Hosťujúci profesor 2018

Otvorená grantová schéma Hosťujúci zahraničný profesor 2018

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému na:

Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)

Cieľom programu bolo: 

  • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
  • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
  • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
  • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
  • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
  • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
  • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.

V rámci grantovej schémy Nadácia VÚB predpokladala udenie 2 grantov, každého z nich v maximálnej hodnote do 45 000 eur.

O grant sa mohli uchádzať:

  • univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
  • katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

Výsledky otvorenej grantovej schémy Hosťujúci zahraničný profesor 2018

Podávanie žiadostí prebiehalo od 1. mája do 31. októbra 2018. Odborná porota zložená výlučne z renomovaných zahraničných odborníkov a profesorov významných európskych univerzít ekonomického zamerania, ktorej menovité zloženie nezverejňujeme zo strategických dôvodov a z dôvodu objektívneho hodnotenia, rozhodla o udelení grantu jednému žiadateľovi:

Žiadateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Meno hosťujúceho profesora: doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, PhD.
Grant: 45 000 eur
Riešená téma: vývoj behaviorálnych a experimentálnych metód v oblasti ekonomického výskumu a výučby

V školskom roku 2019/2020 strávi doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, PhD. na Slovensku celý jeden semester. Hosťujúci expert sa zameria aj na výučbu formou prednášok pre študentov a výskumného semináru pre doktorandov.

Archív

Hosťujúci zahraničný profesor 2018

Hosťujúci zahraničný profesor 2017

Hosťujúci  zahraničný profesor 2016

Hosťujúci zahraničný profesor 2015