Komunitné granty 2019

120 000 € pre komunity, ktoré chcú pomáhať

Nadácia VÚB opätovne otvorila grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Pre komunity, ktoré chcú pomáhať, poputuje 120 000 €. 

Cieľom grantového programu bolo: 

  • podporiť komunity a verejnoprospešné projekty s vysokým sociálnym a environmentálnym dopadom,
  • zamerané prioritne na 
    • seniorov, hendikepovaných, marginalizované skupiny a tému „násilie na ženách a maloletých“,
    • životné prostredie a ekológiu,
  • podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do riešenia problémov na miestnej úrovni,
  • podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa nás navonok netýkajú,
  • zvýšiť citlivosť voči ľuďom, ktorí to v spoločnosti nemajú ľahké a zapojiť do riešenia problémov a realizácie projektov miestne komunity; podporiť projekty, ktoré prinášajú riešenia na skvalitnenie ich života,
  • podporiť verejnoprospešný projekt charitatívneho alebo ekologického rázu, ktorý prinesie úžitok a skvalitnenie života nielen cieľovej skupine, ale celej komunite (lokalite, mestu a pod.).

Pôvodne malo byť podporených 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska) na základe výsledkov hlasovania verejnosti. Nakoľko sa v Prešovskom kraji umiestnili dva projekty s rovnakým počtom hlasov na treťom a štvrtom mieste, Nadácia VÚB sa rozhodla podporiť 25 komunitných projektov.

Podporené projekty z každého kraja, ktoré vo verejnom hlasovaní získali najvyšší počet hlasov, dostanú od Nadácie VÚB grant v maximálnej výške 5 000 €. Prihlasovanie projektov prebiehalo od 2.októbra do 31. októbra 2019. Spolu bolo predložených 269 komunitných projektov. Hodnotenie prebiehalo v 2 kolách.

V 1. kole bola hodnotiaca komisia v zložení:

Margita Kupčíková - aktívne sa angažuje ako koordinátorka v združení aktívnych seniorov AKSEN v Nových Zámkoch

Katarína Margetinová - pôsobila výkonná riaditeľka v Karpatskej nadácii Slovensko, kde sa venovala rozvoju a získavaniu zdrojov, prezentácii nadácie na národnej a medzinárodne

Mgr. Petra Ježeková - pôsobí ako manažérka v environmentálnej organizácii CEEV Živica, je členkou grantových komisií Nadácie Orange a Výberovej projektovej komisie dm drogerie markt Slovensko

Martin Dirnbach - pracuje na Mestskom úrade v Nitre, kde sa prioritne venuje zavádzaniu inovácií a príprave environmentálnych projektov

Výsledky grantového programu Komunitné granty 2019

Komisia odporučila do hlasovania 6 projektov z každého kraja (spolu 48 projektov). Verejnosť mala možnosť hlasovať na https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/ od 2.decembra do 15. decembra 2019. 3 projekty s najvyšším počtom hlasov v každom kraji mali možnosť získať od Nadácie VÚB grant do výšky 5 000 €.

Víťaznými projektami sú:

Banskobystrický kraj

Organizácia: ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
Projekt: Oáza oddychu

Počet hlasov: 1 286
Grant: 5 000 €

Aj pochod na tisíc míľ sa začína prvým krokom - toto čínske príslovie charakterizuje projekt Oáza oddychu. Veľká, zanedbaná a nevyužitá školská záhrada sa môže zmeniť na oázu oddychu. Projekt má naučiť dnešné deti žiť v harmónii s prírodou a zapojiť do práce niekoľko generácií. Pomôže vybudovať miesto, kde sa deti v príjemnom prostredí môžu učiť teoretickým poznatkom aj praktickým zručnostiam. Naučia sa prebrať skúsenosti od staršej generácie a učitelia dúfajú, že tento model budú naďalej praktizovať vo svojom živote: lásku k prírode a radosť z dobre vykonanej práce.

 

Organizácia: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Projekt: Pomocné labky

Počet hlasov: 1 138
Grant: 5 000 €

Chceme zlepšiť kvalitu života telesne a mentálne handicapovaných ľudí a detí s poruchou autistického spektra, a to s pomocou študentov z odboru kynológia a ich vycvičených psíkov. Osobné návštevy a canisterapia sa budú konať pod dohľadom erudovaného inštruktora. Projektom sa snažia žiaci a učitelia poukázať na aktuálnu problematiku komunitnej pomoci a sociálnu angažovanosť. Touto iniciatívou sa zabezpečí lepšie zaradenie klientov sociálnych zariadení do reálneho života a zlepší sa ich mentálny a fyzický stav, a to napríklad pravidelnými návštevami so psíkmi, prechádzkami, realizáciou záujmových činností.

 

Organizácia: Občianske združenie Jablonka
Projekt: Alej, ktorá spája

Počet hlasov: 459
Grant: 4 170 €

Dobrovoľnícky viacgeneračný komunitný tím spoločným úsilím a zapojením občanov z radov všetkých generácií vybuduje alej starých odrôd ovocných stromov pozdĺž pútnickej cesty v Horných Hámroch. Vysadíme rastliny, kry a stromy na 5 zastaveniach a nainštalujeme lavičky, ktoré dobrovoľnícky vyrobia miestne rodiny. Miestni remeselníci vyrobia 3 nové pútnické artefakty, ktoré už neexistujú, a miestni odborníci na štepenie a ovocinárstvo z radov seniorov naučia mladších tomuto remeslu. Otvoríme minisad a vysadíme semenáče z miestnych odrôd ako zásobu ďalších stromčekov na štepenie a dosádzanie niekoľkokilometrovej trasy.

Bratislavský kraj

Organizácia: Divadelná fakulta VŠMU
Projekt: Deti ticha

Počet hlasov: 2 368
Grant: 2 250 €

Deti ticha je prvé divadelné predstavenie v slovenskej posunkovej reči. Divákom chceme priblížiť kultúru nepočujúcich a zvýšiť povedomie o ich problémoch prostredníctvom novej formy interpretácie v umení. Študenti VŠMU (divadelná réžia a dramaturgia, herectvo, scénografia a manažment) vytvoria divadelnú inscenáciu. Finančné prostriedky použijeme na odborný kurz posunkového jazyka pre hercov 4. ročníka Divadelnej fakulty. Po naštudovaní sa bude predstavenie hrať pre znevýhodnených divákov, ale aj pre verejnosť v Divadle Lab. Po premiére v Bratislave budeme predstavenie hrať v rôznych mestách Slovenska.

 

Organizácia: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.
Projekt: Detský zvierací ombudsman

Počet hlasov: 1 300
Grant: 5 000 €

Väčšina z nás deti učí, že ubližovať je zlé. Bez ohľadu na to, či je obeťou zviera, alebo človek, sa im snažíme vysvetliť, že násilie v akejkoľvek podobe je neospravedlniteľné a v našej spoločnosti nemá miesto. Podporujeme vzdelávanie a výchovu v oblasti ochrany prírody a zvierat, pretože cez správny vzťah k prírode a zvieratám môžeme u detí prebudiť empatiu, rešpekt, ohľaduplnosť a pocit zodpovednosti za svoje okolie. Finančné prostriedky použijeme na animačný program Detský zvierací ombudsman v 20 letných táboroch a školách v prírode.

 

Organizácia: Mestská knižnica v Bratislave
Projekt: Komunitný priestor pre ľudí prichádzajúcich o zrak

Počet hlasov: 1 004
Grant: 5 000 €

Chceme vytvoriť útočisko proti osamelosti, kde ľudia strácajúci zrak nájdu, čo potrebujú. Ľudia prichádzajúci o zrak sa ocitajú v novej životnej situácii, v ktorej čelia mnohým, nielen zdravotným problémom: strachu, problémom s vybavovaním dôchodku či kompenzačných pomôcok, strate spoločenského kontaktu. Chceme im poskytnúť špeciálne vybavený priestor na komunitné stretávanie a voľnočasové aktivity (prednášky, kino s audiokomentárom, hry, kultúrne podujatia) vybavený pomôckami (audio knihy, hry pre zrakovo postihnutých, čítacie lupy, vhodné PC aplikácie). Najdôležitejším aspektom je však vybudovať sociálne a ľudské zázemie.

Košický kraj

Organizácia: Liberta, n.o.

Projekt: Mám na to

Počet hlasov: 1 376
Grant: 4 500 €

Chceme pripraviť nezabudnuteľný letný tábor pre deti s postihnutím, z ktorých niektoré v živote neboli bez rodičov dlhšie ako jeden deň. Chceme, aby zažili pocit samostatnosti pri spoluvytváraní programu, ktorý vyvrcholí v predposledný večer, keď rodičom ukážu, akí sú talentovaní a výnimoční. Chceme posilniť ich sebavedomie, sebaúctu a sociálne väzby. Veľa detí, ktoré majú detskú mozgovú obrnu, pochádza zo sociálne slabších rodín a zaplatiť letný tábor dieťaťu popri finančne náročných rehabilitáciách je nereálne. Súčasťou tábora bude taktiež hipoterapia, mini diskotéka a sprievodné aktivity.

 

Organizácia: ŠK DOBŠINÁ
Projekt: Seniori na cestách s nordic walkingom

Počet hlasov: 1 231
Grant: 5 000 €

Chceme spojiť aktívnych seniorov z Dobšinej, ktorí sa už 4 roky venujú nordic walkingu, s ich rovesníkmi i mladšou generáciou. Seniori sa môžu dozvedieť viac o severskej chôdzi pri spoznávaní múzeí, galérií, kultúrno-historických, prírodných a technických pamiatok na území Slovenska. Športovo-poznávacími cestami s nordic walkingom chceme obnoviť u seniorov samostatnosť, aby si dokázali naplánovať cestu, vedeli čo si obliecť, obuť, aký typ batožiny použiť. Nezabudnúť sa poistiť, vziať si príručnú lekárničku, pripraviť kartičku s kontaktnými údajmi atď. Radi by sme postupne zmenili zmýšľanie a postoje seniorov k pohybu. Každý senior má nárok na peknú starobu, tak prečo mu ju nezlepšiť napríklad severskou chôdzou.

 

Organizácia: Základná škola Košice - Dargovských hrdinov
Projekt: Zážitkovo na fabke

Počet hlasov: 932
Grant: 4 600 €

Naši žiaci trávia voľný čas najmä doma a s digitálnymi technológiami. Chceme začať vybudovať vzťah sídliskových detí k prírode a rozšíriť ich obzor vedomostí v rámci environmentálnej výchovy. Zároveň skultúrnime a obnovíme exteriér školy. Chceme osloviť aj rodičov, aby dobrovoľnícky pomohli pri vybudovaní náučného chodníka a rekonštrukcii terás, ktoré budeme aj v budúcnosti udržiavať svojpomocne a v spolupráci s rodičmi žiakov. Spolupráca žiakov, ich rodičov a učiteľov  prispeje k budovaniu dobrých vzťahov medzi školou a rodičmi, ale i medzi učiteľmi samotnými.

Nitriansky kraj

Organizácia: ZŠ s VJM Eötvösova ul.39 Komárno
Projekt: Učiaca záhrada na sídlisku

Počet hlasov: 1 478
Grant: 5 000 €

Nevyužitý priestor pri škole chceme premeniť na ekologickú záhradu a tým presunúť teoretické vyučovanie z tried k praktickým činnostiam vonku. Separovanie, kompostovanie, aktívna práca pri pestovaní rastlín a byliniek, budovaní a plánovaní záhonov, montáž zvodov dažďovej vody, hmyzieho hotela, pocitového chodníka a náučných tabúľ môžu pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k prírode. Oddychová zóna poslúži celej komunite ako priestor na medzigeneračnú komunikáciu pri výmene skúseností zo záhradkárčenia a bude mostom, ktorý spája deti, učiteľov, rodičov, starých rodičov a obyvateľov sídliska.

 

Organizácia: OZ ŠARKANÍK
Projekt: Rekreačno - relaxačný pobyt

Počet hlasov: 998
Grant: 3 148 €

Cieľom projektu je pomoc pri integrácii handikepovaných detí - mentálne a telesne postihnutých. Na to, aby sa inak obdarené detičky mohli aspoň trochu priblížiť k svojim rovesníkom a ako tak sa integrovať, potrebujú neustálu pomoc formou rozvoja mentálnych a telesných daností. OZ Šarkaník v spolupráci s fyzioterapeutmi sa rozhodlo pomôcť a zabezpečiť im relaxačný pobyt, v horskom prostredí Krpáčovo. Očakávaný výsledok - odborná pomoc, poradenstvo, výmena skúseností, úsmev detí a spokojnosť rodičov.

 

Organizácia: Občianske združenie Ostrov detí pri Detskom domove Kolárovo
Projekt: Podpora zdravého vývinu detí - hra a pohyb ako cesta

Počet hlasov: 952
Grant: 4 999 €

CDR Kolárovo v súčasnosti zabezpečuje starostlivosť o 89 detí, ktoré boli vyňaté zo svojich biologických rodín. Aj s Vašou pomocou by sme pre tieto deti chceli vybudovať multifunkčné ihrisko pozostávajúce z detského domčeka, hojdačky a šmýkačky určených pre menšie deti, a fitness a športového vybavenia v štýle street workout pre dospievajúcu mládež. Spoločnými silami môžeme pomôcť deťom, aby získali späť svoje stratené detstvo.

Prešovský kraj

Organizácia: Cesta von
Projekt: Omama: Aby každé dieťa malo šancu uspieť

Počet hlasov: 1 633
Grant: 5 000 €

Chudoba fatálne ovplyvňuje rozvoj dieťaťa už v ranom veku. Deti z vylúčených komunít majú pri nástupe do školy približne 2-ročný sklz oproti svojim rovesníkom zo strednej triedy, čo následne vedie k problémom v škole a dospelosti. Projekt Omama realizujeme v 7 chudobných komunitách pre 170 detí vo veku 0-6 rokov, a využívame unikátnu metódu psychosociálnej stimulácie. Zamestnávame 10 „omám" - vyškolených rómskych žien, ktoré v domácom prostredí pracujú s deťmi a učia ich mamy, ako majú čo najlepšie svoje dieťatko rozvíjať. Zameriavajú sa na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívnych schopností, slovnej zásoby v slovenčine a rozvoj exekutívnych funkcií ako sú pozornosť a sústredenie, výdrž, dodržiavanie pravidiel a hraníc.

 

Organizácia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov (Vranov nad Topľou)
Projekt: Spolupráca nás baví

Počet hlasov: 1 380
Grant: 4 270 €

Chceme umožniť dvom generáciám spoznať sa, naučiť sa vzájomne akceptovať a rozvíjať svoje silné stránky. Projekt má tri ciele: spoznať život, zvyky a tradície seniorov z neďalekej obce Davidov, priblížiť seniorom život ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a zblížiť obe generácie prostredníctvom neformálnych kurzov tradičných ľudových remesiel. Zrealizujeme sériu tvorivých dielní, kde seniori a mládež budú formou rôzneho druhu kreatívnych činností viesť medzigeneračné dialógy. Výsledkom budú výrobky prezentujúce odlišnosť nielen dvoch generácií, ale aj odlišnosť mentálnej, psychickej a zdravotnej inakosti.

 

Organizácia: o. z. Most do duše
Projekt: Trojgeneračné hlinené umenie

Počet hlasov: 1 069
Grant: 3 960 €

Chceme podporiť rozvoj umeleckých zručností troch generácií. Projekt je určený pre deti a mladých dospelých s ťažkým zdravotným znevýhodnením a seniorov. Každá generácia má svoje čaro, potreby a predstavy, a tak bude úžasné sledovať vzájomný vplyv na individuálnu i skupinovú umeleckú tvorbu. Budeme klásť dôraz na medzigeneračnú spoluprácu a vzťahy. Ďalším cieľom je podporiť záujem o hlinené remeslá a preto sa projekt bude realizovať v 3 organizáciách v Prešove formou pravidelných umeleckých workshopov. Zakúpime 2 hrnčiarske kruhy a pec na vypaľovanie hlinených výrobkov.

 

Organizácia: ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Projekt: Komunitná záhrada s vtáčím náučným chodníkom

Počet hlasov: 1 069
Grant: 5 000 €

Komunitný ekopark s vtáčím náučným chodníkom bude prírodný priestor pre stretávanie a oddych, ktorý vznikne pre všetkých obyvateľov podtatranskej obce Spišské Bystré a jej návštevníkov. V našej obci komunitný park, záhrada, či námestie dlhodobo chýba. Práve miestna škola však taký priestor ponúka - starú rozľahlú záhradu. Našou víziou je premeniť ju na park, ktorého súčasťou bude napríklad zádržné jazierko na dažďovú vodu, ktoré bude zavlažovať bylinkovú záhradku, či náučný chodník Vtáctvo podtatranskej záhrady s krmítkami, webkamerou do bocianieho hniezda, pocitovým chodníkom pre bosé nôžky, a stanovišťami pre oddych.

Trenčiansky kraj

Organizácia: Mesto Nová Dubnica
Projekt: V Novej Dubnici ovocný sad po starom

Počet hlasov: 2 809
Grant: 5 000 €

Ovocný sad pri potôčiku na okraji mesta dostupný pre širokú verejnosť. Táto idylická predstava o odpočinku v tieni stromov, radosti z úrody ovocia a podpory komunitného života ponúka aj pridanú hodnotu v podobe zachovania prírodného dedičstva, snahy o vytvorenie nového domova pre mnohé živočíchy a vzdelávania o spôsobe života ruka v ruke s prírodou. Do okrajových častí mesta chceme vrátiť starobylé bielokarpatské sorty ovocných drevín. V sade, založenom a udržiavanom tradičnými metódami a dobrovoľníckou prácou našich rúk, chceme vytvoriť novodubnický raj nielen pre ľudí rôzneho veku a povahy, ale aj pre obyvateľov mesta z ríše zvierat a rastlín.

 

Organizácia: Centrum Naša chalúpka
Projekt: Pomáhame najzraniteľnejším komunikáciou spoznať seba, aj svet okolo nich

Počet hlasov: 2 611
Grant: 4 880 €

Centrum Naša chalúpka v Partizánskom je určené pre deti s viacnásobným zdravotným postihnutím a za pomoci dobrovoľníkov zriadilo Domov sociálnych služieb ambulantnou formou. Deti a mladých ľudí chceme posúvať ďalej a rozvíjať ich komunikačné a sociálne zručnosti. K tomu je nutné zabezpečiť inovatívne pomôcky pre náhradnú formu komunikácie, ktoré umožnia deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou komunikovať s rodinou a okolím (buď nerozprávajú vôbec, alebo vydávajú len ťažko zrozumiteľné slová). Potrebujeme špeciálne softvéry pre bezdotykové ovládanie počítača a špeciálny program na hlasový výstup.

 

Organizácia: Obec Nitrianske Pravno
Projekt: Komunitná včelnica a včelia škola v Bôriku

Počet hlasov: 1 421
Grant: 5 000 €

Chceme zrevitalizovať priestor bývalej lesnej škôlky a zakúpením úľov doň priniesť bzukot včiel, vôňu medu a poskytnúť tak priestor obyvateľom našej obce na vytvorenie komunitnej včelnice. Deti zo Základnej a Materskej školy i širokú verejnosť chceme priviesť späť do lesov a k včelárstvu. Na spoločných podujatiach im interaktívnym spôsobom ukážeme, čo všetko potrebuje správny včelár, ako včely žijú, pracujú, ako sa o ne správne starať. Vybudovaním komunitnej včelnice, včelej školy a zakúpením včelárskych kombinéz chceme podporiť založenie včelárskeho krúžku na našej základnej škole.

Trnavský kraj

Organizácia: Senica 2.0
Projekt: Mladí seniorom

Počet hlasov: 1 881 
Grant: 5 000 €

Mládež a seniori na jednom mieste? Dobrovoľníci z OZ Senica 2.0 sa rozhodli obe generácie spojiť, a to v novom komunitnom centre v budove DAV, ktoré má slúžiť pre organizácie tretieho sektora. Pripravených majú niekoľko aktivít pre seniorov: pohyb im dodá joga, špeciálne prispôsobená ich veku; angličtinu ich naučia dobrovoľníci, ktorí strávili určité obdobie v zahraničí; filmové večery, vďaka ktorým budú môcť vidieť staré klasiky, ale aj nové trháky. Cieľ, výnimočnosť a prínos vidíme v zapojení dobrovoľníkov, ktorí svoj voľný čas venujú iným, deťom, rovesníkom aj spomínaným seniorom a tým spájajú generácie.

 

Organizácia: Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
Projekt: Učíme sa pre prírodu a pomáhame celej dedine

Počet hlasov: 1 677
Grant: 5 000 €

Projekt spája teoretické vyučovanie na hodinách biológie, chémie a prírodovedy s praktickými aktivitami na hodinách pracovného vyučovania, techniky a informatiky. Žiaci vybudujú permakultúrne záhony na pestovanie zeleniny a ovocia. Zavedieme separovaný zber do každej triedy v škole i škôlke. Komunitné brigády, zveľaďovanie prostredia, informačné tabuľky a hravé vzdelávacie prvky pre malé deti. Vrstovnícke vzdelávanie mladších detí staršími žiakmi. Osveta a prednášky pre rodičov a verejnosť, čím sa myšlienka ochrany ž.p. rozšíri do všetkých domácností v zapojených obciach Suchá nad Parnou, Zvončín, Košolná a Dlhá.

 

Organizácia: 90871.sk občianske
Projekt: Náučná oáza v škôlke

Počet hlasov: 1 096
Grant: 2 260 €

V MŠ v Moravskom Svätom Jáne vybudujeme náučnú oázu ako miesto pre zážitkové vzdelávanie. Deti spoločne s rodičmi a učiteľkami zasadia ovocné stromy a kríky, založia bylinkovú špirálu, vyvýšené záhony so zeleninou, vyrobia hmyzí domček a zimovisko pre ježka. Počas roka tak budú môcť nielen pozorovať ako sa oáza mení, ale aj zbierať úrodu, ktorú následne využijú v edukačných aktivitách. Zdraviu prospešný bude aj pocitový chodník z prírodných materiálov na stimuláciu svalstva dolných končatín a klenby chodidla. Súčasťou projektu budú vzdelávacie aktivity zamerané na zdravú výživu, separovanie odpadu, zero waste a exkurzie.

Žilinský kraj

Organizácia: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Projekt: Odrazový mostík

Počet hlasov: 4 012
Grant: 5 000 €

Inštitút chce vytvoriť lepšie podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nová poradňa pre miestnu komunitu z Trstenej a okolitých obcí, bude zameraná na riešenie problémov dieťaťa i na zmenu prístupu samotných rodičov. Cieľom projektu je doučovanie detí, príprava a realizácia vzdelávacích workshopov pre rodičov, ktorí majú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aby sa naučili so svojimi deťmi pracovať a motivovať ich. Budú môcť využiť aj individuálne poradenstvo a konzultácie s odborníkmi. Na námestí v Trstenej bude umiestnený stan vnímavosti, ktorý otvorí túto tému aj pre verejnosť a ukáže jej dôležitosť.

 

Organizácia: Malé veľké veci pre Martin
Projekt: Tomčianska Alej, II. etapa

Počet hlasov: 3 815
Grant: 5 000 €

Cieľom projektu je pomôcť vytvoriť prírodnú oddychovú zónu pre všetkých Martinčanov. 370m krásnych meandrov Sklabinského potoka v mestskej časti Martin-Tomčany potrebuje pomoc. Dlhé roky bola táto lokalita v blízkosti centra mesta skládkou najmä stavebného odpadu. Dobre naladená skupina dobrovoľníkov to chce zmeniť a premeniť tento neporiadok a zanedbanú zeleň na príjemné prostredie na relax, prechádzky. Deti sa tu budú môcť bezpečne hrať, zblízka pozorovať prírodu a zabudnúť na smartfóny. Prírodné lavičky, lanové hojdačky, vtáčie búdky a maxi hotely pre hmyz budú skrášľovať priestor aleje.

 

Organizácia: Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
Projekt: Vysunuté ekozáhrady a trieda pod holým nebom

Počet hlasov: 540
Grant: 3 048 €

Snom žiakov a učiteľov je premeniť kamenisté okolie základnej školy bez stromov a zelene na záhradu s retenčným jazierkom a veľkým množstvom drevín a krovín, ktoré budú deťom slúžiť na výučbu prírodovedných predmetov. Ďalším krokom bude vybudovanie triedy pod „holým nebom", kde bude prebiehať výučba, environmentálne konferencie a stretnutia s rodičmi. Renovácia sa už začala umiestnením vysunutých záhonov, ktoré potrebujú doplniť substrátom, farebnými kríkmi, kvetmi a liečivými rastlinami. Budú sa tešiť, ak si ich „Malý kúsok raja" budú môcť vychutnať aj obyvatelia sídliska.

Ďalšie informácie o programe Komunitné granty nájdete na web stránke https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/

Archív

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.