Vyhlasujeme Zamestnanecké granty

Už po 17-krát dávame možnosť zamestnancom VÚB sa priamo zapojiť do grantového programu

Nadácia VÚB vyhlasuje každoročný grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí pomáhajú a chcú pomáhať, majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt - vlastnými silami, spoločne s priateľmi, učiteľmi alebo susedmi.
Cieľom grantového programu je podporiť dobrovoľníctvo zamestnancov skupiny VÚB.


Témami projektov v roku 2024 sú všetky nadačné piliere, teda oblasti, ktoré aktuálne Nadácia VÚB podporuje:

 • životné prostredie
 • umenie a kultúrne dedičstvo
 • charita a sociálna pomoc  

Tento rok však pridávame aj možnosť podať si žiadosť o grant na projekt aj v oblastiach:

 • voľnočasové aktivity detí
 • komunitné aktivity

Aké druhy projektov majú šancu získať grant? Napríklad:
životné prostredie

 • vytváranie, obnova alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít
 • zelená oáza oddychu – vybudovanie, výsadba kvetov, drevín, umiestnenie lavičiek
 • dobrovoľnícke aktivity na ochranu životného prostredia

umenie a kultúrne dedičstvo

 • umelecké aktivity zamestnancov (divadelné a hudobné predstavenia, výtvarné umenie)
 • osvetové a iné projekty týkajúce sa pamiatok a kultúrneho dedičstva

sociálna oblasť

 • pomoc hendikepovaným - vzdelávacie, osvetové, umelecké a športové aktivity hendikepovaných
 • projekty inklúzie
 • projekty pre marginalizované skupiny
 • azylové domy a rôzne centrá pomoci
 • letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín alebo pre hendikepované deti

voľnočasové aktivity detí

 • športové a umelecké krúžky
 • inovatívne alebo netradičné vzdelávacie aktivity

komunitné projekty

 • revitalizácia priestranstva (jeho vyčistenie a premena napr. na komunitnú záhradu)
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev


Výška grantu a doba realizácie projektu

Nadácia VÚB podporí cca 45 projektov v celkovej sume
90 000 eur.
Maximálna výška jedného grantu je 2 000 eur.
Projekty musia mať neziskový charakter. 
Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
Projekty je možné uskutočniť v období apríl - november 2024.
Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu vo forme grantu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne/neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy,
 • centrá voľného času, športové kluby, kultúrne a umelecké organizácie
 • iné subjekty, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.
O grant sa môže uchádzať organizácia s projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny VÚB. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia podujatia, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií, odborné poradenstvo a pod.).

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec skupiny VÚB.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

 • mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),
 • bankové poplatky,
 • cestovné,
 • náklady spojené s medializáciou a reklamou projektu,
 • občerstvenie (pitný režim, stravné) a výhry/odmeny v súťažiach,
 • režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),Postup pri predkladaní projektu
Prihlasovanie projektov: cez e-grant systém - elektronický formulár nájdete na  https://nadaciavub.egrant.sk/.

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:
1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,
2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).
Formulár odošlite len v elektronickej forme, a to najneskôr do 11. februára 2024 do 23:59:59 hod.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Úspešní žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom.
Zoznam podporených subjektov bude zverejnený v médiách, na sociálnych sieťach a na www.nadaciavub.sk v marci 2024.

Hodnotiaci proces a kritériá
Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach a celý proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.

 • Expertné hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB banky. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť projekty na základe vopred zverejnených kritérií a objektívne posúdi kvalitu predložených projektov. Následne odporučí Správnej rade Nadácie VÚB projekty, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy a spoločenskú potrebu. 
 • Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov.

Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu.

Minimum 0 – nespĺňa dané kritérium
Maximum 10 – veľmi dobre spĺňa dané kritérium