Economicus

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti vyhlasuje súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied

Economicus 2018 – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov

Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu  v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.

Prihlásiť bolo možné vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2018. Prihlasovanie prác prebiehalo od 1. mája 2018 do 31. januára 2019.

Prihlásené práce momentálne posudzuje medzinárodná odborná porota zložená výlučne zo zahraničných renomovaných vedeckých pracovníkov z odboru ekonómie. Hodnotiť sa bude podľa medzinárodných štandardov, s prihliadnutím na prínos práce, originalitu témy, riešenia a názoru, a zohľadní sa aj stupeň reputácie časopisu, v ktorom bol predložený článok publikovaný. Rozhodnutie poroty bude zverejnené v máji 2019. Víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou vo výške 10 000 eur.

Poznámky

  • knihy, príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách, rovnako ako dizertačné a habilitačné práce, sú zo súťaže vylúčené,
  • v prípade rovnakého ohodnotenia viacerých článkov možno cenu rozdeliť medzi 2 práce,
  • v prípade nedostatočnej kvality predložených článkov má odborná porota právo cenu neudeliť,
  • odborná porota má právo udeliť aj osobitnú cenu, tzv. zvláštnu cenu,
  • v prípade, že víťazná práca je dielom autorského kolektívu, finančnú odmenu získava autorský tím ako celok,
  • uvedená finančná odmena predstavuje sumu pred zdanením, pričom v zmysle platnej slovenskej daňovej legislatívy bude vyplatená po uplatnení 19% zrážkovej dane.

Ocenené práce

Rok 2017

Medzinárodný tím ekonómov v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace sa stal víťazom súťaže Economicus 2017. Mladí vedeckí pracovníci získali ocenenie a odmenu vo výške 10 000 eur za prácu "Presné ohraničenie priemerného efektu intervencie pre rôzne podskupiny za prítomnosti endogeneity a subjektov odmietajúcich intervenciu", ktorá bola publikovaná v prestížnom magazíne Journal of Applied Econometrics.

Rok 2016

Víťazom súťaže Economicus 2016 sa stala dvojica autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár. Uznanie odbornej medzinárodnej poroty a cenu vo výške 10 000 eur získali za prácu "Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra", ktorá bola uverejnená v renomovanom magazíne Quantitative Finance.

Rok 2015

Ocenenie Economicus za rok 2015 nebolo pridelené. Žiadna z prihlášok nesplnila podmienky súťaže.

Rok 2014

Cenu a finančnú odmenu vo výške 10 000 eur získal tím autorov v ložení Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej univerzity v Bratislave za prácu "Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní". Prácu publikovali v časopise International Journal of Industrial Organization.

Rok 2013

Tím autorov Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma z Ekonomickej univerzity v Bratislave získal cenu Economicus za štúdiu pod názvom "Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského kapitálu" publikovanú v časopise Economic Systems.

Porota udelila zvláštne uznanie Veronike Chobotovej zo Slovenskej akadémie vied za prácu "Úloha trhových nástrojov pre ochranu biodiverzity v krajinách strednej a východnej Európy". Práca bola uverejnená v časopise Ecological Economics.

Rok 2012

Ocenenie Economicus za rok 2012 nebolo pridelené. Žiadna z prihlášok sa nekvalifikovala do súťaže.

Rok 2011

V treťom ročníku súťaže Economicus zvíťazil autorský tím Ing. Eduard Baumöhl, PhD., Ing. Tomáš Výrost, PhD. a Ing. Štefan Lyócsa. Ich práca "Finančná nákaza na trhoch krajín strednej a východnej Európys využitím endogénne identifikovaných zlomov vo volatilite" vyšla v časopise Applied Economics.

Autori pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Rok 2010

O víťazoch druhého ročníka súťaže rozhodla medzinárodná odborná porota. Autori víťaznej práce Ing. Eduard Baumöhl, PhD. a Ing. Tomáš Výrost, PhD. pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Ich práca "Integrácia akciových trhov: testovanie Grangerovej kauzality s prihliadnutím na efekt nesynchrónneho obchodovania" vyšla v časopise Finance a úvěr, Czech Journal of Economics and Finance.

Rok 2009

V prvom ročníku súťaže Economicus cenu a finančnú odmenu 10 000 eur získal kolektív autorov v zložení Ján Pokrivčák, Pavel Ciaian a Dušan Drabik zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prácu "Transakčné náklady, špecializácia produkcie a štruktúra fariem v strednej a východnej Európe". Práca bola publikovaná v časopise Post-communist Economies (Routledge, Cornell University, USA).