Finančné prehľady za rok 2015

Ako sme financovaní

Príjmy 2015 (1.1. - 31.12.2015)

Nadácia VÚB využíva rôzne zdroje financií, pričom každoročne cca 80% príjmov tvorí daňová asignácia. Na rozdiel od iných mimovládnych organizácií Nadácia VÚB dostáva asignáciu 2% dane z príjmu materskej spoločnosti za predchádzajúci rok až v novembri bežného kalendárneho roka. To znamená, že v počas kalendárneho roka 2015 mala k dispozícii nasledovné príjmy:

január – október 2015:

  • zostatok nevyčerpanej asignácie z roku 2014
  • asignácia dane za rok 2014 od iných subjektov
  • dary od materskej spoločnosti a FO za rok 2015 (I-X)

november – december 2015:

  • asignácia dane materskej spoločnosti za rok 2014
  • dary od FO za rok 2015 (XI-XII)

Podiel druhov príjmov Nadácie VÚB

Ako rozdeľujeme zdroje z daňovej asignácie

Nadácia VÚB využíva zdroje z daňovej asignácie na verejno-prospešné aktivity. Rozdeľuje ich nasledovne:

  • podporuje iné neziskové organizácie – poskytuje granty na konkrétne projekty,
  • financuje vlastné nadačné projekty – umelecké a vzdelávacie súťaže (Maľba, Economicus), projekty kultúrneho dedičstva (Poklady môjho srdca).

V roku 2015 boli využité prostriedky daňovej asignácie vo výške 504 707 €.

Využitie prostriedkov z asignácie Nadácie VÚB

  • Verejno-prospešný účel (granty, dary, operačné programy, projektové náklady)
  • Manažment* (mzdy, réžia, poplatky)
  • Komunikácia/propagácia programov** (inzercia, online reklama, direct mail etc.)

* Nadácia VÚB v roku 2015 nemala žiadnych interných zamestnancov, ktorí by poberali mzdu. Ich mzda/odmena rovnako ako režijné náklady (prenájom priestorov, energie, mobilné telefóny, kancelárske potreby etc.) je hradená z prostriedkov materskej firmy VÚB banky a je vlastne veľkorysým darom s cieľom rozdeliť čo najviac finančných prostriedkov na verejno-prospešný účel. Niektoré nevyhnutné náklady (notárske poplatky, poštovné, doprava a pod.) sú hradené z daru materskej firmy, nie z daňovej asignácie.

** Nadácia VÚB v roku 2015 nehradila z daňovej asignácie žiadnu komunikáciu/reklamu a propagáciu grantových programov/projektov a výsledkov nadačnej činnosti. Tieto aktivity boli hradené materskou spoločnosťou.

Prehľad pridelených grantov z daňovej asignácie v roku 2015

Politika konfliktu záujmov

Ochrana osobných údajov

Grantové pravidlá