Hosťujúci profesor

Otvorená grantová schéma Hosťujúci zahraničný profesor 2018

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na:

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

Cieľom programu je: 

 • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
 • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
 • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
 • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
 • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
 • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
 • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora

 • je vymedzená na jeden semester (v priebehu najbližších max. 2 školských rokov, t.j. v šk. rokoch 2018/2019 alebo 2019/2020),
 • nie je možné opakovane pozvať profesora, ktorý pôsobil na slovenskej VŠ v rámci programu Hosťujúci profesor v priebehu posledných 3 rokov (tzn. v rokoch 2016 – 2018), 
 • zahraničný hosťujúci profesor musí pôsobiť na Slovensku kontinuálne počas celého semestra a nesmie súčasne prednášať na domovskej alebo inej univerzite (t.j. nesmie dochádzať z domovskej krajiny iba na prednášky alebo na určitý počet dní v týždni).

Výška grantu

V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Nadácia VÚB uhradí:

 • mzdové náklady hosťujúceho profesora (počas doby jeho pôsobenia v SR po dobu jedného semestra), až do výšky jeho platu na príslušnej materskej univerzite, 
 • cestovné náklady hosťujúceho profesora spojené s jeho príchodom na Slovensko / zo Slovenska, 
 • náklady na účasť hosťujúceho profesora na zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na slovenskej vysokej škole (max. do výšky 2 000 eur), ktorú bude reprezentovať. Súčasťou tejto položky môže byť aj pobyt / účasť slovenského študenta / študentov alebo doktoranda / doktorandov  na zahraničnej konferencii spolu s hosťujúcim profesorom, ak sa téma týka oblasti, na ktorej spoločne pracujú, alebo ak budú prezentovať výsledky spoločnej práce.

Hosťovanie zahraničného profesora nesmie byť financované súčasne z iných zdrojov (napr. z fondov EÚ).

Ubytovanie zabezpečuje a hradí žiadateľ z iných (vlastných) zdrojov, ako je predmet tohto grantu.

O grant sa môžu uchádzať

 • univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
 • katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

Zasielanie prihlášok

Prihlášku na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať:

 • do 31. októbra 2018
 • v slovenskom a anglickom jazyku (viď povinné formuláre), 
 • elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk,
 • v tlačenej forme - podpísané štatutárom žiadateľa (1 x SK verzia) na adresu: Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. 

Návrh / vyplnená prihláška musí obsahovať:

 • profil pozvaného profesora
  • profesný životopis (CV) kandidáta na hosťujúceho profesora,
  • zoznam jeho odborných publikácií, 
 • projekt, do ktorého bude hosťujúci profesor zapojený formou:
  • pedagogickej činnosti
   • prednášky
    • pre magisterský a/alebo bakalársky stupeň
    • doktorandov
   • predpokladaný výmer výuky/prednášok pre študentov a doktorandov je v rozsahu min. 6 akademických hodín týždenne,
   • iná pedagogická činnosť (kurzy, semináre, práca s doktorandmi),
  • vedeckej činnosti
   • návrh musí preukázať jednoznačnú previazanosť činnosti hosťujúceho profesora s vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou príslušného pracoviska, pričom tieto aktivity budú aj súčasťou grantovej zmluvy,
   • zámery spoločného výskumu s dôrazom na predmet výskumu,
   • spôsob prezentácie výsledkov spoločného výskumu predovšetkým na zahraničných a domácich konferenciách, a publikáciami vo vedeckých časopisoch,
 • rozpočet (žiadateľ zabezpečí a uhradí vhodné ubytovanie hosťujúceho profesora),
 • ponúkané pracovné zázemie.  

Hodnotenie

Odborná porota zložená výlučne z renomovaných zahraničných odborníkov rozhodne o udelení grantu na základe vyššie uvedených kritérií s dôrazom na:

 • vedeckú erudovanosť navrhovaného kandidáta, 
 • publikačnú činnosť navrhovaného kandidáta (kvalitatívne kritériá a ranking titulov, v ktorých publikuje),
 • odbornosť a kvalitu domáceho garanta a tímu, vrátane ich publikačnej činnosti a publikovaných výsledkov iných grantov, 
 • kvalitu vedeckej činnosti pozývajúceho pracoviska v oblasti, ktorou sa zaoberá navrhovaný kandidát, 
 • previazanosť oblasti vedeckého výskumu žiadateľa o grant a navrhovaného kandidáta, 
 • ciele a zámery spoločnej vedecko-výskumnej činnosti príslušného pracoviska a navrhovaného kandidáta, 
 • inovatívnosť a "potrebnosť" projektu alebo témy výskumu, 
 • práca navrhovaného kandidáta s domácim vedeckým tímom a doktorandmi,
 • aktívna publikačná činnosť pozývajúceho tímu a hosťujúceho profesora ako výsledok jeho/jej pobytu na Slovensku, 
 • možnosť a množstvo tzv. verejných prednášok určených pre širšie auditórium (cieľom je nerealizovať prednášky iba pre úzky okruh študentov, ale pre všetkých študentov VŠ, ktorí majú o danú tému záujem), 
 • ponuka spolupráce s VÚB (prednáška alebo seminár pre odborných zamestnancov VÚB banky)

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt pre konzultácie: info@nadaciavub.sk

Archív

Hosťujúci profesor 2017

Hosťujúci profesor 2016

Hosťujúci profesor 2015