Zamestnanecké granty 2016

Pomôžte svojej komunite

Nadácia VÚB v roku 2016 vyhlásila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi - Zamestnaneckú grantovú schému 2016 s podtitulom Pomôžte svojej komunite.

Cieľom grantového programu bolo:

 • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
 • riešiť miestne problémy, 
 • podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

Do grantovej schémy sa mohli zapojiť projekty z týchto oblastí:

 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít, 
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života, budovanie dobrých susedských vzťahov.

O finančnú podporu sa mohli uchádzať žiadatelia:

 • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva);
 • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 • samosprávy.

Nadácia VÚB mala za cieľ podporiť cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu bola 1 500 eur. Projekty museli mať neziskový charakter. Prostriedky boli určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Zamestnanecké granty 2016

Uzávierka prihlasovania projektov prebiehala do 28. apríla 2016 a spolu bolo registrovaných 140 komunitných projektov. Predložené projekty hodnotila hodnotiaca komisia v zložení:

Kristína Pelcrová - zástupkyňa VÚB zamestnancov,
Mária Borvák - trénerka v neziskovej organizácii, odborníčka na vzdelávanie a rozvoj lídrov,
Miriana Materáková - pedagogička a dizajnérka, riaditeľka neziskovej organizácie.

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Tá rozhodla o pridelení grantov 21 projektom v celkovej výške 29 985 eur:

1.
Žiadateľ: n.o. Raná starostlivosť
Projekt: Ladíme obrazy, tóny, srdcia
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 000 eur

Projekt pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Ponúka im príležitosť spoločne stráviť čas, vzájomne sa duševne obohatiť, zrelaxovať a načerpať nové sily. Jeho predmetom je 4-dňový pobyt, v rámci ktorého sa všetci členovia rodiny budú môcť zúčastniť rôznych aktivít.

2.
Názov organizácie: ID Space Team
Projekt: Neleň pre zeleň
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Hlavným cieľom projektu je zveľadiť v bratislavskom Starom meste miesta kde chýba zeleň, podporiť aktívny prístup k obnove zelene v meste, a tak oživiť každodennú rutinu okoloidúcich. Projekt je výnimočný svojím konceptom mobilnej architektúry, ktorá má poukázať na potrebu živých rastlín v častiach mesta, kde sa prirodzené trávnaté plochy už vytratili.

3.
Žiadateľ: Združenie Slatinka
Projekt: Zachráňme Slatinku
Región: Zvolen (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 300 eur

Združenie Slatinka pokračuje v obnove dediny, ktorá mala byť v minulosti zatopená kvôli výstavbe kontroverznej priehrady. V rámci projektu miestni ľudia za pomoci dobrovoľníkov obnovia v bývalej škole knižnicu a usporiadajú v nej komunitné a kultúrne podujatia vrátane stretnutia rodákov a priateľov. V strede dediny osadia lavičky a stolík, zaujímavé umelecké a hracie prvky a vysadia zeleň.

4.
Žiadateľ: Súkromná základná škola waldorfská
Projekt: Susedia, čo doma nesedia
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Súkromná základná škola waldorfská sa v rámci projektu bude venovať rozvoju komunitného života a dobrých susedských vzťahov v Mierovej kolónii. Obyvatelia sa stretnú, aby v Gaudího dielni, eko-domčeku pri tvorivých dielňach a v záhrade skrášlili okolitý priestor.

5.
Žiadateľ: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Projekt: Opravme spolu oddychovú zónu na bastióne!
Mesto: Lietava (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur

Najobľúbenejšou oddychovou zónou na hrade Lietava je pravouhlý bastión - trávnatá plocha o rozmere 20x30 metrov. Turisti na nej táboria a vychutnávajú si vyhliadku do doliny a okolité horstvá Fatry. Južná stena bastiónu potrebuje opravu, aby sa predišlo jej deštrukcii. V rámci workshopov bude pod vedením odborníka na murovanie z kameňa stena opravená a na bastióne vybudované oficiálne táborisko.

6.
Žiadateľ: Komunitné centrum Muškát. 2004
Projekt: Filmový festival a majstrovstva sveta vo futbale na Záhorí
Región: Lozorno (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Zorganizovať letné premietanie kultových filmov na hádzanárskom ihrisku - to je cieľom projektu Komunitného centra Muškát. Tiež budú premietané vlastné amatérske filmy obyvateľov obce, nimi vytvorené fotografie na tému "Čo sa mi páči na našej dedine." Za účelom vzbudiť záujem mladých ľudí o dianí v obci zorganizujú majstrovstvá sveta vo futbale prostredníctvom xBoxu.

7.
Žiadateľ: OZ DOM NÁDEJE
Projekt: Spoločne to zvládneme
Región: Martin (Žilinský kraj)
Grant: 1 200 eur

Projekt je venovaný deťom, ktoré viac rokov prežili v rôznych krízových centrách, sú obeťami domáceho násilia a deťom, ktoré boli zverené starým matkám do náhradnej starostlivosti z dôvodu nezáujmu vlastných rodičov. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí ako prevencia pred patologickými javmi.

8.
Žiadateľ: OZ Barlička
Projekt: Spoločnými silami: Komunita deťom
Región: Prešov (Prešovský kraj)
Grant: 1 450 eur

OZ Barlička chce vytvoriť hraciu a objaviteľskú zónu na neformálne učenie a hru na bezpečnom ihrisku. Hracie prvky bude dopĺňať náučný chodník. Z dlhodobého hľadiska je cieľom projektu budovanie viacgeneračnej komunity: od detí, mládeže s postihnutím, obyvateľov sídliska až po seniorov, ktorí sa budú prirodzene stretávať v bezbariérovej komunitnej záhrade.

9.
Žiadateľ: Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Projekt: Živý park knižnice
Región: Hnúšťa (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 410 eur

Vízou projektu je zveľadiť areál knižnice, vybudovať v ňom príjemnejšie prostredie na oddych, stretávanie sa mamičiek s deťmi, seniorov. Knižnica bude slúžiť na miestne kultúrno-vzdelávacie podujatia: pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, šachové turnaje, workshopy, koncerty či divadielka pre deti.

10.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou v Smolníku
Projekt: Komunitná sprcha
Región: Smolník (Košický kraj)
Grant: 1 435 eur

V novootvorenom komunitnom centre v obci bude zriadená komunitná sprcha so skrinkami na odkladanie oblečenia, ktorá bude slúžiť žiakom zo znevýhodneného prostredia na zabezpečenie hygieny a ranný filter proti šíreniu parazitov v škole, obyvateľom, ktorým vyhoreli obydlia a nedokážu si svojpomocne zabezpečiť vhodné hygienické podmienky, príp. občanom, ktorí nemajú zabezpečené hygienické podmienky a športujúcim po relaxe na multifunkčnom ihrisku.

11.
Žiadateľ: Mladí pre Považskú
Projekt: Vytvorenie základnej včelárskej školy
Mesto: Považská Bystrica (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 500 eur

Vďaka vytvoreniu prvej základnej školy včelárskej na Slovensku budú žiaci, rodičia a široká verejnosť oboznámená so životom a fungovaním včelích spoločenstiev, čím sa u nich vybuduje pozitívny vzťah k včelárstvu. Projekt je priamo spojený s projektom Včely v meste.

12.
Žiadateľ: Združenie pre podporu rodín a detí
Projekt: Darko - priestor pre všetkých
Mesto: Malacky (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Darko - priestor pre všetkých bude jedinečné komplexné centrum pre rodiny, deti, mládež, dospelých i seniorov, kde budú vytvorené podmienky pre realizáciu zmysluplných aktivít podľa individuálnych potrieb. Poskytnutý bude priestor pre vzájomnú pomoc, rozhovory, vzdelávanie i zábavu.

13.
Žiadateľ: Vlastnou cestou
Projekt: Letná škola pre dobrodruhov
Mesto: Martin (Žilinský kraj)
Grant: 1 210 eur

Občianske združenie pripravuje pre ľudí s mentálnym postihnutím sériu letných workshopov: turistický, tvorivý, fotografický, cyklistický, Cestujeme storočiami, Na záhrade o záhrade, Stredoveký týždeň, Tábor prežitia, workshop Ako sa to robí, alebo niet nad návody z internetu, Ekotýždeň a pod.

14.
Žiadateľ: Laura, združenie mladých, Dolný Kubín
Projekt: Nové ihrisko pre naše stredisko
Mesto: Dolný Kubín (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur

Premena starého štrkového ihriska na moderné multifunkčné chceme v areáli saleziánskeho strediska na sídlisku Banisko ponúkne nové možnosti využívania voľného času pre deti a mládež z celého mesta. Tie sa tak budú môcť venovať športovým a zdraviu prospešným aktivitám. Do realizácie projektu budú zapojení aj dobrovoľníci.

15.
Žiadateľ: Obec Klokoč
Projekt: Úprava verejného priestranstva pri minerálnom prameni Polom
Mesto: Klokoč (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur

Projekt bude realizovaný v chránenom území minerálneho prameňa Polom, ktorý slúži ako zásobáreň minerálnej vody v širokom okolí, v oblasti Podjavoria a Podpoľania. Zámerom je dotvoriť verejné priestranstvo a zabezpečiť druhú stranu potôčika proti zosuvu a vybreženiu. Projekt zviditeľní obec v oblasti rozvoja vidieckého turizmu, prispeje k zvýšeniu konzumácie minerálnej vody, ktorá má výnimočné vlastnosti, zloženie a je zdraviu prospešná.

16.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou
Projekt: Biocesta Cádrováčik
Mesto: Vlčany (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Areál sa nachádza v podhorskom prostredí Malých Karpát. V rámci projektu budú umiestnené náučné tabule a vysadené dreviny, byliny a kry. Do areálu budú doplnené lavičky, aby bolo vytvorených viac relaxačných zón. V uvedených zónach budú prebiehať vzdelávacie a rekreačné aktivity pre deti, žiakov, rodičov a miestnu komunitu.

17.
Žiadateľ: Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske
Projekt: Učebňa v prírode
Región: Partizánske (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 500 eur

Cieľom je vytvoriť učebňu v prírode (v areáli školy), ktorá bude trvale využívaná vo vyučovacom procese pre žiakov (biológia, prírodoveda, vlastiveda, ekológia, ...) a v mimovyučovacom procese ako priestor pre krúžkovú činnosť, relaxačné aktivity žiakov, pre deti z blízkej materskej školy, pre verejnosť mestskej časti na spoločenské aktivity.

18.
Žiadateľ: OZ Medze
Projekt: Beachvolejbalové ihrisko
Región: Bzince pod Javorinou (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 480 eur

Vďaka projektu bude vybudované na zanedbanom priestranstve ihrisko na plážový volejbal. Priestranstvo sa nachádza neďaleko futbalového a detského ihriska. Jeho vybudovaním vznikne ucelená zóna na šport a oddych mladých aj starých. V závere projektu združenie zorganizuje priateľský otvárací turnaj, kde sa stretnú známi aj z okolitých dedín.

19.
Žiadateľ: ZŠ s MŠ, Plavnica 244
Projekt: Literárne lavičky
Región: Plavnica (Prešovský kraj)
Grant: 1 500 eur

Pred budovou školy budú umiestnené lavičky, kde budú môcť žiaci tráviť veľké prestávky a poobedia. Lavičky budú výnimočné svojimi literárnymi dielami, ktorými žiaci vyhrávajú celoslovenské literárne súťaže a budú pamiatkou na dlhé roky. Posedieť si budú môcť aj seniori a okoloidúci. Tiež zhotovia úzky chodníček.

20.
Žiadateľ: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Projekt: Ako kedysi...
Región: Trstená (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur

Komunitné Námestíčko je alternatíva k súčasnému veľkému prázdnemu námestiu v Trstenej. Na námestí to bude žiť rôznymi aktivitami pre celú komunitu. Na tento účel autori upravia súčasný stav nádvoria budovy, pripravia inovatívne "medzigeneračné" aktivity, inšpirované históriou, kedy si ľudia boli bližší - herný klub, susedská čajovňa, komunitný trh.

21.
Žiadateľ: Vstúpte, n.o.
Projekt: Malacky bez bariér 2016
Región: Malacky (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Malacky bez bariér sú veľkým integračno-umeleckým podujatím s rozprávkovou podtémou. Podujatie spája ľudí s postihnutím s ľuďmi bez postihnutia prostredníctvom tvorivých dielničiek a workshopov. Jeho cieľom je šíriť osvetu v komunite, informovať, spájať, napomáhať lepšej komunikácii, vytvárať dobré hodnoty, vzťahy a priateľstvá.

Všetkým srdečne gratulujeme!