Zamestnanecké granty 2022

Hlavnými témami zamestnaneckých grantov sa v roku 2022 stali životné prostredie a sociálna oblasť (charita/klasická filantropia).

Grantová podpora vo výške 19 313 eur bude prerozdelená medzi 13 projektov.
Celkovo získali granty: 5 projektov zo sociálnej oblasti a 8 projektov z oblasti životného prostredia. Žiadosti o grant hodnotila trojčlenná komisia zložená z externých odborníkov a zamestnancov VÚB banky.

 

Výsledky otvoreného grantového programu Zamestnanecké granty 2022
Prihlasovanie projektov prebiehalo od 12. januára do 10. februára 2022 a svoje projekty predložilo celkom 87 organizácií.

O finančnú podporu vo forme grantu sa mohli uchádzať:

  • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.

Projekty, ktoré získali grant - Podporujeme dobré nápady

1.
Názov organizácie:       eDeN v meste
Názov projektu:             eDeN v Novej Dubnici
Mesto, kraj:                      Nová Dubnica, Trenčiansky
Cieľom projektu je vybudovať komunitnú záhradu na sídlisku SNP v Novej Dubnici vedľa komunitného kompostoviska. Komunitná záhrada bude pozostávať z minimálne 4 kusov vyvýšených záhonov (orientačné rozmery 2,0 x 1,0 x 0,5 m) v blízkosti kompostovacích boxov a z nádrže na zachytávanie dažďovej vody (na polievanie). Bude slúžiť obyvateľom sídliska na dopestovanie si vlastnej zeleniny, ovocia a byliniek.


2.
Názov organizácie:       Mesto Lučenec
Názov projektu:             Kvitnúci bylinkový včelín v mestských ovocných sadoch
Mesto, kraj:                      Lučenec, Banskobystrický
Cieľom projektu je vytvorenie verejne prístupného ukážkového priestoru v mestských ovocných sadoch, kde sa nachádza Apidomček s ôsmimi včelími rodinami. Finančné prostriedky budú využité na výsadbu medonosných rastlín, liečivých bylín, aromatických trvaliek k apidomčeku, aby slúžili ako pastva pre včely. Zakúpia a osadia edukačné prvky slúžiace na spoznávanie medonosných rastlín, bylín a na spoznávanie života včiel.


3.
Názov organizácie:       ViZia - Vidiecka zelená infraštruktúra
Názov projektu:             ZelObyt - Zelená obytná zóna pre všetkých
Mesto, kraj:                      Tvrdošovce, Nitriansky
Hlavným cieľom projektu „ZelObyt - Zelená obytná zóna pre všetkých" je skvalitniť verejné priestory zelene v bezprostrednej blízkosti obecných nájomných bytov, ktoré sú domovom mnohých mladých rodín s deťmi i seniorov. Aktivisti chcú zveľadiť plochy zelene a vytvoriť multifunkčné verejné priestranstvo pre všetkých.

4.
Názov organizácie:       Brána do Narnie
Názov projektu:             Medzigeneračné stretnutia v parku
Mesto, kraj:                      Bratislava, Bratislavský
Dobrovoľníci chcú v areáli petržalskej školy Narnia pretvoriť zanedbaný kút na miesto medzigeneračných stretnutí - detí a seniorov (starých rodičov a seniorov z okolia). Takéto sociálno-spoločenské aktivity počas uplynulých dvoch rokov úplne ustali kvôli protipandemickým opatreniam. Po vytvorení parku a vysadení kvetov sa v ňom budú konať tematické stretnutia seniorov s deťmi zo školy, ktoré umožnia vzájomné prepájanie a najmä zdieľanie skúseností a zážitkov.


5.
Názov organizácie:       Obec Krpeľany
Názov projektu:             Obnova oddychového miesta pri studničke Pohanovo
Mesto, kraj:                      Krpeľany, Žilinský
Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na obnovu oddychového prístrešku s posedením a prekrytím prameňa, ktorý slúži širokej verejnosti pri športovo rekreačných aktivitách; studnička sa nachádza na Turčianskej cyklomagistrále vedúcej do Ľubochne.


6.
Názov organizácie:       Zámoček
Názov projektu:             Vilová záhrada
Mesto, kraj:                      Bratislava, Bratislavský
Vďaka dobrovoľníkom vznikne pri materskej škole v centre Bratislavy otvorený priestor pre spoznávanie, detské hry a oddych pre viacero generácií. Vytvorí sa náučný chodníček spolu s lavičkami, hmyzím hotelom, rastlinkami a niekoľkými ovocnými stromami.


7.
Názov organizácie:       Slovenský skauting, 42. zbor Čarokéz, Žitný ostrov
Názov projektu:             Skautská komunitná dielňa
Mesto, kraj:                      Rovinka, Dunajská Lužná, Malinovo (a okolie), Bratislavský
Cieľom projektu je vytvoriť komunitnú dielňu - priestor pre vytváranie a realizovanie knižných búdok, vtáčích a netopierích búdok, hmyzích domčekov a podobne.


8.
Názov organizácie:       Mesto Trstená
Názov projektu:             Zelená záhrada na sídlisku Západ
Mesto, kraj:                      Trstená, Žilinský
Mesto Trstená chce na neupravenej a nijako inak nevyužívanej ploche na sídlisku Západ vybudovať komunitnú zelenú záhradu pre obyvateľov.


9.
Názov organizácie:       Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
Názov projektu:             Športujeme bezpečne
Mesto, kraj:                      Bratislava, Bratislavský
Cieľom projektu je zabezpečiť dopadovú plochu pod jednu z hracích zostáv detského ihriska pri škole. Lezecká stena, hojdačky, preliezky tak budú môcť byť naplno využité a budú bezpečné. Deti, ktoré poslednú dva roky presedeli veľa času zavreté v izbe za počítačom na online vyučovaní môžu zažiť radosť z pohybu na vzduchu. Ich rodičia sa budú môcť porozprávať a stretnúť s inými rodičmi i s učiteľmi, a to prezenčnou formou.

10.
Názov organizácie:       Centrum hendikepovaných plavcov
Názov projektu:             Para plávanie bez limitov
Mesto, kraj:                      Bratislava, Bratislavský
Cieľom projektu je sprístupniť plávanie pre deti s rôznymi postihnutiami a ponúknuť im plávanie nielen na profesionálnej úrovni ale aj na úrovni socializačnej. Slobodný a samostatný pohyb vo vode vedie k samostatnému životu a búra bariéry detí, ktoré majú obmedzené možnosti športovania a socializácie. Práve plávanie je jedna z ciest ako sa začleniť do spoločnosti, nadviazať kontakty, zašportovať si a zlepšiť svoju fyzickú aj psychickú kondíciu.


11.
Názov organizácie:       Obec Bušince
Názov projektu:             FREE TIME zóna pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín
Mesto, kraj:                      Bušince, Banskobystrický
Deti zo sociálne slabších rodín zväčša nenavštevujú školské kluby a záujmové krúžky z finančných dôvodov. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komunitného priestoru na spoločné stretnutia detí zo sociálne slabších rodín a z marginalizovanej rómskej skupiny. Ide o tzv. free time zóny, kde deti budú môcť rozvíjať svoje zručnosti. Priestor bude vybavený aj spoločenskými hrami (interiérový pingpongový stôl, stolový futbal) a prvkami na relax a oddych.


12.
Názov organizácie:       Základná škola, Komenského 10, Turany
Názov projektu:             Ochrana pôvodných druhov lososovitých rýb v našich potokoch
Mesto, kraj:                      Turany a okolie, Žilinský
Zámerom projektu je vštepiť deťom, členom rybárskeho krúžku poznanie, že rybárstvo nie je len lov rýb, ale hlavne starostlivosť o ryby a ich životné prostredie. V Turanoch sa vyskytuje niekoľko druhov rýb a rakov, ktoré treba chrániť. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na vyhotovenie informačných tabúľ o danej lokalite Pôtovo, na pomôcky a náradie a zaobstaranie násadových rýb malých rozmerov.


13.
Názov organizácie:       Čalado medzipriestor o.z.
Názov projektu:             #greenisthenewblack - stredoškoláci chcú vedieť viac
Mesto, kraj:                      Záhorie + celý TT, BA, TN a NR kraj, Trnavský kraj
#greenisthenewblack je interaktívna divadelná hra venujúca sa téme udržateľnosti vo svete mladých. Cieľom projektu je podnietiť mladých ku kritickému mysleniu (dotýka sa „greenwashingu“) a prehĺbiť ich premýšľanie o tom, čo to znamená „byť eko".

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!