80 000 eur pre komunity, kde to žije

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní.
02. 09. 2016

 

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite?

Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam, kde žijeme. Nadácia VÚB vníma rozvoj životaschopných komunít ako prioritu pre našu krajinu.

 • Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa.
 • Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.
 • Vieme, že zapálení ľudia dokážu zaktivizovať aj dovtedy neangažovaných ľudí, aby zmenili svoj postoj a priložili ruku k dielu.

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:

 • zlepšenie života na miestnej úrovni,
 • záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa, prehlbovanie vzťahu ku komunite,
 • podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite,
 • dlhodobá udržateľnosť a rozvoj komunitných projektov.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur.

Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru, získajú špeciálne ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur.

Celkovo bude prerozdelených 80 000 eur.

Cieľom grantového programu je:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite,
 • vytvoriť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľnétrvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Oblasti

Očakávame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
 • projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
 • spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • komunitné centrá,
 • samosprávy.

Z grantu nie je možné hradiť:

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady),
- cestovné náklady,
- občerstvenie, pitný režim, ceny do súťaží,
- náklady spojené s medializáciou projektu,
- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.
Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2016 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:

a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu,
c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov.

Hodnotiaci proces

Hodnotenie projektov prebieha v 2 kolách.

1. kolo
Hodnotiaca komisia zložená z ľudí s praktickými skúsenosťami z oblasti komunitného života posúdi predložené projekty na základe vopred stanovených kritérií, a následne odporučí do hlasovania 6 projektov z každého kraja (spolu 48 projektov).

2. kolo
Na základe výsledkov prvého kola bude 48 projektov (spolu 8 krajov x 6 projektov) zaradených do hlasovania. Tri projekty (z každého kraja), ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov, dostanú od Nadácie VÚB grant vo výške 3 000 eur. Spolu bude pridelených 24 grantov.

Hlasovanie bude prebiehať 07.-20.11.2016.

Hodnotiace kritériá

Šancu uspieť majú inovatívne, kvalitné projekty, ktorých realizácia bude mať skutočný prínos pre miestnu komunitu. Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

HODNOTIACE KRITÉRIÁ Bodové hodnotenie
Výnimočnosť projektu a jeho prínos pre komunitu (naplnenie špecifických potrieb komunity). Verejnoprospešnosť. Rozvíjanie hodnôt, ktoré sú pre komunitu podstatné. 0 - 10
Kvalitne a konkrétne spracovaný plán aktivít. Realizovateľnosť a dlhodobý efekt (udržateľnosť). 0 - 5
Miera zapojenia členov komunity do realizácie projektu. Počet dobrovoľníckych hodín. Konkrétne príležitosti pre zaangažovanie zamestnancov skupiny VÚB. 0 - 5
Účel použitia finančných prostriedkov má reálny prínos pre komunitu. Rozpočet je primeraný a efektívny. 0 - 5
Komunikácia projektu. Nápad zaangažovania/ motivovania miestnej komunity za účelom získania dôvery a účasti na realizácii projektu. Využitie miestnych komunikačných prostriedkov, internetu a sociálnych sietí. 0 - 5
Maximálny počet bodov 30 BODOV

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 17.10.2016.
Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú aktuálne zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk.

Ocenenie Impact HUB
Budú udelené 2 zvláštne ocenenia vo výške 4 000 eur (pre jeden projekt) za projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Ocenenia budú poskytnuté formou grantu.
Hodnotiacim kritériom bude aj predstava finančnej udržateľnosti projektu po skončení grantovej schémy a prípadná škálovateľnosť projektu - možnosť rozšírenia komunitnej aktivity do iného regiónu, mesta príp. krajiny, alebo oslovenie nových cieľových skupín.

Proces poskytnutia grantu

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení víťazných projektov Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obomi stranami poskytne nadácia 80% sumy, zvyšných 20% poskytne po predložení záverečnej správy o realizácii projektu a riadneho finančného vyúčtovania grantu. Záverečnú správu a vyúčtovanie je potrebné predložiť do 30.9.2017.

Harmonogram

Vyhlásenie grantového programu 2. september
Uzávierka prijímania projektov 30. september
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 6 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) 17. október
Hlasovanie (výber 24 najlepších projektov, po troch v každom kraji) 7. - 20. november
Výsledky hlasovania – potvrdenie Správnou radou nadácie do 30. novembra
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov december
Realizácia projektov január – august 2017