pre 8 hluchoslepých mladých ľudí. 96 hodín liečebno-pedagogických jázd, ktoré dopomáhajú k uvoľneniu, eliminácii autoagresívnych prejavov a prispievajú k rozvoju jemnej a hrubej motoriky. Financie budú použité na hipoterapeuta a dopravu.

3.
Názov organizácie: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
Názov projektu: Keď spoločný čas pomáha
Grant: 1 500 eur

Arteterapia pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením v rozsahu 120 hodín. Cieľom je vytvoriť priestor pre rodičov a ich vzájomné zdieľanie emócií, komunikáciu a posilnenie rodičovských kompetencií pri podpore vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím raného veku. Financie budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok.

4.
Názov organizácie: Občianske združenie DLAŇ
Názov projektu: Farebné snívanie
Grant: 1 380 eur

Projekt je určený ľuďom s mentálnym znevýhodnením, ktorí väčšinu svojho života prežili mimo bežného sveta, vo veľkokapacitnej inštitúcii. Cieľom je pomôcť im znovu nadobudnúť narušené sebavedomie, sebadôveru a podporiť v nich schopnosť komunikácie s okolím prostredníctvom arteterapie. Finančné prostriedky budú použité na výtvarný materiál a hodiny arteterapie.

5.
Názov organizácie: Archa, n. o.
Názov projektu: Farebný svet a my
Grant: 1 100 eur

Cieľom je prostredníctvom arteterapie a fytoterapie posilniť sebaúctu klientov zariadenia, ich pocit užitočnosti,. Projekt prispeje aj k rozvoju ich hrubej i jemnej motoriky, zlepšeniu koordinácie oko-ruka, a spoluprácou v skupine pomôže odbúrať nežiadúce správanie. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok a materiálu.

6.
Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov
Názov projektu: Liečivé ticho
Grant: 720 eur

Projekt je určený klientom domova sociálnych služieb s mentálnym postihnutím a autistom vo veku od 18 – 60 rokov. Akvárium bude blahodarne pôsobiť na ich psychiku, prispievať k ich pohode a vyrovnanosti, zmyslu pre zodpovednosť a aktívne ich zapájať do činností spojených so starostlivosťou. Finančné prostriedky sa použijú na zakúpenie a vybavenie akvária.

7.
Názov organizácie: CHAT - centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou
Názov projektu: Špinavé ruky sú šťastné ruky
Grant: 1 380 eur

Arteterapeutické sedenia pre deti vo veku 3 - 19 rokov a ich rodičov hospitalizovaných na Oddelení detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Arteterapia prispieva k uzdravovaciemu procesu onkologicky chorých detí a uvoľneniu nahromadených emócií u rodičov. Finančné prostriedky budú použité na nákup výtvarného materiálu.

8.
Názov organizácie: kRaj
Názov projektu: Liečnica - včely pre zdravie
Grant: 1 500 eur

Liečenie včelími produktmi – apiterapia pre 40 detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Apiterapia má priaznivý účinok na ochorenia ako bronchitída, astma a niektoré druhy alergií, chronické zápaly a oslabenie imunitného systému. Projekt bude realizovaný v edukačnej včelnici. Finančné prostriedky budú použité na nákup prístrojov na dýchanie úľového vzduchu, špeciálnych úľov a včelích rodín.

9.
Názov organizácie: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Názov projektu: Farby v srdci a na kolieskach
Grant: 1 500 eur

Psychická podpora 25 detí so svalovou dystrofiou a 55 rodinných príslušníkov. V rámci arteterapie počas letného tábora budú deti objavovať ich silné zdroje, z ktorých môžu neskôr čerpať silu. Dostanú  priestor na vyjadrenie pocitov a emócií, nevyslovených obáv, strachu, rozvoj fantázie a kreativity, ktorá vedie k väčšej psychickej pohode dieťaťa. Finančné prostriedky budú použité na arteterapeutku a zakúpenie výtvarného materiálu.

10.
Názov organizácie: DSS Andreas
Názov projektu: Nakreslím si korytnačku
Grant: 1 500 eur

Arteterapia spojená s animoterapiou pre deti s autizmom a pridruženým mentálnym a fyzickým postihnutím. Deti dostanú priestor, aby mohli slobodne vyjadrovať emócie, potreby a túžby. Starostlivosťou o živé tvory sa prehĺbi ich kontakt s prírodou a citové prežívanie. Finančné prostriedky budú použité na odmenu pre arteterapeutku, dve suchozemské korytnačky, terárium s vybavením a zakúpenie výtvarného materiálu.

11.
Názov organizácie: Špeciálna základná škola
Názov projektu: Vytvor si farebný svet
Grant: 1 500 eur

Arteterapia v rámci vyučovacieho procesu pre 160 žiakov s autizmom a mentálnym či viacnásobným postihnutím. Arteterapia uvoľní stres a u detí s poruchami reči, sluchu, s problémami učenia ako i so zdravotnými ťažkosťami a je veľkým relaxačným prostriedkom. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok, materiálu a odmenu pre terapeuta.

12.
Názov organizácie: ,,Harlekýn,, ZSS Topoľčany
Názov projektu: Spoločne dospievame, spoločne starneme, spoločne tvoríme
Grant: 450 eur

Projekt spája generáciu seniorov a mentálne postihnutú mládež. Podporuje spoluprácu, vzájomné akceptovanie sa, vnímanie jeden druhého bez pocitu menejcennosti, vytvára priestor pre zdieľanie osobných príbehov a rozvoj tvorivosti. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok a materiálu.

13.
Názov organizácie: AnimaMundi
Názov projektu: Umenie dotýkať sa farebných mačiek
Grant: 1 400 eur

Projekt prepája tri svety: svet opustených mačiek, svet výtvarného umenia a svet 15 ľudí s mentálnym a duševným postihnutím. Nezvyklo prepája arteterapeutické techniky a kontakt s mačkami. Študenti liečebnej a špeciálnej pedagogiky budú aktívne participovať na projekte, aby si prakticky osvojili prínos z prepojenia animoterapie s arteterapiou. Finančné prostriedky budú použité na mzdy pre arteterapeutov a výtvarný materiál.

14.
Názov organizácie: Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.
Názov projektu: Dva páry očí, štvoro nôh a spoločný krok vpred jedinečné svety
Grant: 1 500 eur

Hipoterapia pre 50 detí a mladým ľudí so špecifickými potrebami. Pomôže zlepšiť motoriku a uvoľniť spastické a hypotonické svaly klientov. Finančné prostriedky sú určené na úhradu hodín hipoterapie.

15.
Názov organizácie: Jazdecký klub Almus
Názov projektu: Aktívne i s handicapom
Grant: 1 490 eur

Zlepšenie podmienok pre hipoterapiu detí a mládeže s mentálnym a zdravotným postihnutím v jazdeckom klube Almus. Klub poskytuje terapie deťom  na pravidelnej báze počas celého roka. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie nástupnej rampy pre deti na invalidných vozíkoch a na zakúpenie pomôcok.

16.
Názov organizácie: Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1
Názov projektu: Tajomstvo hliny
Grant: 1 480 eur

Projekt arteterapie pre žiakov špeciálnej základnej školy. Deti budú pracovať s keramickou hlinou, čo im pomôže rozvíjať zmyslové vnímanie, predstavivosť a výtvarné vyjadrenie citových zážitkov. Čas strávený pri práci s hlinou vedie deti trpezlivosti a zručnosti. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie tvorivého materiálu, hliny a farieb.

17.
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Názov projektu: Plavecký hrad v očiach prijímateliek sociálnych služieb
Grant: 660 eur

Projekt pre klientky DSS. Prostredníctvom arteterapie dostanú príležitosť vyjadriť svoj vzťah  k prírode, predkom a tradíciám regiónu a nadviazať nové sociálne vzťahy; cieľom je predísť pocitom osamelosti a bezmocnosti. Témou pre arteterapiu je maľba Plaveckého hradu v prírode. Vyústením projektu bude výstava prác. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok a materiálu.

18.
Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Žilina
Názov projektu: Arteterapia - cesta k sebarozvoju
Grant: 1 500 eur

Arteterapia pre pacientov na psychiatrickom oddelení nemocnice. Pacienti budú psychológom vedení k ponoreniu sa do svojho prežívania s cieľom, aby porozumeli významu svojich výtvarných prác, čím robia krok k sebauzdraveniu. Projekt je určený najmä pacientom, ktorí trpia úzkosťou, sociálnymi fóbiami, depresiou. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarného materiálu a techniky.

19.
Názov organizácie: Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže
Názov projektu: Hipoterapia a westernové jazdenie zdravotne postihnutých
Grant: 1 500 eur

Hipoterapia a liečebná rehabilitácia pre detí a mladých ľudí s detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, autizmom a s postihnutím na invalidných vozíkoch. Súčasťou bude westernové jazdenie, účasť na parawesternových pretekoch a víkendové sústredenie. Finančné prostriedky budú použité na pokrytie hipoterapie a víkendové sústredenie s liečebnými procedúrami.

20.
Názov organizácie: SVETLO PRE OLICHOV
Názov projektu: Tvorme pre radosť
Grant: 1 310 eur

Arteterapia pre klientov liečebného zariadenia - 30 ľudí s mentálnym postihnutím, psychiatrickými diagnózami, Alzheimerovým ochorením a stareckou demenciou. Prispeje k eliminácii negatívnych prejavov ochorení a relaxácii. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie hrnčiarskeho kruhu, hliny, foriem na odlievanie a tvorivého materiálu.

21.
Názov organizácie: Antistres centrum
Názov projektu: Liečivé umenie v jeseni života
Grant: 1 500 eur

Arteterapia pre seniorov so zameraním na maľovanie, kreslenie a modelovanie. Zámerom je pomôcť seniorom vysporiadať sa so starobou, harmonizovať myseľ a cvičiť jemnú motoriku. Tvorba sa bude sústrediť na výrobu mandaly, prácu s hlinou, maľovanie stromu života, vlastného erbu, vymodelovanie busty. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok a materiálu.

22.
Názov organizácie: Náruč Senior & Junior
Názov projektu: Farebná Náruč
Grant: 1 470 eur

Arteterapeutický projekt pre obyvateľov Centra sociálnych služieb. Zámerom je pomôcť seniorom a matkám s deťmi odbúrať stiesnené pocity z izolácie, ľahšie vyjadriť pocity, emócie, lepšie zvládať konflikty, slobodne sa rozhodovať. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok a odmenu pre arteterapeuta.

23.
Názov organizácie: Nezisková organizácia Centrum Mokosha
Názov projektu: "Hands up for happy kids"
Grant: 1 440 eur

Projekt pre deti z utečeneckých rodín integrujúcich sa v Košiciach a z rodín ekonomických migrantov, ktorí prišli do Košíc za prácou a štúdiom. Arteterapeutické aktivity za účasti slovenských detí budú zamerané na vzájomné spoznanie kultúrnych zvykov a tradícií. Projektom sa vytvorí multikultúrna komunita, ktorá účastníkom umožní vidieť problémy inými očami, a priestor pre nové sociálne skúseností, kde deti z rôznych kultúr môžu získať emočnú podporu a ľahšie prekonať sociálnu izoláciu. Finančné prostriedky budú použité na odmeny lektorov a nákup výtvarných pomôcok.