Pomôžte svojej komunite

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze? 

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia, v ktorom žijú.

 

 

 

Cieľom programu je:

 • podporiť dobrovoľníctvo zamestnancov skupiny VÚB,
 • podporiť športové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže,
 • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí, riešiť miestne problémy, 
 • podporiť projekty užitočné pre celú komunitu,
 • prehlbovať vzťahy medzi generáciami.

Do grantového programu sa môžu prihlásiť projekty najmä z týchto oblastí:

 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Výška grantu a doba realizácie projektu

Nadácia VÚB podporí celkovo cca 35 projektov v celkovej sume 50 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 500 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2020. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 • samosprávy.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

 • mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),
 • bankové poplatky,
 • cestovné,
 • náklady spojené s medializáciou a reklamou projektu,
 • občerstvenie (pitný režim, stravné) a výhry/odmeny v súťažiach,
 • režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Postup pri predkladaní projektu

Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/, ktorú nájdete v záložke Moja žiadosť.

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah).

Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,
2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 15. februára 2020 do 23:59 hod.

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy e-mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na www.nadaciavub.sk v marci 2020.

Hodnotiaci proces a kritériá

Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach. Expertné hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB banky. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť projekty na základe vopred zverejnených kritérií a objektívne posúdi kvalitu predložených projektov. Následne odporučí Správnej rade Nadácie VÚB žiadosti, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy. Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov. Proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.

Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu.

Minimum 0 – nespĺňa dané kritérium
Maximum 10 – veľmi dobre spĺňa dané kritérium

 

  Ďalšie informácie nájdete na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/.