Prerozdelíme 100-tisíc eur medzi nové Envirogranty

Nový grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie

 

 

 

Grantový program Nadácie VÚB podporí projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa intenzívne venujú problémom životného prostredia, navrhujú perspektívne stratégie a prinášajú konkrétne účinné riešenia, vrátane inovatívnych aktivít a prístupov. Chce poskytovať podporu sľubným a potrebným konceptom v tejto oblasti a chce im pomôcť pri rozbehu alebo rozvoji ich snaženia.

Program podporí projekty v témach, ktoré majú zásadný vplyv na súčasný stav a budúci vývoj našej krajiny a spoločnosti:

 1. Ochrana biodiverzity

 2. Zelená ekonomika

1. Ochrana biodiverzity

Biodiverzita je našim prírodným kapitálom. Je existenčne dôležitá pre život ľudí, pretože poskytuje služby pre ekonomiku a spoločnosť. Úrodnosť pôdy a produkcia potravín, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, to je len niekoľko hlavných funkcií, ktoré príroda nebude zabezpečovať, ak nebude dostatočne rôznorodá a stabilná. V súčasnej dobe sme však svedkami výraznej straty biodiverzity. Medzi hlavné príčiny tejto straty patria zmeny biotopov v dôsledku intenzívnych poľnohospodárskych postupov, výstavby, ťažby, nadmerného využívania lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, šírenia  inváznych druhov, znečistenia prostredia a zmeny globálnej klímy.

Biodiverzita hrá kľúčovú úlohu v udržateľnosti nášho sveta a našich životov a jej trvalá strata je o to viac znepokojujúca.

Chceme, aby prírodné podmienky v ľudských sídlach aj v otvorenej krajine a v lesoch boli priaznivé nielen pre ľudí, ale aj pre iné formy života, od ktorých sme ako ľudia existenčne závislí.

Orientačné príklady z aktivít realizovaných na Slovensku v tejto oblasti:

Mestské včely – CEEV Živica sa venuje konceptu mestských včiel. Aktivity združenia sa zameriavajú na podporu biodiverzity na verejných mestských plochách, teda pestrosť flóry a fauny, podporujú prežitie hmyzu, najmä opeľovačov. Na rôznych plochách v mestskom prostredí nielen osádzajú včelstvá, ale aj menia prístup k údržbe mestskej zelene aj osadzovaním hmyzích hotelov.

Ochrana a podpora biodiverzity v priemyselných areáloch – Nadácia Ekopolis realizuje program pre ochranu a podporu biodiverzity v industrializovaných areáloch. Napr. v areáli ČOV Rakytovce bol v rokoch 2018-2019 vytvorený lesný biotop z druhov s prirodzeným výskytom vo Zvolenskej kotline, a to vysadením približne 250 stromov a krov, a povýsadbová starostlivosť o dreviny (zalievanie v čase sucha, kosenie bylín). Na území boli osadené vtáčie a netopierie búdky aj úkryty pre ďalšie živočíšne druhy s prirodzeným výskytom v lokalite. (jež, plch, rôzne druhy hmyzu, atď.). Vybudovaný bol vodný biotop – jazierko zásobované dažďovou vodou zo strechy budovy. Areál je doplnený informačnými tabľami. V areáli sa organizujú pravidelné exkurzie pre žiakov ZŠ a ŠS (200 žiakov ročne) a podujatie Deň biodiverzity pre ZŠ.

Ochrana pralesov – zachovanie pralesov a ich zvyškov má nenahraditeľný význam z hľadiska ochrany biodiverzity, vedeckého výskumu, ale aj z kultúrno-spoločenského pohľadu. Vďaka odborným a advokačným aktivitám Občianskeho združenia PRALES a WWF Slovensko bola dosiahnutá dohoda so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky o  zabezpečení ochrany  v  doposiaľ nechránených slovenských pralesoch na rozlohe 2 230 ha. Zo strany štátneho podniku je to ústretový krok a výrazný príspevok k naplneniu záväzkov vyplývajúcich medzinárodných dohovorov.

2. Zelená ekonomika

V „zelenej  ekonomike“ sú záujmy hospodárskeho rastu zodpovedne vyvážené so záujmami sociálnej spravodlivosti a so zodpovednosťou voči životnému prostrediu. Kľúčovú rolu pri  tvorbe ekonomicky konkurencieschopných produktov zohrávajú síce podnikateľské subjekty, ale pri hľadaní životaschopných modelov udržateľného rozvoja zohrávajú dôležitú úlohu aj neziskové organizácie. Zelená ekonomika môže prinášať benefity a v odľahlých regiónoch napríklad vytvárať príjmy pre rôzne znevýhodnených ľudí.

Orientačné príklady z aktivít realizovaných na Slovensku v tejto oblasti:

Rozvoj prírodného turizmu

Prírodný turizmus (alebo ekoturizmus) je vhodným nástrojom pre ochranu území so zachovalou prírodou. Prirodzene vytvára podmienky pre rozvoj miestnych komunít a zachovanie ich tradícií a kultúry.

OZ VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita pôsobí v regióne Čierneho Balogu od roku 1997. Aj vďaka ich iniciatíve pri vytváraní partnerstva obce, Čiernohronskej železničky a Štátnych lesov SR dokáže región privítať 50 000 návštevníkov, ponúknuť im návštevu lesníckeho skanzenu a nájsť ubytovanie u stovky ubytovateľov a iné služby.

Nadácia AEVIS pre divokú prírodu – pracuje na ambicióznom koncepte rozvoja prírodne orientovaného turizmu v rozsiahlom regióne Východných Karpát. Práve ten by sa mal stať dôležitou súčasťou ekonomiky miestnych regiónov a mal by tiež priniesť ďalšie prostriedky na správu a rozširovanie chránených území.

Sociálne podnikanie s environmentálnym dosahom/ odpady

Združenie Sobi eco – využíva recyklovaný textil a plasty na výrobu hodnotných dizajnových produktov. Prispeva aj k zvyšovaniu povedomia o zodpovednej výrobe a spotrebe, a o obmedzených zdrojoch. Na produktoch spolupracuje s dizajnérmi a dizajnérkami, ako aj inými odborníkmi. Svojou činnosťou podporuje sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí na Slovensku - aktuálne spolupracuje s dvomi chránenými dielňami. Spolupracuje so školami a snaží sa o osvetu v rámci eko-sociálnych riešení. Vytvorili partnerstvo v rámci krajín Vyšehradskej štvorky a pripravujú aktivity pre študentov, ktorých zapájajú do dizajnérskych súťaží.

Centrum DORKA funguje ako útulok pre rodiny s ďeťmi a domov na polceste. DORKA BAGS je projekt transformácie rozvoja pracovných zručností v šijacej dielni. Ženy - matky, žijúce v sociálnych centrách Dorka na Slovensku, šijú tašky z odpadovej reklamnej banneroviny a dávajú jej tak druhú, ekologickú šancu a vkusné využitie. Vyrobená Dorka bag ukrýva nielen reklamný príbeh bannera, ale predovšetkým životný príbeh ženy v núdzi.

Nadácia VÚB rozdelí spolu 100 000 eur a podporí 5 – 10 projektov. Maximálna suma grantu je 12 000 eur, projekt nevyžaduje spolufinancovanie.

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
 • miestne samosprávy.

Oprávnené náklady:

 • personálne výdavky pracovníkov organizácie na prácu priamo súvisiacu s realizáciou projektu a v čase jeho trvania,
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie priamo súvisiace s predloženým projektom, a v čase jeho trvania,
 • spotrebný materiál a technické zabezpečenie nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu,
 • služby tretích strán, priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 • náklady na  komunikáciu projektu vo výške do 10 % z celkového rozpočtu.

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • nákup nehnuteľnosti a pozemkov,
 • výdavky, ktoré sú hradené z iných zdrojov,
 • pokuty, náklady na súdne spory, úroky z dlhov, poplatky z omeškania, kurzové straty,
 • nadmerné alebo neuvážené výdavky,
 • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 5. novembra 2020 do 23:59 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant. Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy, IČO, hlavičku z výpisu z účtu/resp. potvrdenie o vedení účtu) nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces

Projekty bude hodnotiť odborná komisia. Ich návrh na pridelenie grantov vybraným projektom následne potvrdí Správna rada Nadácie VÚB.

Hodnotiace kritériá

Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Výsledky budú zverejnené na webstránke https://www.nadaciavub.sk/ a víťazným organizáciám priamo oznámené cca 10. decembra 2020.

Proces poskytnutia grantu

Vybrané organizácie získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2021.

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov odbornej komisie Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.