Odovzdali sme ocenenie pre mladých ekonómov Economicus

Držiteľkou ocenenia Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov za rok 2018 sa stala Katarína Lučivjanská. Úspešná doktorandka pracuje v Ústave matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Medzinárodná odborná porota ocenila jej štúdiu v oblasti predpovedania výnosov akcií a dlhopisov, ktorú publikoval renomovaný magazín Journal of Financial Econometrics. Víťazka súťaže si od Nadácie VÚB odnáša odmenu vo výške 10 000 eur, ktorú využije na svoju ďalšiu činnosť a tiež prezentáciu potenciálu novej generácie domácich ekonómov vo svete.
29.3.2019

 

Modelovanie výnosov akcií a dlhopisov a ich predpovedanie je jednou z kľúčových otázok vo finančnej ekonómii. „Pochopenie správania sa výnosov akcií a dlhopisov by nemalo byť dôležité iba pre profesionálnych investorov, ale aj pre bežného človeka. Špeciálne pri dlhodobých investíciách, ako je sporenie na dôchodok, je dôležité čo najviac vedieť o potenciálnom zisku aj riziku, ktoré so sebou prináša. Dva protichodné modely, ktorými sa vo svojej práci zaoberám, dávajú rôzne odporúčania pre dlhodobých investorov. Prvý, ten jednoduchší, radí investorom, ktorí majú ďaleko do dôchodku, investovať viac do akcií. Zatiaľ čo druhý, zložitejší model je s takýmito odporúčaniami opatrnejší a poukazuje na mnohé zdroje neistoty, ktorú so sebou investovanie do akcií prináša,“ vysvetľuje obsah svojej vedeckej práce mladá ekonómka Katarína Lučivjanská. Článok vo výsledku formuluje aj rozdielne odporúčania vzhľadom na skúmanie minulého správania a predpovedanie budúcnosti. „Zatiaľ čo na opis minulosti je vhodnejší zložitejší model, pri predpovedaní budúceho správania sa výnosov je užitočnejší jednoduchší model,“ dodáva autorka.

Odborná porota, ktorá prihlásené články skúmala, ocenila invenčný prístup víťaznej autorky. „Vedecká práca Kataríny Lučivjanskej prináša kritický rozbor novej metódy tzv. Bayesovského predpovedania výnosov akcií a dlhopisov s použitím nedokonalých prediktorov, ktorá sa v odbornej literatúre objavila len nedávno. Autorka svojou štúdiou dokazuje, že uvažovanie mladých ekonomických vedcov zo Slovenska môže smelo konkurovať tým v zahraničí. Osobne som na tento výsledok hrdá a teší ma, že aj vďaka našej podpore bude môcť autorka svoje poznatky ďalej rozširovať,“ povedala počas odovzdávania ocenenia Economicus garantka projektu a členka správnej rady Nadácie VÚB Elena Kohútiková a dodala, že nezávislí experti z oblasti ekonomickej vedy obzvlášť vyzdvihli aj to, že Katarína Lučivjanská ako jediná mladá ekonómka zo Slovenska dokázala tieto myšlienky sformulovať len na základe vlastných analýz a štúdia. Za veľký úspech možno považovať aj konkrétny karentovaný časopis, v ktorom sa práca objavila. „Oxfordský Journal of Financial Econometrics publikuje v celosvetovom meradle štúdie len tých najlepších z najlepších,“ vysvetľuje Elena Kohútiková.

Získanie tohto ocenenia je hlavne vzpruhou do ďalšej práce a výskumu. Vážim si, že Nadácia VÚB si všíma a podporuje vedeckú prácu, ktorá je často behom na dlhé trate a nie každý nový výsledok prinesie hneď viditeľnú zmenu. Je to dlhodobý proces, v ktorom sa snažíme posúvať hranice poznania a pomôcť ľuďom lepšie porozumieť ako funguje ekonomický svet,“  hodnotí získanie ocenenia a finančnej odmeny 10 000 eur víťazka súťaže Economicus 2018 Katarína Lučivjanská.   

Zavŕšenie 10-ročného programu

Dnešným odovzdaním ocenenia Nadácia VÚB završuje 10-ročné trvanie tohto vzdelávacieho projektu Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov, ktorého cieľom je podporovať mladých vedcov z oblasti ekonomických vied v ich odbornej a publikačnej činnosti. Je určený pre mladých doktorandov pôsobiacich na slovenských univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania či ekonomických fakultách ostatných vysokých škôl. Podpora z tejto iniciatívy Nadácie VÚB putovala domácim doktorandom a vo viacerých prípadoch aj ich medzinárodným tímom spolupracujúcim s vysokými školami po celom Slovensku – od Ekonomickej univerzity v Bratislave, cez Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici až po Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.