Envirogranty pomôžu udržať ďalšie projekty
na ochranu prírody

Prihlasovacia fáza trvá do 3. novembra a víťazné projekty budú zverejnené v polovici decembra

Aj štvrtý ročník iniciatívy Nadácie VÚB ocení občianske združenia a ochranárske organizácie, ktoré majú dlhodobú víziu a plán chrániť prírodu, zvrátiť hrozbu klimatickej krízy a šíriť princípy udržateľného života. Ich činnosť podporíme grantom vo výške 50 000 €, ktorý rozdelíme medzi najlepšie prihlásené projekty. Možno je medzi nimi aj ten váš. Využite šancu a prihláste ho do 3. 11. 2023.

Prihlásiť projekt

V rámci sektora zelených neziskoviek, inštitúcií a ochranárskych združení už dobre etablovaný zdroj grantovej podpory pokračuje svojím 4. ročníkom. K doteraz úspešne zrealizovaným 25 projektom pribudnú koncom roka ďalšie organizácie, ktoré dostanú vďaka systému Envirogranty možnosť ďalej napredovať a dlhodobo udržať svoju zmysluplnú prácu. 

Do 4. ročníka grantového programu sa môžu zapojiť aj školy a inštitúcie, ktoré prichádzajú s inovatívnymi formami vzdelávania a osvety o potrebe ochrany životného prostredia. Grant majú šancu získať iniciatívy realizované v teréne aj online, projekty zamerané na školské ekoučebne, strediská envirovýchovy či návštevnícke centrá v chránených územiach, ako aj rôzne enviro festivaly. Podporené budú aj enviro riešenia nielen v mimovládnom ale aj podnikateľskom prostredí, ktoré prinášajú pridanú hodnotu sociálnej inklúzie. Sociálno-ekologické projekty sa môžu týkať napr. zapojenia marginalizovaných skupín do enviro podnikania, udržateľnej produkcie z recyklovaných materiálov v spolupráci so znevýhodnenými komunitami a pod.

Program podporí projekty v 3 témach, ktoré majú vplyv na súčasný stav a budúci vývoj našej krajiny:
1 Ochrana biodiverzity a životného prostredia
2 Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

3 Sociálno-ekologické projekty a podnikanie1.Ochrana biodiverzity a životného prostredia
Biodiverzita ako variabilita všetkých živých organizmov, ekosystémov a ekologických procesov je našim výnimočným prírodným kapitálom. Je existenčne dôležitá pre náš život, pretože nám poskytuje služby pre ekonomiku i spoločnosť. Úrodnosť pôdy a produkcia potravín, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, to je len niekoľko hlavných funkcií, ktoré príroda nebude zabezpečovať, ak nebude dostatočne rôznorodá a stabilná. V súčasnej dobe sme však svedkami výraznej straty biodiverzity aj na Slovensku a preto je naším záujmom jej ochrana.

Šancu získať grant majú projekty  orientované na záchranu konkrétnych lokalít, fauny alebo flóry s cieľom udržať rozmanitosť živočíšnych a/alebo rastlinných druhov a projekty, ktoré nám ukážu rôzne spôsoby ochrany nášho životného prostredia ako celku alebo jeho zložiek. Teda iniciatívy, ako o klimatickej zmene, ochrane fauny, flóry, vody, pôdy a ovzdušia nielen hovoriť, ale aj konať.

2. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Cieľom je podporiť kvalitné, zmysluplné a inovatívne formy vzdelávania a osvety o životnom prostredí a potrebe jeho ochrany, ktoré sú prínosom pre komunitu a environmentálnu výchovu. Projekty, ktoré vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu a rozvíjajú ohľaduplnosť, vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre ochranu životného prostredia.

V tejto kategórii majú šancu získať grant projekty realizované v teréne alebo online, iniciatívy s regionálnym aj celonárodným dosahom. Môže ísť o vzdelávacie projekty rôzneho typu, ale aj školské ekoučebne, strediská environmentálnej výchovy, informačné a návštevnícke centrá v chránených územiach, súťaže pre školy, realizácia konferencií, seminárov, školení, enviro festivalov a pod.

3. Sociálno-ekologické projekty a podnikanie
Pod týmto pojmom rozumieme enviro riešenia či už v mimovládnom alebo podnikateľskom prostredí, avšak s presahom do oblasti sociálnej inklúzie. Teda ekologicky a zároveň eticky. Organizácia nemusí mať sociálnu misiu zakomponovanú do svojich aktivít, ale jej činnosť alebo konkrétny projekt na ochranu životného prostredia majú sociálny či komunitno-prospešný cieľ. Môže ísť napríklad o zamestnávanie marginalizovaných skupín pri enviro projektoch, o produkty z recyklovaných látok, ktoré vyrábajú znevýhodnené komunity, o projekty na báze sociálneho podnikania a podobne.


-------------------------------------------------------------------------
Nadácia VÚB rozdelí spolu 50 000 € a podporí 7 – 8 projektov (predpokladaná výška jedného grantu je do 7 000 €).

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie a pod.),
  • ochranárske organizácie a združenia,
  • školy,
  • malé podnikateľské organizácie venujúce sa enviro témam.


Z grantu nie je možné hradiť:

  • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
  • cestovné náklady pracovníkov organizácie nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania,
  • občerstvenie a pitný režim,
  • náklady na medializáciu a reklamu projektu (vo výške viac ako 5% z celkového rozpočtu),
  •  spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.


Predloženie žiadosti o grant
Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 3. novembra 2023 do 23:59:59 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant. Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy, IČO, hlavičku z výpisu z účtu/resp. potvrdenie o vedení účtu) nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces
Projekty bude hodnotiť odborná komisia. Ich návrh na pridelenie grantov vybraným projektom následne potvrdí Správna rada Nadácie VÚB.

Hodnotiace kritériá
Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Výsledky budú zverejnené na webstránke https://www.nadaciavub.sk/ a víťazným organizáciám budú priamo oznámené cca 15. decembra 2023.

Proces poskytnutia grantu
Vybrané organizácie získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2024.

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov odbornej komisie Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.Uzávierka žiadostí o grant je 3. novembra

Vypracované návrhy projektov môžu podať neziskové subjekty do 3. novembra cez elektronický formulár.  Všetky žiadosti o grant bude posudzovať nezávislá komisia expertov z oblasti ochrany životného prostredia, ktorá vyberie vo výsledku 7 až 8 víťazných organizácií. Každá z nich dostane na realizáciu navrhovaného projektu finančnú podporu do výšky 7 000 eur. Výsledky budú zverejnené do polovice decembra a prijímatelia grantov ich budú môcť využiť počas realizácie projektov v priebehu budúceho roka.