Komunitné a ekologické iniciatívy získavajú 30-tisíc eur

Nadácie VÚB už 15 rokov podporuje grantový program s názvom „Pomôžte svojej komunite“. 30 000 eur dostane 20 verejnoprospešných nápadov zameraných v prevažnej miere na zlepšenie životného prostredia a ekovzdelávania. Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii Slovákom nechýba záujem o skrášľovanie a ekologické ozdravovanie svojho okolia, ktorému sa chcú venovať spoločnými silami vo svojich komunitách. 

 

O finančnú podporu vo forme grantu sa mohli uchádzať:

  • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
  • samosprávy.

Výsledky otvoreného grantového programu Zamestnanecké granty 2021

Prihlasovanie projektov prebiehalo od 15. januára do 15. februára 2021 a svoje projekty predložilo celkom 145 organizácií. Projekty posudzovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Ing. Zuzana Kosírová - odborníčka na prípravu, realizáciu a koordináciu komunitných projektov samospráv
  • Mgr. Gizela Brutovská, PhD. - odborníčka na komunitné aktivity vrátane stratégií a plánovania sociálnych služieb a rozvoj dobrovoľníctva
  • JUDr. Marián Dobrovský - zástupca VÚB zamestnancov

Komisia hodnotila prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme. Sčítaním pridelených bodov vzniklo poradie projektov, ktoré boli predložené na schválenie Správnej rade Nadácie VÚB. Tá rozhodla o pridelení grantov 20 projektom v celkovej výške 29 960 eur. Z 20 víťazných návrhov si 16 dáva priamo za cieľ rozvíjať zelené dobrovoľníctvo, ukazuje aktívny prístup k životnému prostrediu či podporuje osvetu v ochrane biodiverzity.

 

1.

Názov organizácie:     Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž

Názov projektu:          Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž

Mesto, kraj:                Svätý Kríž, Žilinský

Vybudovanie sebestačnej školskej včelnice, na ktorej budú deti plnohodnotne spoznávať život včely medonosnej a jej nenahraditeľné zastúpenie v prírode. Zároveň budú vedené k ochrane prírodného prostredia a ekologickému včeláreniu. Výsadba medonosných rastlín spestrí nektárovú pašu aj iným opeľovačom hmyzu a prospeje k biodiverzite prírodného prostredia.

 

2.

Názov organizácie:     OZ NOVOVEŠŤAN

Názov projektu:          Komunitná záhrada na ZŠ

Mesto, kraj:                Spišská Nová Ves, Košický

Projekt je zameraný na vytvorenie komunitnej záhrady v areáli ZŠ, ktoré bude slúžiť na edukačnú činnosť pre žiakov, ale aj pre obyvateľov samotného sídliska. Budú vybudované vyvýšené záhony, vysadené ovocné stromy, kríky a nádrž na zachytávanie dažďovej vody.

3.

Názov organizácie:     Detičky lastovičky

Názov projektu:          Sila a energia prírody pre zdravie

Mesto, kraj:                Medzilaborce, Prešovský

Pretvorenie nevyužitého priestoru v areáli školy na miesto, kde hendikepované deti zažijú pocit samostatnosti pri spoluvytváraní záhradnej oázy oddychu a pokoja. Súčasťou projektu je inklúzia hendikepovaných detí so zdravými deťmi zo ZŠ, kedy si budú pomáhať a podporovať sa pri vytváraní senzorického chodníka a starať sa o rastliny vo vyvýšených záhonoch.

4.

Názov organizácie:     Evanjelická základná škola

Názov projektu:          Oáza v meste

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Cieľom projektu je revitalizácia školského dvora, vytvorenie zelenej oázy v centre Bratislavy s pomocou komunity rodičov. Priestor bude v novej podobe plniť edukačnú a relaxačnú úlohu. Svoju činnosť začne aj pestovateľsko-ekologický krúžok a začne sa výroba vertikálnej bylinkovej záhradky, plody ktorej sa využijú v školskej jedálni.

5.

Názov organizácie:     Senica 2.0

Názov projektu:          Zelená Senica - Obnova ovocného sadu pre opeľovače

Mesto, kraj:                Senica, Trnavský

Osveta o životnom prostredí spojená so zbieraním odpadkov a výsadbami lúčnych trávnikov, kríkov a stromov. Cieľom je aj obnovenie ovocného sadu pri novovznikajúcom parku. Sad, pozostávajúci zo starých odrôd ovocných drevín a kríkov,  bude slúžiť opeľovačom, pre ktoré sa subjekt v spolupráci so samosprávou snažia vytvoriť lepšie podmienky.

6.

Názov organizácie:     Spojená škola, Nová 803, Dobšiná

Názov projektu:          Pes, ako právoplatný člen školy

Mesto, kraj:                Dobšiná, Košický

Hlavným cieľom projektu je zriadiť domov pre týraných a opustených psíkov v exteriéri školy (3-4 psy) a zabezpečiť im starostlivosť. Súčasťou je vybudovanie kotercov, vyrobenie pelechov a hračiek pre psov.  Popri tom rozvíjať u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia citové dispozície k zvieratám, učiť ich žiť v symbióze so zvieratami, chápať ich potreby a pestovať lásku k nim.

7.

Názov organizácie:     Budmeričania deťom O.Z.

Názov projektu:          Budmerická záhrada - Učme sa v prírode!

Mesto, kraj:                Budmerice, Bratislavský

Projekt je zameraný na pretvorenie nevyužitého pozemku obce na priestor s dreveným altánkom, bylinkovou špirálou, kríkmi, stromami starých odolných odrôd, ktorý všetkým obyvateľom, no hlavne deťom, pomôže porozumieť sile prírody, to čo nám poskytuje a dôležitosti starostlivosti o ňu. Bude to priestor pre stretávanie sa, prednášky, krúžky, workshopy, načerpanie síl i inšpiráciu.

8.

Názov organizácie:     Jaskynná Záchranná skupina - Slovenský kras

Názov projektu:          Čistenie podzemných vodných tokov

Mesto, kraj:                Rožňava, Košický

Ochrana a čistenie vodných zdrojov v podzemí (jaskyniach)  Slovenského krasu, ktoré sú tiež zdrojom pitnej vody v Rožňavskom okrese a v  okrese Košice okolie. Zakúpenie vybavenia potrebného na vyčistenie a vynesenie odpadu a jeho následná doprava do zberných dvorov.

9.

Názov organizácie:     Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Názov projektu:          Lokálne ochladzovanie

Mesto, kraj:                Banská Bystrica, Banskobystrický

Realizácia zelených opatrení v areáli školy. Odstránením zbytočného betónu, panelov a ich náhradou za chodníky a kvetinovú lúku sa zlepší mikroklíma a zvýši sa kvalita verejného priestoru.

10.

Názov organizácie:     LIGA PROTI RAKOVINE

Názov projektu:          Revitalizácia záhrady v dennom Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach

Mesto, kraj:                Košice, Košický

Cieľom projektu je zlepšiť vzhľad a zatraktívniť okolie denného Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach, tak aby bola opäť komunitne využívaná a poskytla klientom centra priestor na relax a aktívny oddych.     

11.

Názov organizácie:     Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z.

Názov projektu:          Artézska studňa - zdroj vody a miesto na oddych

Mesto, kraj:                Horná Kráľova, Nitriansky

Obnova a úprava artézskej stude v centre obce Horná Kráľová. Následne vybudovaná oddychová zóna v jej blízkosti sa stane nielen historicky ale aj ekologicky hodnotnou lokalitou.

 

12.

Názov organizácie:     WALDKIND

Názov projektu:          Letný tábor Waldkind

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Projekt je zameraný na zážitkové vzdelávanie 3 - 6 ročných detí v oblasti ekológie a recyklácie. Vzdelávanie v prírode pomôže deťom získať rešpekt voči sebe, druhým a všetkému živému okolo nás.

 

13.

Názov organizácie:     Obec Ličartovce

Názov projektu:          Ovocná alej Čerešenka

Mesto, kraj:                Ličartovce, Prešovský

Obnovenie ovocnej aleje, ktorá bola pred 60 rokmi vyrúbaná. Vysadením stromov a spevnením cesty vznikne oddychová zóna vhodná na prechádzky, zároveň vznikne nový biokoridor pre rastlinstvo a živočíchy a v neposlednom rade sa posilní ekologická stabilita polí nad obcou.

14.

Názov organizácie:     Červenô jabĺčko

Názov projektu:          Červenô jabĺčko

Mesto, kraj:                Pribylina, Žilinský kraj

Vybudovanie ovocného sadu s pôvodnými krajovými odrodami ovocných drevín v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline, čo pomôže zachovať oblasť historického dedičstva tohto kraja. Sad bude prínosom pre odbornú a laickú verejnosť, ale aj pre návštevníkov skanzenu, ktorí sa oboznámia s históriou ovocinárstva na Liptove. 

15.

Názov organizácie:     Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA – Trnávka

Názov projektu:          Dajme "zelenú" rodinnému centru!

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Vytvorenie oddychovo-edukačnej zóny v areáli Rodinného centra Mamy Margity. Zrevitalizovaním zelene, novou výsadbou rastlín a stromov, a výstavbou komunitnej záhrady projekt prispeje k zvýšeniu povedomia o zodpovednom správaní k životnému prostrediu a vytvoreniu bližšieho vzťahu k prírode.

16.

Názov organizácie:     MALÍČEK o.z.

Názov projektu:          Aby sa bábätká do dlane mali ako v brušku

Mesto, kraj:                Bratislava, Bratislavský

Pomoc  predčasne narodeným deťom umiestneným v špeciálnych inkubátoroch. Výroba ručne háčkovaných prehozov na inkubátory. Prehozy na inkubátoroch chránia deti pred svetlom a inými vplyvmi okolia a vytvárajú tak bezpečnejšie prostredie pre bábätká. Háčkované chobotničky majú bábätku pripomínať dotýkanie sa životne dôležitej pupočnej šnúry.

17.

Názov organizácie:     Mesto Pezinok

Názov projektu:          Dovolenka za prahom dverí

Mesto, kraj:                Pezinok, Bratislavský

Vytvorenie oddychovej zóny pre seniorov v  Zariadení opatrovateľskej služby a  skrášlenie záhrady v areáli. projekt pozdvihne kvalitu sociálneho prostredia, prispeje k lepšiemu pocitu pohody a zvýši kvalitu života ľudí, ktorí sa tu pohybujú.

18.

Názov organizácie:     Mesto Trstená

Názov projektu:          Zelená oáza radosti

Mesto, kraj:                Trstená, Žilinský

Projekt je zameraný na revitalizáciu nevyužívaného trávnatého priestoru, ostrovčeka na frekventovanej križovatke. Revitalizáciou sa vytvorí zelená oáza pri cestnej komunikácii, ktorá pozdvihne estetiku miesta, poslúži na oddych a prispeje k zvýšeniu biodiverzity v meste.

19.

Názov organizácie:     Občianska iniciatíva GRINAVA

Názov projektu:          Polená pod nohy

Mesto, kraj:                Pezinok, Bratislavský

Vybudovanie netradičného detského ihriska vo forme prekážkovej dráhy a drevených prvkov, ktoré budú rozmiestnené tak, aby boli dostupné z rôznych častí novovznikajúceho sídliska. Jednotlivé hracie prvky ihriska budú realizované jednotlivými rodinami z novovznikajúcej komunity.

 

20.

Názov organizácie:     Súkromná základná umelecká škola

Názov projektu:          Revitalizácia školského átria a jeho adaptácia na multifunkčný, relaxačný, tvorivý a výstavný priestor

Mesto, kraj:                Martin, Žilinský

Revitalizácia školského átria a jeho adaptácia na multifunkčný relaxačný, tvorivý  a výstavný priestor, ktorý zároveň bude slúžiť na inováciu edukačných aktivít, workshopov, vzdelávacích aktivít. Priestor bude slúžiť nielen deťom, ale aj obyvateľom veľkého sídliska.

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!