Economicus

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti vyhlasuje súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied

Economicus 2018 – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov

Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu  v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.

 • prihlásiť možno vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2018,
 • víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou vo výške 10 000 eur,
 • svoje odborné práce môžu prihlásiť mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania,  ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách; spoluautorstvo so zahraničnými kolegami sa nevylučuje,
 • horná veková hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce (v prípade, že súťažná práca je dielom autorského kolektívu, musia vekovú hranicu 40 rokov spĺňať všetci členovia tímu),
 • do súťaže možno prihlásiť aj práce mladých, na Slovensku pôsobiacich ekonómov, v spolupráci so zahraničnými ekonómami za podmienky splnenia vekovej hranice 40 rokov,
 • autori a spoluautori, ktorí v minulosti získali cenu Economicus, sa môžu zúčastniť až za 4 roky od dátumu odovzdania výhry.

Poznámky

 • knihy, príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách, rovnako ako dizertačné a habilitačné práce, sú zo súťaže vylúčené,
 • v prípade rovnakého ohodnotenia viacerých článkov možno cenu rozdeliť medzi 2 práce,
 • v prípade nedostatočnej kvality predložených článkov má odborná porota právo cenu neudeliť,
 • odborná porota má právo udeliť aj osobitnú cenu, tzv. zvláštnu cenu,
 • v prípade, že víťazná práca je dielom autorského kolektívu, finančnú odmenu získava autorský tím ako celok,
 • uvedená finančná odmena predstavuje sumu pred zdanením, pričom v zmysle platnej slovenskej daňovej legislatívy bude vyplatená po uplatnení 19% zrážkovej dane.

Prihlasovanie

Do súťaže je potrebné zaslať:

 • vyplnenú prihlášku (v slovenskom jazyku, časti „anotácia“ a „zhrnutie výsledkov výskumu“ aj v anglickom jazyku),
 • publikovaný článok (v slovenskom aj anglickom jazyku - v prípade, že neexistuje slovenský preklad článku, postačuje anglická verzia),
 • informáciu, resp. dôkaz o uverejnení (fotokópia titulnej strany časopisu, fotokópia strany s obsahom časopisu, fotokópia uverejneného článku, resp vizuálu prvej strany uverejneného materiálu).

Prihlášku, prosím, zašlite:

 • elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk
 • do 31. januára 2019

Práce bude hodnotiť porota zložená výlučne zo zahraničných renomovaných vedeckých pracovníkov z odboru ekonómie. Hodnotiť sa bude podľa medzinárodných štandardov, s prihliadnutím na prínos práce, originalitu témy, riešenia a názoru, a zohľadní sa aj stupeň reputácie časopisu, v ktorom bol predložený článok publikovaný. Rozhodnutie poroty bude zverejnené v máji 2019.

Kontakt pre konzultácie: info@nadaciavub.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ocenené práce

Rok 2017

Medzinárodný tím ekonómov v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace sa stal víťazom súťaže Economicus 2017. Mladí vedeckí pracovníci získali ocenenie a odmenu vo výške 10 000 eur za prácu "Presné ohraničenie priemerného efektu intervencie pre rôzne podskupiny za prítomnosti endogeneity a subjektov odmietajúcich intervenciu", ktorá bola publikovaná v prestížnom magazíne Journal of Applied Econometrics.

Rok 2016

Víťazom súťaže Economicus 2016 sa stala dvojica autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár. Uznanie odbornej medzinárodnej poroty a cenu vo výške 10 000 eur získali za prácu "Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra", ktorá bola uverejnená v renomovanom magazíne Quantitative Finance.

Rok 2015

Ocenenie Economicus za rok 2015 nebolo pridelené. Žiadna z prihlášok nesplnila podmienky súťaže.

Rok 2014

Cenu a finančnú odmenu vo výške 10 000 eur získal tím autorov v ložení Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej univerzity v Bratislave za prácu "Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní". Prácu publikovali v časopise International Journal of Industrial Organization.

Rok 2013

Tím autorov Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma z Ekonomickej univerzity v Bratislave získal cenu Economicus za štúdiu pod názvom "Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského kapitálu" publikovanú v časopise Economic Systems.

Porota udelila zvláštne uznanie Veronike Chobotovej zo Slovenskej akadémie vied za prácu "Úloha trhových nástrojov pre ochranu biodiverzity v krajinách strednej a východnej Európy". Práca bola uverejnená v časopise Ecological Economics.

Rok 2012

Ocenenie Economicus za rok 2012 nebolo pridelené. Žiadna z prihlášok sa nekvalifikovala do súťaže.

Rok 2011

V treťom ročníku súťaže Economicus zvíťazil autorský tím Ing. Eduard Baumöhl, PhD., Ing. Tomáš Výrost, PhD. a Ing. Štefan Lyócsa. Ich práca "Finančná nákaza na trhoch krajín strednej a východnej Európys využitím endogénne identifikovaných zlomov vo volatilite" vyšla v časopise Applied Economics.

Autori pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Rok 2010

O víťazoch druhého ročníka súťaže rozhodla medzinárodná odborná porota. Autori víťaznej práce Ing. Eduard Baumöhl, PhD. a Ing. Tomáš Výrost, PhD. pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Ich práca "Integrácia akciových trhov: testovanie Grangerovej kauzality s prihliadnutím na efekt nesynchrónneho obchodovania" vyšla v časopise Finance a úvěr, Czech Journal of Economics and Finance.

Rok 2009

V prvom ročníku súťaže Economicus cenu a finančnú odmenu 10 000 eur získal kolektív autorov v zložení Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian a Dušan Drabik zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prácu "Transakčné náklady, špecializácia produkcie a štruktúra fariem v strednej a východnej Európe". Práca bola publikovaná v časopise Post-communist Economies (Routledge, Cornell University, USA).