Finančné prehľady za rok 2021

Nadácia VÚB sa zaviazala nielen dodržiavať príslušné zákony a právne normy Slovenskej republiky, ale ísť nad rámec zákona a riadiť sa takými pravidlami, ktoré nám neprikazuje žiadny zákon a nevynucuje žiadna autorita, ktoré ale my považujeme za samozrejmosť, pretože dávajú našej činnosti a výsledkom našej práce etický rozmer.

Rozhodli sme sa konať eticky vo všetkých svojich krokoch, či už vo vzťahu k materskej spoločnosti VÚB banke, voči neziskovým organizáciám, príjemcom pomoci, dodávateľom, verejnosti a iným naším partnerom.

Záleží nám na dôvere a rešpekte voči našej práci, a preto vykonávame len činnosť v súlade so všeobecno-prospešným účelom, nepodporujeme organizácie vykonávajúce činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu alebo životné prostredie.

O nás a našej činnosti informujeme prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií. Ktokoľvek má možnosť zoznámiť sa so štatútom, poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou a výsledkami práce Nadácie VÚB, s naším hospodárením, finančnými zdrojmi a grantovými podmienkami. Pracujeme a našu činnosť propagujeme eticky.


Nadácia VÚB je členom Asociácie firemných nadácií fondov (ASFIN)

ASFIN je neformálne združenie, ktoré vzniklo s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní  verejnoprospešného účelu a pomáhať pri kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Nadácia VÚB získala aj v roku 2021 Certifikát transparentnej nadácie, ktorý udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku. ASFIN je v spolupráci s audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko.


Nadačná listina

Nadačná listina Nadácie VÚB (zo dňa 8.12.2003)

Dodatky k nadačnej listine:


Etický kódex

Rozhodli sme sa implementovať etiku do svojej činnosti konkrétnymi krokmi a opatreniami, ktoré regulujú naše správanie. Riadime sa a dodržiavame:


Finančné prehľady

Ako sme financovaní

Príjmy (1.1. - 31.12.2021)

Nadácia VÚB na rozdiel od iných mimovládnych organizácií Nadácia VÚB dostáva asignáciu 2% dane z príjmu materskej spoločnosti za predchádzajúci rok až v novembri bežného kalendárneho roka. To znamená, že v počas kalendárneho roka 2021 mala k dispozícii nasledovné príjmy:

január – október 2021:

  • zostatok nevyčerpanej asignácie z roku 2020
  • asignácia dane za rok 2020 od iných subjektov
  • dary od materskej spoločnosti a FO za rok 2021 (I-X)

november – december 2021:

  • asignácia dane materskej spoločnosti za rok 2020
  • dary od FO za rok 2021 (XI-XII)

Podiel druhov príjmov Nadácie VÚB

 

 Ako rozdeľujeme zdroje z daňovej asignácie

V roku 2021 boli využité prostriedky daňovej asignácie vo výške 547 766 €.

Využitie prostriedkov z asignácie Nadácie VÚB

 
Vysvetlivky:

  • Verejno-prospešný účel (granty, dary, operačné programy, projektové náklady)
  • Manažment* (mzdy, réžia, poplatky)
  • Komunikácia programov** (inzercia, online reklama, direct mail etc.)

Rozdelenie grantov financovaných z daňovej asignácie v roku 2021
 


 
* Nadácia VÚB v roku 2021 nemala žiadnych interných zamestnancov, ktorí by poberali mzdu. Ich mzda/odmena rovnako ako režijné náklady (prenájom priestorov, energie, mobilné telefóny, kancelárske potreby etc.) je hradená z prostriedkov materskej firmy VÚB banky a je vlastne veľkorysým darom s cieľom rozdeliť čo najviac finančných prostriedkov na verejno-prospešný účel. Niektoré nevyhnutné náklady (notárske poplatky, poštovné, doprava a pod.) sú hradené z daru materskej firmy, nie z daňovej asignácie.

** Nadácia VÚB v roku 2021 hradila z daňovej asignácie komunikáciu/reklamu a propagáciu grantových programov/projektov a výsledkov nadačnej činnosti v sume 7 560 € (prenájom výstavnej siene Nedbalka na výstavu finalistov súťaže Maľba). Zvyšné aktivity k tomuto a iným projektom boli hradené materskou spoločnosťou.

Prehľad pridelených grantov z daňovej asignácie v roku 2021

Politika konfliktu záujmov

Ochrana osobných údajov

Grantové pravidlá