Zamestnanecké granty 2024

Na základe vyhlásenej otvorenej grantovej schémy v nadačnom programe pre zamestnancov skupiny VÚB  Zamestnanecké granty 2024 predložilo svoje projekty 180 organizácií. Celková suma vyčlenená na program (viď plán práce a rozpočet)  je 90 000 €, max. výška grantu je 2 000 € na jeden projekt.

Témami projektov v roku 2024 sú všetky nadačné piliere, teda oblasti, ktoré aktuálne Nadácia VÚB podporuje:

  • životné prostredie,
  • umenie a kultúrne dedičstvo,
  • charita a sociálna pomoc. 

Tento rok sme pridali aj možnosť podať si žiadosť o grant na projekt aj v oblastiach:

  • voľnočasové aktivity detí,
  • komunitné aktivity.

Hodnotiaca komisia:
Jana Mrlianová -
odborníčka na koordináciu komunitných projektov a prípravu komunitného plánovania a rozvoj regiónu. Pôsobí ako hodnotiteľka grantových programov pre významné firemné nadácie. Od roku 2004 je správkyňou Komunitnej nadácie Liptov.

Jana Jonová - pracuje v Komunitnej nadácii Bardejov ako koordinátorka grantových programov. Ako externá hodnotiteľka spolupracuje s Národným inštitútom vzdelávania a Radou mládeže. Odborne sa venuje projektovému manažmentu, koordinácii programov a organizácia i komunitných aktivít.

Lucia Macková - v hodnotiacej komisia zastupovala zamestnancov skupiny VÚB. Je projektovou manažérkou Nadáciou VÚB so skúsenosťami z manažovania a vyhodnocovania projektov.


Výsledky hodnotenia

Stručné anotácie žiadostí o grant

1. Názov organizácie:        Dubova Colonorum
Názov projektu:                 
Dubova Colonorum - konzervácia zrúcaniny Kostola sv. Kozmu a Damiána
Mesto, kraj:                        Sedliacka Dubová, Žilinský
Cieľom projektu je záchrana zrúcaniny Kostola sv. Kozmu a Damiána v obci Sedliacka Dubová na Orave. Výnimočnosť projektu spočíva v práci mladých dobrovoľníkov, predovšetkým vysokoškolských študentov, ktorí kostolík zveľaďujú na každoročne organizovaných letných táboroch. Finančné prostriedky použijú na stavebný a spotrebný materiál.

2. Názov organizácie:        V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Názov projektu:                  
Leto na vode
Mesto, kraj:                         Trstená, Žilinský
V projekte vytvoríme a zrealizujeme pre túto cieľovú skupinu zážitkový program Leto na vode, ktorý bude postavený na hrách a výzvach s využitím vodných športov na Oravskej priehrade. Finančné prostriedky použijú na nákup vybavenia pre aktivity (paddleboard, nafukovací kajak, veslá, záchranné vesty).

3. Názov organizácie:        Centrum pre rodinu - Pezinok
Názov projektu:                  
Pezinská  RODINA - MIESTO PRIJATIA
Mesto, kraj:                         Pezinok, Bratislavský
Cieľom projektu je vybudovať komunitný areál spájajúci marginalizovanú skupinu soc. znevýhodnených jednotlivcov a rodín s ostatnými obyvateľmi. Vybudovaním nových priestorov Skladu pomoci s celoročnou prevádzkou a vybudovaním komunitnej záhrady, kde sa budú realizovať kultúrno-spoločenské akcie, chcú dosiahnuť integráciu tejto majoritnej skupiny do širšej komunity a zároveň im celoročne ponúknuť služby Skladu pomoci.

4. Názov organizácie:        ŽivoZem
Názov projektu:                 
Komunitná remeselná dielňa
Mesto, kraj:                        Borinka, Bratislavský
Cieľom projektu je vytvoriť komunitný remeselný ateliér v lesnom prostredí v priestoroch bývalej hájenky v katastri obce Borinka, kde pôsobí komunitná vzdelávacia skupina ŽivoZem. Ateliér má slúžiť deťom v predškolskom i školskom veku, ako aj dospelým.

5. Názov organizácie:        Nie sme sami
Názov projektu:                 
Dajme plastom novú tvár
Mesto, kraj:                        Prešov, Prešovský
Cieľom projektu je spojiť deti so zdravotným znevýhodnením pri zaujímavých a prospešných aktivitách, ako je recyklácia plastového obalového materiálu, vytváranie rôznych návrhov a následne tkanie. Pritom budú získavať nové vedomosti, rozširovať vedomosti, rozvíjať pracovné zručností, kreativitu. Naučia ich tiež recyklovať plastový materiál, a vôbec separovať odpad tak, aby sa triedenie odpadu stalo súčasťou ich života.

6. Názov organizácie:        Občianske združenie vernárskych aktivít
Názov projektu:                  
Hravé poznávanie lúčnej biodiverzity
Mesto, kraj:                         Vernár, Prešovský
Hlavným cieľom projektu je spoznať lúčnu biodiverzitu hravou formou, pomocou kariet s obrázkami kvetov a hmyzu. Tie budú deti hľadať vo voľnej prírode pri náučných chodníkoch. Finančné prostriedky budú použité na fotografa, grafika, tlač kariet, vybudovanie vyvýšených záhonov lákajúce hmyz.

7. Názov organizácie:        Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb
Názov projektu:                 
Zelené átrium
Mesto, kraj:                         Bardejov, Prešovský
Cieľom projektu je upraviť vnútorné školské átrium, ktoré by sa malo premeniť na náučno - oddychovú zónu pre žiakov a učiteľov, ktorí by tam mohli tráviť voľné hodiny, prestávky. Tento doposiaľ nevyužitý priestor môže za priaznivého počasia slúžiť aj počas vyučovacích hodín ako trieda „vonku“.

8. Názov organizácie:        Spojená škola internátna, Partizánska 13, Spišské Vlachy
Názov projektu:                  
Bicykel a značky, budú pre nás hračky!
Mesto, kraj:                         Spišské Vlachy, Košický
Projekt sa bude realizovať v areáli SŠI Spišské Vlachy na zriadenom detskom dopravnom ihrisku. Žiaci si budú precvičovať jazdu na bicykli na dopravnom ihrisku, neskôr na cyklochodníku v meste, spoznajú význam dopravných značiek a naučia sa používať ochranné a reflexné prvky a bezpečne sa správať v cestnej doprave. Finančné prostriedky chcú použiť na zakúpenie bicyklov, ochranných prilieb a reflexným prvkov, tiež cestnej farby a dopravných značiek.

9. Názov organizácie:        Future Engineers
Názov projektu:                  
Mladí inžinier
Mesto, kraj:                         Šamorín, Trnavský
Spôsob učenia mladých inžinierov kombinuje model edutainment so špirálovým učením a učením na základe Problem-Based-Learning (PBL). Grant využijú na nákup stavebníc a tabletov.

10. Názov organizácie:        Vráble si ty
Názov projektu:                    
Rozkvitni s nami
Mesto, kraj:                           Vráble, Nitriansky
Cieľom je výsadbou vytvoriť biologicky hodnotný ekosystém, ktorý zvýši druhovú diverzitu v parku, podporí jeho prirodzené fungovanie a rovnováhu.

11. Názov organizácie:        Materská škola, Korňa 720
Názov projektu:                   
Vráťme Korni a včielkam lipy
Mesto, kraj:                          Korňa, Žilinský
Prostredníctvom projektu chcú realizovať výsadbu líp, výsadbu medonosných kvetov, osadenie drevených lavičiek, drevených smetných košov a drevených kvetináčov s kvetmi na Vígľaši v Korni a vytvoriť miesto zaplnené medonosnými lipami a kvetmi.

12. Názov organizácie:        Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov
Názov projektu:                   
Príroda je krásna kniha, ktorá sa na všetkých díva. Doprajte nám túto knihu listovať a my ju budeme s láskou ochraňovať!
Mesto, kraj:                          Stropkov, Prešovský
Hlavným cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať primerane k jeho veku. Finančné prostriedky použijú na pobyty v prírode a na potrebné pomôcky ako napr. mikroskopy, ďalekohľady, stany, spacie vaky, sady pre prieskumníkov atď.

13. Názov organizácie:        Slovenský Červený kríž, územný spolok Dolný Kubín
Názov projektu:                    
Letná škola – prvá pomoc hrou
Mesto, kraj:                           Dolný Kubín, Žilinský
Neformálne vzdelávanie detí všetkých vekových kategórií, ale aj ich rodinných príslušníkov v rámci letnej školy - v poskytovaní prvej pomoci prostredníctvom zapojenia nových technologických pomôcok jej poskytovania. Finančné prostriedky použijú na zakúpenie tréningového AED – defibrilátora, v súčasnosti veľmi využívaných masiek KPR, ako aj jednorazového zdravotníckeho materiálu.

14. Názov organizácie:        Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava
Názov projektu:                   
Polejme Deduškov sad a obnovme Babičkinu záhradu
Mesto, kraj:                           Bratislava, Bratislavský
Hlavným cieľom projektu je ekologické získavanie dažďovej vody v átriách Základnej školy a revitalizácia vyvýšených záhonov. Finančné prostriedky chcú využiť na zadržiavací systém dažďovej vody, vyvýšené záhony a osivo na hmyziu lúku.

15. Názov organizácie:        Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
Názov projektu:                    
Farebný svet
Mesto, kraj:                           Hontianske Moravce, Banskobystrický
Hlavný cieľom je obohatiť zelený areál školy o farby, vône a chute. Zámerom je vytvoriť pozitívny vzťah detí k prírode a viesť ich k pochopeniu hodnoty lúky. Vybudovaním hmyzieho domčeka chcú prilákať rôzne druhy užitočného hmyzu, ktorý by šetrne zbavil okolie škodcov. Plánovaným projektom premenia trávnatý porast na lúčny.

16. Názov organizácie:        Spišská katolícka charita
Názov projektu:                    
Malý inovátor- detský denný tábor pre sociálne znevýhodnené deti v srdci Oravy
Mesto, kraj:                           Sedliacka Dubová, Žilinský
Letný tábor „Malý inovátor“ bude denný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zameraný na budovanie výnimočných zážitkov prostredníctvom zmyslov a moderných technológií. Tábor bude realizovaný v Sedliackej Dubovej v novom komunitnom centre Jána Krstiteľa.

17. Názov organizácie:        Opri sa o mňa
Názov projektu:                   
Záhrada života
Mesto, kraj:                          Lipany, Prešovský
Zámerom projektu je vytvoriť relaxačnú zónu pre žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí navštevujú Spojenú školu v Lipanoch. Prispieť k estetizácii exteriéru školy výsadbou stromov, kríkov, trvaliek, letničiek, zriadiť a vybudovať hotel pre hmyz, domček pre vtáčiky. Vytvoriť pracovnú zónu pre presádzanie, pestovanie a úpravu rastlín, relaxačnú zónu pre oddych žiakov so zdravotným znevýhodnením, zhotoviť masážny chodník a tak vybudovať miesto, kde sa budú žiaci dobre cítiť.

18. Názov organizácie:        Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Cintorínskej ulici, Gabčíkovo- Temető Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Bős Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Názov projektu:                   
Náučná komunitná záhrada nielen pre najmenších
Mesto, kraj:                          Gabčíkovo, Trnavský
Cieľom projektu je vytvorenie náučnej záhrady pri materskej škole v Gabčíkove na Cintorínskej ulici. Záhrada bude pozostávať z ovocných stromov, bobuľových ovocných kríkov a vyvýšených záhonov, ktoré chcú nakúpiť z finančných prostriedkov grantu.

19. Názov organizácie:        Združenie KAMPINO PLUS, občianske združenie
Názov projektu:                   
Inkluzívne vzdelávanie ľudí s poruchou autistického spektra
Mesto, kraj:                          Bratislava, Bratislavský
Prostriedky projektu budú použité na vytvorenie inovatívnych podmienok na skvalitnenie edukačno-výchovného prístupu, všestranný rozvoj a aktivizáciu detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra.

20. Názov organizácie:        Centrum pre deti, rodinu a seniorov - STUDNIČKA - Horné Mladonice
Názov projektu:                    
Škola malého syrárika
Mesto, kraj:                           Horné Mladonice, Banskobystrický
Projekt je zameraný na vzdelávanie detí v oblasti poľnohospodárstva, na dôležitosť vidieka, malých fariem a zdravých potravín. Chcú vytvoriť informačno-edukačné tabule o živote kôz: rozmnožovanie, výživa, zdravotný stav, získavanie a spracovávania mlieka. Doplniť lavičky a vyrobiť maketu kozy v životnej veľkosti, na ktorej si budú môcť skúšať "dojenie".

21. Názov organizácie:        Prijatie a podpora
Názov projektu:                   
Spoločne si vytvoríme miesto oddychu a relaxu
Mesto, kraj:                          Veľký Krtíš, Banskobystrický
Cieľom projektu je umožniť prijímateľom sociálnych služieb vytvoriť si vlastným pričinením v areáli zariadenia priestor, v ktorom budú môcť tráviť voľný čas, relaxovať a stretávať sa so svojimi blízkymi v príjemne upravenom prostredí.

22. Názov organizácie:        Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
Názov projektu:                    
Triedne knižnice
Mesto, kraj:                           Bratislava, Bratislavský
Cieľom projektu je vytvorenie triednych knižníc v 4 triedach 1.stupňa. Žiaci si môžu požičať knihy domov, čím chcú motivovať rodičov k tomu, aby si s deťmi doma spoločne čítali.

23. Názov organizácie:        Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová
Názov projektu:                    
Záhradka
Mesto, kraj:                           Handlová, Trenčiansky
Cieľom projektu je naučiť deti potravinovej nezávislosti, pestovateľským a záhradníckym zručnostiam, zodpovednosti za vlastnú prácu. Projekt sa bude realizovať v starom sade školy. Výnimočnosť spočíva v záchrane jabloní v sade a v tom, že sa deti budú mať možnosť priamo podieľať na pestovaní si vlastných potravín a pracovať v záhradke, čo bude pre väčšinu detí obrovským dobrodružstvom.

24. Názov organizácie:        Občianske združenie Sposáčik
Názov projektu:                    
Spolu nám to varí!
Mesto, kraj:                           Martin, Žilinský
Cieľom projektu je naučiť deti a dospievajúcich v poruchou autistického spektra pripravovať si jedlo, ochutnávať nové chute, či textúry, akceptovať rôzne vône.

25. Názov organizácie:        Priatelia Bartókovej ulice
Názov projektu:                   
Oddychová zóna Bartókova
Mesto, kraj:                          Bratislava, Bratislavský
Hlavným cieľom je doplnenie a rozšírenie oddychovej zóny o ďalšie prvky, a to pergolu, resp. prístrešok so sedením a drevený eko-domček pre deti, ktoré by nám a deťom z okolia na rozľahlej zelenej ploche poskytli útočisko počas slnečných letných dní.

26. Názov organizácie:        Spojená škola, Tehelná 23, Lipany
Názov projektu:            
Nauč sa žiť
Mesto, kraj:                     Lipany, Prešovský
Cieľom projektu je vytvoriť/zariadiť špecializovanú učebňu, tzv. bezbariérový cvičný byt pre žiakov praktickej školy, v ktorom si budú môcť nacvičovať a upevňovať rôzne sebaobslužné a praktické činnosti s ktorými sa stretávajú každý deň teraz, ako študenti a po ukončení vzdelávania, aj ak jedinec v spoločnosti - rodine.

27. Názov organizácie:        exTeatro
Názov projektu:                   
Spolu ukážme, čo doma máme!
Mesto, kraj:                          Kežmarok, Prešovský
Projekt  je sugestívnym a výpravným divadelným predstavením s prvkami site-specific art. Prostredníctvom zážitku chcú divákom nielen priblížiť históriu regiónu, v ktorom žijú, ale systematicky budovať u nich povedomie o krajine, kde žijú, hrdosť na osobnosti mesta, kde sa narodili, vyrastajú a kde bývajú.

28. Názov organizácie:        Detská komunita
Názov projektu:                    
Športové aktivity a terapie pre klientov s PAS
Mesto, kraj:                           Žilina, Žilinský
Hlavným cieľom projektu je podporiť športové aktivity a terapie pre klientov Špecializovaného zariadenia pre osoby s autizmom. Pôjde o realizáciu hipoterapie v jazdeckom areáli Petrus v Stráňavách a pravidelné nastavenie plávania pre klientov na mestskej plavárni a na vonkajšom kúpalisku v Stráňavách v letných mesiacoch.

29. Názov organizácie:        Gymnázium, Štúrova 849, Detva
Názov projektu:                    
Revitalizácia asfaltovej plochy na bylinkovú terasu.
Mesto, kraj:                           Detva, Banskobystrický
Bylinková terasa v exteriéri Gymnázia Detva bude slúžiť na revitalizáciu asfaltovej plochy, ochladenie prostredia pred budovou školy a budovanie environmentálneho povedomia študentov aj širšej komunity. Na spevnenú asfaltovú plochu umiestnia vyvýšené záhony s bylinkami a popínavými rastlinami, drevenú dlažbu a paletové sedenie.

30. Názov organizácie:        Obec Jasenová
Názov projektu:                    
Obecný park
Mesto, kraj:                          Jasenová, Žilinský
Zabezpečenie revitalizácie verejného priestranstva obecného parku. Zvýšenie bezpečnosti detí, mládeže, obyvateľov a návštevníkov areálu pri pobyte v parku. Výsadba drevín, ktoré ochladzujú okolie.

31. Názov organizácie:        ATHÉNA
Názov projektu:                   
Chceme vedieť viac
Mesto, kraj:                          Hnúšťa, Banskobystrický
Hlavným cieľom projektu je zrealizovať odborné semináre pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Financie budú použité na ich realizáciu odborníkmi, ktorí v regióne chýbajú.

32. Názov organizácie:        Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Názov projektu:                   
Zaži svoje zmysly
Mesto, kraj:                          Stropkov, Prešovský
Chcú uviesť aktívne do prevádzky druhú miestnosť s konceptom Snoezelen, ktorá sa im v práci už nesmierne osvedčila. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

33. Názov organizácie:        Robinson
Názov projektu:                   
Vybavenie multifunkčnej miestnosti pre deti so zdravotným znevýhodnením
Mesto, kraj:                          Spišská Nová Ves, Košický
Cieľom projektu je zabezpečiť pomôcky a zariadenia na rozvoj vzdelávacích a pohybových aktivít v Centre Robinson. Zakúpením rehabilitačných pomôcok (masážne lehátko, rehabilitačný valec, extenčné závažia), didaktických hier a senzorických hračiek umožnia deťom so zdravotným znevýhodnením zlepšovať ich fyzickú i psychickú kondíciu.

34. Názov organizácie:        Základná škola, Mierová 46, Bratislava
Názov projektu:                   
Oddychová a multisenzorická miestnosť pre žiakov
Mesto, kraj:                          Bratislava, Bratislavský
Cieľom projektu je vytvoriť miestnosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako miestnosť na oddych, relaxáciu. Miestnosť by slúžila na individuálnu výučbu žiakov so ŠVVP v spolupráci s pedagogickými asistentmi.

35. Názov organizácie:        Múzeum mesta Bratislavy
Názov projektu:                   
Komunitné (zelené) múzeum
Mesto, kraj:                          Bratislava, Bratislavský
Areál lokality Antickej Gerulaty bude od novej sezóny voľne prístupný pre návštevníkov. Pre miestnych obyvateľov sa takýmto spôsobom vytvorí ďalší príjemný priestor na trávenie voľného času. Radi by to podporili kvalitným zázemím - nákupom nového mobiliáru, výsadbou rastlín - no taktiež vytvorili dobrý priestor na realizáciu spoločných podujatí.

36. Názov organizácie:        Mesto Trstená
Názov projektu:                    
Spolu na zelenej vlne!
Mesto, kraj:                           Trstená, Žilinský
Hlavným cieľom je revitalizácia zdevastovanej zelenej plochy, čím chcú vytvoriť krásny oddychový priestor, kde sa môžu stretávať rôzne generácie.

37. Názov organizácie:        Vzdelávacie centrum Včielka
Názov projektu:                    
Učíme sa od včiel
Mesto, kraj:                           Rožňava, Košický
Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný priestor zelenej triedy pre zážitkové vzdelávanie, tvorivé dielne a voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi a verejnosť. Cieľom je oplotiť pozemok od lesa živým plotom z medonosných rastlín, osadiť dve brány od hlavnej cesty, vytvoriť sedenie pre vzdelávacie aktivity a upraviť pozemok záhrady.

38. Názov organizácie:        Bakomi
Názov projektu:                    
Lezecký krúžok Bakomi
Mesto, kraj:                           Banská Štiavnica, Banskobystrický
Cieľom projektu je vytvorenie priestoru na zmysluplné trávenie voľného času detí a kompenzácia duševných činností fyzickou aktivitou, ktorá zapája a aktivuje celé telo, teda lezením. Priestor sa bude nachádzať v telocvični Základnej školy Bakomi v Banskej Štiavnici. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité primárne na nákup materiálu na stavbu lezeckej stienky.

39. Názov organizácie:        Centrum rodiny, n.o.
Názov projektu:                   
Keď odlišnosť spája.
Mesto, kraj:                          Bratislava, Bratislavský
V komunitnom centre chcú pokračovať v pravidelných inkluzívnych aktivitách, ktorých cieľom je prepájať navonok dva rozdielne svety, a to inak obdarených ľudí a zdravej komunity.

40. Názov organizácie:        Trnavská arcidiecézna charita
Názov projektu:                    
Farebné okamihy pre ľudí s hendikepom
Mesto, kraj:                           Piešťany, Trnavský
Cieľom projektu je ponúknuť telesne, mentálne a psychicky znevýhodnením ľuďom umelecké aktivity, ktoré budú mať vplyv na zmenu ich psychického stavu a podporu ich psychického prežívania. Tiež podporia rozvoj zručností, ktoré majú oslabené z dôvodu telesného znevýhodnenia.

41. Názov organizácie:        PODPORA UMENIA
Názov projektu:                    
Spievaj so mnou mami, oci
Mesto, kraj:                           Poprad, Prešovský
Projekt Spievaj so mnou mami, oci, prináša možnosť pravidelných hudobno-vzdelávacích voľnočasových aktivít pre deti speváckeho zboru Popradčatá v spoločnej komunite s rodičmi a starými rodičmi, ktorí sa venujú zborovému spevu.

42. Názov organizácie:        Cesta zázrakov, o.z.
Názov projektu:                    
Chcem sa naučiť komunikovať
Mesto, kraj:                           Trnava, Trnavský
Projekt je zameraný na nácvik náhradnej komunikácie u detí s diagnózou PAS. Cieľom projektu je predstaviť v rodinách s deťmi s PAS, ktoré sú väčšinou neverbálne formu alternatívnej-náhradnej komunikácie pomocou špeciálneho komunikačného programu Grid3 a naučiť ich túto formu komunikácie využívať v bežnom živote.

43. Názov organizácie:        Obec Oravská Poruba
Názov projektu:                    
Oddychová zóna u duba
Mesto, kraj:                           Oravská Poruba, Žilinský
Zámer- zveľadenie verejného priestranstva - blízko lesa, kde ľudia radi chodia, len je to v zlom stave. Treba to vyčistiť, povyhrabávať, popíliť náletové dreviny. Postavia tam altánok a osadia lavičky.

44. Názov organizácie:        Súčasť života
Názov projektu:                    
včielka Nelka
Mesto, kraj:                           Pezinok, Bratislavský
Deti sa naučia základné a užitočné informácie o včielke, jednej z najvýznamnejších bytostí na našej planéte. Vybudujú si tak pozitívny vzťah nielen k včielke, ale k prírode a ekologickému a sociálnemu správaniu. Financie sa použijú na prípravu kreatívneho balíčka s materiálom na výrobu včielky a kreatívneho prívesku z dreveného kolieska.

45. Názov organizácie:        Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Názov projektu:                   
Výsledok a vzhľad je dôležitý
Mesto, kraj:                          Trnava, Trnavský
Hlavným cieľom projektu je mať vo veľkej telocvični školy elektronickú výsledkovú tabuľu profesionálneho a moderného vzhľadu pre zobrazovanie a sledovanie výsledkov športových udalostí alebo tréningov. Zároveň chcú zabezpečiť profesionálny vzhľad prostredníctvom športových dresov pre žiakov-hráčov školy. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie športových dresov, tabule a jej montáž.

46. Názov organizácie:        Občianske združenie Detský folklórny súbor ČEČINKA
Názov projektu:                   
Čečinka - radosť naša (45. výročie DFS Čečinka)
Mesto, kraj:                           Bratislava, Bratislavský
Hlavnou myšlienkou projektu je príprava kvalitného programu k 45.výročiu súboru spojeného s ušitím krojov, ako aj podpora celoročných aktivít vedúcich k prezentácii/zviditeľneniu DFS Čečinka. Finančné prostriedky budú určené prioritne na ušitie nových krojov a krojových súčastí.

47. Názov organizácie:        Cirkevná škola v prírode, Juskova Voľa 118
Názov projektu:            
Miestne komunitné priestory
Mesto, kraj:                     Juskova Voľa, Prešovský
Projekt sa zameriava na zlepšenie existujúcich komunitných priestorov v škole, ktoré slúžia rôznym skupinám detí a mládeže, ale aj rómskej komunite a sociálne slabším obyvateľom malej obce.