Mladí ekonómovia získali ocenenie Economicus

Medzinárodný tím ekonómov v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace sa stal víťazom súťaže Economicus za rok 2017. Mladí vedeckí pracovníci za to získavajú od Nadácie VÚB odmenu vo výške 10 000 eur pre svoju ďalšiu činnosť.
03. 05. 2018

 

Súťaž Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má za cieľ už dlhodobo podnecovať vedeckú a publikačnú činnosť mladých profesionálov v oblasti ekonomických vied. Nadácia VÚB predstavuje víťazný tím spomedzi autorov prihlásených prác, ktoré boli uverejnené v karentovaných zahraničných časopisoch v roku 2017. V rámci už 9. ročníka tejto iniciatívy udelila porota s účasťou renomovaných zahraničných ekonómov ocenenie medzinárodnému kolektívu v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace.

Ocenený článok bol publikovaný v prestížnom magazíne Journal of Applied Econometrics. Prezentuje novú metódu odhadu pre binárne endogénne premenné. Podľa poroty ide o významný výskum, pretože tejto problematike sa v empirickej ekonómii nevenuje príliš veľká pozornosť. Metóda bola v práci uplatnená na analýzu vzdelávacích programov.

Vedecký článok sa týka metódy na odhadovanie priemerného efektu intervencie, napríklad absolvovania rekvalifikačného kurzu, na nami pozorovaný výstup, teda zamestnanosť. Našu metódu demonštrujeme na príklade kolumbijského experimentu, kde bola niektorým študentom z nízkopríjmových rodín náhodne ponúknutá finančná podpora pre štúdium na súkromnej strednej škole a podporení študenti tak na ňu mali zjednodušený prístup. Sledovanou otázkou bolo, aký má štúdium na súkromnej škole vplyv na najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Skúmali sme tiež to, aký bol efekt tohto vzdelávacieho programu u študentov, ktorí by na školu išli aj bez finančnej podpory, alebo by začali školu navštevovať iba vtedy, ak by ju dostali,“ vysvetľuje Lukáš Lafférs, v súčasnosti odborný asistent na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Odborná porota pozitívne ohodnotila fakt, že vedecká práca sa zaoberá problematikou všeobecného záujmu. Ocenila taktiež to, že publikácia umožnila integráciu slovenských ekonómov do medzinárodných výskumných sietí, keďže autorský tím tvoria ekonómovia zo Slovenska, Švajčiarska a Dánska. „Víťazná práca dokazuje, že mladí akademickí pracovníci sú schopní úspešne realizovať výskumnú činnosť na medzinárodnej úrovni, čo je aj cieľom našej súťaže Economicus. Teší ma, že máme možnosť opäť oceniť a finančne podporiť pracovitých mladých odborníkov, ktorí svojím bádaním pomáhajú formulovať metódy aplikovateľné pre napredovanie modernej spoločnosti,“ povedala počas odovzdávania ocenenia Economicus členka správnej rady Nadácie VÚB Elena Kohútiková.