Finančné prehľady za rok 2017

Ako sme financovaní

Príjmy (1.1. - 31.12.2017)

Nadácia VÚB na rozdiel od iných mimovládnych organizácií dostáva asignáciu 2% dane z príjmu materskej spoločnosti za predchádzajúci rok až v novembri bežného kalendárneho roka. To znamená, že v počas kalendárneho roka 2017 mala k dispozícii nasledovné príjmy:

január – október 2017:

  • zostatok nevyčerpanej asignácie z roku 2016
  • asignácia dane za rok 2016 od iných subjektov
  • dary od materskej spoločnosti a FO za rok 2017 (I-X)

november – december 2017:

  • asignácia dane materskej spoločnosti za rok 2016
  • dary od FO za rok 2017 (XI-XII)

Podiel druhov príjmov Nadácie VÚB


Ako rozdeľujeme zdroje z daňovej asignácie

V roku 2017 boli využité prostriedky daňovej asignácie vo výške 960 584,96 €.

Využitie prostriedkov z asignácie Nadácie VÚB

  • Verejno-prospešný účel (granty, dary, operačné programy, projektové náklady)
  • Manažment* (mzdy, réžia, poplatky)
  • Komunikácia programov** (inzercia, online reklama, direct mail etc.)

* Nadácia VÚB v roku 2017 nemala žiadnych interných zamestnancov, ktorí by poberali mzdu. Ich mzda/odmena rovnako ako režijné náklady (prenájom priestorov, energie, mobilné telefóny, kancelárske potreby etc.) je hradená z prostriedkov materskej firmy VÚB banky a je vlastne veľkorysým darom s cieľom rozdeliť čo najviac finančných prostriedkov na verejno-prospešný účel. Niektoré nevyhnutné náklady (notárske poplatky, poštovné, doprava a pod.) sú hradené z daru materskej firmy, nie z daňovej asignácie.

** Nadácia VÚB v roku 2017 hradila z daňovej asignácie žiadnu komunikáciu/reklamu a propagáciu grantových programov/projektov a výsledkov nadačnej činnosti v sume 1 440 €. Zvyšné aktivity tohto druhu boli hradené materskou spoločnosťou.

Prehľad pridelených grantov z daňovej asignácie v roku 2017