Zamestnanecké granty - Podporíme snahu v práci aj mimo nej

Nadácia VÚB vyhlasuje každoročný grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt - vlastnými silami, spoločne s priateľmi, učiteľmi alebo susedmi.

 

Hlavnou témou roku 2021 je životné prostredie a preto primárne podporíme projekty a iniciatívy z týchto oblastí:

 • aktívny prístup k životnému prostrediu,
 • osveta a vzdelávanie v oblasti životného prostredia,
 • vytváranie, obnova alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk.

Ciele grantového programu sú však širšie:

 • podporiť dobrovoľníctvo zamestnancov skupiny VÚB,
 • podporiť environmentálne aktivity detí a mládeže,
 • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí na miestnej úrovni, 
 • podporiť športové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže,
 • pomoc hendikepovaným.

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

 • vyčistenie a obnovenie prameňov pitnej vody,
 • chov včiel, osveta o význame včiel a ich úlohe pre náš ekosystém,
 • revitalizácia záhrady v areáli Detského domova alebo Domova sociálnych služieb,
 • vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu,
 • vytvorenie oddychovo - edukačnej zóny na sídlisku,
 • revitalizácia a vyčistenie školských dvorov, verejných plôch a parkov od odpadkov,
 • zelená oáza oddychu - vybudovanie zelenej - rozprávkovej oázy; výsadba kvetov, drevín, umiestnenie lavičiek,
 • ekozóna s exteriérovými cvičebnými prvkami,
 • vytvorenie verejného priestranstva na mieste, kde sa pôvodne nachádzala čierna skládka,
 • útulky pre zvieratá,
 • školská knižnica, voľne prístupné knihy a lavičky pre čitateľov.

Výška grantu a doba realizácie projektu

Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 500 eur.

Projekty musia mať neziskový charakter. 

Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Projekty je možné uskutočniť v období apríl - november 2021. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu vo forme grantu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 • samosprávy.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

O grant sa môže uchádzať organizácia s projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny VÚB. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií, odborné poradenstvo a pod.).

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec skupiny VÚB.

Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom skupiny VÚB.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

 • mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),
 • bankové poplatky,
 • cestovné,
 • náklady spojené s medializáciou a reklamou projektu,
 • občerstvenie (pitný režim, stravné) a výhry/odmeny v súťažiach,
 • režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Postup pri predkladaní projektu

Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah).

Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,
2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 15. februára 2021 do 24:00 hod.

FORMULÁR V TLAČENEJ VERZII NIE JE POTREBNÉ ODOSIELAŤ NA ADRESU NADÁCIE. Projekty neprijímame osobne.
 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na www.nadaciavub.sk v marci 2021.

Hodnotiaci proces a kritériá

Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach. Expertné hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB banky. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť projekty na základe vopred zverejnených kritérií a objektívne posúdi kvalitu predložených projektov. Následne odporučí Správnej rade Nadácie VÚB žiadosti, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy. Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov. Proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov.

Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu.

Minimum 0 – nespĺňa dané kritérium
Maximum 10 – veľmi dobre spĺňa dané kritérium

Kontaktná osoba pre konzultácie a otázky technického charakteru (egrant), resp. vyplnením online formuláraAlexandra Zlámalová, tel.: 0918 386 902, e-mail: info@nadaciavub.sk

 

Archív