Hosťujúci profesor

Otvorená grantová schéma Hosťujúci zahraničný profesor 2018

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému na:

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

Cieľom programu je: 

 • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
 • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
 • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
 • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
 • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
 • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
 • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

Výška grantu

V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

O grant sa mohli uchádzať

 • univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
 • katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

Hodnotenie

Momentálne prebieha hodnotenie prihlášok odbornou komisiou. O výsledkoch budeme informovať žiadateľov aj verejnosť začiatkom roka 2019. Odborná porota zložená výlučne z renomovaných zahraničných odborníkov rozhodne o udelení grantu na základe vyššie uvedených kritérií s dôrazom na:

 • vedeckú erudovanosť navrhovaného kandidáta, 
 • publikačnú činnosť navrhovaného kandidáta (kvalitatívne kritériá a ranking titulov, v ktorých publikuje),
 • odbornosť a kvalitu domáceho garanta a tímu, vrátane ich publikačnej činnosti a publikovaných výsledkov iných grantov, 
 • kvalitu vedeckej činnosti pozývajúceho pracoviska v oblasti, ktorou sa zaoberá navrhovaný kandidát, 
 • previazanosť oblasti vedeckého výskumu žiadateľa o grant a navrhovaného kandidáta, 
 • ciele a zámery spoločnej vedecko-výskumnej činnosti príslušného pracoviska a navrhovaného kandidáta, 
 • inovatívnosť a "potrebnosť" projektu alebo témy výskumu, 
 • práca navrhovaného kandidáta s domácim vedeckým tímom a doktorandmi,
 • aktívna publikačná činnosť pozývajúceho tímu a hosťujúceho profesora ako výsledok jeho/jej pobytu na Slovensku, 
 • možnosť a množstvo tzv. verejných prednášok určených pre širšie auditórium (cieľom je nerealizovať prednášky iba pre úzky okruh študentov, ale pre všetkých študentov VŠ, ktorí majú o danú tému záujem), 
 • ponuka spolupráce s VÚB (prednáška alebo seminár pre odborných zamestnancov VÚB banky)

 

Archív

Hosťujúci profesor 2017

Hosťujúci profesor 2016

Hosťujúci profesor 2015