Zamestnanecké granty 2015

Škola nás baví

Nadácia VÚB v roku 2015 opätovne vyhlásila pre zamestnancov skupiny VÚB banky Zamestnaneckú grantovú schému 2015 s podtitulom Škola nás baví. Realizácia projektov prebehla v roku 2016.

Škola nemusí byť nudná. Môže byť miestom, kam dieťa pôjde s radosťou. K tejto zmene mohli prispieť aj zamestnanci skupiny VÚB. Stačilo osloviť učiteľa, riaditeľa školy, trénera, vedúceho krúžku, aby sa s ich pomocou uchádzal o zamestnanecký grant z Nadácie VÚB.

Cieľom grantového programu bolo podporiť aktivity, ktoré prispejú k:

  • modernému vzdelávaniu,
  • aktívnemu tráveniu voľného času,
  • rozvoju záujmov a osobnosti detí,
  • podporiť projekty užitočné pre celú komunitu,
  • realizácii ľubovoľného charitatívneho projektu.

Oprávnenými žiadateľmi, ktorí sa mohli zapojiť do grantovej schémy boli::

  • príspevkové a rozpočtové organizácie (základné a stredné školy, samospráva),
  • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • základné umelecké školy,
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.

Nadácia VÚB mala za cieľ podporiť celkovo cca 23 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu bola 1 300 eur. Projekty museli mať neziskový charakter. Prostriedky boli určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Zamestnanecké granty 2015

Uzávierka prihlasovania projektov prebiehala do 22. novembra 2015 a spolu bolo registrovaných 166 projektov. Predložené projekty hodnotila hodnotiaca komisia v zložení:

Mgr. Jana Vítková - zástupkyňa VÚB zamestnancov
Ing. Adriana Kemka - riaditeľka OZ Bazár chalaňov, organizátorka charitatívnych akcií
Mgr. Anna Zemanová - zástupkyňa riaditeľa n.o. Partners for Democratic Change, venuje sa rozvoju vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, v rómskych komunitách a organizáciách tretieho sektora.

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Tá rozhodla o pridelení grantov v celkovej výške 29 923 eur 24 projektom:

1.
Žiadateľ: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
Projekt: Veríte, že fyzika môže byť zábavná? My vám to dokážeme.
Región: Martin (Žilinský kraj)
Grant: 1 297 eur
Workshop pre študentov so zameraním na popularizáciu fyziky a experimentov.

2.
Názov organizácie: AMAVET klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch
Projekt: Svetlo v chémii - chémia svetla
Región: Krompachy (Košický kraj)
Grant: 900 eur
Workshop pre študentov so zameraním na popularizáciu chémie a experimentov.

3.
Žiadateľ: ZUŠ Sekule- umenie pre radosť
Projekt: Oživujeme tradície- zo srdca utkané
Región: Sekule (Trnavský kraj)
Grant: 1 300 eur
Podpora ľudového umenia a tradície medzi deťmi (woving), spolupráca medzi generáciami.

4.
Žiadateľ: Základná škola
Projekt: ŠKO-rec alebo škola recykluje
Región: Bratislava (Bratislavský  kraj)
Grant: 1 300 eur
Environmentálne vzdelávanie, vonkajšie laboratórium pre deti.

5.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou T.Vansovej
Projekt: Fyzika zábavne
Mesto: Zvolenská Slatina (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 267 eur
Workshop pre študentov so zameraním na popularizáciu fyziky a výpočtovú techniku.

6.
Žiadateľ: Súkromná základná škola waldorfská
Projekt: Vivat Olympia
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 200 eur
10-roční žiaci sa budú učiť o živote v starovekej Olympii, medzinárodný projekt.

7.
Žiadateľ: Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.
Projekt: Tajomstvo kaviarne
Región: Stropkov (Prešovský kraj)
Grant: 1 300 eur
Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami budú študovať v Coffeeshop namiesto štúdia v škole a budú sa učiť o matematike, farbách a tvaroch pomocou špeciálnych učebných pomôcok a počítačov.

8.
Žiadateľ: Evanjelické gymnázium
Projekt: Radšej raz vidieť ako stokrát počuť
Región: Tisovec (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 300 eur
Učenie o slovenskej beletrii (realizme) viacerými zaujímavými a atraktívnymi spôsobmi pomocou exkurzie - žiaci budú mať skúsenosť s históriou slovenskej beletrie.

9.
Žiadateľ: Súkromná stredná odborná škola
Projekt: Na vlnách harmónie
Región: Kežmarok (Prešovský kraj)
Grant: 1 300 eur
Podpora tvorivej práce študentov a ich účasť na medzinárodných módnych festivaloch so svojimi modelmi.

10.
Žiadateľ: Spojená škola
Projekt: Zabávajme sa profesionálne
Región: Kysucké Nové Mesto (Žilinský kraj)
Grant: 1 300 eur
Žiaci budú vytvárať a programovať robota pre medzinárodnú súťaž RoboCup s profesionálnym lektorom.

11.
Žiadateľ: Asociácia absolventov Fulbrightovho programu
Projekt: Fulbrightisti zlepšujú Slovensko!
Mesto: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 300 eur
Vytvorenie webovej platformy pre Fullbright a Humphrey štipendijných absolventov - vytváranie sietí, vybudovanie uznávanej organizácie ľudí, ktorí pomáhajú krajine, ako aj sebe medzi sebou.

12.
Žiadateľ: Občianske združenie "Mici a mňau"
Projekt: Mici a Mňau – Závan vzduchu
Mesto: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 300 eur
Divadelné predstavenie pre deti s cystickou fibrózou a ich rodiny a priateľov - poskytovanie informácií o tejto chorobe.

13.
Žiadateľ: Centrum voľného času Včielka
Projekt: Včielky spájajú generácie
Mesto: Púchov (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 300 eur
Spojenie mladých ľudí so seniormi prostredníctvom včiel, budovanie múzea o včelách, ochrana životného prostredia.

14.
Žiadateľ: K-7 Psovodi - záchranári SR
Projekt: Zážitkové učenie v špeciálnej škole v Považskej Bystrici
Mesto: Žilina (Žilinský kraj)
Grant: 1 300 eur
Projekt pre žiakov so špeciálnymi potrebami so zameraním na liečbu zvierat (canis terapia) prinášajúci nové komunikačné zručnosti a tréning pamäti.

15.
Žiadateľ: SCCG
Projekt: Virtuálna realita bez hraníc 2016
Mesto: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 600 eur
Konferencia pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na podporu vedy, ktorá prináša najviac informácií up-to-date zo zaujímavých odborov prírodných vied.

16.
Žiadateľ: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
Projekt: Keď zmysly komunikujú
Mesto: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 298 eur
Projekt pre postihnuté deti pomáhajúci im aj ich rodičom, aby spolu komunikovali prostredníctvom zmyslov, diagnostiky a stimulácii vnímania.

17.
Žiadateľ: Gymnázium Púchov
Projekt: Drony nad našimi hlavami, autá pri nohách
Región: Púchov (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 300 eur
Cieľom je prinášať viac praktické a kreatívne metódy výučby v IT triedach, vrátane využitia modelov automobilov a dronov.

18.
Žiadateľ: Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
Projekt: Spoznajme históriu vlastnými zmyslami
Región: Levoča (Prešovský kraj)
Grant: 1 300 eur
Učenie o histórii druhej svetovej vojny - výlet do Osvienčimu a hľadanie histórie židovskej komunity v regióne.

19.
Žiadateľ: Špeciálna základná škola Zvolen
Projekt: Aj my vieme, že to vieme
Región: Zvolen (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 300 eur
Interaktívne tabule pomáhajúce žiakom s autizmom pri výučbe.

20.
Žiadateľ: Súkromné odborné učilište
Projekt: Festival študentského remesla
Región: Kežmarok (Prešovský kraj)
Grant: 1 300 eur
Medzikultúrny dialóg a tradičné remeslá v regióne Tatier - prezentácia tradičných remesiel a výrobkov.

21.
Žiadateľ: Zdravie v pohybe
Projekt: Škola športu LABRADOR
Región: Lučatín (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 300 eur
Šport pre deti s rôznymi zdravotnými problémami a sociálne znevýhodnené detí, nákup športových pomôcok.

22.
Žiadateľ: CENTRUM NADANIA n.o.
Projekt: Šach na škole
Región: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 300 eur
Prinášanie šachu do školy, zapojenie detí vo veku 6-12 rokov.

23.
Žiadateľ: Montessori klub o.z.
Projekt: Príbeh o vzniku Zeme
Región: Melčice-Lieskové (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 300 eur
Projekt bude podporovať záujem detí o poznávanie vesmíru a pôvode života na Zemi - experimenty, praktické informácie, objavy.

24.
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica
Projekt: „Zelená trieda" - Priestor pre vyučovanie a hry
Región: Tekovská Breznica (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 261 eur
Budovanie vonkajšieho altánku, kde môžu žiaci tráviť čas a zabávať sa rôznymi aktivitami.

Všetkým srdečne gratulujeme!