Zamestnanecké granty 2020

Pomôžte svojej komunite 2020

Na základe vyhlásenej otvorenej grantovej schémy v nadačnom programe pre zamestnancov skupiny VÚB  Pomôž svojej komunite 2020 predložilo svoje projekty 210 organizácií. Celková suma vyčlenená na program je 50 000 €, max. výška grantu je 1 500 € na jeden projekt. Správna rada schválila grantovú podporu vo výške 50 497 € pre 36 projektov z celého Slovenska (pretože 6 projektov na posledných miestach malo rovnaký počet bodov).

 

Cieľom programu je:

  • podporiť dobrovoľníctvo zamestnancov skupiny VÚB,
  • podporiť športové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže,
  • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
  • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí, riešiť miestne problémy, 
  • podporiť projekty užitočné pre celú komunitu,
  • prehlbovať vzťahy medzi generáciami. 

Prehľad projektov podľa regionálnej pôsobnosti

 

Žiadosti o grant hodnotila trojčlenná komisia zložená z externých odborníkov a zamestnanca VÚB banky:

  • Ing. Zuzana Kosírová - odborníčka na prípravu, realizáciu a koordináciu komunitných projektov samospráv
  • Mgr. Gizela Brutovská, PhD. - odborníčka na komunitné aktivity vrátane stratégií a plánovania sociálnych služieb a rozvoj dobrovoľníctva
  • Katarína Svačinová - zamestnanec VÚB banky

Finančnú podporu získajú tieto granty, ktoré navrhli zamestnanci VÚB banky.

 

Stručné anotácie žiadostí o grant:

1.

Názov organizácie:         Archa, n. o.

Názov projektu:               Dielne ľudskosti (umenie pre hendikepovaných)

Mesto:                                 Bánovce nad Bebravou

Tvorivé dielne pre  klientov domova sociálnych služieb, ktorí sú mentálne a telesne postihnutí. Mladí hendikepovaní dostanú príležitosť osvojiť si v spolupráci so zdravými študentmi zo stredných škôl a s dobrovoľníkmi nové zručnosti potrebné pre život.

2.

Názov organizácie:         Neškôlka

Názov projektu:               Ja sám (ekológia - osveta)

Mesto:                                 Bratislava

Projekt je zameraný na vzdelávanie a motivovanie niekoľkých generácií s témou ochrany prírody a starostlivosti o svoje okolie. Aktivity povedú účastníkov k zodpovednejšiemu ovplyvňovaniu životného prostredia vlastnými aktivitami.

3.

Názov organizácie:          Hlava v OBLAKOCH

Názov projektu:               Ovčia vlna pod Tatrami (kultúrne dedičstvo - tradície)

Mesto:                                  Nová Lesná

Workshopy o jednoduchom  ručnom spôsobe spracovania ovčej vlny a tvorby výrobkov z nej; určené pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a širšiu verejnosť. Projekt prispieva k podpore udržateľného rozvoja na Severnom Slovensku prostredníctvom využitia lokálneho prírodného materiálu, ovčej vlny.

4.

Názov organizácie:         Spojená škola sv. Uršule

Názov projektu:               Radosť z pohybu , hravosť v živote (športovanie detí)

Mesto:                                 Bratislava

Zakúpenie športových potrieb a náčinia, ktoré bude využité pri organizovaných športových hrách a súťažiach pre deti a školské kolektívy a iné komunity využívajúce priestory školského dvora.

5.

Názov organizácie:          Združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník

Názov projektu:               Revitalizácia prameňov pitnej vody v oddychovej zóne pri Svätej Anne (ekológia)

Mesto:                                  Rudník

Vyčistenie a obnovenie prameňov pitnej vody a zabezpečenie prameňov pred kontamináciou.

6.

Názov organizácie:         Základná škola Spišský Štvrtok

Názov projektu:               Zdravé vzdelávanie a komunitná spolupráca s výhľadom na panorámu Tatier (ekológia - komunita)

Mesto:                                 Spišský Štvrtok

Výstavba altánku, ktorý bude slúžiť  žiakom na výučbu, po vyučovaní pre komunitné akcie a ako spoločenský priestor  prepájajúci  rôzne generácie - žiakov a obecnú verejnosť.

7.

Názov organizácie:         Dobrovoľní psovodi záchranárskych psov - Search Dogs Slovakia

Názov projektu:               Súčinnostné cvičenie dobrovoľných záchranných zložiek (psi - záchranári)

Mesto:                                 Hliník nad Hronom

Cieľom projektu je v spolupráci s Horskou Službou Poľana zorganizovať Súčinnostné cvičene zamerané na reálne pátracie situácie.

8.

Názov organizácie:          Náš Devín

Názov projektu:               Aby nám včely neuleteli (ekológia)

Mesto:                                  Bratislava

Organizácia podujatí s témou chovania včiel, význame včiel a ich úlohe pre náš ekosystém.

9.

Názov organizácie:         Obec Ruská Nová Ves

Názov projektu:               Kočíková párty pre seniorov (komunita - verejný priestor)

Mesto:                                 Ruská Nová Ves

Osadenie lavičiek, vybudovanie prístrešku a úprava cesty na Soľohrad, čím sa zlepší prístup s kočíkom a zvýši sa atraktívnosť výletu aj pre starých rodičov. Projekt bude zavŕšený podujatím, ktoré upravenú cestu spropaguje.

10.

Názov organizácie:         Slovenský skauting, 104. zbor Bratislava - Ružinov

Názov projektu:               Uši si svoj indiánsky stan! (komunita - deti)

Mesto:                                 Bratislava

Hlavným cieľom projektu je nadobudnutie vedomostí a skúseností potrebných na ušitie indiánskych stanov. Parciálnym cieľom je medzinárodná spolupráca s českými skautmi, ktorí sú ochotní nám poskytnúť know-how a vyskúšanie ušitých stanov v lesoch na Orave.

11.

Názov organizácie:         Špeciálna základná škola

Názov projektu:               Knižnica pre všetkých (hendikepovaní - vzdelávanie)

Mesto:                                 Banská Štiavnica             

V blízkosti Špeciálnej školy pre hendikjepované deti skonštruovať a osadiť verejne dostupnú charitatívnu schránku na voľne prístupné knihy  a lavičky pre čitateľov, čítanie a relax s cieľom podnecovať záujem o knihy a efektívne využívanie voľného času.

12.

Názov organizácie:         Základná škola Jerguša Ferka Košúty

Názov projektu:               Slovenského rodu som (kultúrne dedičstvo - tradície)

Mesto:                                 Košúty

Aktivácia obyvateľov obce Košúty od seniorov po deti predškolského veku, ktorí prispievajú k šíreniu kultúrneho dedičstva a informácii o tradíciách a slovenskom ľudovom odeve - kroji. Projekt zvyšuje kultúrne a historické povedomie obyvateľov.

13.

Názov organizácie:         Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Názov projektu:               Oddychový park, ktorý spája (ekológia - verejný priestor)

Mesto:                                 Bratislava

Cieľom je revitalizácia záhrady v areáli Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých.

14.

Názov organizácie:         Priateľ o.z.

Názov projektu:               Príroda pre mladých aj seniorov (ekológia - verejný priestor)

Mesto:                                 Košice

Vytvorenie oddychovo - edukačnej zóny za budovou komunitného centra. Výstavba pozorovateľne zvýši hodnotu a povedomie o tejto chránenej oblasti, prispeje k vytváraniu  užšieho vzťahu k prírode a vytvorí sa oddychová zóna pre seniorov.

15.

Názov organizácie:         SRRZ-RZ pri Materskej škole    

Názov projektu:               Cesta rozprávkovým lesom (komunita)

Mesto:                                 Gajary

Cieľom projektu je organizácia podujatia, ktoré by netradičným spôsobom spojilo obyvateľov obce, podporilo rozvoj a spoluprácu jednotlivých miestnych komunít v obci.

16.

Názov organizácie:         Cesta za domovom

Názov projektu:               Prestavba kotercov (komunita)

Mesto:                                 Poprad

Prestavba existujúcich kotercov v útulku s cieľom zlepšiť životné podmienky psíkov. Veľká účasť dobrovoľníkov.

17.

Názov organizácie:         Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Názov projektu:               ŽIJEME TU SPOLU S VAMI (charita - vzdelávanie)

Mesto:                                 Bratislava

Skvalitniť seniorom z Domu nádeje ich voľnočasové aktivity prostredníctvom tvorivej činnosti, kurzami na tréning pamäte, diskusnými stretnutiami so zaujímavými ľuďmi a pod., zrealizovať Deň otvorených dverí pre verejnosť, rodiny a susedov.

18.

Názov organizácie:         ZOEE občianske združenie

Názov projektu:               Zelená izbička - obývačka pre všetkých (ekológia - verejný priestor)

Mesto:                                 Nižná

Pretvoriť zničené ihrisko na útulné oddychové miesto, plné čítacích a komunikačných kútikov, netradičných detských hier, zelene, náučných cestičiek a čerstvých ovocných dobrôt. Miesto pre starého rodiča, rodiča a dieťa.

19.

Názov organizácie:         CZŠ Narnia

Názov projektu:               Detská kniha "Statočný rytier Tiler" (vzdelávanie)

Mesto:                                 Bratislava

Zámerom  zrealizovať a naplno uskutočniť inovatívne a kreatívne metódy edukácie na základnej škole, ktoré môžu slúžiť ako príklad aj pre iné komunity po celom Slovensku. Cieľom je tlač knihy - dobrodružného románu, ktorý napísali deti základnej školy. 

20.

Názov organizácie:         Detská tenisová škola Nitra

Názov projektu:               Vráťme život schátranému športovisku (komunita - verejný priestor)

Mesto:                                 Nitra

Revitalizácia ihriska za pomoci dobrovoľníkov, detí a ich rodičov. Vrátiť radosť z pohybu tam, kde kedysi stálo jedno z najkrajších športovísk mesta. Osadením hracích prvkov pre deti, oddychových lavičiek a smetných  košov vytvoriť priestor na príjemné trávenie voľného času pre všetky generácie.

21.

Názov organizácie:         Gymnázium Martina Kukučína

Názov projektu:               Človeče, poď sa hrať! (komunita - verejný priestor)

Mesto:                                 Revúca

Zvýšenie atraktivity školského átria a efektivity jeho využitia umiestnením vonkajšej minigolfovej dráhy s prekážkami a vytvorením veľkej exteriérovej spoločenskej hry “Človeče, nehnevaj sa!”

22.

Názov organizácie:         Mesto Gelnica / dobrovoľníci

Názov projektu:               Zelená oáza oddychu (ekológia - verejný priestor)

Mesto:                                 Gelnica

Vybudovanie zelenej - rozprávkovej oázy; výsadba kvetov, drevín, umiestnenie lavičiek, obnova pódia;  vytvoriť priestor pre aktívny oddych, kultúrno-spoločenské vyžitie a umožniť budovanie dobrých susedských vzťahov.

23.

Názov organizácie:         METRO

Názov projektu:               Ďakujem, sused (komunita)

Mesto:                                 Martin

Cieľom projektu je výstavba a osadenie štyroch búdok Ďakujem sused, verejných knižníc, ktoré dávajú šancu starým knihám.

24.

Názov organizácie:         OZ Seniori v pohybe

Názov projektu:               Rozhýb svoj mozog! (seniori)

Mesto:                                 Bratislava

Realizácia podujatia, ktorého cieľom je šíriť osvetu o prepojení pamäti,  ostatných kognitívnych funkcií a pohybu v cieľovej skupine seniorov. Výnimočnosť projektu spočíva v komplexnosti eventu, kde si budú môcť seniori v priebehu jedného dňa hravou formou vyskúšať na jednom mieste až 10 typov svojej pamäti a zistiť ako ich trénovať.

25.

Názov organizácie:         PAREZKA N.O.

Názov projektu:               Ekozóna s exteriérovými cvičebnými prvkami pre deti, mladých a seniorov (ekológia - verejný priestor)

Mesto:                                 Nižná Myšľa

Vybudovanie ekozóny okolo rehabilitačného centra s exteriérovými cvičebnými prvkami pre deti, mladých a vytvoriť tak priestor pre malých pacientov s diagnózou paréza plexus brachialis a juvenilná artritída, ich súrodencov, kamarátov, mladých a seniorov.

26.

Názov organizácie:         Rodina a priatelia o.z.

Názov projektu:               Detský muzikál ČAROVNÁ JABLOŇ (umenie - deti)

Mesto:                                 Gáň

Zakúpenie osvetľovacej techniky k prezentácii multižánrového predstavenia - muzikálu ČAROVNÁ JABLOŇ.      

27.

Názov organizácie:         SYTEV

Názov projektu:               Farebné sídliská (komunita - verejný priestor)

Mesto:                                 Kysucké Nové Mesto

Cieľom projektu je pomaľovať chodníky a ihriská na sídliskách hrami "škôlka" , twister, Človeče nehnevaj sa (aj s figúrkami) a vlastnými motívmi vytvoriť krajšie a atraktívnejšie vonkajšie prostredie, aby mladí ľudia trávili čas aj na čerstvom vzduchu.

28.

Názov organizácie:         Aetós

Názov projektu:               Vstaň - Kvetný víkend (komunita)

Mesto:                                 Dvorianky

Organizácia víkendového stretnutia cca 150 mladých ľudí z východného Slovenska s cieľom prebudiť u nich záujem o prírodu, netráviť ho iba pri PC či na mobile a ukázať im iné hodnoty života.

29.

Názov organizácie:         Obec Brezovička

Názov projektu:               Kamarát, poď sa so mnou hrať ... (komunita - verejný priestor)

Mesto:                                 Brezovička

Zámerom projektu je vytvoriť zo starého nové, pestré a podnetné prostredie na rozvoj pohybového aparátu a telesných funkcií u detí, dospelých na rozvoj moderného, zdravého životného štýlu v športovo-relaxačnej zóne

30.

Názov organizácie:         SOLAR Hvezdáreň Senec

Názov projektu:               Vesmír pre všetkých (vzdelávanie)

Mesto:                                 Senec

Náplňou projektu je dabingové spracovanie náučno-propagačného filmu z produkcie Hvezdárne a planetária v Brne s názvom "Neuveriteľný vesmír".

31.

Názov organizácie:         Občianske združenie EDUJOY

Názov projektu:               AJ NAŠA ZEM POTREBUJE NAŠE RUKY (ekológia - verejný priestor)

Mesto:                                 Martin

Revitalizácia a vyčistenie školských dvorov, verejných plôch a parkov od odpadkov.

32.

Názov organizácie:         Športový klub Modra

Názov projektu:               Aby deti nesedeli na gauči (športovanie detí)

Mesto:                                 Modra

Cieľom projektu je podporiť rozvoj športových a pohybových aktivít u detí hrou florbal a zakúpením tréningových pomôcok a hokejok ho urobiť prístupnejším aj deťom zo sociálne slabších rodín. 

33.

Názov organizácie:         ZRPD Púpava, občianske združenie

Názov projektu:               "Hravá škôlka" (komunita - verejný priestor)

Mesto:                                 Bratislava

Zakúpenie a vybudovanie didaktickej pomôcky - exteriérovej hracej plochy "Človeče nehnevaj sa", na základe ktorej sa u detí predškolského veku zdokonalia motorické zručnosti, prispeje k posilneniu zdravého sebavedomia založenom na zvládaní cieľov pri hrách.

34.

Názov organizácie:         Medzinárodná šachová akadémia Interchess

Názov projektu:               Letný šachový tábor Koník 2020 (komunita)

Mesto:                                 Bratislava

Náplňou projektu je organizácia letného šachového tábora pre mladé talenty z celého Slovenska.

35.

Názov organizácie:         Športový klub stolného tenisu Humenné, občianske združenie

Názov projektu:               Založenie a udržanie stolnotenisového krúžku v osade Podskalka v Humennom (športovanie detí)

Mesto:                                 Humenné

Cieľom projektu je zakúpenie základného športového vybavenia na hru stolného tenisu a umožniť tak aj deťom z vylúčených komunít zapojiť sa do športových aktivít.

36.

Názov organizácie:         Ulita o.z.

Názov projektu:               Ulita plná zážitkov (športovanie detí)

Mesto:                                 Bratislava

Cieľom projektu je v rámci Komunitného centra Kopčany realizovať športové a skupinové klubové aktivity zamerané na rozvoj základných životných zručností detí a mladých ľudí.

Všetkým srdečne gratulujeme!