Zamestnanecké granty 2017

Pomôžte svojej komunite 

Nadácia VÚB opätovne v roku 2017 vyhlásila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB. Program Zamestnanecké granty s podtitulom Pomôžte svojej komunite bol venovaný najmä tým, ktorí sa angažujú v dobrovoľníckych aktivitách a majú záujem realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite.

Cieľom programu bolo:

 • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
 • riešiť miestne problémy,
 • podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

Do grantového programu mohli byť zaregistrované projekty najmä z týchto oblastí:

 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Predpokladom získania podpory bol komunitný charakter projektu, tzn.:

1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub - miestni podnikatelia),
2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,
3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.

Možnosť uchádzať sa o grant mali:

 • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 • samosprávy.

Nadácia VÚB mala víziu podporiť spolu približne 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu bola 1 500 eur. Podmienkou získania grantu bol neziskový charakter projektu. Prostriedky mohli organizácie využiť len na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Zamestnanecké granty 2017

Prihlasovanie projektov prebiehalo do 10. februára 2017 a spolu bolo registrovaných rekordných 191 komunitných projektov. Predložené projekty posudzovala hodnotiaca komisia v zložení:

Emília Havlová - zástupkyňa VÚB zamestnancov,
Mária Borvák - trénerka v neziskovej organizácii, odborníčka na vzdelávanie a rozvoj lídrov,
Miriana Materáková - pedagogička a dizajnérka, riaditeľka neziskovej organizácie.

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Tá rozhodla o pridelení grantov 27 projektom v celkovej výške 29 980 eur.

19-im organizáciám bude poskytnutý grant v požadovanej výške (maximálne 1 500 eur). Keďže na 20. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnilo až 8 organizácií, Nadácia VÚB podporí všetky tieto organizácie rovnakou sumou 300 eur.

1.
Žiadateľ: Poľovnícke združenie Ľ. Štúra Uhrovec
Projekt: Les pre všetkých
Región: Uhrovec (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 500 eur

Obnova a výsadba lesa, lúk, pasienok a polí, zvýšenie starostlivosti o zver, čistenie, úprava a vytvorenie lesných chodníkov a oživenie ekologicky hodnotných lokalít v regióne Uhrovskej doliny.

2.
Žiadateľ: Dubova Colonorum
Projekt: Záchrana kostolíka v Sedliackej Dubovej 2017
Región: Sedliacka Dubová (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur

Pokračovanie v konzervácii a statickom zaistení objektu kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Záchrana objektu prebieha prostredníctvom konzervačných workshopov, ktoré netradičným spôsobom kombinujú dobrovoľnícku prácu s konzervačnými prácami.

3.
Žiadateľ: Mesto Kremnica
Projekt: Knižnica Família
Región: Kremnica (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur

Vytvorenie komunity a generačných vzťahov v priestoroch Knižnice Jána Kollára. Zriadenie „miestnosti – centra,“ kde sa budú stretávať deti, rodičia, starí rodičia v rámci besiedok, výuky angličtiny, výtvarných workshopov, a pod.

4.
Žiadateľ: Medzibrodské kočovné divadlo
Projekt: Svetlo a zvuk pre medzibrodské divadlo
Región: Medzibrod  (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur

Technické zázemie pre divadelný súbor s vyše storočnou tradíciou a formovanie detského divadelného súboru. Zakúpenie javiskovej techniky, ktorá bude využívaná aj pri akciách organizovaných obcou resp. inými organizáciami v obci.

5.
Žiadateľ: Bližšie k vidieku
Projekt: Náučný chodník okolo Červenokamenského brala
Región: Nemšová (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 500 eur

Sprístupnenie a vyznačenie náučného chodníka prírodnou rezerváciou okolo Červenokamenského brala do turistických máp CHKO. Súčasťou projektu je tiež chov kôz s cieľom zvýšiť atraktivitu priestoru a spásaním zabezpečiť pravidelnú starostlivosť oň.

6.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Rabčice 194
Projekt: Centrum rozvoja folklóru
Región: Rabčice (Žilinský kraj)
Grant: 1 350 eur

Vybudovanie pódia a hľadiska v areáli základnej školy. Bude poskytovať zázemie pre výchovno-vzdelávacie programy s témami regionálnych zvyklostí. Súčasťou projektu je tiež prehliadka folklórnych vystúpení detí, mladých ľudí a obyvateľov obce.

7.
Žiadateľ: Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B. P. Vráble
Projekt: Urbanko Martinová – Skautský sad
Región: Vráble (Nitriansky kraj)
Grant: 1 500 eur

Vytvorenie novej oddychovej zóny, zatrávnenie a výsadba verejne dostupného ovocného sadu pre širokú verejnosť na mieste zrekultivovanej skládky odpadu. Na vytvorení sadu sa bude podieľať komunita skauti a vinohradníci s rodinami.

8.
Žiadateľ: Občianske združenie ZRPD Púpava
Projekt: Spoločnými silami: lezecká stena
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Vybudovanie lezeckej steny v záhrade materskej školy na Exnárovej ul. v Bratislave a organizácia komunitno-športových podujatí.

9.
Žiadateľ: Občania obci – obec občanom Cabaj-Čápor
Projekt: Letné kino
Región: Cabaj-Čápor (Nitriansky kraj)
Grant: 1 460 eur

Pokračovanie 40-ročnej tradície premietania filmov pre deti, dospelých a tým vytvoriť priestor pre stretávanie sa ľudí pod holým nebom, rozvoj komunitného života v obci.

10.
Žiadateľ: Obec Veličná
Projekt: Rybník s oddychovou zónou
Región: Veličná (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur

Vyčistenie brehov od nechceného smetiska a úprava vodnej plochy rybníka. Osadením lavičiek, informačnej tabule a výsadbou trávy na upravených plochách vznikne oddychová zóna, ktorá bude slúžiť pre deti a občanov obce.

11.
Žiadateľ: Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov
Projekt: Zachovanie kultúrneho dedičstva v komunite
Región: Bardejov (Prešovskýk raj)
Grant: 1 500 eur

Zachovanie  rusnáckej kultúry obce Hrabské, ktorá je na pokraji zabudnutia. Zber, spracovanie a predstavenie rusnáckej kultúry, jej tradičných piesní, tancov, vtipov prispeje k posilneniu medzigeneračných vzťahov a návratu ku svojim koreňom.

12.
Žiadateľ: ŠOK, o.z.
Projekt: Drevosochárske sympózium Zborov 2017
Región: Nitra (Nitriansky kraj)
Grant: 1 500 eur

Organizácia drevosochárskeho sympózia v obci Zborov so zámerom vytvoriť hodnotné umelecké diela, ktoré budú následne skrášľovať verejné priestory. Spomienka na výročia významných osobností A. Dobrianskeho a A. Budiša, či patrónov bardejovske Baziliky.

13.
Žiadateľ: Banskobystrický okrášľovací spolok
Projekt: Vdýchnime dušu na Karlovo!
Región: Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur

Revitalizácia dlhodobo zanedbaného centrálneho parku uprostred obytne štvrte „Na Karlove“ a jej premena na oddychovú zónu. Projekt je príležitosťou pre vytvorenie dobrých susedských vzťahov medzi staršou generáciou a mladými rodinami a deťmi.

14.
Žiadateľ: Občianske združenie Priatelia základnej školy Komenského 23, Bardejov
Projekt: Ihrisko pre všetkých
Región: Bardejov (Prešovský kraj)
Grant: 1 500 eur

Vybudovanie lanovej veže, dotykového chodníka, exteriérových cvičiacich prvkov a work outových prvkov, úprava terénu v okolí už vybudovaného multifunkčného ihriska a parku nachádzajúceho sa v areáli školy. Priestor je prístupný sídliskovej komunite.

15.
Žiadateľ: Detský charitný dom Považská Bystrica
Projekt: Ihrisko v detskom domove
Región: Považská Bystrica (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 440 eur

Úprava zdevastovaného povrchu športoviska a chodníkov v areáli Detského domova a jeho premena na inline korčuliarsku dráhu a priestor pre bicyklovanie.

16.
Žiadateľ: Materská škola Imatra, Zvolen
Projekt: Na Západe niečo nové
Región: Zvolen (Banskobystrický kraj)
Grant: 830 eur

Vybudovanie minizáhradky pozostávajúcej zo 6 drevených vyvýšených záhonov pre deti a rodičov. Komunitná záhrada bude edukačnou pomôckou na sledovanie zmien v prírode, inšpiráciou ako skrášliť priestor v komunitách, kde žijeme.

17.
Žiadateľ: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Projekt: Po požiari ešte lepšie
Región: Trstená (Žilinský kraj)
Grant: 1 500 eur

Priestor, ktorý je predmetom obnovy bol v roku 2016 zasiahnutý požiarom. Miestna komunita chce zveľadiť priestor a premeniť ho na park s oddychovou zónou a výhľadom na Oravskú priehradu, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám.

18.
Žiadateľ: Združenie na záchranu hradu Šášov
Projekt: Relax na hrade Šášov
Región: Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur

Vytvorenie oddychového - relaxačného priestoru na hrade Šášov, ktorý bude k dispozícii širokej verejnosti. Konzervácia múrov v severnom trakte východného paláca, čím sa zvýši bezpečnosť užívania tohto priestoru za účelom organizácie prezentácií pre návštevníkov o hrade ako aj podujatí meditačného typu.

19.
Žiadateľ: Občianske združenie Zámoček
Projekt: Naše škôlkarske ihrisko a záhrada spájajú našu komunitu rodičov, detí a priateľov škôlky.
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur

Zámerom je rozšírenie hracích plôch pre deti, vytvorenie lezeckého svahu s hracími prvkami, oživenie okolitých zelených plôch a organizácia športových podujatí pre celú komunitu a obyvateľov  oblasti.

20.
Žiadateľ: DOMKA, stredisko Košice
Projekt: Komunita spolu
Región: Košice (Košický kraj)
Grant: 300 eur

Organizáciou dvoch otvorených podujatí „Summerday“ a „Rodinného tábora“  chce združenie vytvoriť komunitné zázemie pre ľudí žijúcich na sídlisku Terasa, dať im príležitosť pre zapojenia sa do komunitného života, napomôcť lepšej komunikácii, vytvárať dobré hodnoty, vzťahy a priateľstvá.

21.
Žiadateľ: Lozorňáček – Centrum detí a rodiny
Projekt: Family day II. ročník
Región: Lozorno (Bratislavský kraj)
Grant: 300 eur

Podujatie pre rodiny v obci vo folklórnom duchu. Motívom bude životný cyklus rodiny, t.j. folklórom zobrazené detstvo, ranná mladosť, zoznámenie sa a vyvrcholí to nádherným zahratým svadobným obradom vo folklórnom prevedení v čarokrásnom prírodnom prostredí. Umožní jedinečné prepojenie folklórnych skupín, policajtov, hasičov, občanov v regionálnom kroji, poľovníkov, miestnych remeselníkov, a pod.

22.
Žiadateľ: Materská škola Čižatice
Projekt: Seniori deťom – deti seniorom, alebo keď je vek naozaj iba číslo
Región: Čižatice (Košický kraj)
Grant: 300 eur

Oddychová zóna pre spoločné aktivity seniorov a detí predškolského veku, kde budú prebiehať tematicky zamerané popoludnia, čítanie rozprávok, súťaže, spoločné spievanie a starostlivosť o novovytvorený bylinkový záhon.

23.
Žiadateľ: Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.
Projekt: Pridaná hodnota práce dlhodobo nezamestnaných
Región: Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
Grant: 300 eur

Skultivovanie priestoru v okolí malej železničnej stanice. V lome na peróne bude inštalovaný tkáčsky stav ako podklad pre tvorbu 2D zelených sôch a kvetinových obrazov z produkcie klientov uchádzajúcich sa o zamestnanie. Kultivácia a dotvorenie priestoru okolo sochy Partizána a kaplnky sv. J. Nepomuckého.

24.
Žiadateľ: Pravý uhol, občianske združenie
Projekt: Nesedím doma
Región: Pravý Zaškov (Žilinský kraj)
Grant: 300 eur

Svojpomocná rekonštrukcia a vybavenie priestorov pre klubovú činnosť a voľnočasové aktivity detí, mladých a rodiny. Organizovanie stretnutí, prednášok, koncertov a workshopov.

25.
Žiadateľ: PRO REGION n.o.
Projekt: Ne/inakosť
Región: Senica (Trnavský kraj)
Grant: 300 eur

Projekt je určený klientom Denného stacionára Svetluška. Deti s postihnutím budú dokumentovať svoj príbeh fotografiami „o sebe samých“, a „o živote očami handicapovaného človeka“. Výstupom projektu bude tiež výstava fotografií a vydávanie časopisu.

26.
Žiadateľ: Rodičovské združenie sv. František
Projekt: Cesta časom
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 300 eur

Organizácia benefično-edukatívneho celodenného podujatia pre deti a mládež, rodiny a učiteľov. Predmetom podujatia budú súťaže, stanoviská, tvorivé dielne, exhibičný zápas, spoločenské hry a súťaže rodín. 

27.
Žiadateľ: ZŠ Jedľové Kostoľany
Projekt: Športom ku zdraviu
Región: Jedľové Kostoľany (Nitriansky kraj)
Grant: 300 eur

Obnova multifunkčného ihriska s významným podielom svojpomocnej dobrovoľníckej práce a organizácia športových podujatí, atletických hier a florbalových zápasov.

Všetkým srdečne gratulujeme!