Economicus

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti vyhlásila v roku 2018 súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied

Economicus 2018 – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov

Súťaž bola spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch. Prihlásiť bolo možné vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2018. Prihlasovanie prác prebiehalo od 1. mája 2018 do 31. januára 2019.

Prihlásené práce posúdila medzinárodná odborná porota zložená výlučne zo zahraničných renomovaných vedeckých pracovníkov z odboru ekonómie. Práce hodnotili podľa medzinárodných štandardov, s prihliadnutím na prínos práce, originalitu témy, riešenia a názoru, a zohľadnili aj stupeň reputácie časopisu, v ktorom bol predložený článok publikovaný. 

Držiteľkou ocenenia Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov za rok 2018 sa stala Katarína Lučivjanská. Úspešná doktorandka pracuje v Ústave matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Medzinárodná odborná porota ocenila jej štúdiu v oblasti predpovedania výnosov akcií a dlhopisov, ktorú publikoval renomovaný magazín Journal of Financial Econometrics. Víťazka súťaže si od Nadácie VÚB odniesla odmenu vo výške 10 000 eur, ktorú využije na svoju ďalšiu činnosť a tiež prezentáciu potenciálu novej generácie domácich ekonómov vo svete.

Odovzdaním ocenenia Economicus 2018 Nadácia VÚB zavŕšila 10-ročné trvanie tohto vzdelávacieho projektu, ktorého cieľom bolo podporovať mladých vedcov z oblasti ekonomických vied v ich odbornej a publikačnej činnosti. Podpora z tejto iniciatívy Nadácie VÚB putovala domácim doktorandom a vo viacerých prípadoch aj ich medzinárodným tímom spolupracujúcim s vysokými školami po celom Slovensku – od Ekonomickej univerzity v Bratislave, cez Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici až po Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ďalšie ocenené práce

Economicus 2017

Medzinárodný tím ekonómov v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace sa stal víťazom súťaže Economicus 2017. Mladí vedeckí pracovníci získali ocenenie a odmenu vo výške 10 000 eur za prácu "Presné ohraničenie priemerného efektu intervencie pre rôzne podskupiny za prítomnosti endogeneity a subjektov odmietajúcich intervenciu", ktorá bola publikovaná v prestížnom magazíne Journal of Applied Econometrics.

Economicus 2016

Víťazom súťaže Economicus 2016 sa stala dvojica autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár. Uznanie odbornej medzinárodnej poroty a cenu vo výške 10 000 eur získali za prácu "Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra", ktorá bola uverejnená v renomovanom magazíne Quantitative Finance.

Economicus 2015

Ocenenie Economicus za rok 2015 nebolo pridelené. Žiadna z prihlášok nesplnila podmienky súťaže.

Economicus 2014

Cenu a finančnú odmenu vo výške 10 000 eur získal tím autorov v zložení Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej univerzity v Bratislave za prácu "Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní". Prácu publikovali v časopise International Journal of Industrial Organization.

Economicus 2013

Tím autorov Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma z Ekonomickej univerzity v Bratislave získal cenu Economicus za štúdiu pod názvom "Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského kapitálu" publikovanú v časopise Economic Systems.

Porota udelila zvláštne uznanie Veronike Chobotovej zo Slovenskej akadémie vied za prácu "Úloha trhových nástrojov pre ochranu biodiverzity v krajinách strednej a východnej Európy". Práca bola uverejnená v časopise Ecological Economics.

Economicus 2012

Ocenenie Economicus za rok 2012 nebolo pridelené. Žiadna z prihlášok sa nekvalifikovala do súťaže.

Economicus 2011

V treťom ročníku súťaže Economicus zvíťazil autorský tím Ing. Eduard Baumöhl, PhD., Ing. Tomáš Výrost, PhD. a Ing. Štefan Lyócsa. Ich práca "Finančná nákaza na trhoch krajín strednej a východnej Európys využitím endogénne identifikovaných zlomov vo volatilite" vyšla v časopise Applied Economics.

Autori pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Economicus 2010

O víťazoch druhého ročníka súťaže rozhodla medzinárodná odborná porota. Autori víťaznej práce Ing. Eduard Baumöhl, PhD. a Ing. Tomáš Výrost, PhD. pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Ich práca "Integrácia akciových trhov: testovanie Grangerovej kauzality s prihliadnutím na efekt nesynchrónneho obchodovania" vyšla v časopise Finance a úvěr, Czech Journal of Economics and Finance.

Economicus 2009

V prvom ročníku súťaže Economicus cenu a finančnú odmenu 10 000 eur získal kolektív autorov v zložení Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian a Dušan Drabik zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prácu "Transakčné náklady, špecializácia produkcie a štruktúra fariem v strednej a východnej Európe". Práca bola publikovaná v časopise Post-communist Economies (Routledge, Cornell University, USA).