Pre Nádej 2018

Umenie lieči, Dotyk lieči

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2018

Nadácia VÚB opätovne v roku 2018 vyhlásila otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie liečiDotyk lieči.

Grantový príspevok na realizáciu svojich špeciálnych projektov arteterapie a animoterapie mohli získať neziskové organizácie a inštitúcie, ktoré sa starajú o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí.

Arteterapia predstavuje liečbu prostredníctvom umenia a najčastejšie pri nej v praxi ide o využívanie rôznych výtvarných činností a vyjadrovacích prostriedkov. Animoterapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka a najrozšírenejšími metódami v rámci nej sú kontaktné aktivity so zapojením psov (canisterapia) a koní (hipoterapia). Všetky tieto terapeutické cesty sa využívajú v práci tak s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím, s deťmi a dospelými s rôznymi ochoreniami, ako aj s dlhodobo hospitalizovanými. Arteterapia a animoterapia prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin, a tak pomáhajú a liečia. Taktiež zlepšujú koncentráciu a pamäť, motoriku a tiež verbálnu i neverbálnu komunikáciu.

Cieľom grantovej schémy pre Nádej je udeliť granty organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými.

Oprávnenými žiadateľmi boli:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
  • školy,
  • cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
  • domovy sociálnych služieb,
  • zdravotnícke zariadenia.

Cieľom Nadácie VÚB bolo rozdeliť 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu bola vo výške 1 500 eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie mali organizácie možnosť získať grant pre 20 projektov.

Výsledky otvorenej grantovej schémy pre Nádej 2018

Možnosť prihlásiť projekty mali organizácie od 5. do 25. marca 2018. Do grantovej schémy bolo prihlásených rekordných 133 projektov. 88 projektov bolo venovaných arteterapii, 32 animoterapii a 13 predložených projektov kombinovalo účinky oboch terapií.

Prihlásené projekty hodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli:

Mgr. Juraj Čúzy - odborník na výchovu sluchovo postihnutých detí
Mgr. Lucia Haráková - odborníčka na liečebnú pedagogiku a sociálno-umeleckú terapiu
Ing. Ľubica Batoryová - canisterapeut, hipoterapeut, cvičiteľ asistenčných psov pre deti s ťažkým kombinovaným postihnutím

Nadácia VÚB pridelila granty v celkovej výške 29 867 eur. Na základe výsledkov hodnotenia odbornej komisie podporila týchto 22 projektov:

1.
Názov organizácie: Liečebno-výchovné sanatórium
Názov projektu: Príbehy ukryté v hline
Mesto: Košice
Grant: 1 460 eur

Arteterapeutický projekt pomôže psychosociálne a emocionálne narušeným deťom. Jeho cieľom je prostredníctvom dotyku, farby, hudby a pohybu sprostredkovať zmyslové zážitky. Terapeut bude pracovať s každou skupinou detí raz týždenne a spolu sa uskutoční okolo 50 hodín arteterapie.

2.
Názov organizácie: Občianske združenie Smaragdy
Názov projektu: Latte pre Smaragdy
Mesto: Rimavská Sobota
Grant: 1 450 eur

Cieľom je organizácia 6 tvorivých dielní a arteterapeutických stretnutí určených pre onkologických pacientov a ich príbuzných z regiónu Rimavská Sobota a Lučenec. Súčasťou projektu bude charitatívna dražba výrobkov z tvorivých dielní.

3.
Názov organizácie: Nádej pre Rozsutec
Názov projektu: Kreatívne spojenie
Mesto: Bratislava
Grant: 850 eur

Zámerom je umožniť klientom sociálneho zariadenia nájsť v sebe svoj kreatívny potenciál, ktorý budú ďalej rozvíjať. Vďaka individuálnej práci s herným pieskoviskom a skupinovým arteterapeutickým stretnutiam sa im otvoria nové možnosti ako zvládať svoj život.

4.
Názov organizácie: Spojená škola internátna pre telesne postihnutých
Názov projektu: Arteterapia - nádej hendikepu
Mesto: Žilina
Grant: 1 500 eur

Projekt je určený pre mládež s poruchami správania, učenia, pervazívnymi poruchami, s telesným aj mentálnym hendikepom. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie pece na vypaľovanie keramiky, pretože kontakt s hlinou, ako pevným materiálom, prináša priestor na ventiláciu negatívnych emócií a zmierňuje vnútorné napätie, čím vedie ku kompenzácii nežiadúcich prejavov správania sa.

5.
Názov organizácie: Výchova zdravej rodiny
Názov projektu: Autisti a rómske deti točia hlinou opreteky
Mesto: Prešov
Grant: 1 495 eur

Zámerom je vybudovať hrnčiarsku dielňu v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove, ktorá sídli na mieste, kde je vynikajúci prístup pre všetky rizikové skupiny, s ktorými sa vykonáva arteterapia. Cieľom je sprístupniť liečbu a prevenciu s arteterapiou pre deti s autizmom a rómskym deťom.

6.
Názov organizácie: Prima, n.o.
Názov projektu: Labyrint sveta a raj srdca
Mesto: Bratislava
Grant: 1 500 eur

Projekt je určený ľuďom s mentálnym postihnutím. Bude pozostávať z individuálnych a skupinových arteterapeutických stretnutí, ktoré využijú výtvarnú a performatívnu tvorbu.

7.
Názov organizácie: Spojená škola, ŠZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Názov projektu: Arteterapia - Tvorme spolu
Mesto: Topoľčany
Grant: 1 330 eur

Projekt arteterapie je určený pre 88 žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej v Topoľčanoch, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť, bojujú s autizmom a mentálnym alebo viacnásobným postihnutím.

8.
Názov organizácie: Spojená škola, Partizánska 2, Poprad
Názov projektu: Vnímaj-  relaxuj- tvor- pomôž- multisenzorická arteterapia s participáciou rodičov
Mesto: Poprad
Grant: 1 500 eur

Jedinečný projekt multisenzorickej relaxačnej arteterapie pomôže ťažko postihnutým žiakom a 50 klientom sociálního zariadenia CŠPP Poprad. Prioritou projektu je nevšedné zapájanie všetkých zmyslových kanálov do jedného celku, a to s jediným cieľom, ktorým je komplexný percepčný, motorický a sociálny rozvoj dieťaťa vo všetkej jeho jedinečnosti.

9.
Názov organizácie: Centrum Naša Chalúpka
Názov projektu: Výroba zvieratiek – od ľudí s mentálnym postihnutím pre zdravé deti
Mesto: Bystričany
Grant: 1 466 eur

Cieľom projektu je výroba textilných zvieratiek, ktoré pre deti vyrobia ľudia s mentálnym postihnutím. Finančné prostriedky budú použité na kúpu šijacieho stroja a materiálu pre tvorivé dielne (látky, stužky, nite, nožnice, bezpečnostné očká a ostatných dekoračných prvkov).

10.
Názov organizácie: Asociácia slovenských arteterapeutov
Názov projektu: Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom
Mesto: Špania Dolina
Grant: 1 300 eur

Projekt arteterapie je určený 30 odsúdeným, umiestneným v oddiele špecializovaného zaobchádzania, ktorí sú mentálne, psychicky, či kriminálne narušení. Arteterapeut a odsúdení sa budú počas tvorby spoločne snažiť porozumieť výtvarnej symbolike, myšlienkovým vzorcom, ako aj celej štruktúre osobnosti odsúdeného.

11.
Názov organizácie: Občianske združenie Nie sme sami
Názov projektu: Arteterapia hlinou
Mesto: Prešov
Grant: 1 400 eur

Cieľom projektu je vytvotiť arteterapeutickú dielničku pre deti a mládež s poruchou autistického spektra a s mentálnym postihnutím. Arteterapeutické techniky za budú zameriavať na prácu s hlinou.

12.
Názov organizácie: Spojená škola internátna Prakovce
Názov projektu: Cez hlinu k rešpektu a tolerancii
Mesto: Prakovce
Grant: 1 500 eur

Cieľom projektu je rozvoj arteterapeutických techník so zameraním na prácu s hlinou. Snahou je rozvíjať u žiakov talent, predstavy, fantáziu a hlavne cit a jemnú motoriku, ktoré u hendikepovaných detí v rôznej miere absentujú.

13.
Názov organizácie: ANNOGALLERY
Názov projektu: Ako stromy medzi nami
Mesto: Hôrka
Grant: 1 450 eur

Deti s viacnásobným postihnutím sa vďaka tomuto projektu budú môcť učiť hmatovo orientovaným technikám, modelovaniu s hlinou a maľovaniu keramiky. Cieľom je rozvoj tvorivých a poznávacích spôsobilostí detí.

14.
Názov organizácie: MARGARÉTKA
Názov projektu: Maľujem čo milujem
Mesto: Banská Štiavnica
Grant: 1 500 eur

Cieľom a prínosom projektu je prostredníctvom arteterapie u klientov denného stacionára Margarétka rozvíjať sebavyjadrenie, tvorivosť a schopnosť komunikovať. Realizácia projektu pomôže odstrániť alebo aspoň zmierniť psychické problémy klientov.

15.
Názov organizácie: AnimaMundi
Názov projektu: Farebné labky, ktoré liečia dušu
Mesto: Moravany nad Váhom
Grant: 1 500 eur

Cieľom je prepojiť 3 výnimočné svety - svet opustených mačiek, výtvarného umenia a ľudí s duševným ochorením. Ľudia s duševným ochorením sú kreatívni, starostliví, majú radi farby, tvorbu a umenie. Preto ich organizácia plánuje v týchto vlastnostiach dlhodobo a systematicky podporovať a rozvíjať ich potenciál.

16.
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Názov projektu: Skupinová arteterapia v DSS
Mesto: Lučenec
Grant: 550 eur

Cieľom projektu je u klientov DSS LIBERTAS rozvíjať jemnú motoriku, pamäť, predstavivosť, tvorivosť a spontánny prejav. Ich snahou je, aby klienti viac komunikovali neverbálnymi cestami. Využitím liečebných účinkov výtvarného prejavu tak budú smerovať k odbúravaniu napätia a úzkosti.

17.
Názov organizácie: Horses Heal
Názov projektu: Vytrvalosť, jemnosť a harmónia
Mesto: Dobrohošť
Grant: 1 500 eur

Občianske združenie plánuje zorganizovať workshopy v asistencii s koňmi. Hipoterapia pomáha budovať sebadôveru a sebaúctu, redukuje vnútorné napätie, podporuje intuíciu a vytvára priestor na sebapoznávanie, nachádzanie a znovuobjavenie vnútornej sily. Finančné prostriedky budú použité na nákup bezpečného povrchu proti nárazu.

18.
Názov organizácie: Psychiatrická liečebňa Sučany
Názov projektu: Pes, najlepší priateľ človeka
Mesto: Sučany
Grant: 620 eur

Canisterapia je podporná forma terapie, ktorá sa využíva v psychosociálnej rehabilitácii pacientov trpiacich psychickým ochorením. Klienti psychiatrickej liečebne si vďaka canisterapii budú môcť rozvíjať motorické zručnosti, hybnosť končatín, komunikačné zručnosti, kognitívne funkcie, či sociálne a emocionálne kompetencie.

19.
Názov organizácie: Robinson, občianske združenie
Názov projektu: Využitie canisterapie na podporu zdravia u detí s viacnásobným postihnutím
Mesto: Spišské Tomášovce
Grant: 1 500 eur

Cieľom je využiť účinky canisterapie ako alternatívnej liečby psychických a fyzických ochorení pre zdravotne znevýhodnené deti. Počas individuálnych a skupinových terapií pod dohľadom certifikovaných terapeutov si deti zvýšia fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu. Terapie budú prebiehať v novovybudovaných bezbariérových priestoroch.

20.
Názov organizácie: Spojená škola
Názov projektu: Keď hlina lieči a vyčaruje úsmev na tvári
Mesto: Veľké Kapušany
Grant: 1 496 eur

Projekt je určený mentálne postihnutým žiakom a cieľom je jednoznačný liečebný účinok. Ten sa prejaví ako v správaní, tak aj v zdravotnom stave dieťaťa. Realizovaný je ako podporný výukový nástroj pre školu, pričom náplňou projektu sú nielen výukové podklady, ale aj produkty, ktoré vhodnou formou motivujú žiakov.

21.
Názov organizácie: Dr. Kôň-hipoterapia
Názov projektu: Ahoj, ja som kôň
Mesto: Miloslavov
Grant: 1 500 eur

Hlavným cieľom projektu je využiť hipoterapiu, ktorá pomôže zlepšiť kvalitu života detí so špeciálnymi potrebami. Zámerom je zlepšiť fyzické, psychické, psychologické a sociálne schopnosti detských klientov a zvýšiť ich schopnosť fungovať v každodennom živote.

22.
Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Slniečko
Názov projektu: Môj priateľ pes
Mesto: Oščadnica
Grant: 1 500 eur

Projekt určený ťažko mentálne a telesne postihnutým klientom vo veku 19 - 48 rokov. Cieľom je využitie pozitívnych psychických účinkov canisterapie, ako podpornej liečby konkrétnych zdravotných problémov, na rozvoj citových, rozumových a pohybových schopností a relaxácie, ktorá pozitívne pôsobí na psychiku a duševnú rovnováhu klienta.

 

Archív

Pre Nádej 2018

Pre Nádej 2017

Pre Nádej 2016

Pre Nádej 2015