Zamestnanecké granty 2021

Zamestnanecké granty 2021

Pomôžte svojej komunite 2021

Nadácie VÚB už 15 rokov podporuje grantový program s názvom „Pomôžte svojej komunite“. 30 000 eur dostane 20 verejnoprospešných nápadov zameraných v prevažnej miere na zlepšenie životného prostredia a ekovzdelávania. Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii Slovákom nechýba záujem o skrášľovanie a ekologické ozdravovanie svojho okolia, ktorému sa chcú venovať spoločnými silami vo svojich komunitách. 

 

O finančnú podporu vo forme grantu sa mohli uchádzať:

  • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
  • samosprávy.

Výsledky otvoreného grantového programu Zamestnanecké granty 2021

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 15. januára do 15. februára 2021 a svoje projekty predložilo celkom 145 organizácií. Projekty posudzovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Ing. Zuzana Kosírová - odborníčka na prípravu, realizáciu a koordináciu komunitných projektov samospráv
  • Mgr. Gizela Brutovská, PhD. - odborníčka na komunitné aktivity vrátane stratégií a plánovania sociálnych služieb a rozvoj dobrovoľníctva
  • JUDr. Marián Dobrovský - zástupca VÚB zamestnancov

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Tá rozhodla o pridelení grantov 20 projektom v celkovej výške 29 960 eur. Z 20 víťazných návrhov si 16 dáva priamo za cieľ rozvíjať zelené dobrovoľníctvo, ukazuje aktívny prístup k životnému prostrediu či podporuje osvetu v ochrane biodiverzity.

 

1.

Názov organizácie:     Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž

Názov projektu:          Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž

Mesto, kraj:                Svätý Kríž, Žilinský

Vybudovanie sebestačnej školskej včelnice, na ktorej budú deti plnohodnotne spoznávať život včely medonosnej a jej nenahraditeľné zastúpenie v prírode. Zároveň budú vedené k ochrane prírodného prostredia a ekologickému včeláreniu. Výsadba medonosných rastlín spestrí nektárovú pašu aj iným opeľovačom hmyzu a prospeje k biodiverzite prírodného prostredia.

 

2.

Názov organizácie:     OZ NOVOVEŠŤAN

Názov projektu:          Komunitná záhrada na ZŠ

Mesto, kraj:                Spišská Nová Ves, Košický

Projekt je zameraný na vytvorenie komunitnej záhrady v areáli ZŠ, ktoré bude slúžiť na edukačnú činnosť pre žiakov, ale aj pre obyvateľov samotného sídliska. Budú vybudované vyvýšené záhony, vysadené ovocné stromy, kríky a nádrž na zachytávanie dažďovej vody.

3.

Názov organizácie:     Detičky lastovičky

Názov projektu:          Sila a energia prírody pre zdravie

Mesto, kraj:                Medzilaborce, Prešovský

Pretvorenie nevyužitého priestoru v areáli školy na miesto, kde hendikepované deti zažijú pocit samostatnosti pri spoluvytváraní záhradnej oázy oddychu a pokoja. Súčasťou projektu je inklúzia hendikepovaných detí so zdravými deťmi zo ZŠ, kedy si budú pomáhať a podporovať sa pri vytváraní senzorického chodníka a starať sa o rastliny vo vyvýšených záhonoch.

4.

Názov organizácie:     Evanjelická základná škola

Názov projektu:          Oáza v meste

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Cieľom projektu je revitalizácia školského dvora, vytvorenie zelenej oázy v centre Bratislavy s pomocou komunity rodičov. Priestor bude v novej podobe plniť edukačnú a relaxačnú úlohu. Svoju činnosť začne aj pestovateľsko-ekologický krúžok a začne sa výroba vertikálnej bylinkovej záhradky, plody ktorej sa využijú v školskej jedálni.

5.

Názov organizácie:     Senica 2.0

Názov projektu:          Zelená Senica - Obnova ovocného sadu pre opeľovače

Mesto, kraj:                Senica, Trnavský

Osveta o životnom prostredí spojená so zbieraním odpadkov a výsadbami lúčnych trávnikov, kríkov a stromov. Cieľom je aj obnovenie ovocného sadu pri novovznikajúcom parku. Sad, pozostávajúci zo starých odrôd ovocných drevín a kríkov,  bude slúžiť opeľovačom, pre ktoré sa subjekt v spolupráci so samosprávou snažia vytvoriť lepšie podmienky.

6.

Názov organizácie:     Spojená škola, Nová 803, Dobšiná

Názov projektu:          Pes, ako právoplatný člen školy

Mesto, kraj:                Dobšiná, Košický

Hlavným cieľom projektu je zriadiť domov pre týraných a opustených psíkov v exteriéri školy (3-4 psy) a zabezpečiť im starostlivosť. Súčasťou je vybudovanie kotercov, vyrobenie pelechov a hračiek pre psov.  Popri tom rozvíjať u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia citové dispozície k zvieratám, učiť ich žiť v symbióze so zvieratami, chápať ich potreby a pestovať lásku k nim.

7.

Názov organizácie:     Budmeričania deťom O.Z.

Názov projektu:          Budmerická záhrada - Učme sa v prírode!

Mesto, kraj:                Budmerice, Bratislavský

Projekt je zameraný na pretvorenie nevyužitého pozemku obce na priestor s dreveným altánkom, bylinkovou špirálou, kríkmi, stromami starých odolných odrôd, ktorý všetkým obyvateľom, no hlavne deťom, pomôže porozumieť sile prírody, to čo nám poskytuje a dôležitosti starostlivosti o ňu. Bude to priestor pre stretávanie sa, prednášky, krúžky, workshopy, načerpanie síl i inšpiráciu.

8.

Názov organizácie:     Jaskynná Záchranná skupina - Slovenský kras

Názov projektu:          Čistenie podzemných vodných tokov

Mesto, kraj:                Rožňava, Košický

Ochrana a čistenie vodných zdrojov v podzemí (jaskyniach)  Slovenského krasu, ktoré sú tiež zdrojom pitnej vody v Rožňavskom okrese a v  okrese Košice okolie. Zakúpenie vybavenia potrebného na vyčistenie a vynesenie odpadu a jeho následná doprava do zberných dvorov.

9.

Názov organizácie:     Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Názov projektu:          Lokálne ochladzovanie

Mesto, kraj:                Banská Bystrica, Banskobystrický

Realizácia zelených opatrení v areáli školy. Odstránením zbytočného betónu, panelov a ich náhradou za chodníky a kvetinovú lúku sa zlepší mikroklíma a zvýši sa kvalita verejného priestoru.

10.

Názov organizácie:     LIGA PROTI RAKOVINE

Názov projektu:          Revitalizácia záhrady v dennom Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach

Mesto, kraj:                Košice, Košický

Cieľom projektu je zlepšiť vzhľad a zatraktívniť okolie denného Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach, tak aby bola opäť komunitne využívaná a poskytla klientom centra priestor na relax a aktívny oddych.     

11.

Názov organizácie:     Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z.

Názov projektu:          Artézska studňa - zdroj vody a miesto na oddych

Mesto, kraj:                Horná Kráľova, Nitriansky

Obnova a úprava artézskej stude v centre obce Horná Kráľová. Následne vybudovaná oddychová zóna v jej blízkosti sa stane nielen historicky ale aj ekologicky hodnotnou lokalitou.

 

12.

Názov organizácie:     WALDKIND

Názov projektu:          Letný tábor Waldkind

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Projekt je zameraný na zážitkové vzdelávanie 3 - 6 ročných detí v oblasti ekológie a recyklácie. Vzdelávanie v prírode pomôže deťom získať rešpekt voči sebe, druhým a všetkému živému okolo nás.

 

13.

Názov organizácie:     Obec Ličartovce

Názov projektu:          Ovocná alej Čerešenka

Mesto, kraj:                Ličartovce, Prešovský

Obnovenie ovocnej aleje, ktorá bola pred 60 rokmi vyrúbaná. Vysadením stromov a spevnením cesty vznikne oddychová zóna vhodná na prechádzky, zároveň vznikne nový biokoridor pre rastlinstvo a živočíchy a v neposlednom rade sa posilní ekologická stabilita polí nad obcou.

14.

Názov organizácie:     Červenô jabĺčko

Názov projektu:          Červenô jabĺčko

Mesto, kraj:                Pribylina, Žilinský kraj

Vybudovanie ovocného sadu s pôvodnými krajovými odrodami ovocných drevín v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline, čo pomôže zachovať oblasť historického dedičstva tohto kraja. Sad bude prínosom pre odbornú a laickú verejnosť, ale aj pre návštevníkov skanzenu, ktorí sa oboznámia s históriou ovocinárstva na Liptove. 

15.

Názov organizácie:     Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA – Trnávka

Názov projektu:          Dajme "zelenú" rodinnému centru!

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Vytvorenie oddychovo-edukačnej zóny v areáli Rodinného centra Mamy Margity. Zrevitalizovaním zelene, novou výsadbou rastlín a stromov, a výstavbou komunitnej záhrady projekt prispeje k zvýšeniu povedomia o zodpovednom správaní k životnému prostrediu a vytvoreniu bližšieho vzťahu k prírode.

16.

Názov organizácie:     MALÍČEK o.z.

Názov projektu:          Aby sa bábätká do dlane mali ako v brušku

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Pomoc  predčasne narodeným deťom umiestneným v špeciálnych inkubátoroch. Výroba ručne háčkovaných prehozov na inkubátory. Prehozy na inkubátoroch chránia deti pred svetlom a inými vplyvmi okolia a vytvárajú tak bezpečnejšie prostredie pre bábätká. Háčkované chobotničky majú bábätku pripomínať dotýkanie sa životne dôležitej pupočnej šnúry.

17.

Názov organizácie:     Mesto Pezinok

Názov projektu:          Dovolenka za prahom dverí

Mesto, kraj:                Pezinok, Bratislavský

Vytvorenie oddychovej zóny pre seniorov v  Zariadení opatrovateľskej služby a  skrášlenie záhrady v areáli. projekt pozdvihne kvalitu sociálneho prostredia, prispeje k lepšiemu pocitu pohody a zvýši kvalitu života ľudí, ktorí sa tu pohybujú.

18.

Názov organizácie:     Mesto Trstená

Názov projektu:          Zelená oáza radosti

Mesto, kraj:                Trstená, Žilinský

Projekt je zameraný na revitalizáciu nevyužívaného trávnatého priestoru, ostrovčeka na frekventovanej križovatke. Revitalizáciou sa vytvorí zelená oáza pri cestnej komunikácii, ktorá pozdvihne estetiku miesta, poslúži na oddych a prispeje k zvýšeniu biodiverzity v meste.

19.

Názov organizácie:     Občianska iniciatíva GRINAVA

Názov projektu:          Polená pod nohy

Mesto, kraj:                Pezinok, Bratislavský

Vybudovanie netradičného detského ihriska vo forme prekážkovej dráhy a drevených prvkov, ktoré budú rozmiestnené tak, aby boli dostupné z rôznych častí novovznikajúceho sídliska. Jednotlivé hracie prvky ihriska budú realizované jednotlivými rodinami z novovznikajúcej komunity.

 

20.

Názov organizácie:     Súkromná základná umelecká škola

Názov projektu:          Revitalizácia školského átria a jeho adaptácia na multifunkčný, relaxačný, tvorivý a výstavný priestor

Mesto, kraj:                Martin, Žilinský

Revitalizácia školského átria a jeho adaptácia na multifunkčný relaxačný, tvorivý  a výstavný priestor, ktorý zároveň bude slúžiť na inováciu edukačných aktivít, workshopov, vzdelávacích aktivít. Priestor bude slúžiť nielen deťom, ale aj obyvateľom veľkého sídliska.

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme! 

 

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.