Zamestnanecké granty 2019

Pomôžte svojej komunite 2019

Aj v roku 2019 Nadácia VÚB vyhlásila grantový program Zamestnanecké granty s podtitulom Pomôžte svojej komunite. Bol určený organizáciám, školám a samosprávam, ktorým zamestnanci VÚB pomáhajú pri realizovaní komunitných projektov. Práve spájanie síl neziskového sektora a nadšencov z radov skupiny VÚB na plánovaných aktivitách je už tradične základným predpokladom úspechu pri uchádzaní sa o podporu z programu Zamestnanecké granty. 

Cieľom grantového programu bolo uviesť do života rôzne občianske iniciatívy, skrášliť prostredie v mestách a obciach a pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými miestne komunity zápasia. Získať grant mohli projekty komunitného charakteru, na realizácii ktorých sa podieľajú vlastnými silami rôzne skupiny ľudí ochotných spojiť sa pre spoločný záujem. Zmyslom komunitných projektov je prínos pre celú komunitu, nie len pre jednotlivcov či malú skupinu. To, čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť má byť dostupné všetkým ľuďom v komunite.

Do grantového programu mohli byť prihlásené projekty najmä z týchto oblastí:

  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
  • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
  • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Možnosť uchádzať sa o grant mali:

  • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
  • samosprávy.

Cieľom Nadácie VÚB bolo podporiť 20 neziskových komunitných projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu pre jeden projekt bola 1 500 eur, pričom prostriedky boli určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Výsledky otvoreného grantového programu Zamestnanecké granty 2019

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 14. januára do 15. februára 2019 a spolu bolo registrovaných rekordných 227 komunitných projektov. Predložené projekty posudzovala hodnotiaca komisia v zložení:

Dominik Miša - zástupca VÚB zamestnancov,
Zuzana Kosírová - odborníčka na prípravu, realizáciu a koordináciu komunitných projektov samospráv,
Gizela Brutovská - odborníčka na komunitné aktivity vrátane stratégií a plánovania sociálnych služieb a rozvoj dobrovoľníctva.

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Tá rozhodla o pridelení grantov 21 projektom v celkovej výške 29 040 eur.

1.
Názov organizácie: Centrum voľného času Handlová
Názov projektu: M-klub​
Mesto/obec: Handlová (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom je vybudovať komunitný priestor pre mládež, prebudovať pivnicu v Dome kultúry a vytvoriť tak bezpečný priestor relaxačno-informatívneho charakteru, vhodný na stretávanie sa mladých ľudí, ktorý im bude poskytovať dostatok tvorivých podnetov na zmysluplné trávenie voľného času, prispeje k integrácii mladých v komunite a bude pôsobiť preventívne proti kriminalite a závislostiam.

2.
Názov organizácie: ŠŤASTNÉ DETSTVO
Názov projektu: Spájajme srdcia troch generácii a celej komunity​​
Mesto/obec: Pohorelá (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom je vybudovanie relaxačno - zábavnej zóny v dedine Pohorelá na turisticky rušnej ulici pod Orlovou, ktorá sa bude používať pri rôznych súťažiach občanov dediny, bude slúžiť ako obyvateľom tak aj turistom. Relaxačná zóna bude spájať generácie pri udržiavaní duchovných, kultúrnych, športových a vedomostných aktivitách.

3.
Názov organizácie: EXTEATRO
Názov projektu: Divadlo spája generácie​​​
Mesto/obec: Ľubica (Prešovský kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom projektu je zorganizovať 16. ročník divadelných predstavení na Kežmarskom hrade pri príležitosti MDD. 40 hercov, herečiek aj ochotníkov/amatérov vo veku od 8 - 75 rokov pripraví predstavenia, ktoré obohacujú, obveselia, povznesú a spoja divákov z rôznych kútov regiónu a Slovenska.

4.
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou Vlčkovce
Názov projektu: Zelená oddychová zóna​
Mesto/obec: Vlčkovce (Trnavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom je premena nevyužitej plochy školského dvora na zelenú oddychovú zónu. O miesto sa budú starať žiaci spoločne s učiteľmi, čím sa motto školského vzdelávacieho programu “Spojme srdcia pre prírodu“, pretaví do konkrétneho projektu. Na dvore plánujú vytvoriť rastlinnú časť, kríky a kvety, trávu, vybudovať vyvýšený bylinkový záhon, ktorého úroda sa bude využívať aj v školskej kuchyni.

5.
Názov organizácie: Dobrý kameň
Názov projektu: Medzizastávka
Mesto/obec: Modrý Kameň (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 490 eur
Zámerom je vytvoriť oddychovú zónu medzi základnou školou a autobusovou zastávkou na Lipovom námestí v Modrom Kameni. Dobrovoľníckymi brigádami si obyvatelia vybudujú netypické lavičky doplnené o vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Vznikne tak oddychová zóna nielen pre deti, ktoré po škole čakajú na autobus, ale aj pre seniorov, rodiny s deťmi a turistov, ktorí navštívia hrad Modrý Kameň.

6.
Názov organizácie: Obec Bušince
Názov projektu: Zbohom smetisko - vítaj náš nový park​​
Mesto/obec: Bušince (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom je vytvorenie verejného priestranstva na mieste, na ktorom sa v súčasnosti nachádza čierna skládka. Na jej ploche kedysi stála pýcha obce – kaštieľ grófa Kálnokyho s rozsiahlym parkom. Výsadbou zelene, osadením hracích prvkov pre deti, oddychových lavičiek a smetných  košov bude vytvorený príjemný priestor na trávenie voľného času v prírode a zlepší sa životné prostredie v obytnej zóne obce.

7.
Názov organizácie: "Borinka" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Názov projektu: Multigeneračná zóna je dokončená
Mesto/obec: Nitra (Nitriansky kraj)
Grant: 1 500 eur
„Multigeneračná zóna" je projekt venovaný odbúravaniu bariér medzi seniormi z domova dôchodcov a obyvateľmi 2 nitrianskych sídlisk. Snahou je integrovať klientov zariadenia do sídliskových komunít a otvoriť park pre širokú verejnosť. V parku bude priestor pre záhradný šach, lavičky a smetné nádoby.

8.
Názov organizácie: Obec Lenartov
Názov projektu: Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetín​
Mesto/obec: Lenartov (Prešovský kraj)
Grant: 1 000 eur
Revitalizácia územia v strede obce zvýši atraktivitu územia vďaka  dobrovoľníckej činnosti detí, mládeže a seniorov. Mladí ľudia urobia zameranie a úpravu územia. Osadenie kovovej konštrukcie živej sochy zrealizujú seniori. Žiaci vysadia živú sochu kvetmi a zelenými rastlinami.

9.
Názov organizácie: Prešovské dobrovoľnícke centrum
Názov projektu: Dobrovoľníci pre Svidník - Svidník pre dobrovoľníkov​​
Mesto/obec: Prešov (Prešovský kraj)
Grant: 1 080 eur
Projekt je venovaný revitalizácii areálu nemocnice vo Svidníku za pomoci zamestnancov nemocnice, dobrovoľníkov pôsobiacich v nemocnici, príbuzných pacientov, študentov a samosprávy tak, aby mohol byť miestom stretnutí hospitalizovaných pacientov a ich návštev, priestorom na trávenie času počas čakania na vyšetrenie, či oddych zamestnancov alebo v okolí bývajúcich obyvateľov.

10.
Názov organizácie: Občianske združenie "Trochu inak"
Názov projektu: Sídlisko v akcii
Mesto/obec: Spišská Belá (Prešovský kraj)
Grant: 940 eur
Cieľom projektu je spájať generácie, inšpirovať obyvateľov sídliska k aktívnemu životnému štýlu a tematicky ich zaujať návratom do 80.– 90.tych rokov. V rámci dňa Sídlisko v akcii bude brigádnicky zveľadené okolie, počas Retro poobedia sa deti zahrajú hry a aktivity z detstva dospelých a zašportujú si. Súčasťou projektu je premietanie a tiež výstava fotografií života na sídlisku v minulosti.

11.
Názov organizácie: Spojená škola Svätej Rodiny
Názov projektu: EKO učebňa v školskom areáli
Mesto/obec: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom je podporiť vzťah mestských žiakov k prírode a ochrane životného prostredia vybudovaním environmentálnej učebne v školskom areáli. Autori vytvoria drevený altánok, zážitkový chodník, meteo stanicu, vtáčie búdky, bylinkovú záhradku, hriadky a vonkajšie hudobné nástroje. Školský areál je voľne prístupný, preto učebňa bude slúžiť aj ako oddychová zóna pre miestnu komunitu.

12.
Názov organizácie: Ži:va
Názov projektu: Outdorové letné kino​
Mesto/obec: Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 050 eur
Cieľom je vrátiť do mesta podujatie Letné kino, ktoré ľuďom v letných mesiacoch ponúkne možnosť tráviť čas spoločne, v spoločnosti ľudí rôznych vekových kategórií. Združenie chce šíriť kultúru v malom meste, podnietiť ľudí žiť komunitne, povzniesť ich morálne hodnoty.

13.
Názov organizácie: Cesta von
Názov projektu: Omama - raná starostlivosť pre deti z vylúčených rómskych komunít​​
Mesto/obec: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
V rámci projektu bude prebiehať vzdelávanie Omám – starých mám – babičiek. Omamy sú vyškolené rómske ženy z vylúčených komunít, pričom každá bude pracovať na polovičný úväzok s 15-timi rodinami v generačnej chudobe. Formou návštev v domácnostiach podporujú zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin rómskych detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia v živote dieťaťa (0-3 roky).

14.
Názov organizácie: Scéna pre Devín
Názov projektu: Dokončenie rekonštrukcie suterénnych priestorov a vytvorenie funkčného priestoru s klubovou sálou, javiskom, vstupnou halou a hygienickým zázemím​​​
Mesto/obec: Devín, Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom je dokončiť rekonštrukciu komunitného kultúrneho priestoru a s tým súvisiace stavebné úpravy v historicky cennej budove Žigrayho kúrie v Devíne. Priestor slúži na voľnočasové aktivity pre deti a mládež - divadelný a výtvarný krúžok, nácviky hudobného zoskupenia, tvorivé dielne, filmové predstavenia a budovanie lokálnej komunity; dokončené priestory poskytnú zázemie aj starším a postihnutým spolubčanom.

15.
Názov organizácie: Občianske združenie Horná Rimava
Názov projektu: Oddychová zóna pri Tureckom moste​
Mesto/obec: Hnúšťa (Banskobystrický kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom je vytvoriť oddychovú zónu pri historickom kamennom moste cez riečku Rimava za účelom vytvoriť priestor pre oddych. Priestor bude zveľadený vybudovaním altánku a osadením informačných tabulí o histórii mosta a tiež lavičiek, ktoré budú tvarovo zohľadňovať historický charakter miesta. K miestu je v budúcnosti plánovaná aj cyklotrasa.

16.
Názov organizácie: Obec Podhradík
Názov projektu: Upracme si v Podhradíku pod hradom​
Mesto/obec: Prešov (Prešovský kraj)
Grant: 1 500 eur
Za pomoci miestnych obyvateľov bude vyčistený priestor na okraji obce, kadiaľ ľudia prichádzajú na hrad. V rámci dobrovoľníckej činnosti budú triedené kamene, ktoré následne v rámci letného tábora budú použité na obnovu hradu - hradných múrov. Skrášlený priestor bude strážiť socha čierneho rytiera, ktorú vyhotoví miestny rezbár podľa legendy o hrade. Na vyčistenom rumovisku bude osadená informačná tabuľa o chránenom vtáčom území a na ceste k hradu budú osadené vtáčie búdky.

17.
Názov organizácie: Občianske združenie Prima
Názov projektu: Spoločne za krajšie sídlisko​​
Mesto/obec: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 990 eur
Cieľom je vyčistenie verejného priestranstva medzi panelákmi na Kopčianskej ulici v bratislavskej Petržalke. Spojenie pracovníkov združenia (venuje sa drogovo závislým), dobrovoľníkov a obyvateľov danej lokality. Vyčistenie verejného priestranstva vytvorí príležitosť pre zlepšenie existujúcich susedských vzťahov a pre budovanie nových vzťahov.

18.
Názov organizácie: Hans
Názov projektu: Iné deti v komunite​
Mesto/obec: Bratislava a Lučenec (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Podujatie k mesiacu autizmu za účasti odborníkov a osobností, ktoré sa venujú tejto problematike, spojenú s aktivitami pre rodiny počas celého dňa. Súčasťou bude aj živá knižnica rodičov detí s autizmom, ktorá pomáha búrať predsudky. Komunitná cukráreň k MDD. Internetová galéria tvorby autistov na web stránke organizácie.

19.
Názov organizácie: Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Podjavorina
Názov projektu: Animoterapia pre celú rodinu
Mesto/obec: Lubina (Trenčiansky kraj)
Grant: 1 490 eur
Hipoterapeutické a animoterapeutické lekcie pre celé rodiny, pochopenie problematiky a návod na samostatné cvičenie s deťmi v príjemnom a dôstojnom prostredí. Integrácia a vytvorenie širšej komunity so spoločným záujmom a príjemnými skúsenosťami, ktoré sa pretransformovali z nepríjemnej diagnostickej potreby.

20.
Názov organizácie: Orchester detí a mládeže Harmónia Bratislava​
Názov projektu: Reprezentácia Slovenska na Európskom hudobnom festivale mladých v Belgicku ​
Mesto/obec: Bratislava (Bratislavský kraj)
Grant: 1 500 eur
Vyvrcholenie cieľavedomej a systematickej práce detí - amatérov - členov orchestra a ich prezentácia na Európskom hudobnom festivale v Belgicku. Propagácia slovenskej hudby mladými hudobníkmi.

21.
Názov organizácie: Útulok pre psíkov Michalovce ​
Názov projektu: Pes - najlepší priateľ človeka ​ ​
Mesto/obec: Michalovce (Košický kraj)
Grant: 1 500 eur
Cieľom projektu je zveľadenie okolia útulku pre psov v Michalovciach, kde sa budú môcť stretávať ľudia pri venčení psov a rôznych akciách zameraných na osvetu týkajúcu sa starostlivosti o psov. Vybudovanie psieho parku a oddchychovej zónuy, kde sa budú môcť obyvatelia pohrať so psíkmi z útulku a naučiť sa ako sa o nich starať.

Všetkým srdečne gratulujeme!

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.