Podporujeme dobré nápady

Cieľom grantového programu je podporiť dobrovoľníctvo zamestnancov skupiny VÚB

 

Nadácia VÚB vyhlasuje každoročný grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt - vlastnými silami, spoločne s priateľmi, učiteľmi alebo susedmi.

Hlavnými témami roku 2022 sú životné prostredie a sociálna oblasť (charita/klasická filantropia), a preto primárne podporíme projekty a iniciatívy z týchto dvoch oblastí.

1. Životné prostredie:

 • osveta a vzdelávanie v oblasti životného prostredia,
 • vytváranie, obnova alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev (malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk).

2. Sociálna oblasť:

 • pomoc hendikepovaným - vzdelávacie, osvetové, umelecké a športové aktivity, hendikepovaných, projekty inklúzie,
 • projekty zamerané na osoby v hmotnej núdzi, na zraniteľné osoby, deti zo sociálne slabších skupín a marginalizované skupiny,
 • azylové domy a rôzne centrá pomoci,
 • projekty zamerané na prekonávanie stereotypov.

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

 • vyčistenie a obnovenie prameňov pitnej vody,
 • chov včiel, osveta o význame včiel a ich úlohe pre náš ekosystém,
 • revitalizácia priestranstva – jeho vyčistenie a premena na komunitnú záhradu,
 • zelená oáza oddychu – vybudovanie, výsadba kvetov, drevín, umiestnenie lavičiek,
 • vytvorenie verejného priestranstva na mieste, kde sa pôvodne nachádzala čierna skládka,
 • podpora rodín s hendikepovaným členom rodiny – vzdelávanie, rekreačné aktivity,
 • divadelné a hudobné predstavenia zapájajúce hendikepované osoby,
 • rehabilitačný a liečebný pobyt,
 • letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín,
 • letný tábor pre hendikepované deti.

Výška grantu a doba realizácie projektu
Nadácia VÚB podporí
 13-15 projektov v celkovej sume 20 000 eurMaximálna výška jedného grantu je 1 500 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období apríl - november 2022. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu vo forme grantu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty. O grant sa môže uchádzať organizácia s projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny VÚB. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia podujatia, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií, odborné poradenstvo a pod.).
Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec skupiny VÚB.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

 • mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),
 • bankové poplatky,
 • cestovné,
 • náklady spojené s medializáciou a reklamou projektu,
 • občerstvenie (pitný režim, stravné) a výhry/odmeny v súťažiach,
 • režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady).Postup pri predkladaní projektu:
Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:
1. Naskenovaný doklad o pridelení IČO,
2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).
Formulár odošlite len v elektronickej forme, a to najneskôr do 10. februára 2022 do 23:59:59 hod.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia:
Úspešní žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy e-mailom.
Zoznam podporených subjektov bude zverejnený v médiách, na sociálnych sieťach a na web stránke www.nadaciavub.sk v marci 2022.

Hodnotiaci proces a kritériá:
Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach a celý proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.

 • Expertné hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB banky. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť projekty na základe vopred zverejnených kritérií a objektívne posúdi kvalitu predložených projektov. Následne odporučí Správnej rade Nadácie VÚB projekty, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy a spoločenskú potrebu. 
 • Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov.

Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu.

Minimum 0 – nespĺňa dané kritérium
Maximum 10 – veľmi dobre spĺňa dané kritérium

 
Kontaktná osoba pre konzultácie:
Monika Miklovičová,  tel.: 0918 386 902,  e-mail: info@nadaciavub.sk

Kontaktná osoba pre otázky technického charakteru súvisiace s prihlasovaním do systému e-grant, resp. vyplnením online formulára:
Martina Tvrdoňová,  tel.: 0949 428 239,  e-mail: info@nadaciavub.sk